Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Ämnesordsregister och ontologier är hjälpmedel vid innehållsbeskrivning av och ämnesrelaterad informationssökning i både tryckt och elektroniskt material. De hjälper dem som lagrar och dem som söker information att använda ett gemensamt språk, med andra ord går vilket gör det lättare att hitta önskad information.

...

Med ontologi avses en begreppshierarki som beskriver begreppen inom ett visst ämnesområde och relationerna mellan dem i maskinläsbar form. En ontologi identifierar begrepp med specifika identifikatorer, i stället för enbart termer med specifika identifikatorer. 

I ontologier , till skillnad från i tesaurusar , är begreppens relationer bestämda hierarkiskt genomgripande för hela begreppsapparaten, och den högsta nivån i ontologihierarkin samlar alla begrepp i ontologisystemet. Begreppshierarkin består av generiska (art-underart) och partitiva (del-helhet) relationer mellan begreppen.

...

Nationalbiblioteket upprätthåller och utvecklar följande ämnesordsregister och ontologiervokabulärer:

 • ALLFO (- Allmän finländsk ontologi)
 • ALLFO-orter
 • KANTO - Nationella aktörsnamn

...

 • KOKO-ontologin
 • FGF - Finländsk genre- och formlista
 • Metadataordlistan
 • SEKO - Suomalainen esityskokoonpanosanasto

Följande vokabulärer har upphört:

 • YSA (Yleinen suomalainen asiasanasto)
 • Allärs (Allmän tesaurus på svenska)
 • MUSA (Musiikin asiasanasto)
 • CILLA (Specialtesaurus för musik)
 • MUSO (Ontologi för musik)
 • Finländska samfundsnamn

Registren Ontologierna och ontologierna de andra vokabulärerna kan användas via Nationalbibliotekets ontologiservice Finto (länken leder bort från wikiwikin).