Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bestäm vilken genre/form materialet har: är det frågan om faktamaterial (t.ex. uppslagsverk, doktorsavhandling) eller fiktivt material (t.ex. spel, diktsamling, komposition)? I bägge fallen anges koder som motsvarar dessa på sina specifika platser i fälten 006 och 008. Därtill anges i fält 655 ett eller flera ämnesord för materialets genre/form som valts ur Allärs (för skönlitteratur alternativt Bella)Finländsk genre- och formlista. Observera att fält 655 kan upprepas.

...