Scientific American - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

Springer

Linkki palveluun

https://www.nature.com/siteindex

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Scientific American -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2023-31.12.2024

Aineistokuvaus

Scientific American

Käyttäjät

Auktorisoituja käyttäjiä ovat tilaajaorganisaation
- koko- ja osa-aikaiset opettajat, tutkijat, dosentit ja muu henkilölunta
- organisaation eläkkeellä olevat opettajat, tutkijat ja muu henkilökunta.
- ulkoistettu opetus- ja muu henkilökunta vain suorittaessaan palvelua tilaajaorganisaatiolle
- opiskelijat
- kirjaston paikallisasiakkaat. Heillä on oikeus käyttää aineistoa vain tilaajaorganisaation fyysisissä tiloissa, mutta ei etäkäyttönä.

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää opetukseen, opiskeluun,tutkimukseen, tiedonhakuun (omaan tai toisten auktorisoitujen käyttäjien käyttöön). Kaupallinen käyttö on kielletty.
Auktorisoidut käyttäjät saavat em. tarkoituksiin
-selailla, katsella, tehdä hakuja, näyttää aineistoa ruudulta
-kopioida, tallentaa elektronisesti. tulostaa ja valokopioida yksittäisiä artikkeleita tai muita yksittäisiä kohteita
-esitellä julkisesti yksittäisiä artikkeleita tai muita yksittäisiä kohteita osana esitystä seminaarissa, konferenssissa, workshopissa
-jakaa yksittäisiä kopioita yksittäisistä artikkeleista tai muista yksittäisistä kohteista paperi tai sähköisessä muodossa toisille auktorisoiduille käyttäjille.
-jakaa satunnaisesti yksittäisiä kopioita yksittäisistä artikkeleista tai muista yksittäisistä kohteista paperisena tai sähköisessä muodossa aineiston tilaajaorganisaation ulkopuolisille kollegoille tieteellistä tutkimusta ja kommunikointia varten. Jakamisen tulee olla satunnaista, ei-systemaattista ja ei-kaupalliseen käyttöön.
-artikkelin kirjoittaneella auktorisoidulla käyttäjällä on oikeus sisällyttää yksittäisiä omia artikkeleitaan paperi- tai elektronisessa muodossa väitöskirjaan asianmukaisin lähdeviittein (lähde, nimeke, tek.oik.haltija). Väitöskirjasta on lupa tehdä kopioita henkilökohtaiseen käyttöön sekä kirjaston kopioksi, mikäli se kuuluu organisaation normaaliin akateemiseen toimintatapaan. Tämän kohdan perusteella saa tehdä max 30 kopiota.
Mikäli yksittäisen aineiston yhteydessä ilmoitetaan, että sen käyttöä koskee open access lisenssin ehdot, noudatetaan kyseisen lisenssin ehtoja.
Näiden sallittujen käyttötapojen lisäksi (ja niistä huolimatta) käyttäjä saa hyödyntää aineistoa siten kuin Suomen tekijänoikeuslaissa säädetään.

Tekstin ja tiedon louhinta (louhinta)
Louhinnan materiaaleilla (TDM Materials) tarkoitetaan sitä aineistoon perustuvaa materiaalia, dataa ja informaatiota, joka luodaan louhintaa varten tai sen aikana
Louhinnan tuotoksella (TDM Output) tarkoitetaan dataa ja informaatiota, joka on louhinnan tulos, pois lukien aineiston sanatarkka kopiointi kokonaisuudessaan tai osittain. Auktorisoiduilla käyttäjillä on kuitenkin oikeus siteerata aineistoa sikäli kuin ja siinä määrin kuin Suomen tekijänoikeuslaki sen sallii.
Auktorisoiduilla käyttäjillä on oikeus
-downloadata ja/tai poimia aineistosta informaatiota louhintatarkoituksiin palvelimelle tai tietokoneelle, joka on osa aineiston tilaajaorganisaation suojattua verkkoa, johon on pääsy ainoastaan Auktorisoiduilla käyttäjillä (sisäinen palvelin). APIA ei välttämättä tarjota, kustantaja määrittelee sallitun pyyntöjen maksimimäärän per min.
-tehdä louhintaa aineistosta tai louhinnan materiaaleista kyseisen louhintaprojektin keston ajan.
- sisäisesti säilyttää elektronisia koiopita aineistosta ja louhinnan materiaaleista sen verran kuin on kyseistä louhintaprojektia varten tarpeen louhintaprojektin keston ajan. Kopiot tulee tuhota välittömästi, kun louhintaprojekti jota varten ne on kerätty/tuotettu päättyy.
-saattaa louhinnan tuotos kolmansien osapuolten saataville näiden ehtojen rajoissa.
- Scientific American: APIA ei välttämättä tarjota, pyyntöjen max määrä per min voi olla alle 150

