MOT Sanakirjat - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

MOT-aineistot

Linkki palveluun


Aineistoa tilaavat organisaatiot

MOT Sanakirjat -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2016-31.12.2017

Aineistokuvaus

AINEISTO

1) MOT-sanastot
MOT-sanastoissa on valittavana lähes 80 eri sanastoa. Valikoimaan kuuluu sekä yleiskielen että erikoisalojen sanakirjoja ja termistöjä useille kielipareille ja -yhdistelmille. Sanastot sisältävät käännösten lisäksi erilaista tietoa, kuten sanaluokat, epäsäännölliset taivutusmuodot, fraasit ja käyttöesimerkit sekä tietoa käyttöaloista ja kielialueista.

Organisaatioiden voimassaolevat MOT-sanastojen tilaukset ovat sopimuksen liitteessä 2.

2) MOT Ylläpito {}
MOT ylläpitoon sisältyy tilaajan hankkimat sanastot; MOT ohjelma, käyttöliittymä ja sanastojen päivittäminen uusimpiin versioihin heti kun ne Kielikone Oy:ltä valmistuvat. MOT ylläpidon tilaajat saavat heti kaikki aiemmin julkaistut ohjelman ja sanastojen päivitykset.

Organisaatioiden voimassaolevat MOT Ylläpito-tilaukset ovat sopimuksen liitteessä 2.

3) MOT Translation
MOT Translation on Kielikone Oy:n kehittämä käännöspalvelu, joka tarjoaa käännöksiä
seuraavista kielistä. Käännettävät tekstit voidaan kirjoittaa tai siirtää suoraan käännösruutuun ja kääntää voi myös tiedostoja.

MOT Translation Suomi-Englanti-Suomi
MOT Translation Englanti-Ruotsi-Englanti
MOT Translation Englanti-Saksa-Englanti
MOT Translation Englanti-Ranska-Englanti
MOT Translation Englanti-Venäjä-Englanti
MOT Translation Englanti-Espanja-Englanti
MOT Translation Englanti-Puola-Englanti
MOT Translation Englanti-Italia-Englanti
MOT Translation Englanti-Hollanti-Englanti
MOT Translation Englanti-Portugali-Englanti
MOT Translation Englanti-Kiina-Englanti
MOT Translation Englanti-Korea-Englanti
MOT Translation Englanti-Japani-Englanti

4) MOT Proofing
MOT Kielentarkistin on englannin kielen oikeinkirjoituksen-, kieliopin- ja tyylintarkistusohjelma.
MOT Kielentarkistin tunnistaa tekstistä suuren osan kirjoitus- ja kielioppivirheistä. Lisäksi
ohjelma antaa palautetta ja ohjeita tyyliin ja luettavuuteen liittyvistä seikoista. MOT
Kielentarkistin merkitsee tekstistä kohdat, joista sillä on huomautettavaa ja kertoo kommentin
avulla, miten tekstiä pitäisi tai voisi korjata. Kirjoittaja voi muokata tekstiään ja
korjata virheet. Ohjelmassa on huomioitu erityisesti englantia vieraana kielenä käyttävien
kirjoittajien tarpeet.

5) MOT Books
MOT Booksista on valittavana teoksia englannin ja ruotsin kieliopin sekä oikeinkirjoituksen alueilta.

- MOT Gummerus Englannin peruskielioppi
- MOT Gummerus Ruotsin peruskielioppi
- MOT Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas (Kotus)
- MOT Infor Kirjoitetun viestinnän ohjeet
- MOT Infor Viestintä ja kirjoittaminen verkossa

Organisaatioiden voimassaolevat Books-tilaukset ovat sopimuksen liitteessä 2.

