Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kansalliskirjasto tarjoaa tällä hetkelllä kahta kirjastojärjestelmäpalvelua.

Koha-kirjastojärjestelmä

Kansalliskirjasto ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy tarjoavat yhteistyössä kirjastojen käyttöön Koha-kirjastojärjestelmän sekä sen tarvitseman palvelinympäristön. Kohan käyttöönotto alkoi 2018, ja vuonna 2019 se tulee käyttöön useissa tieteellisissä kirjastoissa. Kirjastojen Koha-projektilla on oma projektisivustonsa: https://www.kiwi.fi/display/KK.

Koha (https://koha-community.org/) on avoimen lähdekoodin järjestelmä. Se on Suomessa käytössä myös suuressa joukossa yleisiä kirjastoja, ks. https://koha-suomi.fi/.

Voyager-

palvelu

Kansalliskirjasto tarjoaa on Voyager-kirjastojärjestelmän sekä sen palvelinympäristön hankintaa ja käyttöä. Asiakkaina ovat tällä hetkellä yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja eräät erikoiskirjastot, jotka ovat keskenään muodostaneet kustannusten jakoa ja yhteisen järjestelmän hallinnointia varten kaksi konsortiota. Yliopistokirjastojen, Kansalliskirjaston ja suurimpien erikoiskirjastojen muodostama kirjastojärjestelmäkonsortio on nimeltään Linnea2. Opetusministeriön alaiset ammattikorkeakoulut ovat järjestäytyneet AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortioon.

Kansalliskirjasto hoitaa yhteydenpidon järjestelmäntoimittajaan konsortioden puolesta molemmin puolin nimettyjen yhteyshenkilöitten sekä järjestelmäntoimittajan tuen kautta.

Kaikki palvelut ovat lakanneet. Kansalliskirjaston Voyager-palvelut päättyivät 31.12.2019, kun Linnea2-konsortio purkautui. Kaikki Suomen Voyager-käyttäjät ovat siirtymässä muiden kirjastojärjestelmien käyttäjiksi . Palveluun ei oteta uusia asiakkaita.viimeistään vuoden 2020 aikana.


Panel
titlePalvelun yhteystiedot

koha-posti@helsinki.fi (Koha)

systeemi-toimisto@helsinki.fi (Voyager)


Panel
titleOikopolkuja

Kohan käyttöönottoprojekti Kiwissä (avoin): https://www.kiwi.fi/display/KK