Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Etäkokous Jitsillä, linkki lähetetty s-postilla , mukana myös Koha-Suomen pääkäyttäjäryhmän pj.?

Teknisten ongelmien vuoksi siirrytty Adobe Connectiin, mietitään mitä ohjelmaa käytetään jatkossa

Asialista (täydentyy tarvittaessa vielä)

...

  • Käyttöönottojen tilanne
   • Kaikki siirtyneet tuotantoon!!! (smile)
   • Tuotantoon hiljattain siirtyneet
    • Kansalliskirjasto 2.9.
     • hankinnan tiedot tuotu Voyagerista, hankintaa aloitellaan
    • Kansallisarkisto 1.10.

 • Tämän kokouksen teemat 
   • Redminen tikettijonon yhdistäminen Koha-Suomen tikettijonon kanssa /Minna
    • Koha-seminaarissa sovittiin Redminen tikettijonojen yhdistämisestä ja koottiin työryhmä (Koha-Suomi ja korkeakoulukirjastojen Koha)
    • Työryhmä yhdistänyt
  • tikettijonot:
  • (alla ed. kokouksesta vielä tekstit)
   • Siirretään korkeakoulujen käyttöönoton projektin tiketit Koha-Suomen palaute-projektiin https://tiketti.koha-suomi.fi/projects/fbox - siirto ajolla? Joonas?
   • Tiketteihin käytetään samoja käytäntöjä kuin Koha-Suomessa: https://tiketti.koha-suomi.fi/documents/40
    • Pääkäyttäjät voivat tehdä tikettejä Redmineen
   • Tiketteihin merkitään sektori-kenttään tieteellinen, jotta voidaan erotella tarvittaessa eri sektoreiden tiketit. Samaan tikettiin voi laittaa sekä tieteellisten että yleisten kirjastojen sektorimerkinnän
    • ideana se, että osa tiketeistä (esim. varastotietueet) koskee vain jompaa kumpaa sektoria
   • Tiketteihin liittyvät kategoriat suomennettiin:
    • bugi - ohjelmavirhe
    • kehitysehdotus - kehittämisehdotus tai muutostoive, ei varsinainen virhe ohjelmassa
    • tukipyyntö - korkeakoulujen tukipyyynnöt lähetetään koha-postiin, joten niille ei käytetä Redmineä. Nyt listatut jälkihoitotyöt pidetään edelleen käyttöönottojen projektissa
   • Koha-Suomen palaute-projektin etusivulle on tehty suorat linkit eri tyyppisiin tikettijonoihin
    • uusi yhteinen jono tulee siis tuon Koha-Suomen palaute-projektin alle
   • Lisätty myös suunnitelma, johon voi laittaa isompia tehtäviä
  • Voidaanko edetä tikettijonon yhdistämiseen edellä esitetyn mukaisesti?
   • yksimielisesti todettiin että voidaan edetä. Minna siirtää tikettejä ja tarkistaa samalla, ettei ole päällekkäisyyksiä Koha-Suomen kanssa
  • Redminen raportit? Onko mahdollista saada Redminesta raporttia, jossa näkyisi tiketistä numeron ja otsikon lisäksi muita tietoja (esim. kuvaus)
   • saa, esim. options→descriptions -ruutuun täppä
    • (Inkeri ja Minna tekevät dokumenttien sijainti - projektin yhteydessä)
    • tarkempia tietoja yhdistelystä viime kokouksen pöytäkirjassa
    • Muistutuksena, että asiakastietoja ei saa laittaa tiketteihin eikä kuvakaappauksiin. Jatkossa Redminen Palaute-projekti tulee näkymään myös kirjautumatta.
  • Ohjeiden ja muiden dokumenttien sijainti
   • viimeksi sovittu, että Minna ja Inkeri osallistuvat korkeakoulupuolelta. Työtä ei ole vielä aloitettu
   • työryhmä miettimään/sopimaan dokumentoinnin sijainnista.
   • Koha-Suomi käyttää Redmineä ohjeiden jakamiseen ja dokumentteihin
   • Korkeakouluilla on dokumentit Kiwissä ja EDuunissa
   • Mietittäväksi yhteistyössä Koha-Suomen kanssa, missä dokumentteja jaetaan ettei tehdä turhaan päällekkäistä työtä. 
 • Kirjastoverkkopäivät Koha-työpaja 24.10.  10–12 & 13–15 /Ari

