Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Info

luodaan tähän YSOn tietomalli Fennica-tietomallin mukaan Fennica RDF data model

Viimeisin julkaistu versio: 

https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/YSOn+tietomalli

Tämä versio

0.5

Päiväys:

2018-02-06

Toimittajat:

Osma Suominen, Jarmo Saarikko, Alex Kourijoki

Muut osallistujat:

Mikko Lappalainen, Tuomas Palonen

Suomenkielinen versio  

Tämä suomenkielinen tietomalli on virallinen versio. Siitä voi olla käännöksiä muilla kielillä.

...

Yleinen suomalainen ontologia YSO on kolmikielinen, etupäässä yleiskäsitteistä koostuva ontologia (RDF vocabulary). YSO on rakennettu suomalaisen kulttuuripiirin sisällönkuvailutarpeiden ja käsitteistön pohjalta, ja se on tarkoitettu käytettäväksi kuvailuun erityisesti silloin, kun kuvailtavien aineistojen aihealueet ovat monipuolisia.

YSO on rakenteeltaan hierarkkinen kokonaisuus, joka perustuu käsitteiden välisille yläkäsite-alakäsite-suhteille. Hierarkiasuhteiden lisäksi YSOssa on assosiatiivisia ja osa-kokonaisuussuhteita.  YSOn sisältämiin käsitteisiin ja termeihin voi ehdottaa muutoksia YSE-ehdotusjärjestelmän kautta.

YSO pohjautuu yleiseen suomalaiseen asiasanastoon (YSA) sekä yleiseen ruotsinkieliseen tesaurukseen (Allärs). YSOn käsitteille on määritelty vastaavuussuhteet YSAn ja Allärsin käsitteisiin. YSO on lisäksi linkitetty Yhdysvaltain Kongressin kirjaston asiasanastoon (Library of Congress Subject Headings, LCSH).  

 

Käyttämällä YSOa sisällönkuvailussa, aineiston julkaisijat voivat lisätä sen löydettävyyttä ja mahdollistaa aineiston ulkopuolisen metadatan liittämisen aineistoon tai aineiston liittämisen osaksi suurempaa linkitetyn datan kokonaisuutta.

Johdanto

YSOn semanttinen tietomalli pohjautuu vahvasti W3C:n Simple Knowledge Organization System (SKOS) -malliin. Tietomalliin tutustuminen kannattaakin aloittaa SKOSiin tutustumisella (esim. SKOS Primer), jos malli ei ole entuudestaan tuttu.

Tälle sivulle Tähän dokumenttiin on kerätty tarkempaa tietoa siitä, miten SKOSia SKOS- ja muita RDF-tietomalleja (mm. ISO 25964 eli iso-thes sekä Dublin Core Terms) on sovellettu YSOn tapauksessa.

...

YSO on selattavissa osoitteessa http://finto.fi/yso/fi/  sekä ladattavissa Finto-palvelun avoimen rajapinnan kautta RDF/XML- ja Turtle-tiedostomuodoissa:   http://api.finto.fi/rest/v1/yso/data Paikannimet . YSOa voidaan käyttää kirjastojärjestelmissä muiden auktoriteettien tapaan Kansalliskirjaston ylläpitämän Asteri-tietokannan (FIN10) kautta.

YSA- ja Allärs-sanastoihin sisältyneet paikannimet ovat saatavissa erillisessä YSO-paikat ontologiassa. finto.fi/yso-paikat

...

YSO-ontologian rekisteröity tunniste kirjastojärjestelmissä on yso, jonka perään lisätään käytetyn termin kielen tunniste: YSOyso/fin,   YSOyso/swe (tai YSOyso/eng).

Kullekin ontologian käsitteelle on luotu pysyvä tunniste, joka noudattaa muotoa http://www.yso.fi/onto/yso/pNNNNN, jossa NNNNN (vaihteleva määrä) on tunnisteelle annettu yksilöllinen numero.

