Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Metatietosanasto sisältää aineistojen kuvailussa tarvittavia termejä ja ilmauksia. Sanasto soveltuu myös käyttöliittymissä näkyvien otsikoiden valintaan.

Sanasto on jäsennelty RDASanasto on jäsennelty RDA-tekstin ja FRBRLRM-käsitemallin määrittelemälle entiteetti-suhde-rakenteelle.

...