Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

KommenttiKommentoijan sektoriVastausMuutos sopimusasiakirjaan

Kohta 1: Palvelutason poikkeamat eivät aiheuta korvausvelvoitetta, palvelutason pokkeamista johtuvat mainehaitat kärsii konsortion jäsenkirjasto ja aiheutuvan lisätyön tekee kirjaston asiakaspalvelu. (Liittyy myös kohtaan 8: Vahingonkorvauksen ulkopuolelle jäävät kaikki välilliset ja epäsuorat vahingot).

 

Yliopistokirjasto

 Vaikka poikkeamat eivät aiheuta korvausvelvoitetta, Kansalliskirjasto vastaa siitä, että Finna-palvelu on sopimuksen mukainen ja että työ tehdään tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla ja hyvää teknistä tapaa ja laatutasoa noudattaen. Em. asiasta on tehty lisäys liitteen 3 kohtaan 2.2.4.

Kirjausta palvelutason poikkeamista ja korvausvelvoitteesta ei ole millään tavoin muutettu verrattuna aiempaan. Korvausvelvoitteita tarkasteltaessa on hyvä muistaa, että Kansalliskirjaston kyky toteuttaa Finna-palvelua perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön ko. palvelua varten myöntämään keskitettyyn rahoitukseen, eikä Kansalliskirjasto ole voittoa tavoitteleva yritys.

Kansalliskirjasto pyrkii kaikin tavoin siihen, ettei poikkeamia esiintyisi ja ettei konsortion jäsenille aiheutuisi haittaa tai lisätyötä niiden seurauksena.

 

Lisäys liitteen 3 kohtaan 2.2.4 (ko. lisäys tehty myös pääsopimukseen saadun kommentin perusteella).

L3-k02Useita kommentteja, kommentti 1:

Liite 3 kohta 2.5.2 ”osallistaa”? Onko kyseessä pakko vai ”antaa mahdollisuuden”? Voidaanko selventää sanamuotoa?

L3-k03

kohta Kommentti 2:

Kohta 2.5. Mahdollisuudet vaikuttaa kehittämiseen epäselvät: Osallistaa --- jäseniä _ tarvittaessa _ kehittämistoimintaan ja yhteisten kysymysten ratkaisuun.

Yliopistokirjasto

Kyseessä ei ole pakko, vaan asia jota halutaan edistää laajan organisaatiojoukon yhteisessä palvelussa. Kohta on selvennetty muotoon: Edistää konsortion jäsenten osallistumista yhteisten kysymysten ratkaisuun.

Konsortion jäsentä ja ohjelmiston kehittämistyötä käsitellään jo liitteen 3 kohdassa 2.2.45, joten sitä ei ole toistettu kohdassa 2.5.2.

 

Muutos liitteen 3 kohtaan 2.5.2.

L3-k04Useita kommentteja, kommentti 1:

Kohta 3.4.1. Tulee tietohallintalaista, mutta tämä laki ei koske yliopistoja (koskee kansalliskirjastoaKansalliskirjastoa). Yliopistoja ei voida velvoittaa tähän, IT:n kannalta mahdoton. Kokonaisarkkitehtuurilla tarkoitettaneen KDK-kokonaisarkkitehtuuria, tätä ei kuitenkaan lue sopimustekstissä vaan se on muotoiltu liian laajasti.L3-k05

Kommentti 2:

3.4.1 Tämä voi olla todella haastellista yksityisarkistoille, eriliaisia . Erilaisia käytäntöjä ja standardeja voivat olla erilaisia jopa arkistojen sisällä.

Arkisto, YliopistokirjastoKonsortion jäsentä velvoittavasta ko. sopimuskohdasta on kommenttien perusteella poistettu viittaus julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuriin ja muihin sidosarkkitehtuureihin.  Sopimuskohta on näin ollen lähes identtinen aiemman Finnan palvelusopimuksen vastaavan kohdan kanssa - vain KDK-kokonaisarkkitehtuuri on päivitetty opetus- ja kulttuuriministeriön Digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuuden kokonaisarkkitehtuuriksi. Päivitys johtuu KDK-hankkeen päättymisestä 2017. Digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuudessa noudatetaan toistaiseksi KDK-hankkeessa vuonna 2016 laadittua kokonaisarkkitehtuuridokumentaatiota. Digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisarkkitehtuurissa noudatetaan julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin arkkitehtuuriperiaatteita. Lisätietoa: https://www.digime.fi/yhteentoimivuus/kokonaisarkkitehtuuri/ ja https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/julkisen-hallinnon-arkkitehtuuriperiaatteetMuutos liitteen 3 kohtaan 3.4.1.

L3-k06

Kohta 3.5.1."konsortion jäsenen tulee varmistua siitä..." on liian sitova. Tulee pyrkiä, tehdä kaikki voitava, pyrkii alan parhaiden käytäntöjen mukaan varmistamaan, tms.

 

YliopistokirjastoKohta on muutettu muotoon: sitoutuu varmistamaan.Muutos liitteen 3 kohtaan 3.5.1.

L3-k07Tässä voisi täsmentää, mistä käyttäjätunnuksista on kyse. Oletamme, että kyseessä on hallintaliittymän tunnukset.

"3.5.1 Huolehtii saamistaan käyttäjätunnuksista ja varmistaa, että ne eivät joudu sellaisten tahojen haltuun, joilla ei ole oikeutta niiden käyttöön. Konsortion jäsenen tulee varmistua siitä, ettei jäsenen henkilöstö luovuta käyttäjätunnuksiaan toiselle henkilölle organisaation sisällä tai organisaation ulkopuolelle. Jäsenen tulee lisäksi huolehtia siitä, että käyttäjähallinta on ajan tasalla, ja että tunnukset annetaan vain sellaisille henkilöille ja ne ovat vain sellaisilla henkilöillä, jotka asemansa puolesta ne tarvitsevat. Jäsenen tulee huolehtia, että tarpeettomat tunnukset poistetaan"

Tässähän voisi täsmentää, mistä käyttäjätunnuksista on kyse. Oletamme, että kyseessä on hallinta-liittymän tuunukset. 

