Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aineistojen kuvailuun liittyvää RDA-käsitteitä löytyy RDA Toolkitin sanastosta ja keskeiset RDA-kuvailuun termit on listattu myös Kuvailusääntöpalvelun sivulle.

Julkilausuma kansainvälisistä luettelointiperiaatteista sisältää kansainväliset periaatteet kuvailulle ja kuvailun standardoinnille, asiakirjassa on myös kuvailun käsitteiden sanasto.

...

Aineistonsiirrolla tarkoitetaan Melinda-yhteistyöhön mukaan tulevan kirjaston tietokannan tietueiden siirtoa Melindan tietokantaan Melinda-käyttöönoton yhteydessä. Aineistonsiirron yhteydessä tietueita vertaillaan Melindassa jo oleviin tietueisiin ja ne yhdistetään, mikäli tietueelle löytyy vastinpari. Aineistonsiirtoa kutsutaan "Aleph-kielellä" loadiksi.

Aleph

Aleph on Melindan kirjastojärjestelmän nimi. Se toimii Melindan taustajärjestelmänä. Jotkin kirjastot käyttävät Alephin luettelointisovellusta myös aineistonsa kuvailuun.

...

ARTO on kotimaisten aikakauslehti- ja monografia-artikkelien kokoelma, joka on nykyisin osa Melindaa. Arton tietueet tallennetaan pääasiassa Artikkelien kuvailutyökalulla ja ovat haettavissa Melinda-OPACista ja Finnastasta. Tietueita voidaan myös hyödyntää rajapintojen avulla mm. korkeakoulujen julkaisutiedonkeruussa. Lisätietoa Artikkelin kuvailutyökalu -sivulla.

...

Auktoriteettitietokanta, joka sisältää auktoriteettitietueita seuraavista entiteeteistä: toimijanimet (suomalaisten henkilöiden, sukujen ja yhteisöjen nimet), asiasanastot, teosauktoriteetit sekä SEKO-sanaston.

Auktorisoitu hakutieto

Hakutieto on nimi, termi, koodi tms., jonka avulla bibliografinen tieto tai auktoriteettitieto voidaan hakea ja identifioida. Auktorisoidut eli kontrolloidut hakutiedot muodostetaan nimien ohjeellisista/auktorisoiduista ja varianttimuodoista. Tämä tarkoittaa, että yhdelle asialle on yksi hakumuoto tai useita hyväksyttyjä muotoja yhteen linkitettynä. Melindassa käytetään auktorisoituja hakutietoja esimerkiksi henkilöiden, sukujen ja yhteisöjen nimistä sekä asiasanoista. Kuvaillessa auktorisoidut hakutiedot voidaan poimia kuvailtavaan tietueeseen 137069374 Finto-sanastosta ja/tai Asterista jo monessa eri kirjastojärjestelmässä.

Konkreettisia ohjeita hakutiedoista löytyy näistä ohjeista RDA hakutiedot, musiikkiaineiston Hakutiedot, Sisällönkuvailuopas ja Toimijakuvailuohje.

Anchor
Auktoriteettitietue
Auktoriteettitietue
Auktoriteettitietue

...

...

Emotietueella tarkoitetaan monografian, kokoelman tai sarjajulkaisun bibliografista tietuetta, jolla on yksi tai useampi osakohde. Emotietueelle tallennetaan koko julkaisulle yhteiset tiedot, kuten esimerkiksi CD-levyn nimi, julkaisija, julkaisupaikka ja -aika, levyn kokonaiskesto, sekä kaikkia osakohteita yhdistävät aiheet, mikäli niitä on. RDA-kuvailussa puhutaan aggregaateista eli yhdistelmistä tai koosteista.

...

Ennakko- ja hankintatietueet perustuvat kustantajilta saatuun etukäteisinformaatioon ilmestyvästä aineistosta. Ennakkotietueen tunnistaa nimiön merkkipaikan 17 arvosta 8 (000/17=8). Melindaan saadaan ennakkotietueita monista eri lähteistä. Lisäksi kirjastot voivat tehdä itse hankintaa varten uusia tietueita, joiden ei tarvitse olla täydellisiä. Näitä minitietueita saa käyttää ja poimia omaan paikalliskantaan aivan kuten muitakin tietueita. Ennakkotietueiden kuvailua saa myös täydentää. Suositus on, että jos minitietue löytyy Melindasta, kuvailu täydennetään sen pohjalle. Tietueesta poistetaan 500-kentän merkintä ”ENNAKKOTIETO”, mikäli kyseessä ei ole 137069374 Fennican ennakkotietue.

