Metatietovaranto Melindaa kehitetään jatkuvasti vastaamaan yhä paremmin kirjastojen tarpeita. Strategiakaudella 2017-2020 palvelun toimintamallia ja alustaa uudistetaan huomioiden muuttuvan kuvailuympäristön vaatimukset. Elektronisten aineistojen määrän yhä kasvaessa ja painetun aineiston määrän pienentyessä e-aineistoihin liittyvät kysymykset ovat jatkuvasti esillä. Keskeisessä roolissa on ratkaisujen löytäminen elektronisten aineistojen metatietojen sujuvaan hallintaan.

Melinda-kirjastoille tehtiin maaliskuussa 2017 e-aineistokartoitus, jonka tarkoituksena oli selvittää, miksi sähköisiä aineistoja ei kuvailla yhteiseen metatietovarantoon samassa laajuudessa kuin painettuja aineistoja. Selvityksen keskeisenä tavoitteena oli saada parempi ymmärrys nykykäytäntöjen syistä, kirjastojen tulevaisuuden tarpeista ja odotuksista ja siten saada viitteitä Melindan kehittämiseen.

Kartoitukseen osallistuivat lähes kaikki Melinda-kirjastot, mistä voi päätellä, että e-aineistoihin liittyvät kysymykset koetaan kirjastoissa tärkeiksi. Kirjastot toivovat prosesseihin helpotusta, sillä e-aineistojen käsittely saattaa tuottaa paljon työtä kirjastoissa. Kuvailun keskittämisellä kirjastoissa tehtävää päällekkäistä työtä voisi olla vähemmän. Useat kirjastot näkevät Melindassa mahdollisuuksia juuri tässä asiassa metatietojen käsittelyn ja kuvailun osalta. Melindan kautta työn voisi jakaa kirjastojen kesken ja samalla jo tehtyä kuvailutyötä voisi käyttää hyödyksi.

Kehitysohjelma on laadittu e-aineistokartoituksesta saatujen tietojen pohjalta, minkä lisäksi on tutkittu metatietovarantoon jo kuvailtujen e-aineistojen tietueita. Kehitysohjelman ja kuvailutalkoiden etenemistä on kartoitettu keväällä 2018 toteutetulla seurantakyselyllä. Lisäksi syksyllä 2018 tehtiin kysely lisensoitujen ja avoimien e-kirjatietokantojen metatietojen käytöstä Melinda-kirjastoille. Kyselyjen tulokset on esitelty alla olevissa raporteissa.

Ohjelma jakautuu kahteen vaiheeseen, joista ensimmäinen toteutetaan vuosien 2017-2018 aikana. Toinen vaihe etenee osittain rinnan ensimmäisen vaiheen kanssa painottuen vuosiin 2018-2019.

Raportteja:

FinELib- ja avoimet metatiedot Melindaan -kyselyn tuloksia 2019, pdf

eMelinda-kehitysohjelman seurantakysely 2018, pdf

Melindan e-aineistokartoitus 2017, pdf

Vaihe 1: Kehitysohjelma 2017-2018
TavoiteToimenpide

Kotimaiset e-aineistot kattavasti kansalliseen metatietovarantoon

Kirjastojen osallistuminen kuvailutalkoisiin

E-aineistojen käsittelyprosessin arviointi kussakin kirjastossa (esim. ostetut e-kirjat, Alma Talentin Verkkokirjahylly, Kauppakamarin Tieto, Terveysportin aineisto, Ellibsin kautta tilattavat)

Pohdittavaa:

  • ostettujen e-kirjojen kuvailu jatkossa paikallistietokannan sijaan Melindaan
  • ostetut e-kirjat Melindassa muiden jo kuvailemana
  • muiden e-aineistotyyppien arviointi kirjastossa, erityisesti kotimaiset aineistot - ulkomaisista tietämyskannoista löytyminen epätodennäköistä
Kirjaston päätös eMelinda-talkoisiin osallistumisesta: aloitetaan nykyistä laajempi e-aineistojen kuvailu Melindaan.

