Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Bilagor som ska tillämpas på alla avtal

BilagaFilAnvisning Utskrift/leveransinstruktionerför ifyllandeAnvisning för inlämningInnehåll

BILAGA 1 Bilagor till Finnas serviceavtal

Välj ett av nedanstående:

1 Grund Grund  (bilagorna 1–4 som alltid tillämpas): 

LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet 2022 - Finnan palvelusopimus2019_ v1perus_1234.pdf

BILAGA 1 Bilagor 2022 till Finna-serviceavtalet _v1- Finna-serviceavtal 2019 - v1_grund_1234.pdf

2 Sammanslutning av organisationer (bilagorna 1–4 + 8): 

LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet 2022 - Finnan palvelusopimus2019_ v2kimppa_1234_8.pdf

BILAGA 1 Bilagor 2022 till Finna-serviceavtalet - Finna-serviceavtal 2019 - v2_sammanslutning_1234_8.docxpdf

3 Enskild högskola som använder SFX och PCI CDI (bilagorna 1–4 + 5, 66a):

LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet 2022 - Finnan palvelusopimus2019_ v3kk_1234_5656a.pdf


BILAGA 1 Bilagor 2022 till Finna-serviceavtalet - Finna-serviceavtal 2019 - v3_hs_1234_56a.pdf

4 Sammanslutning av högskolor som använder SFX och PCI CDI(bilagorna 1–4 + 5, 66a, 8):

LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet 2022 - Finnan palvelusopimus2019_ v4kk_kimppa_1234_56856a8.docx

BILAGA 1 Bilagor 2022 till Finna-serviceavtalet - Finna-serviceavtal 2019 - v4_hs_sammanslutning_1234_56a8.pdf

5 Enskild högskola som använder CDI som en del av sin egen Finnavy (bilagorna 1–4 + 6b):

LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet 2022 - Finnan palvelusopimus2019_ v5kk_1234_6b.pdf

BILAGA 1 Bilagor 2022 till Finna-serviceavtalet - Finna-serviceavtal 2019 - v5_hs_1234_6b.pdf

6 Sammanslutning av högskolor som använder CDI som en del av sin egen Finnavy  (bilagorna 1–4 + 6b, 8):

LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet 2022 - Finnan palvelusopimus2019_ v6kk_kimppa_1234_6b8.docx

LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet 2022 - Finnan palvelusopimus2019_ v6kk_kimppa_1234_6b8.pdf

7 En enskild organisation som omfattas av Finnas avgiftsbelagda tjänst (bilagorna 1–4 + 7):

LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet LIITE7 Palvelun hinnoittelu - Finnan palvelusopimus2019_ v5maksullinen1.docx

BILAGA 1 Bilagor 2022 till Finna-serviceavtalet - Finna-serviceavtal 2019 - v7_avgiftsbelagda1_1234_7.docxpdf

6 8 Sammanslutning av organisationer som omfattas av Finnas avgiftsbelagda tjänst (bilagorna 1–4 + 7, 8):

LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet 2022 - Finnan palvelusopimus2019_ v6maksullinenv8maksullinen_kimppa_1234_78.docx

BILAGA 1 Bilagor 2022 till Finna-serviceavtalet - Finna-serviceavtal 2019 - v8_avgiftsbelagda_sammanslutning_1234_78.pdf

Kontrollera att du valt de rätta bilagorna enligt i listan över bilagor och fyll vid behov i datumen vid behov

OBS! I fullmaktsbilagan ( bilaga 8 ) antecknas det tidigaste underteckningsdatumet om det finns flera fullmakter.

·       Skriv ut i två exemplar 

·       Skicka ett exemplar till Nationalbiblioteket

·        Spara en kopia

ska det bekräftelsedatum som anges i bilagan anges som datum.

 • Skicka den granskade och kompletterade bilagan till Finnas servicepost.

Avtalets tillämpliga bilagor och deras versioner förtecknas vid tidpunkten för undertecknandet. Mallen i bilaga 1 är densamma för alla medlemmar i Finna-konsortiet, men bilagelistan varierar från fall till fall. 

BILAGA 2 Dataskyddsbilaga

LIITE2 Tietosuoja - Finnan palvelusopimus2019.pdf

Bilaga 2 Dataskydd - Finnas serviceavtal2019.pdf

 Ifylls inte.

·       Spara en kopia

·       Skickas inte
 • Behöver inte skickas till Finnas servicepost.

I bilagan beskrivs dataskyddsansvaret för medlemmen i Finna-konsortiet och för Nationalbiblioteket.

BILAGA 3 Tjänstebeskrivning och servicenivå

LIITE3 Palvelun kuvaus ja palvelutaso - Finnan palvelusopimus2019.pdf

Bilaga 3 Tjänstebeskrivning och servicenivå.pdf

Ifylls inte.

