Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Julkilausuma kansainvälisistä luettelointiperiaatteista sisältää kansainväliset periaatteet kuvailulle ja kuvailun standardoinnille, asiakirjassa on myös kuvailun käsitteiden samansto.

Anchor
Aineistonsiirto
Aineistonsiirto
Aineistonsiirto

Aineistonsiirrolla tarkoitetaan Melinda-yhteistyöhön mukaan tulevan kirjaston tietokannan tietueiden siirtoa Melindan tietokantaan Melinda-käyttöönoton yhteydessä. Aineistonsiirron yhteydessä tietueita vertaillaan Melindassa jo oleviin tietueisiin ja ne yhdistetään, mikäli tietueelle löytyy vastinpari. Aineistonsiirtoa kutsutaan "Aleph-kielellä" loadiksi.

...

ARTO on kotimaisten aikakauslehti- ja monografia-artikkelien kokoelma, joka on nykyisin osa Melindaa. Arton tietueet tallennetaan pääasiassa Artikkelien kuvailutyökalulla ja ovat haettavissa Melinda-OPACista ja Finnasta. Tietueita voidaan myös hyödyntää rajapintojen avulla mm. korkeakoulujen julkaisutiedonkeruussa. Lisätietoa Artikkelin kuvailutyökalu -sivulla.

Anchor
Asteri
Asteri
Asteri

Auktoriteettitietokanta, joka sisältää auktoriteettitietueita seuraavista entiteeteistä: toimijanimet (suomalaisten henkilöiden, sukujen ja yhteisöjen nimet), asiasanastot, teosauktoriteetit sekä SEKO-sanaston.

...

Konkreettisia ohjeita hakutiedoista löytyy näistä ohjeista RDA hakutiedot, musiikkiaineiston Hakutiedot, Sisällönkuvailuopas ja Toimijakuvailuohje.

Anchor
Auktoriteettitietue
Auktoriteettitietue
Auktoriteettitietue

Auktoriteettitietue on tietue, jossa on nimen tai termin ohjeellinen muoto sekä siihen liittyvät mahdolliset viittaukset ja lisätiedot. Auktoriteettitietueet laaditaan niin, että niiden avulla voidaan kontrolloida hakutietoina käytettyjen nimien auktorisoituja muotoja, nimen varianttimuotoja sekä nimeen liittyviä ID-tunnisteita. Auktoriteettitietueita ovat esimerkiksi tietueet, joissa on määritelty auktorisoitu muoto seuraavista termeistä:

...

BIBFRAME (Bibliographic Framework) on MARC 21 -formaatin seuraajaksi kaavailtu uusi bibliografinen tiedontallennusformaatti. Lue lisää Wikipediasta.

Anchor
Bibliografiset tiedot
Bibliografiset tiedot
Bibliografiset tiedot

Bibliografisilla tiedoilla tarkoitetaan teoksen tunnistamiseen tarvittavia tietoja teoksen nimestä, tekijästä, julkaisemisesta ja kustantamisesta jne. Näiden mukaan teos on luokiteltu kirjastojen, kustantajien, kirjakauppojen ym. luetteloissa, bibliografioissa, tutkimusten kirjallisuusviitteissä ja muissa tiedostoissa.

...

500 ## ‡a Huomautus ‡9 ALMA<DROP>

Anchor
Emo
Emo
Emotietue

Emotietueella tarkoitetaan monografian, kokoelman tai sarjajulkaisun bibliografista tietuetta, jolla on yksi tai useampi osakohde. Emotietueelle tallennetaan koko julkaisulle yhteiset tiedot, kuten esimerkiksi CD-levyn nimi, julkaisija, julkaisupaikka ja -aika, levyn kokonaiskesto, sekä kaikkia osakohteita yhdistävät aiheet, mikäli niitä on. RDA-kuvailussa puhutaan aggregaateista eli yhdistelmistä tai koosteista.

Anchor
Ennakkotietue
Ennakkotietue
Ennakko- ja hankintatietueet

Ennakko- ja hankintatietueet perustuvat kustantajilta saatuun etukäteisinformaatioon ilmestyvästä aineistosta. Ennakkotietueen tunnistaa nimiön merkkipaikan 17 arvosta 8 (000/17=8). Melindaan saadaan ennakkotietueita monista eri lähteistä. Lisäksi kirjastot voivat tehdä itse hankintaa varten uusia tietueita, joiden ei tarvitse olla täydellisiä. Näitä minitietueita saa käyttää ja poimia omaan paikalliskantaan aivan kuten muitakin tietueita. Ennakkotietueiden kuvailua saa myös täydentää. Suositus on, että jos minitietue löytyy Melindasta, kuvailu täydennetään sen pohjalle. Tietueesta poistetaan 500-kentän merkintä ”ENNAKKOTIETO”, mikäli kyseessä ei ole Fennican ennakkotietue.

