Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tidpunkt för ändring

Tidigare termform

Ändringstyp

Korrigering till katalogerna

1/2024riddarordnar (historia)raderat begreppandliga riddarordnar ELLER förtjänstordnar ELLER riddarväsen ELLER riddare
1/2024stigningraderat begreppannat lämpligt begrepp 
1/2024internpriserraderat begreppinternprissättning
1/2024presteranderaderat begreppprestationsförmåga ELLER prestationsångest ELLER klara sig ELLER framgång ELLER annat lämpligt begrepp
1/2024lydiska parentestillägglydiska (anatoliska språk)
1/2024soldatpasstermändringmilitärpass
1/2024anusatresi

termändring

analatresi
1/2024terapiridningtermändringridterapi
1/2024konsertprogram parentestilläggkonsertprogram (programblad)
1/2024talsångparentestilläggtalsång (konstmusik)
1/2024socialhandledningartermändringguider för social trygghet
1/2024öppna spisarbegreppssammanslagningbrasspisar och kaminer
1/2024kaminerbegreppssammanslagningbrasspisar och kaminer
1/2024idrotttermändringsport och idrott
1/2024idrottstävlingartermändringsport- och idrottstävlingar
1/2024

nyhetsmeddelanden 

termändringnyhetskataloger (bibliotek) ELLER nyheter (meddelanden)
1/2024

brudkistor

termändringtextilier som hemgift
1/2024

bunkrar 

parentestilläggbunkrar (byggnader)
1/2024

språkliga konsekvenser

raderat begreppeffekter ELLER följder OCH språk ELLER tvärspråkliga influenser
1/2024

reseberättelser

parentestilläggreseberättelser (facklitteratur)
1/2024

reselitteratur 

parentestilläggreselitteratur (skönlitteratur)
1/2024

gröna

termändring

gröna partier


1/2024ekortermändringekor och stockbåtar
1/2024call centertermändring kontaktcenter
1/2024kvantteoribegreppssammanslagning kvantmekanik
2/2024verkställighetbegreppssammanslagningverkställande ELLER straffverkställighet
2/2024specialområdenparentestilläggspecialområden (geografiska områden)
2/2024cowpoxvirustermändringkokoppsvirus
2/2024furstedömentermändringfurstendömen
2/2024Jesu småsystrartermändringJesu små systrar
2/2024hyfertermändringmycel
2/2024etisk investeringtermändringansvarsfull investering
3/2024totalförsvarettermändringtotalförsvar
3/2024rytmisk sportgymnastiktermändringrytmisk gymnastik
3/2024identifikationtermändringidentifikation (psykologi)
3/2024strålbiologitermändringstrålningsbiologi
3/2024löpmattortermändringlöpband
3/2024australiensk terriertermändringaustralisk terrier
3/2024nötkreatur termändringoxdjur
3/2024nötdjur termändringnötkreatur
3/2024kronikertermändringpersoner med långvarig sjukdom
3/2024social teatertermändringcommunityteater
3/2024biometritermändringbiostatistik
3/2024noviserparentestilläggnoviser (kloster)
3/2024högtidertermändringhögtidsdagar
3/2024festertermändringfester och högtider
3/2024personifikationparentestilläggpersonifikation (levandegörande) ELLER personifiering (till viss person)
3/2024landsättningsbåtar termändringlandstigningsfartyg
3/2024kommersiell masskommunikation termändringkommersiella medier
3/2024medicinteknisk utrustning termändringmedicintekniska produkter
3/2024Virmaila gårdtermändringVirmaila rusthåll
3/2024ekumenismparentestilläggekumenism (enhetssträvande)
3/2024ekumenikparentestilläggekumenik (forskning)
3/2024första vetskaptermändringförsta information (vid diagnos)
3/2024Kalevalaparken parentestilläggKalevalaparken (naturskyddsområden)
3/2024hiphopbegreppsdelninghiphopmusik OCH/ELLER hiphopkultur
3/2024kork parentestilläggkork (material)
3/2024tobakslag (1976) begreppssammanslagninglag om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
3/2024Finlandia Junior-prisettermändringFinlandiapriset i barn- och ungdomslitteratur
3/2024salongertermändringsalongskultur
3/2024solokompositionertermändringsolomusik
3/2024Unverricht-Lundborgs sjukdomtermändringUnverricht–Lundborgs sjukdom
3/2024Hippel-Lindaus sjukdomtermändringvon Hippel–Lindaus sjukdom     
3/2024Creutzfeldt-Jakobs sjukdom termändringCreutzfeldt–Jakobs sjukdom
3/2024Spielmeyer-Vogts sjukdom termändringjuvenil neuronal ceroidlipofuscinos
3/2024granulomatos med polyangit termändringgranulomatös polyangit
3/2024

