Siirry työpakettikuvaukseen.

Asiakastietojen siirto

Asiantuntijaryhmän hyväksymä
Versio 
1Asiakastietojen siirtoon liittyvät vaatimukset luotu (10.7.2013 PK)
2Täydennetty (6.8.2013 PK)
3Täydennetty (14.8.2013 PK)
4Asiakastietojen siirtoon liittyvät vaatimukset siirretty omalle sivulleen ja lisätty kommentit-sarake taulukkoon. (11.9.2013 PK)
5Projektiryhmän katselmointi to 19.9. (11.9.2013 PK)
6Hyväksytty projektiryhmän katselmoinnissa tehdyin muutoksin (19.9.2013 PK)
7Muokattu asiantuntijaryhmän kommenttien pohjalta (25.9.2013 PK)
8Hyväksytty asiantuntijaryhmän kokouksessa 24.9.2013 (2.10.2013 PK)
Kommentit kokonaisuudesta

 

Asiakastietoja on voitava siirtää UKJ:hin muista järjestelmistä asiakastietojen oikeellisuuden parantamiseksi sekä tietojen päällekäisten ylläpitovastuiden karsimiseksi. Siirtojen avulla on voitava lisätä uusien asiakkaiden tietoja sekä päivittää jo entuudestaan järjestelmässä olevien asiakkaiden tietoja. Asiakastietoja on voitava siirtää sekä koko järjestelmän tasolla yhteisten tietojen sekä kirjastokohtaisten tietojen osalta. Asiakastietojen siirron lähteenä käytettäviä järjestelmiä ovat mm.:

  • väestötietojärjestelmä
  • LDAP-protokollaa hyödyntävät hakemistopalvelut
  • henkilöstöhallinnon järjestelmät
  • opetus- ja opintotohallinnon järjestelmät
  • tutkimushallinnon järjestelmät.

Alla olevassa taulukossa on listattu asiakastietojen siirtämiseen muista järjestelmistä kohdistuvia vaatimuksia.

Asiakastietojen alkuperäinen siirto nykyjärjestelmistä (esim. Voyager, Origo) UKJ:hin määritellään yhdessä muiden datasiirtojen kanssa, jonka johdosta se jää tässä dokumentissa listattujen vaatimusten ulkopuolelle.

IdVaatimusKommentit
AS-1Asiakastietoja on voitava lisätä ja päivittää eräajoina muista järjestelmistä. 
AS-2Järjestelmään tuotavien määrämuotoisten tietojen sisällön muoto on tarkistettava ennen järjestelmään tallentamista. Tarkistusta läpäisemättömistä tiedoista on saatava raportti siirron päättymisen jälkeen. 
AS-3Asiakastietojen oikeellisuuden tarkistamiseen liittyviä sääntöjä on pystyttävä lisäämään ja muokkaamaan sekä järjestelmän tasolla yhteisten että kirjastokohtaisten tietojen osalta. 
AS-4Asiakkaan tietojen automaattinen päivittäminen on voitava tarvittaessa estää. Esto on voitava määritellä yksittäisen asiakkaan sekä asiakastietueen yksittäisten kenttien tasolla. Päivittäminen on voitava estää tietystä ulkoisesta tietolähteestä saatavien tietojen osalta. 
AS-5Asiakastietojen päivittäminen on pystyttävä määrittelemään kenttäkohtaisesti. Määrityksissä on voitava ilmaista mihin järjestelmän kenttään mikäkin järjestelmään tuotava tieto tallennetaan. Kaikkien kirjastojen kesken yhteiset ja kirjastokohtaiset tiedot on voitava ottaa määrityksissä huomioon 
AS-6Yksittäisen asiakkaan tiedot on pystyttävä noutamaan ja päivittämään ulkoisesta järjestelmästä reaaliajassa.
AS-7Asiakastietojen siirto järjestelmään ei saa aiheuttaa uuden asiakastietueen syntymistä, jos järjestelmässä on jo ennestään asiakasta vastaava asiakastietue. Asiakastietueiden yksilöimiseen on käytettävä luotettavaa tunnistetta. 
AS-8Asiakkaan perustiedot on voitava poimia väestötietojärjestelmästä eräajoina sekä yksittäisen asiakkaan perustiedot reaaliajassa. 
AS-9

Asiakastietojen siirto on voitava suorittaa manuaalisesti sekä ajastetusti säännöllisesti ja kertaluontoisesti.

 
AS-10Asiakastietojen siirto on oltava mahdollista funetEduPerson-skeeman version 2 määrittelemässä formaatissa. 
AS-11Asiakastietojen siirto on oltava mahdollista LDAP-protokollaa käyttäen. 
AS-12Tietojen siirtäminen on oltava mahdollista useilla eri siirtoformaateilla ja uusia formaatteja on voitava lisätä järjestelmään. 
AS-13Asiakastietojen siirtoon käytettävä yhteys on oltava salattu järjestelmän tietoturvavaatimusten edellyttämällä tavalla. 
AS-14Tietojen siirto on oltava mahdollista JHS-suositusten edellyttämässä muodossa. 
AS-15Usea yhtäaikainen samaan asiakastietueeseen kohdistuva päivitysprosessi ei saa aiheuttaa tietojen katoamista. 
AS-16Yksittäisen asiakkaan tietojen päivittämiselle on voitava asettaa ehtoja. Ehtoja on voitava asettaa koko asiaskastietueen tai sen yksittäisten kenttien tasolla. Ehtojen on voitava perustua tietyn kentän esiintymiseen asiakastietueessa tai yksittäisen kentän sisältöön. Useiden ehtojen yhdistäminen on oltava mahdollista. 
AS-17Siirrettävien asiakastietojen aiheuttamia muutoksia on voitava esikatsella ennen tietojen tallentamista järjestelmään. Tietojen siirto on voitava perua esikatseluvaiheessa. 
AS-18Tietojen päivittäminen on voitava merkitä pakolliseksi tiettyjen asiakastietueen kenttien osalta. Asiakastietueen päivittäminen ei saa olla mahdollista ilman pakollisiksi merkittyjä tietoja. 
  • No labels