...

Erätuonnilla tarkoitetaan Melinda-palvelun yhteydessä tietueiden tuontia rajapintojen avulla Melinda-tietokantaan. Tietueita tuodaan erätuontijärjestelmän avulla mm. Kirjavälitykseltä, Fonosta, kaupallisilta toimijoilta, eri organisaatioiden avoimista julkaisuarkistoista sekä pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen Helmet-tietokannasta. Osa näistä tietueista on ennakkotietueita (kuvailutasoksi merkitty nimiöön (000/17=8), jotka voi täydentää Melindan kuvailutason mukaisiksi. Erätuonnilla tuodut tietueet ovat usein jostain muusta formaatista MARC 21 -formaattiin konvertoituja, minkä vuoksi niissä saattaa olla puutteita/virheitä, jotka on hyvä korjata tietuetta käsitellessä. Jotkut tietueet täydennetään automaattisesti erätuonnin yhteydessä saman nimekkeen eri ilmiasun tietueen tiedoilla ja silloin tietueiden kuvailutasona käytetään nimiössä merkkipaikalla 17 koodia 2 (000/17=2).

Anchor
Fennica
Fennica
Fennica

Suomen kansallisbibliografia on nimeltään Fennica. Se on suomalaisen julkaisutuotannon tietovaranto, joka muodostuu kulttuuriaineistolain (Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007), entinen "vapaakappalelaki") nojalla luovutetun aineiston pohjalta. Kuvailussa noudatetaan kansallisbibliografiatyön kansainvälisiä suosituksia. Kansallisbibliografian tietueet ovat sekä Melinda- että Kansalliskirjaston omassa tietokannassa Fikkassa. Fennican verkkokirjasto on Finnassa, ja sillä on oma verkkosivu Kansalliskirjaston hakupalvelu. Tietueet ovat haettavissa myös Melinda-verkkokirjastosta.
Kansallisbibliografian tietueet kuvaillaan Melinda-tietokantaan Aleph-luettelointisovelluksella.

Anchor
Fennican ennakkotietue
Fennican ennakkotietue
Fennican ennakkotietue

Fennican ennakkotietomerkintää eli kenttää 594, jossa on mukana osakenttä ‡5 FENNI, ei saa poistaa. Tämä merkintä on osa Kansallisbibliografian prosesseja, ja vain Fennica-kuvailijat voivat poistaa merkinnän. Tietueessa voi näin ollen olla kaksi erilaista ennakkotietohuomautusta, esimerkiksi näin:

...

Katso myös: Ennakkotietue- ja hankintatietueet.

Anchor
Fikka
Fikka
Fikka

Kansalliskirjasto käyttää kirjaston asiakaspalvelu- ja kokoelmatyöhön Koha-kirjastojärjestelmää. Koha-kirjastojärjestelmässä olevan tietokannan nimi on Fikka. Kansalliskirjaston kokoelmia käyttäville asiakkaille tarkoitettu OPAC on Finnassa, ks. Kansalliskirjaston hakupalvelu. Fikassa on eri kokoelmia kuten Fennica, Viola ja Slavica. Katso lisää sivulta Aineistot.

Anchor
Finna
Finna
Finna

Finna on kirjastojen, museoiden ja arkistojen yhteinen hakupalvelu. Kirjastoilla ja muilla organisaatioilla voi olla omat Finna-näkymänsä.

Anchor
Finto
Finto
Finto

Finto on suomalainen sanasto- ja ontologiapalvelu, jossa voi julkaista ja selailla yleisiä ja eri alojen sanastoja. Palvelu tarjoaa myös rajapinnat sanastojen ja ontologioiden hyödyntämiseen muissa ohjelmistoissa kuten kirjastojärjestelmissä. Melindassa käytettävät hakutiedot on tarkistettava auktorisoiduista sanastoista joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Omia sisältöä kuvaavia termejä voi laittaa kenttään 653, jossa 2. indikaattorin arvolla voi ilmaista, minkä tyyppisestä termistä on kyse.

...

