Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Miksi Europeana?

  • Europeana edistää digitoidun kulttuuriperinnön avointa saatavuutta ja tuo esiin kulttuurien monimuotoisuutta. 
  • Europeana-palvelu tarjoaa arkistojen, kirjastojen ja museoiden digitaalisille kokoelmille mahdollisuuden saada lisää kansainvälistä näkyvyyttä ja uusia käyttäjiä.
  • Europeana on myös kulttuuriperintö- ja muiden alojen ammattilaisten yhteistyöverkosto, jossa kehitetään osaamista ja lisätään yhteistyötä.

Europeana on Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Euroopan komission yhteinen hanke. Euroopassa on käynnissä myös muita Europeanaa tukevia, digitointia ja aineiston saatavuutta parantavia projekteja, joissa on mukana suomalaisia kulttuuriperintöalan organisaatioita.

Europeanan aineistot

Tällä hetkellä Europeanasta on haettavissa erilaisia aineistoja yli 55 miljoonan digitaalisen objektin verran aina tekstiaineistosta musiikkiin, kuviin, audiovisuaalisiin aineistoihin ja 3D-objekteihin.

Europeana tarjoaa portaalin ja hakukäyttöliittyman hakukäyttöliittymän aineistoihin, ja aineistoa on koottu myös erilaisiin kokoelmiin. Kokoelmat sisältävät puolestaan teemaansa liittyviä galleriotagallerioita, blogeja ja virtuaalisia näyttelyitä. Löydät esimerkkejä oikealta 'Nostoja Europeanasta' -laatikosta.

Jotta aineistoa, jota Europeanan kautta julkaistaan, voisi hyödyntää mahdollisiman mahdollisimman laajasti, on aineiston ja metatiedon laadun sekä käyttöoikeuksien oltava tietyllä tasolla. Tätä varten Europeana on julkaissut viitekehykset sekä aineistoa, metadataa että käyttöoikeuksia varten. Löytdät Löydät lisätietoa viitekehyksistä tämän wikin Ohjeet-osiosta. Kun aineistot ja niiden metatiedot ovat laadukkaita ja ja käyttöoikeuksiltaan mahdollisimman avoimet, niitä voidaan hyödyntää Europeanan kokoelmissa, näyttelyissä ja blogeissa, sekä esimerkiksi opetuksessa ja luovilla aloilla.

Europeanassa tarjottava metadata, aineistot ja Europeanan tiedonhakuliittymä ovat hyödynnettävissä myös API:en eli  eli rajapintojen kautta. Lisätietoa-paneelista löydät linkin, jonka kautta voit itse käydä tutkimassa Europeanan tarjoamia erilaisia rajapintoja.

Panel
titleLisätietoa

Europeana Publishing Framework (englanniksi)

Europeana Licencing Framework (englanniksi)

Europeana APIs (englanniksi)


Panel
titleNostoja Europeanasta

Esimerkkikokoelma: Valokuvat

Esimerkkigalleria: Kevät

Esimerkkiblogi: Sukupuuttoon kuolleet eläimet

Esimerkki: Selaa värin perusteella