Erätuonti

Erätuonnilla tarkoitetaan Melinda-palvelun yhteydessä tietueiden tuontia rajapintojen avulla Melinda-tietokantaan. Tietueita tuodaan erätuontijärjestelmän avulla mm. Kirjavälitykseltä, Fonosta, kaupallisilta toimijoilta, eri organisaatioiden avoimista julkaisuarkistoista sekä pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen Helmet-tietokannasta. Osa näistä tietueista on ennakkotietueita (kuvailutasoksi merkitty nimiöön (000/17=8), jotka voi täydentää Melindan kuvailutason mukaisiksi. Erätuonnilla tuodut tietueet ovat usein jostain muusta formaatista MARC 21 -formaattiin konvertoituja, minkä vuoksi niissä saattaa olla puutteita/virheitä, jotka on hyvä korjata tietuetta käsitellessä. Jotkut tietueet täydennetään automaattisesti erätuonnin yhteydessä saman nimekkeen eri ilmiasun tietueen tiedoilla ja silloin tietueiden kuvailutasona käytetään nimiössä merkkipaikalla 17 koodia 2 (000/17=2).

...

Suomen kansallisbibliografia on nimeltään Fennica. Se on suomalaisen julkaisutuotannon tietovaranto, joka muodostuu kulttuuriaineistolain (Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007), entinen "vapaakappalelaki") nojalla luovutetun aineiston pohjalta. Kuvailussa noudatetaan kansallisbibliografiatyön kansainvälisiä suosituksia. Kansallisbibliografian tietueet ovat sekä Melinda- että Kansalliskirjaston omassa tietokannassa Fikkassa. Fennican verkkokirjasto on Finnassa, ja sillä on oma verkkosivu Kansalliskirjaston hakupalvelu. Tietueet ovat haettavissa myös Melinda-verkkokirjastosta.
Kansallisbibliografian tietueet kuvaillaan Melinda-tietokantaan Aleph-luettelointisovelluksella.

...

500 _ _ ‡a ENNAKKOTIETO / KIRJAVÄLITYS  → kentän saa poistaa
594 _ _ ‡a ENNAKKOTIETO / KIRJAVÄLITYS ‡5 FENNI  → vain Fennica-kuvailija saa poistaa kentän

Katso myös: Ennakkotietue- ja hankintatietueet.

Anchor
Fikka
Fikka
Fikka

Kansalliskirjasto käyttää kirjaston asiakaspalvelu- ja kokoelmatyöhön Koha-kirjastojärjestelmää. Koha-kirjastojärjestelmässä olevan tietokannan nimi on Fikka. Kansalliskirjaston kokoelmia käyttäville asiakkaille tarkoitettu verkkokirjasto on Finnassa, ks. Kansalliskirjaston hakupalvelu. Fikassa on eri kokoelmia kuten Fennica, Viola ja Slavica. Katso lisää sivulta Aineistot.

...

Aineiston hankintavaiheessa itse tehty tai tuotetietojen toimittajan automaattisesti toimittama minitietue, ks. myös Ennakko- ja hankintatietueet.

Anchor
Haravointi
Haravointi
Haravointi

...

Hybriditietueet ovat RDA-konversiossa muokattuja tietueita, joissa on sekä ISBD-, että RDA-tietueiden piirteitä. Hybriditietueen tunnistaa siitä, että sen 040-kentässä ei ole e-osakentässä merkintää ‡e rda ja julkaisutiedot ovat 260-kentässä. Hybriditietueen kuvailukäytännöt voivat olla ISBD-sääntöjen mukaiset, mm. päähakuelementit voivat poiketa RDA-periaatteista. Lisätietoa Hybriditietueiden (ISBD/RDA) käsittely -sivulla.

ISIL-tunnus

ISIL-tunnus (International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations) on kirjastojen ja vastaavien organisaatioiden kansainvälinen standarditunnus. Suomessa ISIL-tunnuksia jakaa Kansalliskirjasto. ISIL-tietokanta on hakusivu, josta voi hakea suomalaisten kirjastojen, kimppojen ja muiden organisaatioiden ISIL-tunnuksia.

Kansallisbibliografia

Katso 137069374 Fennica.

Kansallisdiskografia

Katso 137069374 Viola.

