Melinda-metatietovarannossa tavoitteena on yhteinen laadukas metatieto, joka tallennetaan vain kerran. Toinen tavoite on, että kuvailu olisi käyttökelpoista mahdollisimman monille kirjastoille ja muille kirja- ja julkaisualan toimijoille. Käytännössä Melindan laatu syntyy erilaisissa prosesseissa useiden toimijoiden yhteistyöllä. 

Kansalliskirjasto ohjaa kaikkea kuvailua Suomessa ja siten koordinoi myös Melindan toimintaa. Kansalliskirjasto osallistuu Melindan laadun ylläpitoon ja kehittämiseen eri tavoin - joko suoraan tai välillisesti. Kansalliskirjasto ohjeistaa ja neuvoo kirjastoja kuvailuasioissa ja -käytännöissä. Melinda-palvelut antaa koulutusta uusille Melinda-kuvailijoille ja metatietovarantoon mukaantuleville kirjastoille, sekä varmistaa ja vahvistaa yhtenäisiä käytäntöjä talonmiestoiminnalla (Talonmiehen tuokio -webinaarit ja talonmiehen paimenkirjeet). Melinda-palveluiden henkilökunta osallistuu tietokannan ylläpitoon ja huoltoon eri tavoin: uusia teknisiä prosesseja kehitetään ja tietokantaa huolletaan säännöllisesti.

Kuvailun yhtenäisyys

Kuvailun yhtenäisyys on tärkeä laatutekijä yhteisessä metatietovarannossa ja se edellyttää, että

  • samasta julkaisusta tehdään vain yksi tietue
  • kuvailussa noudatetaan yhteisiä sääntöjä ja sovittuja käytäntöjä

Tietokannan näkökulmasta Melindan laatua ylläpitävät:

Tietokantahuolto ja korjausajot

Melinda-tietokantaa huolletaan pääasiassa automatiikalla. Korjausajojen avulla korjataan systemaattisia virheitä ja voidaan esimerkiksi päivittää kuvailussa käytettyjä termejä ja fraaseja kuvailusääntöjen muuttuessa. Yksityiskohtaisemmin Melindaan tehdyistä massakorjauksista sivulla Korjausajot. Kirjastoverkkopalveluissa on lisäksi kehitetty tuplatietueiden automaattista yhdistämistä. Tuplatietueiden yhdistämiseen on kehitetty Merge-ohjelma, jolla kuka tahansa Melinda-kuvailija voi yhdistää tuplatietueita. Merge-ohjelman käyttöohje löytyy sivulta Merge-käyttöliittymä: tietueiden yhdistäminen.

Melinda-palvelun henkilökunta huoltaa tietokannan dataa myös käsityönä. Manuaalinen tietokantahuolto koostuu pääasiassa kirjastojen raportoimien tietuevirheiden (tupla-, tripla- ym. monikkotietueet, sekä väärin yhdistyneet tietueet) korjaamisesta sekä tietokannasta koneellisesti haravoitujen tuplaehdotusten seulomisesta. Työssä hyödynnetään samaa Merge-ohjelmaa, joka on kirjastojen käytettävissä.

Tuplakontrolli

Eräajoina Melindaan tuotava uusi aineisto käy läpi tuplakontrollin, jolla varmistetaan, että samaa julkaisua kuvaavat tietueet löytävät toisensa ja yhdistyvät. Melindan tuplakontrolli perustuu tietokannan taustajärjestelmän Alephin deduplikointimekanismiin, jossa tietueita vertaillaan tiettyjen, eri tavoin painotettujen piirteiden perusteella. Samaa menetelmää käytetään tuplien tunnistamiseen, sekä tietueita luetteloitaessa, että uusien tietokantojen aineistoajoissa Melindaan. Alephin tuplakontrollin sääntöjä on muokattu vuosien ajan ja ne ovat kehittyneet yhä paremmiksi ja toimivammiksi.  

Tuplatarkistuksissa pyritään ottamaan huomioon eri aikojen erilaiset tallennuskäytännöt ja erilaiset kuvailutavat, joten ei ole täysin mahdollista, että kaikki tuplat pystyttäisiin yhdistelemään automaattisesti. Periaatteena noudatetaan myös: mieluummin tuplatietue kuin väärin yhdistynyt tietuepari, jonka palauttamisesta aiheutuisi lisää työtä. 

Melindan tuplakontrolli ei sovellu automaattisten tuplasiivousajojen toteuttamiseen, joten tähän on pyritty vuosien varrella kehittämään erillisiä työkaluja. Lue lisää Automaattisesta deduplikoinnista.

Melindan laatuohjelma 2015-2017

Melindan laadun kehittäminen oli vuosina 2015-2017 yksi metatietovarantohankkeen painopisteistä. Melindan laadun kehittämiseksi käynnistettiin laatuohjelma vuonna 2015. Sen toimenpiteet suunniteltiin kirjastoilta kerätyn palautteen pohjalta. Varsinainen laatuohjelma päättyi 2017, mutta työ laadun kehittämiseksi jatkuu edelleen.

Lue lisää laatuohjelman yksityiskohdista sivulta Melindan laatuohjelma vuosina 2015–2017.


  • No labels