Medic - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

http://www.terkko.helsinki.fi/medic/

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Medic -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2017-31.12.2018

Aineistokuvaus

Medic on kotimainen terveystieteen alan viitetietokanta, joka on perustettu vuonna 1978. Medic-viitetietokantaa tuottaa Meilahden kampuskirjasto Terkko.

Mediciin tallennetaan tietoa noin 60 terveystieteellisistä julkaisuista. Lääke-, hammaslääke- ja hoitotieteellisten julkaisujen lisäksi tietokantaan tallennetaan sellaista biotieteellistä kirjallisuutta, jolla on yhteyttä lääketieteeseen. Lisäksi Mediciin voidaan tallentaa muidenkin alojen julkaisuja, mikäli ne katsotaan aiheeltaan Mediciin sopiviksi. Tieteellisten lehtien lisäksi artikkeleita valitaan ammatti- ja potilaslehdistä.

Aineiston valinnassa on yleissääntönä, että Mediciin tallennetaan kielestä riippumatta Suomessa ilmestyneitä julkaisuja.

Medic sisältää noin 117 000 viitettä, vuodessa tietokantaan tallennetaan noin 2500 viitettä lisää.

Artikkeliviitteitä tallennetaan seuraavista lehdistä:

Aesculapius
Apteekkari
Bioanalyytikko
Diabetes ja lääkäri
Dosis : farmaseuttinen aikakauskirja
Duodecim
Elintarvike ja terveys
Erikoislääkäri
Finnanest
Finnish Journal of eHealth and eWelfare
Finska läkaresällskapets handlingar
Fysioterapia
Gerontologia
Haava : Suomen haavanhoitoyhdistyksen ammattijulkaisu
Hammasteknikko
Hippokrates
Hoitotiede
Kipuviesti: Suomen kivuntutkimusyhdistyksen jäsenlehti
Kliin lab
Kliininen radiografiatiede
Kuntoutus
Kätilölehti - Tidskrift för barnmorskor
Käyttäytymisanalyysi ja -terapia
Liikunta ja tiede
Moodi
Neuvola ja kouluterveys
Nuori lääkäri - Yngre läkare
Näe
Optometria
Perheterapia
Silmähoitaja
Solubiologi
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti
Sotilaslääketieteen aikakauslehti
Spirium
Suomen eläinlääkärilehti - Finsk veterinärtidskrift : Eläinlääkäri
Suomen hammaslääkärilehti - Finlands tandläkartidning
Suomen lääkärilehti - Finlands läkartidning
Suomen ortopedia ja traumatologia - SOT
Suomen sairaalahygienialehti
Suuhygienisti
Suun terveydeksi
Sydänääni
Systole
Syöpäsairaanhoitaja
Tehohoito
Terveydenhoitaja - Hälsovårdaren
Terveys ja talous
Tesso
Tieteessä tapahtuu
Toimintaterapeutti
Tutkiva hoitotyö
Työterveyshoitaja
Työterveyslääkäri
Vård i fokus
Yleislääkäri - Allmänläkaren
Ympäristö ja terveys : elintarvike- ja ympäristöhygienian sekä työsuojelun erikoislehti


Lisätietoja:

http://www.terkko.helsinki.fi/medic-tietokanta

Käyttäjät

YLIOPISTO, AMMATTIKORKEAKOULU
Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen opiskelijat, tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle) sekä eläkkeelle jääneet tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta.

TUTKIMUSLAITOS
Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen tutkijat ja muu henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle) sekä eläkkeelle jääneet tutkijat ja muu henkilökunta.

YLEINEN KIRJASTO
Auktorisoituja käyttäjiä ovat kirjaston henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle sekä eläkkeelle jäänyt henkilökunta) ja kirjaston asiakasrekisterissä olevat asiakkaat.

Sallittu käyttö

- aineistoa saa käyttää tutkimus-, opetus- ja opiskelutarkoitukseen sekä yksityisiin tarkoituksiin
- aineistoa saa selailla ja siitä saa tehdä tiedonhakuja sekä tulostaa paperille tai tallentaa sähköisesti osia aineistosta sekä luovuttaa toisille auktorisoiduille käyttäjille ja paikalliskäyttäjille sähköisesti tai muulla tavoin.
- ottaa kohtuullinen määrä valokopioita tulostetusta aineiston osasta
- aineistosta saa luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä osia muille kuin sopimukseen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä sähköisesti tai muulla tavoin.
- aineistosta saa käyttää osia elektronisessa tai painetussa muodossa kurssipakettien ja aineistolistojen laatimiseen.
- auktorisoiduilla käyttäjillä on oikeus käyttää aineistoa tekstin- ja tiedonlouhintaan. Tekstin- ja tiedonlouhinnalla tarkoitetaan automaattisia tai puoliautomaattisia menetelmiä, joilla pyritään löytämään informaatiota tai tietoa (esim. merkityksellisiä riippuvuussuhteita) laajoista sähköisistä aineistoista.
- aineistoon sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä (myös konsortion jäsenen julkisilla verkkosivuilla) saa käyttää käyttäjien koulutuksessa ja sisäisessä markkinoinnissa.
- aineistoon on oikeus muodostaa linkkejä omilta www-sivuiltaan
- konsortion jäsen saa käyttää osia aineistosta ja siihen sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä käyttäjien kouluttamisessa mukaan lukien audiovisuaaliset koulutusmateriaalit ja aineiston sisäisessä markkinoinnissa. Koulutusmateriaaleja saa jakaa verkossa ml. julkinen verkko.
- konsortion jäsen saa käyttää aineistoa hallinnollisiin tarkoituksiin

Kielletty käyttö

Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Kaupallisen tarkoituksen piiriin ei lueta kuuluvaksi esimerkiksi
• kopiointi tms. kulujen perimistä auktorisoiduilta tai paikalliskäyttäjiltä,
• kaukopalvelukulujen perimistä
• aineiston käyttämistä maksullisissa koulutusohjelmissa
• aineiston käyttämistä kaupallisen toimijan rahoittaman tutkimuksen tekemiseen
• aineiston käyttämistä lähteenä omien julkaisujen tuottamiseen ja sen siteeraamista omissa julkaisuissa

Open access

 

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on mahdollista kirjoittautumalla oman organisaation verkkoon ja käyttää palvelua sitä kautta. Paikalliskäyttäjillä ei ole oikeutta etäkäyttää aineistoa. Yleisten kirjastojen auktorisoidut käyttäjät ovat oikeutettuja etäkäyttöön.

Koulutusmateriaali verkossa

Hakuohjeet (.PDF)

Lisätietoja

 

  • No labels