KANTO

KANTO - Kansalliset toimijatiedot: Kansallisbibliografian aineiston kuvailuun liittyvät toimijatiedot (henkilö- ja yhteisönimet) löytyvät Finto-palvelun KANTO-sanastosta. Lisätietoja sivulla Tietopaketti Kantosta.

...

Koeajossa otetaan edustava otos tietokannan eri aineistotyyppien tietueista Melindan testitietokantaan. Tietueet tarkistetaan, minkä perusteella saadaan listaus otoksessa esiintyvistä virhetyypeistä. Virhelistoja hyväksi käyttäen voidaan suunnitella automaattisia korjauksia siirrettävään aineistoon varsinaisen aineistonsiirron yhteydessä.

Koeharavointi

Koeharavointi tarkoittaa ennen varsinaista tietokannan haravointia tehtävää tietueiden poimintaa paikallisesta tietokannasta.

...

Konversio tarkoittaa tietueiden/metatiedon automaattista muuntamista esimerkiksi toiseen formaattiin (FINMARC → MARC 21, ONIX → MARC 21).

KUMEA

Katso Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä.

Kusti

Katso Kuvailusääntöpalvelu.

Anchor
KUMEA
KUMEA
Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä

...

Luettelointi-sanaa on perinteisesti käytetty jonkin manifestaation bibliografisten tietojentallentamisesta. Tuolloin julkaisun sisällönkuvailu tehtiin usein eri prosessissa. Nykyään RDA-kuvailusääntöjä käytettäessä puhutaan aineiston kuvailusta, jolla tarkoitetaan niin sisällönkuvailua- kuin nimekkeen bibliografista kuvailua.

...

Load on englanninkielinen vastine termille aineistonsiirto. Aineistonsiirrolla tarkoitetaan tietueiden siirtämistä paikallisesta tietokannasta Melindaan. Load-sanaa käytetään vain Aleph-slangissa.

...

Luettelointi vs. kuvailu

RDA-aikana puhutaan 137069374 Kuvailusta.

Luettelointipohja

Katso 137069374 Tallennusalusta.

Anchor
Manifestaatio
Manifestaatio
Manifestaatio

...

Merge on Kansalliskirjastossa kehitetty käyttöliittymä Melindan tuplatietueiden yhdistämiseen. Mergellä tietueisiin tehdyt muutokset päivittyvät suoraan Melindaan. Mergen uutta versiota voidaan käyttää myös emo-osakohdeperheiden yhdistämiseen. Ohjelmalla ei kuitenkaan voi yhdistää tietueita, jos molemmissa on saman kirjaston tietokantatunnus (137069374LOW-tag), jotta paikalliskantoihin ei jäisi linkkaamattomia tietueita. Katso lisätietoja: Merge-käyttöliittymä.

...

Muuntaja on Kansalliskirjastossa kehitetty ohjelma tietueiden muuntamiseen aineistotyypistä toiseen. Tällä Aleph-ohjelmaan liittyvällä apuohjelmalla voidaan tuottaa e-aineistojen tietueita painetun version tietueista ja painetun version tietueita e-aineiston tietueista sekä päivittää muokatut tietueet Melindaan. Katso lisätietoja Muuntaja-ohjelman sivuilta.

Muusa

Katso Musiikin kuvailijoiden asiantuntijaryhmä.

Anchor
Nimiö
Nimiö
Nimiö

Nimiö (leader) on MARC 21 -formaatin kenttä 000.

...

Osakohteita ovat esimerkiksi kokoomateoksen (RDA-aggregaattiteoksen) artikkeli, äänilevyn raita tai satukokoelman yksittäinen satu. Osakohde on bibliografinen yksikkö, joka on fyysisesti osa toista yksikköä (emokohdetta) siten, että osakohteen esille hakeminen riippuu emokohteen tunnistamisesta ja sijainnista. Monografian osakohteen tietue sisältää emojulkaisunsa tunnistetiedot kentässä 773 (Linkityskirjaus - emokohde). Osakohdetietueella kuvaillaan osakohdetta koskevat tiedot, kuten esimerkiksi musiikkia sisältävällä CD-levyllä olevan yksittäisten musiikkikappaleiden nimet, säveltäjät, sanoittajat, esittäjät ja aiheet.

...

Uuden nimekkeen kuvailu alusta asti itse tai hankintatietueen pohjalle kirjaston käyttämälle tai kansalliselle kuvailutasolle (katso Melindan kuvailutasot).

...

