Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kuvailuun liittyvä yhteistyö kirjastojen, arkistojen ja museoiden (KAM) kesken aktivoitui RDA-kuvailusääntöjen myötä vuonna 2013. Yhteistyön tavoitteena on edistää metatietojen yhteentoimivuutta. Tietoarkkitehtuurikuvausten ja erilaisten selvitystehtävien lisäksi yhteistyöhön liittyy yhteisten sisältyy yhteisten palvelujen, kuten Nimitietopalvelun ja Paikkatietopalvelun, suunnittelu KAM-sektoreille. Kuvailukäytänteiden harmonisointiin tarvittavia määrityksiä tehdään käytännössä KAM-kuvailuryhmässä, jossa on asiantuntijat kirjasto-, arkisto- ja museosektoreilta.

...

  • Metatietosanaston laajentaminen myös arkistojen ja museoiden käyttöön 
  • RDA:n muidenkin kuin toimijoiden kuvailuohjeiden käyttöönotto arkistoissa ja museoissa

 

KAM-kuvailuryhmä kuvailuryhmä