Aineiston hankintavaiheessa itse tehty tai tuotetietojen toimittajan automaattisesti toimittama minitietue, ks. myös Ennakko- ja hankintatietueet.

Anchor
Haravointi
Haravointi
Haravointi

Haravoinnilla tarkoitetaan tietueiden noutoa (paikallisesta) tietokannasta esimerkikisi katselmointiin. Haravointi tehdään haravointirajapinnan avulla. Haravoinnissa voidaan karsia pois tietyntyyppiset tietueet, kuten esineet, tai tietyt MARC-kentät, kuten paikalliset huomautukset. Harvoidulle aineistolle voidaan tehdä massakorjauksia.

...

Katso Kuvailusääntöpalvelu.

Anchor
KUMEA
KUMEA
Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä

Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (KUMEA-ryhmä) on Melinda-metatietovarannon kuvailua ohjaava työryhmä. Ryhmässä on edustajia kaikilta kirjastosektoreilta ja Kansalliskirjastosta, ja se keskittyy käytännön kuvailukysymyksiin ja MARC 21 -formaatin sovellusohjeiden ylläpitoon. Katso lisätietoja ryhmän asiakaswikistä: Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä.

Anchor
Kuvailu
Kuvailu
Kuvailu vs. luettelointi 

Luettelointi-sanaa on perinteisesti käytetty jonkin manifestaation bibliografisten tietojentallentamisesta. Tuolloin julkaisun sisällönkuvailu tehtiin usein eri prosessissa. Nykyään RDA-kuvailusääntöjä käytettäessä puhutaan aineiston kuvailusta, jolla tarkoitetaan niin sisällönkuvailua- kuin nimekkeen bibliografista kuvailua.

Anchor
Kuvailusääntöpalvelu
Kuvailusääntöpalvelu
Kuvailusääntöpalvelu

Kuvailusääntöpalvelu tarjoaa kansainvälisten kuvailusääntöjen suomenkieliset käännökset, linjaukset ja lisäohjeistukset. Palvelussa annetaan myös sääntöihin liittyvää neuvontaa, tiedotusta ja koulutusta. Katso lisätietoja Kuvailusääntöpalvelun asiakaswikistä: Kuvailusääntöpalvelu.

...

Vuonna 2013 Linda muuttui Melindaksi, kaikkien kirjastosektoreiden yhteiseksi metatietovarannoksi ja palveluksi.

Anchor
Load
Load
Load

Load on englanninkielinen vastine termille aineistonsiirto, jota suositellaan käytettäväksi. Aineistonsiirrolla tarkoitetaan tietueiden siirtämistä paikallisesta tietokannasta Melindaan. Load-sanaa käytetään vain Aleph-slangissa.

Anchor
LOW-tag
LOW-tag
LOW-tag

Tietokantatunnus LOW-tag (Local OWner) on enintään viisikirjaiminen tunnus paikalliselle tietokannalle, esimerkiksi FIKKA, PIKI, KOAMK tai HELKA. Se merkitään kuvailun yhteydessä Melindan tietueeseen. LOW-tagin avulla Melinda-tietueelle tehdyt muutokset päivittyvät paikalliseen tietokantaan. Katso tästä Alephin sisäisessä käytössä olevat kentät.

...

Luettelointipohja

Katso Tallennusalusta.

Anchor
Manifestaatio
Manifestaatio
Manifestaatio

Manifestaatio RDA-termi: teoksen ekspression fyysinen ilmiasu, ks katso RDA Toolkit, Sanasto, M-kirjain.

MARC 21

MAchine-Readable Cataloging, eli MARC 21, on Kongressin kirjaston ylläpitämä kirjastojen kuvailutiedon tallennusformaatti, jolla on miljoonia käyttäjiä ympäri maailman. Yhteinen formaatti mahdollistaa tiedon siirtämisen ja tietueiden poimimisen kirjastojen kesken. MARC 21 on käännetty 21 kielelle, myös suomeksi ja ruotsiksi.

...

Metatieto on tietoa, joka kuvaa aineiston kontekstia, sisältöä tai rakennetta sekä ohjaa ja dokumentoi sen käsittelyä ja hallintaa, ks. Finto, Tietotermit, metatieto.

Anchor
Muusa
Muusa
Musiikin kuvailijoiden asiantuntijaryhmä

Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä Muusa on musiikin kuvailun ja sisällönkuvailun kysymyksiin erikoistunut työryhmä. Ryhmän tehtäviin kuuluu myös metatietovaranto Melindan musiikkiaineiston kuvailun ohjeistus. Muusa aloitti toimintansa vuoden 2018 alusta, kun vanhat musiikkityöryhmät Luumu ja MusaMelinda sulautuivat. Katso lisää ryhmän asiakaswikistä Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä (Muusa).