Resource Description and Access (RDA) on kuvailusäännöstö, joka korvaa ISBD-kuvailusäännöt ja Hakutiedot-oppaan. RDA-säännöissä pyritään huomioimaan digitaalinen toimintaympäristö ja sen erityisluonne verrattuna esimerkiksi perinteisiin, painettuihin teoksiin (Lähde: Wikipedia). Lue lisää Kuvailusääntöpalvelun sivulta: RDA:n käyttöönotto Suomessa.

RDA-linjaukset

Katso 137069374 SKL.

Anchor
RDA-toolkit
RDA-toolkit
RDA Toolkit 

RDA-kuvailusäännöt (RDA = Resource Description and Access) korvaavat ISBD-kuvailusäännöt (ISBD = International Standard Bibliographic Description) ja Hakutiedot-oppaan Suomen kirjastoissa. RDA-kuvailusäännöt ohjaavat kirjastoaineistojen kuvailua määrittämällä, mitä kuvailuelementtejä kuvailussa käytetään ja minkälaisia tietoja kuvailuelementteihin tallennetaan. RDA uudistaa kuvailutietojen rakennetta määrittelemällä ISBD:stä poikkeavalla tavalla:

...

RDA-kuvailusäännöt on käytettävissä maksullisessa RDA Toolkit -palvelussa. Kansalliskirjasto tarjoaa suomalaisten kirjastojen käyttöön keskitetysti rahoitetun kansallisen lisenssin RDA Toolkit -palveluun vuoden 2019 alusta alkaen. Kansallinen lisenssi koskee toistaiseksi vain kirjastoja, jotka ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alaisia. Lisätietoja Kuvailusääntöpalvelun sivulla: Kansallinen lisenssi RDA Toolkit -palveluun.

Anchor
Replikointi
Replikointi
Replikointi

...

Sisällönkuvailulla tarkoitetaan teoksessa käsiteltyjen aiheiden kuvaamista asiasanoituksen, luokituksen, sekä muiden sisällönkuvailun välineiden avulla. Sisällönkuvailun ohjeet ovat Sisällönkuvailuohjeessa.

Anchor
SEKO
SEKO
SEKO

Suomalainen esityskokoonpanosanasto SEKO on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti nuotti- ja av-aineiston sisältämien sävellysten esityskokoonpanojen ilmaisemiseen. Katso lisätietoja SEKO - Suomalainen esityskokoonpanosanasto -sivulta.

Sisku

Katso Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä.

Anchor
Sisku
Sisku
Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä

...

SKL-lyhenne tulee sanoista Suomalaisten kirjastojen linjaukset ja lyhennettä käytetään 137069374 RDA-toolkit-sääntöpalvelussa. Niissä linjataan tarkemmin siitä, miten RDA-sääntöjä sovelletaan suomalaisten kirjastojen kuvailussa. Kuvailusääntöpalvelun sivulla RDA-linjaukset 2018-2019 (nykyinen RDA) yhteenveto on tietoja linjauksista.

SLM

Katso Suomalainen lajityyppi- ja muotosanasto.

Anchor
SLM
SLM
Suomalainen lajityyppi- ja muotosanasto

...

Suomalaisten kirjastojen linjaukset

Katso 137069374 SKL.

Talonmies

Melinda-talonmiehenä toimii ryhmä, johon kuuluu asiantuntijoita Melinda-palvelusta, sekä edustaja kansallisbibliografia-palvelusta. Ryhmän tehtävänä on valvoa ja ohjata Melinda-metatietovarantoon tehtävää kuvailutyötä ja linjata kuvailukäytäntöjä. Kuvailijoita neuvotaan paimenkirjein, tiedottein ja webinaarein. Lue lisää Melinda-wikin Talonmiehen palstalta.

...

Luettelointiohjelmissa on käytettävissä valmiita tallennusalustoja (kutsutaan myös nimillä luettelointipohja tai template) erityyppisille aineistoille. Alephissa tallennusalustoja voi luoda myös itse paikalliseen käyttöön, katso lisätietoja: Tallennusalustat Alephissa ja RDA-tallennusalustoja. Omien tallennusalustojen eri kenttien sisällöt voi täyttää valmiiksi oman organisaation käytäntöjen mukaisiksi.

Anchor
Template
Template
Template

Katso tallennusalusta.

ToiKu

Katso Toimijakuvailupalvelu.

Anchor
Toiku
Toiku
Toimijakuvailupalvelu

...