Uusia työkaluja Melinda-ympäristöön kuvailutyön tueksi

Muuntajan kehittäminen

Muuntaja on Melinda-ympäristöön kehitetty ohjelma tietueiden muuntamiseen aineistotyypistä toiseen. Se on alunperin rakennettu Fennican käyttöön e-tietuetyökaluksi helpottamaan e-aineiston kuvailutyötä. Työkalu hyödyntää e-aineistoa vastaavan painetun aineiston kuvailutietoja.

  • Käytön vakiintuessa muunnosprofiileja kehitetään eteenpäin
E-aineistojen linjaukset ja ohjeistus kuntoon

Käytäntöjä yhtenäistetään ja sovitaan yhteisistä tavoitteista ja linjauksista

KUMEAn ohjeet: Verkkoaineiston kuvailu

 

Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä KUMEA ja Melindaa ohjaava Tiedonhallinnan ohjausryhmä seuraavat tilannetta.

KUMEA jatkaa verkkoaineiston kuvailuohjeen kehittämistä.

Linjauksia käsitellään mahdollisesti kirjastosektoreiden omissa johtoryhmissä ja/tai asiantuntijaryhmissä.

Ohjeistusta päivitetään Melindan toimintaohjeeseen.

Ulkoisten toimijoiden aineistokanavan toteuttaminen

Selvitetään Kansalliskirjastolle e-vapaakappaleista luovutetun metatiedon mahdollinen tuonti ja hyödyntäminen MelindassaRakennetaan erätuontijärjestelmä ulkoisten toimijoiden aineistojen tuomiseksi Melindaan.
Melindan e-aineistot talonmiehen tarkkailuunLaadun seuranta ja tarkkailu

Tarvittaessa massakorjaustoimenpiteet.

Talonmiehen tuokioissa ja paimenkirjeissä nostetaan mahdollisia ongelmakohtia esiin.

Tietoisuuden lisääminen eMelindastaViestintä

Käsittely Talonmiehen tuokioissa ja muissa tilaisuuksissa, kuten Melinda-päivässä 22.5.2018

Vaihe 2: 2018 - 2019
TavoiteToimenpide 

FinELib-aineistot Melindaan

Ulkoisten OA-tietokantojen metatiedon hyödyntäminen

Tutkitaan, mitkä FinELibin kautta saatavien e-aineistojen metatiedoista mahdollista ja hyödyllistä tuoda Melindaan

Selvitetään OA-aineiston metatiedon haravointimahdollisuuksia DOAB- ja DOAJ-tietokannoista

Huom. Lisensoiduista selvityksen piiriin kuuluvat vain ne aineistot, joissa metatiedon käyttö on metatiedon tuottajan/välittäjän luvalla sallittua tuoda Melindan kaltaisiin yhteisiin palveluihin.

Lisäselvitystä vaativat sekä saatavan metatiedon laatu että muoto, sekä mahdolliset testiaineistot.

Tarvitaan tietoa siitä, miten kirjastot käyttävät juuri näitä aineistoja. Jos useat kirjastot muokkaavat ja korjaavat välitettyä metatietoa, asioiden keskittäminen on perusteltua.

Selvitys toteutettiin syksyllä 2018, raportti yllä.

Elektronisten julkaisuarkistojen metatiedon hyödyntäminen Melindassa

Tutkitaan, miten korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja valtion virastojen julkaisuarkistojen metatietoa voisi hyödyntää Melindassa

Kansalliskirjasto ylläpitää monia suomalaisia julkaisuarkistoja: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/palvelut/jarjestelmaalustapalvelut/julkaisuarkistopalvelu

Pääsääntöisesti julkaisuarkistojen metatiedot ovat vapaasti haravoitavissa.

Testiharavointien avulla selvitetään, missä määrin metatietoa on muokattava ennen varsinaista haravointia.

Toisen vaiheen jatkotoimenpiteiden päättäminen selvitysten pohjaltaMahdollinen pilotointi ja toteutus 
Muut e-aineiston kuvailua helpottavat työkalutMuiden apuvälineiden mahdollisuuksia selvitetään 
ARTO-viitetietokannan siirto MelindaanMetatiedon siirto on aloitettu vuonna 2018Siirto auttaa e-aineiston kartunnassa, sillä esim. journal.fi-verkkopalveluun tallennettavien tieteellisten kausijulkaisujen metatiedot tallennetaan ARTOon.
  • No labels