Oxford University Press - lehtipaketti - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

https://academic.oup.com/journals

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Oxford University Press - lehtipaketti -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2021-31.12.2023

Aineistokuvaus

Aineisto sisältää kaikki OUP:n tilausmaksulliset lehdet. Sopimus mahdollistaa lisämaksuttoman avoimen julkaisemisen kaikissa OUP:n hybridilehdissä.

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallistuvan organisaation opiskelijat, henkilökunta, tutkijat (ml. aiemmin organisaatiossa työskennellyt ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle), kirjaston paikallisasiakkaat sekä eläköityneet tutkijat ja henkilökunta.

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää tutkimus-, opetus-, ja opiskelutarkoitukseen.

Auktorisoidut käyttäjät saavat:
- tehdä hakuja, katsella, selailla;
- tallentaa elektronisesti osia julkaisuista;
- tulostaa yksittäisiä artikkeleita;
- ottaa kohtuullisen määrän valokopioita artikkeleista;
- antaa yksittäisiä tulosteita tai artikkelin kopioita toisille auktorisoiduille käyttäjillä;
- välittää linkkejä yksittäisiin artikkeleihin toisille auktorisoiduille käyttäjille;
- jakaa yksittäisiä yksittäisten artikkeleiden tai niiden osien paperisia tai sähköisiä kopioita jäsenorganisaation ulkopuolisille kollegoille ei-kaupallista tieteellistä tutkimusta ja kommunikointia varten tai käytettäväksi keskusteluryhmissä. Tällaisen jakamisen tulee olla satunnaista eikä sillä saa pyrkiä aineiston uudelleen jakamiseen;
- esittää tai esitellä julkisesti osia aineistosta osana seminaari-, konferenssi-, työpaja- tms. esitelmää edellyttäen, että lähde ja tekijänoikeudet mainitaan asianmukaisesti ja että esitelmän paperisia tai sähköisiä kopioita ei jaeta muille kuin auktorisoiduille käyttäjille;
- tehdä ei-kaupallista tekstin- ja datanlouhintaa julkaisuista tai niiden osista ml. kopioiden tekemisen ja tallentamisen edellyttäen, että: 1) kopioita ei ole tehty ja tallennettu enempää kuin on tarpeen tietokoneanalyysiä varten; 2) kopioita ei luovuteta muille kuin auktorisoiduille käyttäjille tai käytetä muihin tarkoituksiin ilman kustantajan suostumusta; 3) kun kopioita ei enää tarvita tietokoneanalyysiä varten ja/tai kolmansien osapuolien tekemää, tulosten vahvistamiseen tähtäävää ja ei-kaupallista tekstin- ja datanlouhintaa varten, ne tuhotaan; ja että 4) siinä tapauksessa, että tietokoneanalyysin tulokset julkaistaan, auktorisoidut käyttäjät viittaavat, mikäli mahdollista, asianomaisiin julkaisuihin; ja että 5) auktorisoidut käyttäjät noudattavat kaikkia kustantajan määrittelemiä, kustantajan verkon turvallisuuden ja vakauden säilyttämiseen tähtääviä perusteltuja toimenpiteitä edellyttäen, etteivät mainitut toimenpiteet estä tai kohtuuttomasti rajoita auktorisoidun käyttäjän mahdollisuutta tehdä tekstin- ja datanlouhintaa varten tarvitsemia kopioita. 6) Mikäli tässä esitetyt tai muut sopimuskauden aikana voimaan tulevat ei-kaupallista tekstin- ja datanlouhintaa koskevat säännökset ovat ristiriidassa Suomen tekijänoikeuslainsäädännön kanssa, noudatetaan jälkimmäistä.

Kielletty käyttö

Auktorisoidut käyttäjät eivät saa (ellei sopimuksessa toisin mainita):

- poistaa tai muuttaa julkaisuissa esiintyviä tekijänoikeusmerkintöjä, tunnistamiseen liittyviä huomautuksia tai vastuuvapauslausekkeita;
- systemaattisesti tai huomattavassa määrin kopioida (paperimuodossa tai sähköisesti) aineistoa;
- näyttää tai levittää aineistoa verkossa mukaan lukien internetissä ja muissa kuin organisaation suojatussa verkossa;
- saattaa aineistoa muiden kuin auktorisoitujen käyttäjien saataville tai käytettäväksi;
- käyttää aineistoa tai sen osia kaupalliseen tarkoitukseen;
- luoda johdannaisteoksia aineistosta ilman kustantajan kirjallista lupaa.

