Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Mitä konsortiossa tapahtui vuonna 2020? Mitä saatiin aikaiseksi? Lue tiivis katsaus vuoden 2020 toiminnasta: FinELib-konsortion vuosi 2020

FinELib-konsortion vuosi 2020 lukuina.