    • ilmoittautumiset päättyneet pe 4.10., ohjelma: Kirjastoverkkopäivät 2019
    • SQL-kyselyt pudotetaan pois ohjelmasta, keskitytään muihin neljään

    • Koha-työpajalla neljä tuntia aikaa, käsitellään aiheet peräkkäin: kaikki osallistuvat kaikkeen. Yhteinen ohjelma, jotta etäseurantamahdollisuus pystytään järjestämään
    • tiedoksi myös: Koha-hackathon ti 22.10.2019, teknisempi
    • (alla tekstiä ed. kokouksesta)

    • Työpaja-aiheet ja niiden tilanne:
     • Kohan virkailijaliittymään Tritoniassa tehdyt ulkoasumuokkaukset
      • palvelupäällikkö Jonna Toukonen varmistettu
     • Finna - Koha-yhteys
     • MARC 21 -formaatin ylläpito ja tallennusalustat
      • Pasi Kallinen Koha-Suomesta varmistettu puhumaan luettelointipohjien päivittelijästä ja nalkuttimesta l. formaatin tarkastajasta ja niiden automaattisesta päivityksestä
      • Kansalliskirjastolta joku asiantuntija tulossa myös
     • Kehitysehdotusten ja bugien vienti kansainväliseen Koha-yhteisöön?
      • Joonas esittää kädestä pitäen miten ehdotuksia viedään kv. yhteisöön
      • läppärit mukaan!
     • SQL-kyselyiden tekoa Kohasta?
      • Pasi Kallinen valmis puhumaan alkeista
      • halutaanko jotain muuta?
      • läppärit varmaan mukaan
    • Mietittiin pajoja, ja todettiin, että tässä on aika paljon asiaa neljälle tunnille
     • sql:stä Minna kertonut aiemmin pääkäyttäjille ja nauhoittanut: ke 15. toukokuuta Kohaa käyttävien korkeakoulujen koulutustarpeita
     • tulossa ainakin noin 30 ihmistä paikalle ja n. 60 etänä
     • Ari miettii vielä sisältöjä keskustelun pohjalta ja laittaa alustavan ohjelman näkymään


  • Tekninen vartti klo 13.45 alkaen (aiemmin, jos muut käsiteltävät asiat on käsitelty aiemmin loppuun)
   • Redmine-tiketit tikettien kieli
    • nyt osa tiketeistä englanniksi
    • sovitaan pidettävän (myös) suomenkielisinä
    • Otsikot : otsikot yms suomeksi, avainsanoja myös, tarvittaessa englanniksi leipätekstiä..
    • tällä pyritään varmistamaan, että kaikki saman aiheen tiketit löytyy ja ettei tule tehtyä tuplatikettejä
   • Pääsy omalle Koha-palvelimelle
    • jos jollakin kirjastolla on tarvetta, että pääkäyttäjä pääsee omalle Koha-palvelimelle, sinne
    kyllä pitäisi järjestää pääsy,
    • toivotaan yhteys mielellään mahdollisimman pian pyynnöstä (monien viikkojen odotusaika kohtuuton)
    • joka tietokannalla on nyt oma palvelin, eli sillä jolla ei on pääsy palvelimelle, ei ole pääsyä muiden tietokantojen palvelimelle
    • Koha-toimistolla pyritään järjestämään pääsy mahdollisimman pian sitä pyytäneille
    • vähintään pääsy SQL-clientin kautta
    • Koha-toimisto palaa asiaan sähköpostilistan kautta
   • XAMK kiinnostunut Ceepos-kassajärjestelmän yhdistämisestä Kohaan

...

  • Seuraava kokous : Pääkäyttäjäryhmän seuraava viikkokokous vasta to 31.10. kello 13 etäyhteydellä ?
  • Ei kokousta 17.10. (syysloma)
  • Ei kokousta 24.10., koska ollaan tietysti kaikki Kirjastoverkkopäivien Koha-työpajoissa


...