Entiteetit > Teos

(error)  tamä ohjeen osa täysin keskeneräinen...


Work

LC-PCC

Teos

SLHuomautus/esimerkki

Definition and Scope

A distinct intellectual or artistic creation, that is, the intellectual or artistic content.


Määritelmä ja soveltamisala

Itsenäinen tiedollinen tai taiteellinen luomus eli tiedollinen tai taiteellinen sisältö.Prerecording

The term work may refer to:

 • an individual work
 • a part of a work
 • an aggregating work
 • an augmented work
 • an augmenting work
 • a diachronic work
 • an integrating work
 • a metadata work
 • a serial work
 • a single work
 • a static work
 • a successive work

A work that is categorized by its intended content or context may be referred to as:

 • a cartographic work
 • a choreographic work
 • a legal work
 • a moving image work
 • a musical work
 • an object work
 • an official communication
 • a photographic work
 • a religious work
 • a still image work
 • a textual work
 • a vocal work


This entity is an entity subtype.

For a more general description, use the entity supertype:

Describe an instance of an entity by recording a metadata description set that consists of one or more metadata statements using one or more elements assigned to the entity.

An element may be used more than once.

Use one or more of the recording methods to identify or label an entity.

Use one recording method to provide an appellation or IRI of an entity as a value of a relationship element.

For guidelines on recording relationships between a work and its subjects, see Guidance: Introduction to RDA. Data Elements. Subjects.

For general guidance and instructions on recording a description of a work, see Guidance: Resource description. Describing a work.

For general guidance on well-formed data and conformance with RDA, see Guidance: Well-formed RDA.

LC-PCC

LC/PCC practice: See the Metadata Guidance documentation: Work elements.

Huomioitavaa ennen merkitsemistä

Termi teos voi viitata:

 • itsenäiseen teokseen
 • teoksen osaan
 • aggregoivaan teokseen
 • laajennettuun teokseen
 • laajennusteokseen
 • diakroniseen teokseen
 • päivittyvään teokseen
 • metatietoteokseen
 • sarjamaiseen teokseen
 • yksittäisteokseen
 • staattiseen teokseen
 • peräkkäisesti ilmestyvään teokseen

Teoksesta, joka on luokiteltu sen suunnitellun sisällön tai kontekstin mukaan, voidaan käyttää nimitystä:

 • kartografinen teos
 • koreografinen teos
 • juridinen teos
 • liikkuvan kuvan teos
 • musiikkiteos
 • objektiteos
 • virallinen tiedonanto
 • valokuvateos
 • uskonnollinen teos
 • stillkuvateos
 • tekstiteos
 • puheteos


Tämä entiteetti on entiteetin alatyyppi.

Yleisemmässä kuvailussa käytetään entiteetin ylätyyppiä:

Kuvaillaan entiteetin tapaus merkitsemällä metatietokokonaisuus, joka koostuu yhdestä tai useammasta metatietomerkinnöstä, jossa käytetään yhtä tai useampaa entiteetin elementtiä.

Elementtiä voidaan käyttää useammin kuin kerran.

Käytetään yhtä tai useampaa merkitsemistapaa entiteetin identifioimiseksi tai nimeämiseksi.

Käytetään yhtä merkitsemistapaa entiteetin nimityksen tai IRIn merkitsemiseksi suhde-elementin arvona.

Teoksen ja sen aiheiden välisten suhteiden merkitsemisen suositukset, katso Ohjeistus: Johdanto RDA:han. Tietoelementit. Aiheet.

Yleisohjeet teoksen kuvailun merkitsemisestä, katso Ohjeistus: Aineiston kuvailu. Teoksen kuvailu.

Yleinen ohjeistus hyvin muodostetuista tiedoista ja yhdenmukaisuudesta RDA:n kanssa, katso Ohjeistus: Hyvin muodostettu RDA.Minimum description

A minimum description of a work must include one of the following elements:

A minimum description of a work must also include one of the following elements:


Minimikuvailu

Teoksen minimikuvailun on sisällettävä jokin seuraavista elementeistä:

Teoksen minimikuvailun on sisällettävä myös jokin seuraavista elementeistä:Effective description

Record elements that are deemed useful for identification and access.


Tehokas kuvailu

Merkitään elementit, joita pidetään hyödyllisinä identifioinnin ja löytyvyyden kannalta.

SL

Suomalaisissa kirjastoissa noudatetaan tehokasta kuvailua.


VAIHTOEHTO

Record elements that are specified by an application profile.

For general guidance, see Guidance: Application profiles.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

VAIHTOEHTO

Merkitään elementit, jotka on määritetty soveltamisprofiilissa.

Yleinen ohjeistus, katso Ohjeistus: Soveltamisprofiilit.

SL

Teokselle ei tehdä soveltamisprofiilia.

tehtiinpäs...(question) 

Entity boundary

The relative boundary of the entity is determined by bibliographic and cultural conventions.

A static work may be realized by two or more expressions that differ in content without changing the intellectual or artistic conception of the work.

An expression of a static work may be embodied by two or more manifestations without changing the content. A manifestation that carries the same content embodies the same expression and work.

A difference in content between two expressions is necessary but insufficient as an indicator that each expression realizes a different work. For instance, an expression that is a translation of another expression is not usually described as a realization of a different work. Instead, both expressions are described as realizations of the same work.

A representative expression may be used to establish the values that are compared to determine if an expression that is being described is a realization of a new work.

For general guidance on representative expressions, see Guidance: Representative expressions.

A common appellation may be used to collocate distinct works with common characteristics as a work group. This device can be used to harmonize the results of applying different work boundaries by different agents who create the metadata.

For general guidance on entity boundaries, see Guidance: Entity boundaries.

LC-PCC

LC/PCC practice: See the Metadata Guidance documentation: Series/subseries: Work: entity boundary of work.

Entiteetin rajat

Entiteetin suhteelliset rajat määritetään bibliografisten ja kulttuuristen konventioiden mukaan.

Staattisen teoksen voi toteuttaa kaksi tai useampia ekspressioita, jotka eroavat sisällöltään muuttamatta teoksen tiedollista tai taiteellista ajatusta.

Staattisen teoksen ekspressio voi sisältyä kahteen tai useampaan manifestaatioon sisältöä muuttamatta. Manifestaatio, jolla on sama sisältö, sisältää saman ekspression ja teoksen.

Kahden ekspression sisältöero on välttämätön mutta riittämätön osoitus siitä, että kukin ekspressio toteuttaa eri teoksen. Esimerkiksi ekspressiota, joka on toisen ekspression käännös, ei yleensä kuvailla eri teoksen toteutuksena. Sen sijaan molemmat ekspressiot kuvaillaan saman teoksen toteutuksena.

Edustavaa ekspressiota voidaan käyttää todentamaan arvot, joita verrataan määritettäessä, onko kuvailtava ekspressio uuden teoksen toteutus.

Edustavien ekspressioiden yleiset ohjeet, katso Ohjeistus: Edustavat ekspressiot.

Yhteistä nimitystä voidaan käyttää yhdistämään erilliset, yhteisiä ominaispiirteitä sisältävät teokset teosryhmäksi. Tätä keinoa voidaan käyttää yhdenmukaistamaan eri metatietoja tuottavien toimijoiden eri teoksen rajojen soveltamisen tulokset.

Entiteetin rajojen yleinen ohjeistus, katso Ohjeistus: Entiteetin rajat.EHTO

There is a significant difference in a value of Work: subject or an element subtype.


EHTO

Elementin Teos: aihe tai elementin alatyypin arvossa on merkittävä eroavuus.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Record a new instance of Work.

LC-PCC

LC/PCC practice: Cataloger's judgment.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään uusi entiteetin Teos tapaus.EHTO

There is a significant difference in a value of Work: related agent of work or an element subtype.


EHTO

Elementin Teos: teokseen liittyvä toimija tai elementin alatyypin arvossa on merkittävä eroavuus.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Record a new instance of Work.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option if there is a change in the authorized access point representing an agent that was used in constructing the authorized access point for the work. This change may be a change from one agent to another or a change of name for the agent.

LC/PCC practice for multipart monographs: Do not apply the option if a work is identified by a creator agent based on the first or earliest volume received, and subsequent volumes indicate additional creators are involved. Record additional creators when considered important.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään uusi entiteetin Teos tapaus.EHTO

There is a significant difference in the values of elements of an expression from the values of a representative expression that realizes a work.


EHTO

Ekspression elementtien arvoissa on merkittävä eroavuus verrattuna teoksen toteuttavan edustavan ekspression arvoihin.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Record a new instance of Work.

LC-PCC

LC/PCC practice: Cataloger's judgment.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään uusi entiteetin Teos tapaus.EHTO

There is a significant difference in the values of elements of an expression whose content differs from another realization of a work as the result of a change in genre or literary form.


EHTO

Ekspression, jonka sisältö eroaa teoksen toisesta toteutuksesta genren tai kirjallisen muodon muutoksen vuoksi, elementtien arvoissa on merkittävä eroavuus.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Record a new instance of Work.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään uusi entiteetin Teos tapaus.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Relate a new instance of Work to the other work using Work: transformation by genre of or an element subtype.

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option, instead relate the Works as a Work: related work of work or more specific relationship, as appropriate.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Liitetään uusi entiteetin Teos tapaus toiseen teokseen käyttämällä elementtiä Teos: muunnos genressä teoksesta tai elementin alatyyppiä.EHTO

There is a significant difference in the values of elements of an expression whose content differs from another realization of a work as the result of a change in target audience.


EHTO

Ekspression, jonka sisältö eroaa teoksen toisesta toteutuksesta kohdeyleisön muutoksen vuoksi, elementtien arvoissa on merkittävä eroavuus.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Record a new instance of Work.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option for language versions of a serial work. If the underlying serial work is transformed into a new serial work because of a change in Work: preferred title of work, new descriptions should be made of any language versions based on this new serial work, even if the Manifestation: title proper of an earlier language version is identical to the Manifestation: title proper of the later language version.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään uusi entiteetin Teos tapaus.

SL: Noudatetaan vaihtoehtoa sarja-aineiston kieliversioille. Kun sarja-aineiston kieli vaihtuu, tehdään uusi kuvailu (TEM-lukko), vaikka nimeke ei vaihtuisi. 

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Relate a new instance of Work to the other work using Work: transformation by audience of or an element subtype.

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option, instead relate the Works as a Work: related work of work or more specific relationship, as appropriate.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Liitetään uusi entiteetin Teos tapaus toiseen teokseen käyttämällä elementtiä Teos: muunnos yleisössä teoksesta tai elementin alatyyppiä.EHTO

There is a significant difference in the values of elements of an expression whose content differs from another realization of a work as the result of a change in editorial policy.


EHTO

Ekspression, jonka sisältö eroaa teoksen toisesta toteutuksesta toimituksellisen linjan muutoksen vuoksi, elementtien arvoissa on merkittävä eroavuus.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Record a new instance of Work.

 

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään uusi entiteetin Teos tapaus.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Relate a new instance of Work to the other work using Work: transformation by policy of or an element subtype.

 

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option, instead relate the Works as a Work: related work of work or more specific relationship, as appropriate.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Liitetään uusi entiteetin Teos tapaus toiseen teokseen käyttämällä elementtiä Teos: muunnos linjassa teoksesta tai elementin alatyyppiä.EHTO

There is a significant difference in the values of elements of an expression whose content differs from another realization of a work as the result of a change in style.

 


EHTO

Ekspression, jonka sisältö eroaa teoksen toisesta toteutuksesta tyylin muutoksen vuoksi, elementtien arvoissa on merkittävä eroavuus.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Record a new instance of Work.

 

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään uusi entiteetin Teos tapaus.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Relate a new instance of Work to the other work using Work: transformation by style or an element subtype.

 

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option, instead relate the Works as a Work: related work of work or more specific relationship, as appropriate.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Liitetään uusi entiteetin Teos tapaus toiseen teokseen käyttämällä elementtiä Teos: muunnos tyylissä tai elementin alatyyppiä.EHTO

There is a significant difference in a value of Work: extension plan.

 


EHTO

Elementin Teos: laajennussuunnitelmaarvossa on merkittävä eroavuus.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Record a new instance of Work.

 

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään uusi entiteetin Teos tapaus.

SL: Noudatetaan vaihtoehtoa. Lisätäänkö esimerkki vanhasta RDAsta "Jos moniosainen monografia muuttuu sarja-aineistoksi tai päivittyväksi aineistoksi, tehdään uusi kuvailu

Jos sarja-aineisto tai päivittyvä aineisto muuttuu moniosaiseksi monografiaksi, tehdään uusi kuvailu"

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Relate a new instance of Work to the other work using Work: transformation by extension plan or an element subtype.

 

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option, instead relate the Works as a Work: related work of work or more specific relationship, as appropriate. Also update the older work with other changes to reflect the change.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Liitetään uusi entiteetin Teos tapaus toiseen teokseen käyttämällä elementtiä Teos: muunnos laajennussuunnitelmassa tai elementin alatyyppiä.EHTO

A value of extension plan changes from integrating determinate plan or integrating indeterminate plan to successive determinate plan or successive indeterminate plan.

 


EHTO

Elementin laajennussuunnitelma arvo muuttuu päivittyvästä määrätystä suunnitelmasta tai päivittyvästä määrittämättömästä suunnitelmasta peräkkäiseen määrättyyn suunnitelmaan tai peräkkäiseen määrittämättömään suunnitelmaan.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Record a new instance of Work for the successive work.

 

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään uusi entiteetin Teos tapaus peräkkäisesti ilmestyvälle teokselle.

SL: Noudatetaan vaihtoehtoa.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Relate a new instance of Work to the other work using Work: sequential version of.

 

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option, instead relate the Works as a Work: related work of work or more specific relationship, as appropriate. Also update the older work with other changes to reflect the change.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Liitetään uusi entiteetin Teos tapaus toiseen teokseen käyttämällä elementtiä Teos: peräkkäisversio teoksesta.EHTO

A value of extension plan changes from static plan to successive determinate plan or successive indeterminate plan.

 


EHTO

Elementin laajennussuunnitelma arvo muuttuu staattisesta suunnitelmasta peräkkäiseen määrättyyn suunnitelmaan tai peräkkäiseen määrittämättömään suunnitelmaan.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Record a new instance of Work for the successive work.

 

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään uusi entiteetin Teos tapaus peräkkäisesti ilmestyvälle teokselle.

SL: Noudatetaan vaihtoehtoa

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Relate a new instance of Work to the other work using Work: serialized version of.

 

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option, instead relate the Works as a Work: related work of work or more specific relationship, as appropriate. Also update the older work with other changes to reflect the change.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Liitetään uusi entiteetin Teos tapaus toiseen teokseen käyttämällä elementtiä Teos: sarjaversio teoksesta.EHTO

A value of extension plan changes from integrating determinate plan or integrating indeterminate plan to static plan.

 


EHTO

Elementin laajennussuunnitelma arvo muuttuu päivittyvästä määrätystä suunnitelmasta tai päivittyvästä määrittämättömästä suunnitelmasta staattiseen suunnitelmaan.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Record a new instance of Work for the static work.

 

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään uusi entiteetin Teos tapaus staattiselle teokselle.

SL: Noudatetaan vaihtoehtoa

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Relate a new instance of Work to the other work using Work: static version of.

 

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option, instead relate the Works as a Work: related work of work or more specific relationship, as appropriate. Also update the older work with other changes to reflect the change.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Liitetään uusi entiteetin Teos tapaus toiseen teokseen käyttämällä elementtiä Teos: staattinen versio teoksesta.EHTO

A work is an aggregating work.

There is a significant difference in a value of Expression: aggregates for the aggregating expression.

 


EHTO

Teos on aggregoiva teos.

Elementin Ekspressio: aggregoi ekspression arvossa on merkittävä eroavuus.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Record a new instance of Work for the aggregating work.

 

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään uusi entiteetin Teos tapaus aggregoivalle teokselle.EHTO

A work is a diachronic work.

There is a significant difference in a value of one or more of the elements:

 


EHTO

Teos on diakroninen teos.

Yhden tai useamman seuraavan elementin arvossa on merkittävä eroavuus:EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Record a new instance of Work.

 

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option if a serial work only changes frequency. Instead follow the instructions at Work: frequency.

LC/PCC practice: Apply the option if a serial work has two frequency editions that are published concurrently and/or there is a change in ISSN.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään uusi entiteetin Teos tapaus.

SL

Ei noudateta vaihtoehtoa, jos sarja-aineistossa vaihtuu vain ilmestymistiheys.


EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Relate a new instance of Work to the other work using Work: transformation by policy of or an element subtype.

 

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option. If a separate work is necessary and the works are related, instead relate the Works as a Work: related work of work or more specific relationship, as appropriate.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Liitetään uusi entiteetin Teos tapaus toiseen teokseen käyttämällä elementtiä Teos: muunnos linjassa teoksesta tai elementin alatyyppiä.EHTO

A work is a diachronic work.

There is a significant difference in a value of Manifestation: carrier type for the manifestation that embodies the work.

 


EHTO

Teos on diakroninen teos.

Teoksen sisältävän manifestaation elementin Manifestaatio: tallennetyyppi arvossa on merkittävä eroavuus.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Record a new instance of Work.

 

LC-PCC

LC/PCC practice: In most cases, apply the option. Do not apply the option if the media type varies within the serial work (not a change from one type to another).

LC practice: Do not apply the option for U.S. newspapers in microform. Follow instead the guidelines of the United States Newspaper Program (USNP), which in most cases uses the “master record convention” (i.e., the bibliographic record describing the newspaper as it was originally published) to account for the various physical forms in which a newspaper is held. Refer to the Metadata Guidance documents for further instructions.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään uusi entiteetin Teos tapaus.

SL: Noudatetaan vaihtoehtoa, jos tallennetyyppi muuttuu esim. niteestä verkkoaineistoksi.


Onkohan tässä tarvetta ottaa kantaa mediatyyppiin?

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Relate a new instance Work to the other work using Work: carrier version

 

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Liitetään uusi entiteetin Teos tapaus toiseen teokseen käyttämällä elementtiä Teos: tallenneversioEHTO

A work is a diachronic work.

There is a significant difference in a value of one or more characteristics of the plan for embodiment of the work over time.


EHTO

Teos on diakroninen teos.

Teoksen ajan myötä tapahtuvan ilmentymän suunnitelman yhden tai useamman ominaispiirteen arvossa on merkittävä eroavuus.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Record a new instance of Work.

LC-PCC


LC/PCC practice: Apply the option.

LC/PCC practice: Apply the option for serial cumulations if the individual issues and the cumulation have different numbering systems. The individual issues and the cumulation may or may not have different titles. When in doubt, apply the option. Refer to the Metadata Guidance documents for further instructions.

LC/PCC practice: In most cases, do not apply the option for serial cumulations if the individual issues and the cumulation have a continuous numbering system or if the individual issues and the cumulation have the same title, have only chronological designations, and the cumulation is published in lieu of the last individual issue. Refer to the Metadata Guidance documents for further instructions.

LC/PCC practice: In most cases, apply the option for serials issued in parts if the individual parts are unnumbered or otherwise undesignated as parts of one serial, the individual parts have their own numbering system, or the parts can be purchased separately. When in doubt, apply the option. Refer to the Metadata Guidance documents for further instructions.

LC/PCC practice: In most cases, do not apply the option for serials issued in parts if the individual parts do not have a numbering system that relates to the serial as a whole, the parts have a continuous pagination or enumeration, the parts cannot be purchased separately, or the parts appear to be designed to be used together. Refer to the Metadata Guidance documents for further instructions.

LC/PCC practice: In most cases, do not apply the option for loose-leaf services. Create instead only one bibliographic record for a loose-leaf service as a whole; consider the service as a whole to be an integrating work. In a note, list the component parts in enough detail to identify them. Give any volume designation that is found on a part. Optionally, include numeric or chronological designations of newsletters, bulletins, etc., within the service. If a component is lacking, give such information in a note. Refer to the Metadata Guidance documents for further instructions.

LC/PCC practice: Do not apply the option for special sections of a loose-leaf that report and analyze latest developments in a particular field. These sections are typically called Bulletin, Newsletter, Report bulletin, Report, etc., and are for the most part indexed in the loose-leaf. They carry a numeric or chronological designation of their own. Information of permanent value from these sections is often later included in the main text and old issues can be periodically discarded or transferred. Do not create a separate record for such a section. Instead, on the bibliographic record for the updating loose-leaf, give a note explaining the inclusion of any separately numbered and separately titled section. Give an appropriate access point for the section. Refer to the Metadata Guidance documents for further instructions.

LC/PCC practice: Do not apply the option for a transfer volume, which is a bibliographic unit containing material of a permanent nature originally issued as a section or binder of a loose-leaf service. The material is transferred from the loose-leaf mode by one of the following methods: the material is reissued by the publisher in bound form and sent to the subscriber as part of a subscription or made available for separate purchase; the material is transferred from the original loose-leaf mode to permanent binders (sometimes supplied by the publisher) or bound separately by the subscriber. In most cases, do not create a separate bibliographic record for the transfer material. Instead, on the bibliographic record for the updating loose-leaf, give a note explaining the inclusion of transfer material of permanent value. If the transfer section has a title of its own or acquires a title of its own in its transferred/bound stage, cite the title in the note and give an access point. Refer to the Metadata Guidance documents for further instructions.

LC/PCC practice: By exception, apply the option if creating separate records for the component parts of a loose-leaf service, including transfer material. Identify each part as an updating loose-leaf, multipart monograph, etc., and catalog it accordingly. In a note, indicate the relationship to the parent loose-leaf service and give an authorized access point for the loose-leaf service. Refer to the Metadata Guidance documents for further instructions.

LC/PCC practice: Apply the option for current information of temporary or permanent value that is published in pamphlet or paperback form and distributed to subscribers of a loose-leaf service as part of the subscription. Such publications are keyed to a section or a service or to several services. In addition to individual, distinctive titles, they carry also the title of the service and the numbering of a section of the service (usually a supplementary bulletin, to which is added a further distinguishing characteristic such as the words “Extra,” “Section 2,” etc.). Although these publications are often indexed in the service, they are unsuitable for filing into the service. If such a publication is considered of permanent value, create a separate record. Apply cataloger judgment about including a note in the bibliographic record indicating a relationship to the loose-leaf service and about giving an authorized access point for the service. Refer to the Metadata Guidance documents for further instructions.

PCC practice: At first, these publications may appear to be volumes in a monographic series because there is a comprehensive title (the title of the loose-leaf service), a type of numbering, and a volume title. To avoid confusion, create a series-like phrase series authority record; use the titles of the service and of the section of the service in the authorized access point and give instructions for handling the materials in a note. Refer to the Metadata Guidance documents for further instructions.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään uusi entiteetin Teos tapaus.

SL: Noudatetaan vaihtoehtoa, kun jatkuva julkaisu on kumuloituva ja kumulaatiot ovat saman nimisiä ja saman kielisiä kuin alkuperäiset julkaisut, mutta sisältö on merkittävästi erilainen (esim. kun neljännesvuosittain ilmestyvä sisältö yhdistetään yhdeksi vuosittaiseksi julkaisuksi).

ISSN Manualista:

when a continuing resource is cumulated, and the cumulations bear the same title as the initial issues
and are in the same language and the contents of the cumulations are significantly different (e.g. when
the contents of quarterly issues of an index are merged into a single alphabet for the annual issue);

LC:llä puhutaan siitä, että nimeke voi olla eri, mutta silloin on varmaan selvää, että tehdään uusi kuvailu?

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Relate a new instance of Work to the other work using Work: transformation by policy of or an element subtype.


LC-PCC


LC/PCC practice: Do not apply the option, instead relate the Works as a Work: related work of work or more specific relationship, as appropriate.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Liitetään uusi entiteetin Teos tapaus toiseen teokseen käyttämällä elementtiä Teos: muunnos linjassa teoksesta tai elementin alatyyppiä.EHTO

A work is a diachronic work.

A value of Work: preferred title of work is in a language and script that divides text into words.

There is a difference in a value of Work: preferred title of work that is a change in the first five words following an initial article, if any.


EHTO

Teos on diakroninen teos.

Elementin Teos: teoksen ensisijainen nimeke arvo on kielellä ja kirjoitusjärjestelmällä, joka jakaa tekstin sanoihin.

Elementin Teos: teoksen ensisijainen nimeke arvossa on merkittävä eroavuus, joka on muutos mahdollista artikkelia seuraavissa viidessä ensimmäisessä sanassa.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Record a new instance of Work.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option to all diachronic works that are serials (including monographic series), and to series-like phrases. Do not apply the option to integrating works. Multiple minor changes in the title do not equal a major change. When deciding to create a new work, compare the title on that issue or part to the Manifestation: title proper in the serial bibliographic record. Follow the options for the condition at Manifestation: title proper. Change in title proper to determine if a new work is needed.

PCC practice: Apply as needed. When the main series title proper of a Work: subseries appears or disappears, create a new description of the Work. Relate the Works as a Work: related work of work or more specific relationship, as appropriate. If the appearance or disappearance of the title proper of the main series is inconsistent, do not continue to create new descriptions. Use the Work: authorized access point for work of the latest Work and add the relevant relationships and variant access points to that description, as appropriate.

LC/PCC practice: In most cases, consider all changes in the title proper of 17th-19th century U.S. almanacs or session laws of the U.S. states to be minor changes and do not create a new metadata record.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään uusi entiteetin Teos tapaus.

SL: Noudatetaan vaihtoehtoa.

Seuraavia muutoksia pidetään päänimekkeen suurina muutoksina ja ne edellyttävät uutta kuvailua:

a) viidessä ensimmäisessä sanassa (kuudessa ensimmäisessä sanassa, jos nimeke alkaa artikkelilla) tapahtuvaa lisäystä, poistoa tai muutosta tai sanajärjestyksen muutosta (HUOM! pienten muutosten poikkeukset)
b)
viiden ensimmäisen sanan jälkeistä (kuuden ensimmäisen sanan jälkeistä, jos nimeke alkaa artikkelilla) lisäystä, poistoa tai muutosta, jos muutos muuttaa nimekkeen merkitystä tai aineiston aihepiiriä
c)
nimekkeeseen sisältyvän yhteisön nimen muutosta, jos nimen muutos tarkoittaa, että kyseessä on toinen yhteisö.


EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Relate a new instance of Work to the other work using Work: transformation by policy of or an element subtype.

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option, instead relate the Works as a Work: related work of work or more specific relationship, as appropriate.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Liitetään uusi entiteetin Teos tapaus toiseen teokseen käyttämällä elementtiä Teos: muunnos linjassa teoksesta tai elementin alatyyppiä.EHTO

A work is a diachronic work.

There is a significant difference in a value of Work: preferred title of work that is a change in meaning or an indication of a different subject.


EHTO

Teos on diakroninen teos.

Elementin Teos: teoksen ensisijainen nimeke arvossa on merkittävä eroavuus, joka on muutos merkityksessä tai osoitus eri aiheesta.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Record a new instance of Work.


LC-PCC


LC/PCC practice: Apply the option.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään uusi entiteetin Teos tapaus.

SL: Noudatetaan vaihtoehtoa

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Relate a new instance of Work to the other work using Work: transformation by policy of or an element subtype.

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option, instead relate the Works as a Work: related work of work or more specific relationship, as appropriate.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Liitetään uusi entiteetin Teos tapaus toiseen teokseen käyttämällä elementtiä Teos: muunnos linjassa teoksesta tai elementin alatyyppiä.EHTO

A work is a diachronic work.

There is a significant difference in a value of Work: preferred title of work that is a change in a value of Corporate Body: name of corporate body.

 


EHTO

Teos on diakroninen teos.

Elementin Teos: teoksen ensisijainen nimeke arvossa on merkittävä eroavuus, joka on muutos elementin Yhteisö: yhteisön nimiarvossa.

 EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Record a new instance of Work.

 

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään uusi entiteetin Teos tapaus.

 

SL: Noudatetaan vaihtoehtoa.

Jos nimekkeeseen sisältyvän yhteisön nimi muuttuu, tehdään uusi kuvailu.

Jos sarja on yleisnimekkeinen sarja, jonka lisäyksenä (kentässä 222 onko tarpeen) käytetty yhteisön nimi muuttuu, tehdään uusi kuvailu.

Kun yhteisö, joka on osa sarjan auktorisoitua hakutietoa (kentässä 110 onko tarpeen) muuttuu, tehdään uusi kuvailu.


EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Relate a new instance of Work to the other work using Work: transformation by policy of or an element subtype.

 

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option, instead relate the Works as a Work: related work of work or more specific relationship, as appropriate.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Liitetään uusi entiteetin Teos tapaus toiseen teokseen käyttämällä elementtiä Teos: muunnos linjassa teoksesta tai elementin alatyyppiä.

 Recording

 


Merkitseminen

SL

Ensisijainen merkitsemistapa teoksen identifioimiseksi tai nimeämiseksi on rakenteistettu kuvailu.


Recording an unstructured description

Record an unstructured description for an instance of the entity as a value of Work: title of work.

For general guidance on unstructured descriptions, see Guidance: Recording methods. Recording an unstructured description.

 


Rakenteistamattoman kuvailun merkitseminen

Merkitään rakenteistamaton kuvailu entiteetin tapaukselle elementin Teos: teoksen nimeke.

Rakenteistamattomien kuvailujen yleinen ohjeistus, katso Ohjeistus: Merkitsemistavat. Rakenteistamattoman kuvailun merkitseminen.Recording a structured description

Record a structured description for an instance of the entity as a value of Work: access point for work.

For general guidance on structured descriptions, see Guidance: Recording methods. Recording a structured description.

 


Rakenteistetun kuvailun merkitseminen

Merkitään rakenteistettu kuvailu entiteetin tapaukselle elementin Teos: teoksen hakutieto.

Rakenteistettujen kuvailujen yleinen ohjeistus, katso Ohjeistus: Merkitsemistavat. Rakenteistetun kuvailun merkitseminen.Recording an identifier

Record an identifier for an instance of the entity as a value of Work: identifier for work.

For general guidance on identifiers, see Guidance: Recording methods. Recording an identifier.

 


Tunnisteen merkitseminen

Merkitään tunniste entiteetin tapaukselle elementin Teos: teoksen tunniste.

Tunnisteiden yleinen ohjeistus, katso Ohjeistus: Merkitsemistavat. Tunnisteen merkitseminen.Recording an IRI

Record an IRI for the entity as a real-world object.

For general guidance on IRIs, see Guidance: Recording methods. Recording an IRI.

 


IRIn merkitseminen

Merkitään entiteetin IRI todellisen maailman objektina.

IRIen yleinen ohjeistus, katso Ohjeistus: Merkitsemistavat. IRIn merkitseminen.

Entiteetin alatyypit: (teos on entiteetin ylätyyppi)
* kartografinen teos
* koreografinen teos
* juridinen teos
* liikkuvan kuvan teos
* musiikkiteos
* objektiteos
* virallinen tiedonanto
* valokuvateos
* uskonnollinen teos
* stillkuvateos
* tekstiteos  <--
* puheteos


Entiteetin rajat eli uuden kuvailun vaativa muutos

Uusi teoksen kuvailu, jos merkittävä muutos 
* teoksen aiheessa
* teokseen liittyvässä toimijassa
** vain, jos toimijan nimeä käytetty teoksen auktorisoidun hakutiedon muodostamiseen
** älä sovelleta moniosaiseen monografiaan, josssa tekijyys määräytyy ensimmäisen osan perusteella
* genre tai kirjallinen muoto(?) vaihtuu
** merkitse suhde: teokseen liittyvä teos
* ekpression elementeissä kohdeyleisön muutoksen seurauksena
** vain sarja-aineistot...
** merkitse suhde: teokseen liittyvä teos
* ekpression elementeissä toimituspolitiikan muutoksen seurauksena
** merkitse suhde: teokseen liittyvä teos
* ekpression elementeissä tyylin muutoksen seurauksena
** merkitse suhde: teokseen liittyvä teos
* laajennussuunnitelmassa
** merkitse suhde: teokseen liittyvä teos
* laajennussuunnitelma muuttuu päivittyvästä määrätystä suunnitelmasta tai päivittyvästä määrittämättömästä suunnitelmasta peräkkäiseen määrättyyn suunnitelmaan tai peräkkäiseen määrittämättömään suunnitelmaan
** merkitse suhde: teokseen liittyvä teos
* laajennussuunnitelma muuttuu staattisesta suunnitelmasta peräkkäiseen määrättyyn suunnitelmaan tai peräkkäiseen määrittämättömään suunnitelmaan
** merkitse suhde: teokseen liittyvä teos
* laajennussuunnitelma muuttuu päivittyvästä määrätystä suunnitelmasta tai päivittyvästä määrittämättömästä suunnitelmasta staattiseen suunnitelmaan
** merkitse suhde: teokseen liittyvä teos
* aggregoiva teos, aggregoitava ekspressio muuttuu
* diakroninen teos, ISSN muuttuu
** merkitse suhde: teokseen liittyvä teos
* diakroninen teos, tallennetyyppi muuttuu
** merkitse suhde: tallenneversio
* diakroninen teos, teoksen ajan myötä tapahtuvan ilmentymän suunnitelman yhden tai useamman ominaispiirteen arvossa on merkittävä eroavuus
** merkitse suhde: teokseen liittyvä teos
* diakroninen teos ja teoksen ensisijainen nimeke on kielellä ja kirjoitusjärjestelmällä, joka jakaa tekstin sanoihin: teoksen ensisijainen nimekeessä tapahtuu muutos mahdollista artikkelia seuraavissa viidessä ensimmäisessä sanassa
** merkitse suhde: teokseen liittyvä teos
* diakroninen teos, teoksen ensisijaisessa nimekkeessä tapahtuu muutos, joka kertoo aiheen muuttumisesta
** merkitse suhde: teokseen liittyvä teos
* diakroninen teos, teoksen ensisijaisessa nimekkeessä tapahtuu muutos sen sisältämän yhteisön nimen muutoksen takia
** merkitse suhde: teokseen liittyvä teos • No labels