Kielletty käyttö

On kiellettyä:
- poistaa, peittää tai muuttaa aineistossa tai palvelussa olevia tekijänoikeus- tai muita merkintöjä, tavaramerkkejä, logoja tai muita yksinoikeusmerkintöjä. Edellä mainittu on kuitenkin sallittua silloin, jos niin on erikseen muualla näissä ehdoissa todettu.
- päivittää, muuttaa, muokata, adaptoida, kääntää tai muuntaa aineistoa taikka luoda aineistosta johdannaisteosta, muutoin kuin on välttämätöntä aineiston tekemiseksi näkyväksi ruudulta, pois lukien muutokset aineiston sisältöön. Edellä mainittu on kuitenkin sallittua silloin, jos niin on erikseen muualla näissä ehdoissa todettu.
- levittää, jäljentää tai lähettää aineistoa millään tavalla mukaan lukien elektronisesti (esim. s-posti, FTP) tai postata sitä henkilökohtaisille tai julkisille webbisivuille tai julkiseen verkkoon paitsi jos se on erikseen sallittu edellä olevissa käyttöehdoissa tai sovellettavassa laissa
- systemaattisesti tallettaa aineistoa omalle tai kolmannen osapuolen palvelimelle
- kohdistaa aineistoon automaattinen jatkuva haku ja ideksoida sisältöä (ml. kokoteksti ja metatieto), esim. web-crawiling ja spidering tai muuten toimia tavalla joka rasittaa alustaa (yhden sivun URL haku per sekunti tai kustantajan yhden API käyttö per sekunti ei rasita alustaa). Edellä mainittu on kuitenkin sallittua silloin, jos niin on erikseen muualla näissä ehdoissa todettu.
- käyttää itse tai auttaa kolmatta osapuolta käyttämään aineistoa suorasti tai epäsuorasti kaupalliseen tarkoitukseen (myynti, jälleenmyynti, lainaaminen, vuokraaminen tai muu taloudellinen hyväksikäyttö, aineiston siirtäminen kolmannen osapuolen sisäiselle tai julkiselle verkkosivulle tai veloittaminen pääsystä aineistoon). Kaupallisena käyttönä ei pidetä kopiointi tms. suorien tai lain edellyttämien kulujen perimistä käyttäjiltä, kaukopalvelukulujen perimistä toiselta kirjastolta/tietopalvelulta, aineiston käyttämistä maksullisissa koulutusohjelmissa, aineiston käyttämistä kaupallisen toimijan rahoittaman tutkimuksen tekemiseen eikä aineiston käyttämistä lähteenä käyttäjän omien julkaisujen tuottamiseen ja sen siteeraamista omissa julkaisuissa.
- muulla tavoin käyttää aineistoa tavalla joka loukkaa tekijänoikeutta tai muita yksinoikeuksia.

Tiedon ja tekstinlouhintaa koskevia lisäehtoja
Mitä ei saa tehdä:
- käyttää tai sallia käytettävän louhinnan tuotosta kaupallisesti ml. johdannaistuotteet ja palvelut, jotka kilpailisivat kustantajan tai siihen affilioituneen organisaation tuotteiden tai palvelujen kanssa tai voisivat vaikuttaa niihin negatiivisesti. Huom. Louhinnan tuotoksen käyttämistä tieteelliseen julkaisuun (paperina tai verkossa) ei katsota kaupalliseksi käytöksi.
- sallia kolmannelle osapuolelle pääsy louhinnan materiaaleihin tai sallia kolmannen osapuolen käyttää niitä
- suorittaa louhintaa kolmannelle osapuolelle
- säilyttää aineistoa tai louhinnan materiaaleja muulla kuin sisäisellä palvelimella

Open access

 

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on sallittua auktorisoiduille käyttäjille kirjautumalla oman organisaation verkkoon.