Open access

Tilaajaorganisaatiohin affilioituneet vastuukirjoittajat (corresponding author) voivat julkaista vertaisarvioidut tutkimusartikkelinsa avoimena ja ilman lisämaksua OUP:n hybridilehdissä. CC BY esitetään kirjoittajille ensisijaisena lisenssivaihtoehtona.

Lisämaksuttomien avointen artikkeleiden määrä vuodelle 2021 on 248. Lisätietoja, ks.:

https://finelib.fi/open-access-publishing-in-oup-journals/

Etäkäyttö

 

Koulutusmateriaali verkossa

 

Lisätietoja

 

Oxford University Press - lehtipaketti - user rights and remote access

Link to the resource

https://academic.oup.com/journals

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2021-31.12.2023

Description

The agreement includes access to OUP's subscription journals and allows authors at participating institutions to publish their research open access in OUP's hybrid journals at no additional charge.

Authorised users

Authorised Users are
- current student, faculty, researcher, registered member and library card holder of the Customer’s library, or employee or retired faculty, researcher or employee,
- a former employee or outsourced member of staff, in their performance of services for and on behalf of the Customer only.
- physically present on the Customer's premises (walk-in-user);

Permitted use

Use is permitted for Educational purposes, that is for the purpose of education, teaching, distance learning, private study retrieving information and/or research;

Authorised users may:
- search the Publications and to view, retrieve, and display portions thereof;
- electronically save portions of the Publications;
- print out single copies of portions of the Publications;
- make a reasonable number of photocopies of parts of the Publications;
- provide single printed or electronic copies of portions of the Publications to other Authorised Users;
- transmit links to single journal articles to other Authorised Users;
- distribute single copies of single articles, or parts thereof, of the Publications in print or electronic form to third party colleagues for the purposes of non-commercial scientific research and communication or to be used for the basis of discussion groups. This sharing shall be incidental and not for re-transmission;
- publicly display or publicly perform parts of the Publications as part of a presentation at a seminar, conference, or workshop, or other such similar activity, provided any such display or performance is accompanied by a sufficient acknowledgement, and any printed or electronic copies of such presentations are not otherwise distributed to any person other than an Authorised User;
- carry out Non-Commercial Text And Data Mining in relation to the Publication or portions thereof, including making and storing copies provided that: 1) such copies are made and stored only to the extent necessary for the purposes of such computational analysis; 2) such copies are not transferred to any other person other than Authorised Users or used for any other purpose without the Publisher’s consent; 3) such copies are destroyed once they are no longer necessary for the relevant computational analysis and/or the verification of the results of such Non­Commercial Text and Data Mining by third parties; and 4) Authorised Users acknowledge, if reasonably feasible, the use of the Publication if any results of the computational analysis are published; and 5) the Authorised Users comply with all Publisher’s reasonable measures to maintain their network security or stability so long as these measures do not prevent or unreasonably restrict an Authorised Users ability to make the copies they need to make for their Text and Data Mining; and 6) provided further that, in the event of any conflict between the provisions of this Clause and any Non-Commercial Text And Data Mining rights coming into effect during the Subscription Period under Finnish copyright law, the Non-Commercial Text And Data Mining rights under Finnish law will take precedence.

Prohibited use

Authorised Users may not (save as provided elsewhere in the Agreement):

- remove or alter Publisher’s copyright notices or other means of identification or disclaimers as they appear in the Publications;
- systematically make printed or electronic copies of multiple portions of the Publications for any purpose;
- display or distribute any part of the Publications on any electronic network, including without limitation, the Internet and the World Wide Web, other than the Secure Network;
- permit anyone other than Authorised Users to access or use the Publications;
- use all or any part of the Publications for any Commercial Use;
- create any derivative work based on the Publications without the prior written permission of the Publisher.

Open access

The agreement allows corresponding authors affiliated with participating institutions to publish their peer-reviewed primary research open access in OUP's hybrid journals at no additional charge.

While articles can be published under CC BY, CC BY-NC, and CC BY-NC-ND licences, the authors will be presented with CC BY as the preferred licence option (where such licence is available).

The allowance for 2021 is 248 articles. For 2022-23 allowance and for more details, see:

https://finelib.fi/open-access-publishing-in-oup-journals/

Remote access

 

Training material on web

 

Additional information

 

  • No labels