Käytöstä poistettujen (deprekoitujen) käsitteiden tunnisteet jäävät voimaan ja johtavat aina edelleen käytössä olevaan käsitteeseen.

Etuliitteet (prefiksit)

YSOn tietomallissa käytetään luokkia ja muuttujia, jotka on koottu useasta erillisestä sanastosta, esimerkiksi SKOS (skos:) ja Dublin Core (dc:). Näihin XML-nimiavaruuksiin viitataan etuliitteillä, jotka on listattu alla olevassa taulukossa.

PrefixNimiavaruusYSOssa käytetyt muuttujat (rivejä)
dc:
http://purl.org/dc/elements/1.1/
 • description (1)
 • title (1)
 • publisher (1)
 • creator (1)
 • source (1249)
dct:
http://purl.org/dc/terms/#
 • created (1897)
 • isReplacedBy (1068)
 • language (1)
 • license (1)
 • modified (206)
 • relation (1)
 • spatial (39)
 • LinguisticSystem (3)
 • subject
isothes:
http://purl.org/iso25964/skos-thes#
 • ThesaurusArray (180)
 • ConceptGroup (61)
ns3:
http://metadataregistry.org/uri/profile/regap/
 • hasSubproperty (2)
 • lexicalAlias (2)
 • name (2)
 • status (2)
owl:
http://www.w3.org/2002/07/owl#
 • deprecated (1156)
 • Class (4)
 • DatatypeProperty (4)
 • inverseOf (2)
 • ObjectProperty (2)
 • Thing (1)
rdau:
http://rdaregistry.info/Elements/u/
 • P60683 (30)
 • P60686 (34)
 • predecessor.en (1)
 • successor.en (1)
rdf:
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
 • Property (3)
 • about (0)
 • type (0)
rdfs:
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
 • Resource (3)
 • comment (14)
 • domain (4)
 • isDefinedBy (2)
 • label (11)
 • subClassOf (4)
 • SubPropertyOf (2)
 • range (0)
 • seeAlso (0)
skos:
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#
 • Concept (29659)
 • Collection (241)
 • ConceptScheme (3)
 • prefLabel (29891)
 • altLabel (14492)
 • hiddenLabel (12160)
 • broader (20560)
 • narrower (5066)
 • related (14485)
 • exactMatch (28679)
 • closeMatch (13217)
 • narrowMatch (1140)
 • broadMatch (766)
 • relatedMatch (304)
 • topConceptOf (1149)
 • hasTopConcept (3)
 • member (229)
 • inScheme (29633)
 • skos:example (0)
 • definition (313)
 • note (2520)
 • scopeNote (1201)
 • skos:changeNote (0)
 • skos:editorialNote (0)
 • skos:historyNote (0)
skosext:
http://purl.org/finnonto/schema/skosext#
 • partOf (295)
 • DeprecatedConcept (1146)
xsd:
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
 • date (2101)
 • dateTime (1)
yso
http://www.yso.fi/onto/yso/
 • aggregateconceptscheme

 • deprecatedconceptscheme

yso-meta:http://www.yso.fi/onto/yso-meta/
 • Concept (26494)
 • Hierarchy (102)
 • Individual (1916)
 • singularAltLabel (4560)
 • singularPrefLabel (12087)

yso-meta1:

(kehitysversiossa ysometa: viittaa tähän)