Koulutusmateriaali verkossa

User guides

Lisätietoja

 

Scientific American - user rights and remote access

Publisher / Broker

Springer

Link to the resource

https://www.nature.com/siteindex

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2023-31.12.2024

Description

Scientific American

Authorised users

Authorized Users” means Licensee’s
- full- and part- time faculty members, staff, docents, researchers
- contractors provided that use by a contractor of Licensee is authorized solely to the extent it is for the benefit of Licensee, and not for the benefit of the contractor or any third party
(all of the aforementioned, whether on a permanent, temporary, contract or visiting basis)
- outsourced faculty and/or staff in their performance of services for and on behalf of the Licensee only
- retired faculty, staff and researchers of the Licensee
students of the Licensee
- walk-in users who are permitted to access from computer terminals or otherwise within the physical premises of the Licensee

Permitted use

Use is permitted for Educational Purposes (teaching and education, distance learning, private study, retrieving information and/or research, in each case only for personal use or use by other Authorized Users). Commercial Use is not permitted.
Authorized Users may:
- access (including by remote access, with the exception of Walk-in Users), browse, view, collate, display, search and retrieve the Content,
- download, copy paste, save and store on electronic media, print and photocopy single articles, chapters or other individual items of the Content,
- distribute single articles, chapters or other individual items of the Content in print or electronic form to other Authorized Users.
- distribute single copies of single articles, chapters or other individual items in the Content in print or electronic form including email to third parties outside the Licensee for the purposes of scientific research and communication or to be used for the basis of discussion groups. This sharing must be incidental, non-systematic and not for commercial use.
- publicly display or publicly perform single articles book chapters or portions thereof or other individual items of the Content as part of a presentation at onsite and/or online seminar, conference, or workshop and academic meetings.
Parts of the Content may be licensed under open access license Terms (“Open Access Content”) and in such cases those license terms govern the use.
Text and Data Mining
“TDM Materials” means the materials, data and information created for or during TDM based on the Content.
“TDM Output” means the data and information which is the result of any TDM, excluding any verbatim duplication of the Content in whole or in part. Authorized Users may however use parts of the Content for citation purposes in connection with the TDM Output, if and to the extent such citations is allowed by Finnish copyright law.
Authorized Users may
- download and/or extract information from the Content for the purpose of TDM to a server or computer which is part of Licensee’s Secure Network and only accessible to Authorized Users and Licensee (“Internal Server”). An API may not be available. The publisher will determine the permitted max number of requests per minute.
- perform TDM on such Content and/or TDM Materials for the duration of a specific TDM project.
- internally store electronic copies of the Content and the TDM Materials limited to such quantities as necessary to ensure efficient use by Authorized Users in connection with their work on a TDM project. Such storage shall be limited to the duration of the TDM project. Copies of Content and the TDM Materials shall be deleted promptly after the end of each TDM project except for such copies that are not copyright protected according to applicable Finnish Copyright law or for copies of Content and/or TDM Materials to which exceptions of copyright under Finnish Copyright Law apply and which have been lawfully made at the time of creation.
- make the TDM Output available to third parties, subject to the limitations in these terms.

Prohibited use

Neither Licensee nor Authorized Users shall:

- remove, obscure or alter any copyright or other notices, trademarks, logos, service marks or any other proprietary rights appearing in or on the Content except as otherwise permitted in these user terms.

- update, change, revise, adapt, modify, translate, transform or create any derivative work of the Content except to the extent necessary to make it perceptible on a screen excluding any changes to the substance of the Content or as otherwise permitted in these user terms

- except as permitted in these user terms or by applicable law, redistribute, reproduce, or transmit the Content by any means including electronic (e. g., via e-mail, FTP) nor post it on personal or public websites or on public networks,

- systematically download any Content to its own or any third-party server, use routines designed to continuously and automatically search and index the Content (including its full text and metadata), such as web-crawling or spider programs, or engage in any activity likely to burden the Platforms (for avoidance of doubt one request per second is not deemed likely to burden the Platforms. One request means the usage of one of Licensor’s API’s per second (application programming interface) or one fetch of a page URL per second)) except as otherwise permitted in these user terms,

- directly or indirectly use or assist any third party to use the Content for any Commercial Use; or

- otherwise use the Content in a manner that would infringe the copyright or other proprietary rights contained therein.

Additional prohibitions regarding TDM

Authorized Users may not
- commercially use or allow commercial use of the TDM Output including but not limited to creation of derivative products or services that would compete with or negatively affect Licensor or Licensor’s Affiliates products or services,

For the avoidance of doubt: The use of TDM Output for scientific publication (either offline and online) does not constitute commercial use in the aforementioned way

- allow a third party to access or use any TDM Materials

- perform TDM for a third party

- store Content or TDM Materials on any server other than an Internal Server.

Open access

 

Remote access

Remote access is permitted for Authorized Users via the Licensee institution's secure network.

Training material on web

User guides

Additional information

 

  • No labels