...

Muuntaja on Kansalliskirjastossa kehitetty ohjelma tietueiden muuntamiseen aineistotyypistä toiseen. Tällä Aleph-ohjelmaan liittyvällä apuohjelmalla voidaan tuottaa e-aineistojen tietueita painetun version tietueista ja painetun version tietueita e-aineiston tietueista sekä päivittää muokatut tietueet Melindaan. Katso lisätietoja Muuntaja-ohjelman sivuilta.

Muusa

Katso Musiikin kuvailijoiden asiantuntijaryhmä.

Anchor
Nimiö
Nimiö
Nimiö

Nimiö on MARC 21 -formaatin kenttä 000.

...

OPAC on lyhenne sanoista Online Public Access Catalog, eli se on verkossa julkisesti saatavilla oleva kirjaston kokoelmaluettelo. Melindalla on oma OPAC-käyttöliittymänsä, joka löytyy Internet-sivulta Melinda. Melinda-verkkokirjasto on tarkoitettu kirjastoammattilaisten käyttöön kokoelmatyötä, kaukopalvelua ja kuvailua varten. Asiakkaita suositellaan käyttämään Finna-palvelua. Katso Mitä eroa on Melindalla ja Finnalla.

Anchor
Osakohde
Osakohde
Osakohde

Osakohteita ovat esimerkiksi kokoomateoksen (RDA-aggregaattiteoksen) artikkeli, äänilevyn raita tai satukokoelman yksittäinen satu. Osakohde on bibliografinen yksikkö, joka on fyysisesti osa toista yksikköä (emokohdetta) siten, että osakohteen esille hakeminen riippuu emokohteen tunnistamisesta ja sijainnista. Monografian osakohteen tietue sisältää emojulkaisunsa tunnistetiedot kentässä 773 (Linkityskirjaus - emokohde). Osakohdetietueella kuvaillaan osakohdetta koskevat tiedot, kuten esimerkiksi musiikkia sisältävällä CD-levyllä olevan yksittäisten musiikkikappaleiden nimet, säveltäjät, sanoittajat, esittäjät ja aiheet.

Anchor
Poimintaluettelointi
Poimintaluettelointi
Poimintaluettelointi

Valmiin tietueen poimiminen omaan tietokantaan jostain toisesta tietokannasta, kuten Melindasta.

Anchor
Primaariluettelointi
Primaariluettelointi
Primaariluettelointi/-kuvailu

Uuden nimekkeen kuvailu alusta asti itse tai hankintatietueen pohjalle kirjaston käyttämälle tai kansalliselle kuvailutasolle (katso Melindan kuvailutasot).

...

Resource Description and Access (RDA) on kuvailusäännöstö, joka korvaa ISBD-kuvailusäännöt ja Hakutiedot-oppaan. RDA-säännöissä pyritään huomioimaan digitaalinen toimintaympäristö ja sen erityisluonne verrattuna esimerkiksi perinteisiin, painettuihin teoksiin (Lähde: Wikipedia). Lue lisää Kuvailusääntöpalvelun sivulta: RDA:n käyttöönotto Suomessa.

RDA-linjaukset

Katso SKL.

Anchor
RDA-toolkit
RDA-toolkit
RDA Toolkit 

RDA-kuvailusäännöt (RDA = Resource Description and Access) korvaavat ISBD-kuvailusäännöt (ISBD = International Standard Bibliographic Description) ja Hakutiedot-oppaan Suomen kirjastoissa. RDA-kuvailusäännöt ohjaavat kirjastoaineistojen kuvailua määrittämällä, mitä kuvailuelementtejä kuvailussa käytetään ja minkälaisia tietoja kuvailuelementteihin tallennetaan. RDA uudistaa kuvailutietojen rakennetta määrittelemällä ISBD:stä poikkeavalla tavalla:

...

Replikoinnilla tarkoitetaan bibliografisten tietueiden automaattista kopioitumista metatietovarannosta paikallisiin kirjastotietokantoihin. Replikoitumista ohjataan erilaisilla replikoinnin asetuksiin tehtävillä säännöillä, tietueeseen tallennettavilla ohjauskomennoilla (KEEP/DROP) tai tietokantakohtaisilla merkinnöillä. Myös paikallisen tietokannan kirjastojärjestelmän asetuksiin voidaan tehdä replikoitumista sääteleviä asetuksia.