http://www.yso.fi/onto/yso-meta/2007-03-02/
 • Concept (3)
 • Class (1)
 • deprecatedHasThematicGroup (546)
 • singularPrefLabel (3)
ysoupdate:
http://www.yso.fi/onto/yso-update/
 • removedAltLabel (1)
dc11:
http://purl.org/dc/elements/1.1/#
EI KÄYTETTY. Kts. dc:
dcam:
http://purl.org/dc/dcam/
EI KÄYTETTY
dcterms:
http://purl.org/dc/terms/
EI KÄYTETTY. kts. dct:
dsv:
http://purl.org/iso25964/DataSet/Versioning#
EI KÄYTETTY
foaf:
http://xmlns.com/foaf/0.1/
EI KÄYTETTY
ns0:
http://www.yso.fi/onto/yso-meta/
EI KÄYTETTY Kts: yso-meta:
ns1:
http://spinrdf.org/sp#
EI KÄYTETTY
ns2:
http://spinrdf.org/spin#
EI KÄYTETTY
om:
http://www.yso.fi/onto/yso-peilaus/2007-03-02/
EI KÄYTETTY. Kts. yso-meta:
sd:
http://www.w3.org/ns/sparql-service-description#
EI KÄYTETTY
sh:
http://purl.org/skos-history/
EI KÄYTETTY
xhv:
http://www.w3.org/1999/xhtml/vocab#
EI KÄYTETTY
xml:
http://www.w3.org/XML/1998/namespace
EI KÄYTETTY
ysokehitys: |
yso-kehitys:
http://www.yso.fi/onto/yso-kehitys/
EI KÄYTETTY
ysotranslate: |
yso-translate:
http://www.yso.fi/onto/yso-translate/
EI KÄYTETTY
yso-update:
http://www.yso.fi/onto/yso-update/
EI KÄYTETTY. Kts. ysoupdate:
zbwext:
http://zbw.eu/namespaces/zbw-extensions/
EI KÄYTETTY
Sanastokohtaiset ominaisuudet
PrefixSanasto 
afometahttp://www.yso.fi/onto/afo-meta/ 
allars-metahttp://www.yso.fi/onto/allars-meta/ 
gtkmetahttp://www.yso.fi/onto/gtk-meta/ 
juhometahttp://www.yso.fi/onto/juho-meta/ 
jupometahttp://www.yso.fi/onto/jupo-meta/ 
kaunometahttp://www.yso.fi/onto/kauno-meta/ 
kitometahttp://www.yso.fi/onto/kito-meta/ 
koko-metahttp://www.yso.fi/onto/koko-meta/ 
ktometahttp://www.yso.fi/onto/kto-meta/ 
kulometahttp://www.yso.fi/onto/kulo-meta/ 
liitometahttp://www.yso.fi/onto/liito-meta/ 
lukemetahttp://www.yso.fi/onto/luke-meta/ 
maometahttp://www.yso.fi/onto/mao-meta/ 
merometa<http://www.yso.fi/onto/mero-meta/ 
musometahttp://www.yso.fi/onto/muso-meta/ 
oikometahttp://www.yso.fi/onto/oiko-meta/ 
puhometahttp://www.yso.fi/onto/puho-meta/ 
taometahttp://www.yso.fi/onto/tao-meta/ 
terometahttp://www.yso.fi/onto/tero-meta/ 
tsrmetahttp://www.yso.fi/onto/tsr-meta/ 
valometahttp://www.yso.fi/onto/valo-meta/ 
ysa-metahttp://www.yso.fi/onto/ysa-meta/ 
@prefixURI (sanastot) 
allars
http://www.yso.fi/onto/allars/
 
juho
http://www.yso.fi/onto/juho/
 
kauno
http://www.yso.fi/onto/kauno/
 
koko
http://www.yso.fi/onto/koko/
 
lcsh
http://id.loc.gov/authorities/subjects
 
ysa
http://www.yso.fi/onto/ysa/ 
 

 

Käsitekaavio

Info
titleKäsitekaavio

tähän kuva - työstetään erikseen

Info
titleJarmon kommentteja -poistetaan lopullisesta versiosta

Tarkastelu on tehty finto.fi -palvelusta ladatusta julkisesta yso-skos.ttl (päivämäärä?) tiedostosta tiedostosta (23.1.2018 versio). Jos muissa formaateissa on eri tageja, niitä pitää tarkastella vielä lisäksi (esim. kehitysversio githubista).