·        Spara en kopia

·       Skickas inte
 • Behöver inte skickas till Finnas servicepost.

I bilagan beskrivs innehållet i Finna-tjänsten som tillhandahålls inom ramen för avtalet, förpliktelserna för Nationalbiblioteket och konsortiemedlemmen samt Finnas servicenivå.

Bilaga 4 Bilaga om fritt tillgängliga metadata

LIITE4 Vapaasti käytettävissä oleva metatieto - Finnan palvelusopimus2019.pdf

BILAGA4 Fritt tillgängliga metadata - Finnas serviceavtal2019.pdf

 Ifylls inte.

·       Spara en kopia

·       Skickas inte
 • Behöver inte skickas till Finnas servicepost.

Bilagan preciserar att Finnas fritt tillgängliga metadata licensieras med licensen CC0 1.0 universell.

(OBS! Om organisationens metadata omfattas av användningsbegränsningar, ska du läsa följande sida: Specifikation av användningsbegränsade metadata.)

Bilagor som tillämpas från fall till fall

Nationalbibliotekets mallar för fullmaktsbilagor till organisationssammanslutningar.

Fullmakterna gäller serviceavtal för organisationssammanslutningar där flera organisationer ansluts till Finna-tjänsten genom samma avtal
BilagaFilAnvisning Utskrift/leveransinstruktionerför ifyllandeAnvisning för inlämningInnehåll

BILAGA 5 Länkningstjänst

LIITE5 Linkityspalvelu - Finnan palvelusopimus2019.pdf

 Ifylls inte.

· Spara en kopia

· Skickas inte
 • Behöver inte skickas till Finnas servicepost.

Bilagan gäller högskolebibliotek som omfattas av den centraliserade finansiering som undervisnings- och kulturministeriet beviljat Finna och som använder CDI-indexet som en del av sin egen Finna-vy och använder länkningstjänsten SFX. Sådana bibliotek är för närvarande de högskolebibliotek inom UKM:s förvaltningsområde som använder Koha-systemet.

BILAGA 6 Centraliserat 6a Centraliserat index

LIITE6 LIITE6a Keskitetty indeksi 2021 - Finnan palvelusopimus2019.pdf

BILAGA 6a Centraliserat index 2021 - Finnas serviceavtal 2019.pdf

Ifylls inte.

· Spara en kopia

· Skickas inte
 • Behöver inte skickas till Finnas servicepost.

Bilagan gäller sådana medlemmar i Finna-konsortiet som omfattas av den centraliserade finansiering som undervisnings- och kulturministeriet beviljat Finna och som använder det centraliserade index som tillhandahålls som en del av Finna-tjänsten. Sådana medlemmar i konsortiet är för närvarande högskolebiblioteken.

BILAGA 6b Centraliserat index

LIITE6b Keskitetty indeksi 2021 - Finnan palvelusopimus2019.pdf

BILAGA 6b Centraliserat index 2021 - Finnas serviceavtal 2019.pdf

Ifylls inte.
 • Behöver inte skickas till Finnas servicepost.

Bilagan gäller högskolebibliotek inom UKM:s förvaltningsområde som använder CDI-indexet som en del av sin egen Finnavy, men inte använder länkningstjänsten SFX. Sådana bibliotek är för närvarande de högskolebibliotek inom UKM:s förvaltningsområde som använder Alma-systeme och har ett eget Finna-webbibliotek.

BILAGA 7 Prissättning och fakturering av tjänsten

LIITE7 Palvelun hinnoittelu - Finnan palvelusopimus2019.pdf

Bilaga 7 Prissättning och fakturering av tjänsten.pdf

Kontrollera 

Nationalbiblioteket skickar en version som fyllts i på förhand baserat på anslutningshandlingarna för underskrift.

· Skriv ut i två exemplar. 

· Skicka ett exemplar till Nationalbiblioteket

· Spara en kopia
 • Skicka den granskade bilagan till Finnas servicepost.

Bilagan gäller organisationer som inte omfattas av den centraliserade finansiering som undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Finna.


BILAGA 8 Fullmakter

(Mallar)

Välj en av nedanstående:

1 Fullmakt från en organisation

Valtakirja yhdeltä organisaatiolta Finnan palvelusopimus.docx

2 Fullmakt från flera organisationer

Valtakirja monelta organisaatiolta Finnan palvelusopimus.docx

Fyll i

· Skriv ut i flera exemplar 

· Skicka ett exemplar till Nationalbiblioteket

· Spara en kopia

Organisationer som gett fullmakt att underteckna

LIITE8 Allekirjoittamaan valtuuttaneet organisaatiot 2022 - Finnan palvelusopimus2019.docx

BILAGA 8 Organisationer som gett fullmakt att underteckna 2022 - Finna-serviceavtal 2019.pdf

Fyll i punkter som har märkts med gult.

