Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: lisätty tilannekatsaus


Column
width95%

Taustaa


Column
width100px
| In English

YSOn käsitteitä on linkitetty Wikidataan vuodesta 2019 lähtien. Linkin ilmaisemiseen Wikidatassa käytetään Wikidata-ominaisuutta "YSO-tunniste" (Property:P2347). Linkityksestä ovat vastanneet YSOn ylläpitäjät. Vuosien 2019-2020 aikana käytiin läpi ensimmäinen otos eli reilu 7300 kpl YSOn käsitettä ja luotiin linkit sopivissa tapauksissa. Ensimmäisen otoksen linkitys tehtiin käymällä läpi lista automaattisesti luotuja linkkiehdotuksia, jotka joko hyväksyttiin tai hylättiin. Linkkiehdotukset pohjautuivat seuraaviin kolmeen lähteeseen:1)

  1. LCSH-käsitteistä löytyvät Wikidata-linkit niissä tapauksissa, joissa YSOn käsite on linkitetty LCSH:n käsitteeseen.

...

  1. Ylen sisällönkuvailussa käytetyt käsitteet, joilla on vastine sekä YSOssa että Wikidatassa1.

...

  1. Lista Finnassa esiintyvistä sisällönkuvailussa eniten käytetyistä YSO-käsitteistä sekä näiden vastineista Wikidatassa (vastineiden perustana termien vastaavuus).

Tilannekatsaus 2022

Vuoden 2022 tammikuun lopussa YSO-tunniste (P2347) on lisätty 14785 Wikidata-käsitteeseen. YSO-paikkojen tunnisteita on lisäksi 6591 Wikidata-käsitteessä. Vuoden 2021 lopulla laadittiin listaus YSO-käsitteistä, joiden tunnistetta ei ole Wikidatassa. Tällaisia oli noin 20.000.  Näiden YSO-käsitteiden  käytettävät termit ladattiin monikko- ja yksikkömuodossa Openrefine 3.5 -ohjelmaan, jossa niitä mapattiin Reconcile-toiminnollla Wikidatan samankielisten termien kanssa.  Osumia saatiin noin 3500, joiden tunnisteet ja labelit ladattiin Wikidataan. 

Helmikuussa 2022 jäljellä on vielä noin 12500 YSO-käsitettä, joiden käytettävät termit eivät mappautuneet suoraan Wikidataan, joten niiden vastaavuus pitää yksitellen tarkistaa. Kaikille ei tule löytymään vastinetta.  Tällaisissa tapauksissa voi kuka tahansa Wikidatan toimittaja luoda vastaavan käsitteen Wikidataan ja lisätä tarvittavat ominaisuudet sekä YSO-ID tunnisteen.

Vuonna 2022 tulemme poimimaan Wikidatasta niiden  käsitteiden URI:t, joissa on YSO-tunniste, ja lisäämme ne YSOn käsitetietueisiin. Helmikuusta 2022 alkaen Wikidata-tunnisteita lisätään YSOn uusiin käsitteisiin vastaavalla tavalla kuin LCSH-sanaston tunnisteet.  Linkkiä ei välttämättä lisätä Wikidataan.  Myöhemmin valmistettavien wikidatan botti-ohjelmien avulla Wikidata-tunnisteita voidaan poimia Finton YSO-käsitteistä ja täydentää YSO-tunniste automaattisesti vastaavaan Wikidata-käsitteeseen.

Linkitysperiaatteita

YSOn Wikidata-linkityksessä sovelletaan seuraavia periaatteita:

...