Lukuohje 
Punaisella taustavärillä kuvaan epäselviä kohtia, jotka kaipaavat tarkennustaPunaisella tekstillä olen kuvannut mahdollisesti virheellisiä arvoja
keltaisella taustavärillä mahdollisia tuplia?Sulkeissa näytetyt () kenttien lukumäärät viimeisessä taulukossa ovat osumia turtle-tiedoston riveillä ja ovat vain tiedoksi. Niiden avulla voidaan päätellä mahdollisesti tarpeettomia kenttiä?

...

Luokat

Kukin ontologian käsite kuuluu vain yhteen neljästä tyypistä toisensa poissulkevasta luokasta: yleiskäsite, yksilökäsite, hierarkisoiva käsite ja poistettu käsite

  
  
  
KenttäOtsikko/tekstiKuvausOminaisuudet / Jäsenet
skos:ConceptYleiskäsiteKuvailuun käytettävä yleiskäsite. Pitääkö selittää, mihin Finto/Skosmos-taustaohjelmisto käyttää?owl:Class
 AggregateConcept

Indeksointikäsite, jota ei voida sijoittaa ontologiaan.

Määritellään boolen lausekkeena, jolla on kattavuusarvo.

 

ysometa:IndividualConcept
YksilökäsiteKuvailuun käytettävä yksilökäsite.       EI KÄYTÖSSÄ
yso-meta:IndividualYksilökäsite 

owl:Class;

rdfs:subClassOf skos:Concept

yso-meta:Concept
Yleiskäsite

 

owl:Class;

rdfs:subClassOf skos:Concept

yso-meta1:ConceptYleiskäsite

YSO:n indeksoinnissa käytettävä käsiteluokka

Huom! yso-meta1:Class - ei ole määritelty

owl:Class;

rdfs:subClassOf yso-meta1:Class

ysometa:Hierarchy

Hierarkisoiva käsite

Hierarkisoiva käsite. Ensisijainen tarkoitus luoda hierarkkista rakennetta käsitteiden välille.

EI KÄYTETTY

Kehitysversiossa (101 kpl)

yso-meta:Hierarchy  

owl:Class;

rdfs:subClassOf skos:Concept

skosext:DeprecatedConceptKäytöstä poistettu käsiteDeprekoitu eli käytöstä poistunut tai korvattu käsite. Esimerkiksi, kun käsitettä kuvaava termi on korvattu uudella termillä tai kun monimerkityksisiä käsitteitä on jaettu erillisiksi käsitteiksi.  dct:isReplacedBy
    

...

KenttäOtsikko/tekstiKuvausOminaisuudet
rdf:about  ei käytetty
rdf:type Tällä kuvataan sanaston ominaisuuksia.ei käytetty
rdfs:domainAIHEALUE käytetty rdau: muuttujien yheydessä
rdfs:isDefinedBy  käytetty rdau: muuttujien yheydessä
rdfs:label Sanaston tunniste tai kentän nimi (owl:class)1
rdfs:range  ei käytetty
rdfs:seeAlso Katso myösei käytetty
dct:LinguisticSystemKIELIKäytetty kieli 
dc:descriptionKUVAUS Ontologian kuvaus 
dc:titleNIMI Ontologian nimi 
dc:publisherJULKAISIJA Ontologian julkaisija 
dc:creatorTEKIJÄOntologian luoja 
dct:languageKIELIOntologian kielet 
dct:licenseLISENSSIOntologian lisenssit 
dct:relationSUHDEOntologian suhde muihin sanastoihin 
dct:subjectAIHEALUEOntologian aihealueyso:p19469

XML nimiavaruudet

...

http://purl.org/dc/elements/1.1/

...

 • description (1)
 • title (1)
 • publisher (1)
 • creator (1)
 • source (1249)

...

http://purl.org/dc/terms/#

...