Anchor
Sisällönkuvailu
Sisällönkuvailu
Sisällönkuvailu

Sisällönkuvailulla tarkoitetaan teoksessa käsiteltyjen aiheiden kuvaamista asiasanoituksen, luokituksen, sekä muiden sisällönkuvailun välineiden avulla. Sisällönkuvailun ohjeet ovat Sisällönkuvailuohjeessa.

...

Katso Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä.

Anchor
Sisku
Sisku
Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän Siskun tehtävänä on kehittää sisällönkuvailuun, sanastoihin ja luokituksiin liittyviä ohjeita ja käytäntöjä, toimia kirjastoverkon yhteisenä foorumina, jossa jaetaan kokemuksia ja kehitetään yhteisiä pelisääntöjä ja rakenteita ja tuottaa tietoa kirjastoverkolle päätöksenteon tueksi. Katso lisätietoja Siskun asiakaswikistä.

Anchor
SKL
SKL
SKL

SKL-lyhenne tulee sanoista Suomalaisten kirjastojen linjaukset ja lyhennettä käytetään RDA-toolkit -sääntöpalvelussa. Niissä linjataan tarkemmin siitä, miten RDA-sääntöjä sovelletaan suomalaisten kirjastojen kuvailussa. Kuvailusääntöpalvelun sivulla RDA-linjaukset 2018-2019 (nykyinen RDA) yhteenveto on tietoja linjauksista.

...

Katso Suomalainen lajityyppi- ja muotosanasto.

Anchor
SLM
SLM
Suomalainen lajityyppi- ja muotosanasto

Suomalainen lajityyppi- ja muotosanasto on kaksikielinen sanasto aineistojen kuvailussa käytettävistä muotoa ja lajityyppiä, eli genreä, kuvaavista termeistä. ks. SLM - Suomalainen lajityyppi- ja muotosanasto.

...

Melinda-talonmiehenä toimii ryhmä, johon kuuluu asiantuntijoita Melinda-palvelusta, sekä edustaja kansallisbibliografia-palvelusta. Ryhmän tehtävänä on valvoa ja ohjata Melinda-metatietovarantoon tehtävää kuvailutyötä ja linjata kuvailukäytäntöjä. Kuvailijoita neuvotaan paimenkirjein, tiedottein ja webinaarein. Lue lisää Melinda-wikin Talonmiehen palstalta.

Anchor
Tallennusalusta
Tallennusalusta
Tallennusalusta

Luettelointiohjelmissa on käytettävissä valmiita tallennusalustoja (kutsutaan myös nimillä luettelointipohja tai template) erityyppisille aineistoille. Alephissa tallennusalustoja voi luoda myös itse paikalliseen käyttöön, katso lisätietoja: Tallennusalustat Alephissa ja RDA-tallennusalustoja. Omien tallennusalustojen eri kenttien sisällöt voi täyttää valmiiksi oman organisaation käytäntöjen mukaisiksi.

Anchor
Template
Template
Template

Katso tallennusalusta.

ToiKu

Katso Toimijakuvailupalvelu.

Anchor
Toiku
Toiku
Toimijakuvailupalvelu

Toimijakuvailupalvelu ohjeistaa henkilöiden, sukujen ja yhteisöjen kuvailua, sekä niiden hyödyntämistä aineistojen kuvailussa. 

...

Koha-Suomen kirjastojen yhteinen Täydelliset Tiedot -tietokanta, johon kaikki Koha-Suomen kuvailijat tallentavat tietueensa, sekä niiden korjaukset ja täydennykset. Myös Kirjastopalvelun tuottamat valmiit tietueet tulevat TäTiin, mistä ne tuodaan tulevaisuudessa erätuontijärjestelmällä myös Melindaan. TäTi-tietokanta integroidaan Melindaan v. 2020.

Anchor
Viola
Viola
Viola

Suomen kansallisdiskografian ja nuottiaineiston kansallisbibliografian nimi on Viola. Kansallisdiskografia Viola sekä kansalliskokoelman aineistojen ja niihin kuuluvien suomalaisten nuottijulkaisujen ja musiikkiäänitteiden viitteet ja artikkeliviitteet löytyvät Kansalliskirjaston hakupalvelusta ja myös Melinda-verkkokirjastosta.
Violan tietueiden kuvailutyö tehdään Melindassa Aleph-luettelointisovelluksella.

...