 • Skicka den kompletterade bilagan till Finnas servicepost.

Bilagan gäller organisationers sammanslutningar där en organisation undertecknar Finnas serviceavtal för egen och andra organisationers räkning. Med bilagan bekräftas att den undertecknande organisationen har nödvändiga befogenheter.

OBS: Den undertecknande organisationen skickar serviceavtalsdokumenten till fullmaktsgivarna så att de kan bekanta sig med dem.

Mer information finns på sidan: Sammanslutningar av organisationer och ingående av Finnas serviceavtal. På sidan finns också en mall som sammanslutningen kan använda sig av när den ger fullmakter.

Inlämnande av serviceavtal till Nationalbiblioteket

...

Avtal som undertecknas för hand

Om din organisation inte har möjlighet att underteckna Finnas serviceavtal elektroniskt, meddela detta till serviceposten: finna-posti [AT] helsinki.fi. Rubricera meddelandet: Finna-avtal Organisationens namn

Om serviceposten leder till att ett avtal undertecknas för hand ska du använda den avtalsmall nedan som är avsedd för ändamålet och följ anvisningarna i tabellen:FilAnvisning för ifyllande

Anvisning för utskrift och skickande

Finna-serviceavtal

Finna palvelusopimus 2019 Käsin allekirjoitettava.docx

Finna-serviceavtal 2019 - dokument som undertecknas för hand.pdf

 • Komplettera de organisationsspecifika uppgifterna (gulmärkta).
 • Välj om avtalet i fråga omfattas av den tjänst som produceras med undervisnings- och kulturministeriets centraliserade finansiering eller av Finnas avgiftsbelagda tjänst.
  • Omfattas ni av den centraliserade finansieringen eller inte? Ärendet avgörs enligt UKM:s riktlinjer. Riktlinjerna kan hittas i Finnas kundwiki: Kom med i Finna I oklara fall kontakta: finna-posti [AT] helsinki.fi
 • Ange i avtalet en eller flera kontaktpersoner som sköter avtalsärenden.
 • Datera och underteckna
  • Avtalet kan vid behov undertecknas av flera personer i samma organisation.
 • Skriv ut i två exemplar.
 • Skicka båda de undertecknade exemplaren till Nationalbiblioteket för underskrift. Följ postningsanvisningen nedan på den här sidan.
 • Ett exemplar skickas tillbaka till Nationalbiblioteket efter undertecknandet.

Bilagemallarna till ett serviceavtal är desamma för elektroniskt undertecknade avtal som för avtal som undertecknas för hand. Du hittar nödvändiga dokument ovantill på den här sidan i Serviceavtalets bilagor- tabellerna.  Kontrollera och/eller komplettera bilagorna 1, 7 och 8 i enlighet med anvisningarna i tabellerna om de är tillämpliga på din organisation. Skriv ut bilagorna i fråga i två exemplar, skicka ett exemplar till Nationalbiblioteket och förvara det andra exemplaret i din egen organisation.

Bilagorna 2–6 behöver inte kompletteras eller skickas till Nationalbiblioteket, men spara en kopia av bilagorna hos din organisation.


Postningsanvisning

Posta två exemplar av Finnas undertecknade serviceavtal och ett exemplar av bilagor som ändras per organisation (Bilaga 1, Bilaga 7 eller bilaga 8) till Nationalbibliotekets Veera Mujunen på adressen:

Nationalbiblioteket, biblioteksnättjänster
Finna / Susanna EklundVeera Mujunen
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

Kundens exemplar av serviceavtalet med Nationalbibliotekets underskrift returneras till kunden. Bilagorna returneras inte.

Inlämnande av serviceavtal för sammanslutningar till Nationalbiblioteket

Sammanslutningens ledare samlar fullmakterna (bilaga 8) och skickar ett exemplar av dem med serviceavtalet och övriga bilagor (bilaga 1, eventuellt även bilaga 7):

OBS! Om medlemmarna i sammanslutningen undertecknar varsitt serviceavtal, inkludera i kuvertet ett följebrev varav framgår till vilken sammanslutning organisationen hör.

Kom ihåg att uppdatera

...

uppgifterna för

...

din organisation!

För att din organisation ska hållas uppdaterad i frågor som gäller Finna, ska kontaktpersonerna utan dröjsmål meddelas Meddela omedelbart ändringar gällande kontaktpersoner till Finnas servicepost: finna-posti [AT] helsinki.fi

Kontakta oss även om det sker en förändring i din organisation eller sammanslutning som påverkar avtalen. En sådan förändring kan t.ex. vara en sammanslagning av organisationer eller nya medlemsorganisationer i sammanslutningen.

Medlemskap i Finna-konsortiet

...