 • created (1897)
 • isReplacedBy (1068)
 • language (1)
 • license (1)
 • modified (206)
 • relation (1)
 • spatial (39)
 • LinguisticSystem (3)
 • subject

...

http://purl.org/iso25964/skos-thes#

...

 • ThesaurusArray (180)
 • ConceptGroup (61)

...

http://metadataregistry.org/uri/profile/regap/

...

 • hasSubproperty (2)
 • lexicalAlias (2)
 • name (2)
 • status (2)

...

http://www.w3.org/2002/07/owl#

...

 • deprecated (1156)
 • Class (4)
 • DatatypeProperty (4)
 • inverseOf (2)
 • ObjectProperty (2)
 • Thing (1)

...

http://rdaregistry.info/Elements/u/

...

 • P60683 (30)
 • P60686 (34)
 • predecessor.en (1)
 • successor.en (1)

...

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#

...

 • Property (3)
 • about (0)
 • type (0)

...

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#

...

 • Resource (3)
 • comment (14)
 • domain (4)
 • isDefinedBy (2)
 • label (11)
 • subClassOf (4)
 • SubPropertyOf (2)
 • range (0)
 • seeAlso (0)

...

http://www.w3.org/2004/02/skos/core#

...

 • Concept (29659)
 • Collection (241)
 • ConceptScheme (3)
 • prefLabel (29891)
 • altLabel (14492)
 • hiddenLabel (12160)
 • broader (20560)
 • narrower (5066)
 • related (14485)
 • exactMatch (28679)
 • closeMatch (13217)
 • narrowMatch (1140)
 • broadMatch (766)
 • relatedMatch (304)
 • topConceptOf (1149)
 • hasTopConcept (3)
 • member (229)
 • inScheme (29633)
 • skos:example (0)
 • definition (313)
 • note (2520)
 • scopeNote (1201)
 • skos:changeNote (0)
 • skos:editorialNote (0)
 • skos:historyNote (0)

...

http://purl.org/finnonto/schema/skosext#

...

 • partOf (295)
 • DeprecatedConcept (1146)

...

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#

...

 • date (2101)
 • dateTime (1)

...

http://www.yso.fi/onto/yso/

...

 • aggregateconceptscheme

 • deprecatedconceptscheme

...

 • Concept (26494)
 • Hierarchy (102)
 • Individual (1916)
 • singularAltLabel (4560)
 • singularPrefLabel (12087)

...

yso-meta1:

(kehitysversiossa ysometa: viittaa tähän)

...

http://www.yso.fi/onto/yso-meta/2007-03-02/

...

 • Concept (3)
 • Class (1)
 • deprecatedHasThematicGroup (546)
 • singularPrefLabel (3)

...

http://www.yso.fi/onto/yso-update/

...

 • removedAltLabel (1)

...

http://purl.org/dc/elements/1.1/#

...

http://purl.org/dc/dcam/

...

http://purl.org/dc/terms/

...

http://purl.org/iso25964/DataSet/Versioning#

...

http://xmlns.com/foaf/0.1/

...

http://www.yso.fi/onto/yso-meta/

...

http://spinrdf.org/sp#

...

http://spinrdf.org/spin#

...

http://www.yso.fi/onto/yso-peilaus/2007-03-02/

...

http://www.w3.org/ns/sparql-service-description#

...

http://purl.org/skos-history/

...

http://www.w3.org/1999/xhtml/vocab#

...

http://www.w3.org/XML/1998/namespace

...

http://www.yso.fi/onto/yso-kehitys/

...

http://www.yso.fi/onto/yso-translate/

...

http://www.yso.fi/onto/yso-update/

...

http://zbw.eu/namespaces/zbw-extensions/

...

http://www.yso.fi/onto/allars/

...

http://www.yso.fi/onto/juho/

...

http://www.yso.fi/onto/kauno/

...

http://www.yso.fi/onto/koko/

...

http://id.loc.gov/authorities/subjects

...

http://www.yso.fi/onto/ysa/ 

...