Bose-Einstein-kondensation


termändringBose–Einstein-kondensation
3/2024

alfa-synuklein 

termändringalfasynuklein
3/2024

beta-glukan

termändringbetaglukan
3/2024

Brahelinna

termändringBraheslott (S:t Michel)
3/2024

Prader-Willis syndrom 

termändringPrader–Willis syndrom
3/2024

Konstens natt

termändringkonstens natt-evenemang
4/2024

personifiering 

parentestillägg

personifiering (till viss person) ELLER personifikation (levandegörande)

4/2024

 Epstein-Barr-virus

termändringEpstein–Barr-virus
4/2024

Guillain-Barres syndrom 

termändringGuillain–Barrés syndrom
4/2024

Henoch-Schönleins purpura 

termändringHenoch–Schönleins purpura
4/2024

Baller-Gerold-syndrom 


Baller–Gerolds syndrom
4/2024Schwachmans syndrom termändringShwachman–Diamonds syndrom 
4/2024Pitt-Hopkins syndrom termändringPitt–Hopkins syndrom
4/2024Melkersson-Rosenthals syndrom termändringMelkersson–Rosenthals syndrom
4/2024Lynch syndromtermändringLynchs syndrom
4/2024Merkels cell-karcinom termändringMerkelcellskarcinom
4/2024Peutz-Jeghers syndromtermändringPeutz–Jeghers syndrom
4/2024Marinesco-Sjögrens syndromtermändringMarinesco–Sjögrens syndrom
4/2024ljudlärabegreppssammanslagningfonologi ELLER fonetik
4/2024batterier parentestilläggbatterier (strömkällor)
4/2024Varga-Neményi-metoden termändringVarga–Neményi-metoden
4/2024Kaluza-Klein-teorin termändringKaluza–Klein-teorin
4/2024DisCoraderat begreppprogrammeringsspråk ELLER annat lämpligt begrepp
4/2024Phoenixraderat begreppdatorprogram ELLER annat lämpligt begrepp
4/2024invånare i Sydöstra Finlandraderat begreppplatsbegreppet Sydöstra Finland ELLER annat lämpligt begrepp
5/2024uppsugningbegreppssammanslagningabsorption
5/2024konkurrens (ekonomi)termändringkonkurrens 
5/2024konkurrens (biologi)begreppssammanslagningkonkurrens
5/2024raststugortermändringfriluftsstugor ELLER rast- och övernattningsstugor
5/2024branschöverskridande samarbete termändringsektorsövergripande samarbete
5/2024lockbetenparentestillägglockbeten (djur)
5/2024kastbetentermändringfiskebeten 
5/2024syrebristparentestilläggsyrebrist (kroppen)
5/2024syresvinntermändringsyrebrist (vatten)
5/2024fjärrtransport parentestilläggfjärrtransport (partiklar) 
5/2024missväxtåren 1866-1868termändringmissväxtåren 18661868
6/2024iModetermändringi-mode
6/2024FinlandiaprisettermändringFinlandiapriset i skönlitteratur
6/2024Fack-Finlandia-prisettermändringFinlandiapriset i facklitteratur