 

ArkistoKoska konsortion jäsen saa pääsyn Finna-ohjelmiston eri osiin ja hallintaliittymään, on tarpeen, että konsortion jäsen huolehtii laajasti tietoturvaan liittyvistä seikoista henkilökuntansa työssä, työvälineissä ja -ympäristössä. Tästä syystä kohtaa ei tarkenneta esim. hallintaliittymään tai muihin Finna-palveluun liittyviin käyttäjätunnuksiin.Ei muutosta.

L3-k08

Kohta 3.5.2. Pitää rajata koskemaan vain teknisiä, Finnan tietoturvaan liittyviä asioita

Yliopistokirjasto

Konsortion jäsenen toimintatavat ja prosessit tietoturvaan vaikuttavissa asioissa voivat vaikuttaa myös Finnan tietoturvaan. Tätä sopimuskohtaa ei ole muutettu verattuna voimassaolevaan sopimukseen.

 

Ei muutosta.

L3-k09Useita kommentteja, kommentti 1:

Kohta 3.5.4. Pitää lisätä, että vastuunrajoitus vahingoista on pääsopimuksen mukaisesti. Liitteisiin ei pitäisi laittaa pääsopimuksen kanssa rinnakkaisia "vastuussa ... haitoista" tyyppisiä mainintoja. Lisäksi haittojen sijasta pitäisi puhua vahingoista (kuten pääsopimuksessa onkin).

L3-k10Kommentti 2:

3.5.4 Vastaa paikallisen näkymän räätälöinnin yhteydessä Finna-ohjelmistoon tekemiensä muutosten tietoturvasta. Konsortion jäsen on vastuussa Finnaohjelmiston muutosten aiheuttamista mahdollisista haitoista. Haitoista -> vahingoista. Haitta on liian laaja käsite. 

L3-k12

kohta Kommentti 3:

Kohta 3.5.4. ”jäsen vastuussa Finna-ohjelmiston muutosten aiheuttamista mahdollisista haitoista”? Jäsen ei hallinnoi Finnan muutoksia, muuta kuin oman räätälöintinsä, jos tehdään omia virityksiä Finna-ohjelmistoon, niin luonnollisesti ollaan myös vastuussa niistä. Voiko selventää sanamuotoa ?


Arkisto, Yliopistokirjasto

Ko. kohdan ilmaus haitoista on poistettu ja korvattu ilmauksella vahinko. Kohtaan on myös lisätty viittaus pääsopimuksen kohtaan 89.

Lisäksi on täsmennetty räätälöintejä käsittelevää sopimuskohtaa 3.2.1 ja lisätty siihen, miten tulee toimia ja miten Kansalliskirjastolla on oikeus toimia, jos räätälöinti on vahingollinen ja aiheuttaa vakavan tietoturvapoikkeaman tai haavoittuvuuden.

Muutos liitteen 3 kohtaan 3.5.4. Lisäksi muutos saman liiteen kohtaan 3.2.1.

L3-k11

”Kun "Kun Kansalliskirjaston asiantuntija aloittaa palvelupyynnön tai häiriöilmoituksen käsittelyn, alkaa ratkaisuaika.” Kommentti: Ratkaisuajoista ei ole määritelty palvelutasoa.

 

Yleinen kirjasto

Ratkaisuaikaa ei voida määrittää liitteeseen, koska palvelupyynnöt ja häiriöilmoitukset voivat koskea hyvin erityyppisiä asioita tai ongelmatilanteita. Etukäteen on siis mahdotonta luvata tiettyjä ratkaisuaikoja. Kirjaus on ollut tässä muodossa palvelutasoliitteen käyttöönotosta 2015 lähtien.

 

Ei muutosta.

L3-k13

Tulisiko kohdassa 3.5. Tietoturva viitata jäsenen velvollisuuksina myös tietosuojaan ja erilliseen tietosuojaliitteeseen? Samoin kohdassa 3.4. Toimintatavat, ilmoitusvelvollisuudet voisi ajatella viitattavan tietosuojaliitteen ilmoitusvelvollisuuksiin

 

ArkistoLiitteeseen 3 ei nähdä tarpeelliseksi lisätä erillisiä viittauksia tietosuojaliitteeseen, sillä pääsopimukseen on kommentoinnin perusteella toteutettu muutos, jossa viitataan tietosuojaa käsittelevään liitteeseen.Ei muutosta liitteeseen 3, pääsopimukseen toteutettu muutos kohtaan 7.

L3-k14

Palvelun kuvaukseen, tai itse sopimukseen, pitäisi ehdottomasti lisätä, että ko. palvelu toimii täydellisesti Suomen molemmilla kansalliskielellä, mielellän myös englanniksi. Maininta kolmekielisistä ontologiasta olisi myös syytä olla liiteessä.

 

Arkisto

Finna-käyttöliittymistä on myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot (esim. https://finna.fi/?lng=sv). Kieleen liittyen Kansalliskirjastoa velvoittaa lainsäädäntö eikä asiaa nähdä palvelusopimusasiana.

Kansalliskirjasto pitää asiaa tärkeänä ja kehittää monikielisyyskäytäntöjään.


Ei muutosta

Kansalliskirjaston aloitteesta tehdyt muutokset

...