Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

RDA-linjausten päivitykset 2018-2019 (nykyinen RDA) 

Tällä sivulla kuvailun kansallisten ryhmien kesken sovittu RDA-linjausprosessi. Alasivuilla kuvailuryhmien vuosina 2019-2021 uutta RDA:ta varten työstämiä linjauksia, esimerkkejä ja soveltamisprofiileja. 

Linjausprosessi

päivitetty heinäkuussa 2021

MilloinKetkäMitä
2018/12Kuvailusääntöpalvelu, Kuvailustandardiryhmä (Kusti), Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (Kumea), Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä (Sisku) ja Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä (Muusa)Aikataulusta, työnjaosta ja prosessista sopiminen
2020/05SiskuLinjaukset sisällönkuvailua käsitteleviin kohtiin valmiit
2020/06Toimijakuvailuverkosto (Toiku-verkosto)Linjaukset ja esimerkit toimijoita käsitteleviin lukuihin valmiit
2021/05Kusti (ja Kuvailusääntöpalvelu)
Linjaukset RDA-entiteetin ja nomenin lukuihin sekä Ohjeistus- ja Lähteet-osioihin valmiit
2021/09?MuusaLinjaukset ja esimerkit musiikkia käsitteleviin kohtiin valmiit
2021/09ToikuKuvailuentiteettien rajat -paperin RDA-linjaukset valmiit
2021/09Kansalliskirjasto, Kansallisarkisto, Kansallismuseo, Museovirasto, Museoliitto (KAM-kuvailuryhmä)Linjaukset paikan ja ajanjakson lukuihin valmiit
2021/09Kuvailuryhmien työpajaLinjausten ja esimerkkien tilanteen kartoitus ja tavoiteaikataulu
2021/10Kumea (ja Kuvailusääntöpalvelu)
Linjaukset teoksen, ekspression, manifestaation ja kappaleen lukuihin valmiit
2021/11KuvailusääntöpalveluKuvailutasotaulukko valmis julkaistavaksi uudessa RDA Toolkitissä
2021/06-2021/11KuvailusääntöpalveluLinjausten ja esimerkkien viimeistely uuteen RDA Toolkitiin
2021/12KuvailusääntöpalveluKäännöksen, linjausten ja esimerkkien kattava julkaisu uudessa RDA Toolkitissa
2022/04 ja 2022/10Kuvailusääntöpalvelu sekä tarvittaessa kuvailun asiantuntijaryhmätMahdollisten soveltamisprofiilien ja Lähteet-osion tekstien julkaisu uudessa RDA Toolkitissa

Linjaus- ja esimerkkiohjeita

 • Linjauksia ei kohdisteta luvun pääotsikkoon eikä määritelmään/soveltamisalaan.
 • Poislinjataan ne vaihtoehdot, joita ei noudateta. Jos noudatettavaan vaihtoehtoon liittyy linjaus, merkitään linjaus noudatettavan vaihtoehdon kohtaan.
 • Linjataan vain ne option-kohdat, jotka ovat todellisia vaihtoehtoja toisilleen ja joihin liittyy olemassa oleva linjaus tai joihin tarvitaan uusi linjaus. Muiden option-kohtien noudattaminen on kuvailijan harkinnan varassa.
 • Pakollisuus linjataan ydin- ja perustasoille erikseen. Pakollisuus perustasolla tarkoittaa pakollisuutta myös ydintasolla, sillä ydintaso on perustasoa suppeampi kuvailutaso. Pakollisuuslinjaus kohdistetaan luvun alkuun, kohtaan prerecording.
 • Merkitsemistavan valintaan liittyvä linjaus merkitään kohtaan Recording. Jos elementillä on vain yksi sallittu merkintätapa, ei linjausta merkintätavasta tehdä.
 • HUOM! koodimuotoisten tietojen (kuten kielikoodi) merkitsemistapa on tunniste, ei rakenteistettu kuvailu
 • Toistettavuutta ei linjata, paitsi jos elementin toistettavuudessa on jotain poikkeavaa. Toistettavuus kohdistetaan luvun alkuun, kohtaan prerecording.
 • Suomalaisia esimerkkejä voi kohdistaa eri kohtiin tekstiä. Englanninkieliset esimerkit voi joko kääntää suomeksi tai jättää pois.
 • Kansainvälisen suosituksen mukaan linjauksiin ei laiteta esimerkkejä. Uudessa RDA Toolkitissa vaihtoehtojen yhteydessä on vain ei-MARC-muotoisia esimerkkejä (ks. 31.53.52.11). Kontekstiesimerkeihin (ks. 91.59.13.86) on sisällytetty vain ko. entiteetin elementtejä. MARC 21:n bibliografisen tietueen kenttiä sisältäviä esimerkkejä ei uudessa RDA Toolkissa esiinny (ks. LC-PCC:n linjaukset ja esimerkit).
 • Linjauksia tehtäessä huomioitava myös nykyiset linjaukset (RDA Toolkitissä) ja niiden mahdolliset ristiriidat uusien linjausten kanssa sekä jo hyväksytyt linjausmuutokset (Kuvailusääntöpalvelun sivulla).
 • Linjauksia tehtäessä huomioitava vaikutukset takautuviin konversioihin. Linjauksen vaatima takautuvan konvertoinnin tarve merkittävä selkeästi linjauksen yhteyteen. Tietokannoissa arvioidaan konversiota vaativan linjauksen toteuttamismahdollisuudet teknisesti priorisoiden.
 • Linkkien toimimattomuuden tai epätarkan kohdistumisen vuoksi on hyvä muotoilla linjaus siten, että linjaus kertoo myös linjattavan asia. Lisäksi kannattaa käyttää tunnisteita (citation, 8-numeroinen tunniste), jotka löytyvät maalaamalla tekstikohta ja painamalla risuaitaa RDA Toolkitissä. 8-numeroisella tunnisteella voi hakea ko. sääntökohdan kirjoittamalla tunniste RDA Toolkitin hakukenttään.
 • Sisällytetään linjaukseen viittaus Metatietosanastoon silloin, kun termiä ei löydy RDA:sta.
 • Linjauksissa käytettävät fraasit:
  • Pakollisuuslinjaukset: Pakollinen ydintason kuvailussa. TAI Pakollinen perustason kuvailussa.
  • Merkitsemistapalinjaus: Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu. TAI Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistamaton kuvailu.
  • Viittaus sanastoon: Käytetään sopivaa Suomalaisen lajityyppi- ja muotosanaston termiähttp://finto.fi/slm/fi/. TAI Käytetään sopivaa Metatietosanaston termiä: ...
  • Linjaus Option-kohtaan: Noudatetaan vaihtoehtoa. TAI Ei noudateta vaihtoehtoa.
  • Linjaukseen sisällytetyt esimerkit otsikoidaan: Suomalaisia esimerkkejä: