MÅLSÄTTNING:

 

De bästa elektroniska resurserna för forskning och lärande – med öppenhet som mål

 

 GRUNDLÄGGANDE UPPDRAG:

 

FinELib är ett konsortium som fokuserar på anskaffning av elektroniska resurser till den offentliga förvaltningen. Konsortiet består av medlemsorganisationerna och en serviceenhet, FinELib-byrån.

 

Till konsortiets tjänster hör

-       anskaffning av resurser och webbtjänster samt andra experttjänster

-       utvecklande av resursutbudet så att det tjänar konsortiemedlemmarnas behov

-       främjande av resursernas fria tillgänglighet

-       effektivering av resursernas användning

-       mätning av resursanskaffningens genomslag.

 

FinELibs tjänster är kostnadseffektiva och grundar sig på gedigen erfarenhet, forskningskunskap, identifierad och utnyttjad kompetens, interaktion, innovation och målinriktning.

 

STRATEGISKA MÅL:

 

Medlemsorganisationernas forskare, lärare, studenter och andra som behöver information har i så stor omfattning som möjligt tillgång till högklassiga vetenskapliga publikationer och elektroniska tjänster

 

-          Den öppna tillgången till vetenskapliga publikationer och fackpublikationer ökar betydligt.

-          Tillgången till facklitteratur i elektronisk form ökar.

-          Materialen och resurserna kan användas i föränderliga arbetsmiljöer.

 

Konsortiet främjar forskning och lärande i Finland över organisationsgränserna


-       Konsortiets licenser möjliggör företagssamarbete och kommersiellt utbildningssamarbete som en del av forskning och lärande.

 

Kontinuerlig framförhållning, omvärldsanalys och förnyelse

 

-       Konsortiet utnyttjar medlemsorganisationernas och FinELib-byråns expertis.

-       FinELib-byrån stöder medlemsorganisationernas egen anskaffning av e-resurser.

-       Konsortiet utvecklar aktivt sina tjänster genom att förutse förändringar i verksamhetsmiljön och definiera konsortiets roll i produktionen av nya tjänster.

  • No labels