Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Reverted from v. 3

FinELib-konsortion uuden palveluvision johtoajatus on avoimuus ja yhteistyö suomalaisen tutkimuksen ja oppimisen menestystekijänä. Laajan konsortion säilyminen on erittäin tärkeää suomalaisen tieteen ja tutkimuksen mahdollistajana. Tiedejulkaisemisen avoimuuden lisääminen, ketterän yhteistyön vahvistaminen ja uusien, innovatiivisten ratkaisujen löytäminen ovat tulevaisuudessa toiminnan keskiössä, kun tähdätään kohti entistäkin parempaa konsortiota.

Rakentavasti päämääriin

Tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan koko konsortion kesken käytävää avointa ja rakentavaa keskustelua. Konsortiolle on ensiarvoisen olennaista, että myös neuvotteluja käydään yhdessä, jotta takana on neuvotteluvoimaa ja voidaan saavuttaa kustannussäästöjä. Jäsenorganisaatiot kokevat asiakaskyselyn perusteella FinELib-toimiston tarjoamat palvelut hyödyllisinä, helppokäyttöisinä ja toimintavarmoina. Positiivinen palaute FinELib-toimiston toiminnasta tukee hedelmällisen yhteistyön jatkumista. Palveluvisio puolestaan tarjoaa vakaan perustan yhteisten tavoitteiden toteuttamiselle

...