Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Päätös: Palvelukuvaus kirjastoille kommentoitavaksi syyskuun aikana. Yhteenliittymän kommentit kootaa kootaan yhteen dokumenttiin ja sen jälkeen lokakuun alkupuolella kokous, jossa Yhteenliittymän, CSC:n ja Kansalliskirjaston edustajajat viimeistelevät sopimuksen kommenttien pohjalta.

6. CSC laskutuksen 2019 tilanne

...

Esitys: Todetaan tilanne.

  • Laskuja on tullut kirjastoille, mutta niissä on epäselvyyksiä

Päätös: CSC tarkistaa laskut ja vahvistaa kirjastoille niiden oikeellisuuden tai tarvittaessa korjataan laskut, jos niissä on virheitä. 

7. Pääkäyttäjäryhmän kuulumiset

...

Esity: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Tiedoksi uusi ryhmän vetäjä Inkeri Hakulinen. Ryhmän toimintaa organisoidaan uudelleen käyttöönottovaiheen jälkeen.

8. Koha-yhteenliittymän kuvaus ja toiminta

...

Esitys: Keskustellaan pelisääntöjen suuntaviivoista ja annetaan valtuudet kustannustenjakotyöryhmälle viedä asiaa eteenpäin kokouksen antamien evästyksien mukaisesti.

Päätös: Käyty keskustelu huomioiden kustannustenjako- ja ohjausryhmä voivat jatkaa pelisääntöjen muokkaamista. Pelisäännöt pidetään erillisenä dokumnettina ei osana palvelukuvausta, jolloin pelisääntöjen päivittäminen on helpompaa.

9. Kustannustenjako 2020

Kustannustenjakotyöryhmä totesi keväällä, että eväitä mallin rakentamiseen ei ole ennen kuin saadaan lisätietoa kustannuksista. 

...

Esitys: Ohjausryhmä esittää, että yhteenliittymän vuoden 2020 kustannukset jaetaan samassa suhteessa kuin vuoden 2019 kustannukset. Kirjastojen suhteelliset osuudet perustuvat vuonna 2018 maksettujen Voyager-maksujen suhteisiin. Vuodelle 2021 määritetään uusi kustannustenjakomalli.

Päätös: Hyväksyttiin esitys 2020 kustannusten osalta. Vuodelle 2021 uusi kustannustenjakomalli, jossa otetaan huomioon keskustelussa esiin tulleet näkökulmat.

10. Muut asiat

  Ei muita asioita.


11. Seuraava kokous

     EsitysEsitys: Seuraava yleiskokous pidetään 14.11.2019 Helsingissä. Kyseessä on käyttöönottoprojektin päätöskokous. Samalla voidaan luoda raamit kirjastojärjestelmän ylläpidosta ja tuesta.

Päätös: Seuraava kokous Helsingissä 14.11.2019. Paikka varmistuu myöhemmin.

12. Kokouksen päätös