6) MOT Kokonaispalvelu
MOT Kokonaispalvelun sisältämä aineisto.
- 57 sanakirjaa ja niiden ylläpito (listaus tällä sivulla sopimuksen URL-kohdassa)
- MOT Proofing, englanti
- MOT Translation, 13 kieliparia
- MOT Books, 5 teosta
- MOT Mobile Online
- MOT TERMS: Termlink -palvelulla voi tuoda omat sanastot MOT Online sanakirja-palveluun kaupallisten sanastojen rinnalle
- MOT -Reference tuo MOT kokonaispalvelun käyttäjälle valikoiman tiedonlähteitä.
Mukana on esim. IATE, Euroopan Unionin termitietokanta, joka sisältää EU:ta koskevaa terminologiaa, Lyhenteitä ja fraaseja monelta alalta EU:n 24:llä virrallisella kielellä.
- MOT+ SANOJEN OPPIMISPALVELU: MOT-sanakirjojen ympärille kehitetty Internet-palvelu. (Poistumassa MOT Käyttöliittymästä, mutta käytettävissä edelleen osoitteesta sanakirja.fi)

Käyttäjät

YLIOPISTO, AMMATTIKORKEAKOULU
Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen opiskelijat (pois lukien alumnit), tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle) sekä eläkkeelle jääneet tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta silloin kun Konsortion jäsen edelleen tarjoaa näille pääsyn suojattuun verkkoonsa.

TUTKIMUSLAITOS
Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen tutkijat ja muu henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle) sekä eläkkeelle jääneet tutkijat ja muu henkilökunta silloin kun Konsortion jäsen edelleen tarjoaa näille pääsyn suojattuun verkkoonsa.

YLEINEN KIRJASTO
Auktorisoituja käyttäjiä ovat kirjaston henkilökunta ja kirjaston asiakasrekisterissä olevat asiakkaat (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle), eläkkeelle jäänyt henkilökunta silloin kun Konsortion jäsen edelleen tarjoaa näille pääsyn suojattuun verkkoonsa.

Sallittu käyttö

Mitä saa tehdä:
- aineistoa saa käyttää opetus-, opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin sekä yksityisiin tarkoituksiin
- Aineistoa saa selailla ja siitä saa tehdä tiedonhakuja sekä tulostaa paperille ja/tai tallentaa sähköisesti pieniä osia aineistosta sekä luovuttaa toisille auktorisoiduille käyttäjille ja paikalliskäyttäjille sähköisesti tai muulla tavoin pieniä osia aineistosta.
- ottaa kohtuullinen määrä valokopioita tulostetusta pienestä aineiston osasta
- esittää julkisesti pieniä osia aineistosta osana esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.
- Aineistosta saa luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä pieniä osia muille kuin sopimukseen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä sähköisesti tai muulla tavoin.
- Konsortion jäsen saa käyttää pieniä osia Aineistosta ja siihen sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä käyttäjien kouluttamisessa (mukaan lukien audiovisuaaliset koulutusmateriaalit) ja Aineiston sisäisessä markkinoinnissa. Koulutusmateriaaleja saa jakaa verkossa, ml. julkinen verkko.
- Konsortion jäsen saa muodostaa linkkejä omilta www-sivuiltaan
- Auktorisoidut käyttäjät saavat käyttää pieniä osia Aineistosta elektronisessa tai painetussa muodossa kurssipakettien ja aineistolistojen laatimiseen
- Tekstin- ja tiedonlouhinta: Auktorisoiduilla käyttäjillä on oikeus käyttää Aineistoa tekstin- ja tiedonlouhintaan. Tekstin- ja tiedonlouhinnalla tarkoitetaan automaattisia tai puoliautomaattisia menetelmiä, joilla pyritään löytämään informaatiota tai tietoa (esim. merkityksellisiä riippuvuussuhteita) laajoista sähköisistä aineistoista. Tekstin- ja tiedonlouhinnan tarkoituksiin tallennettua Aineistoa saa käyttää vain tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Kielletty käyttö

Aineiston myynti, jälleenmyynti, vuokraaminen, edelleen lisensiointi, ilmaiseksi luovuttaminen on kielletty. Aineistoa ei saa järjestelmällisesti tai muuten koneellisesti kopioida ja käyttää missään tarkoituksessa pois lukien Aineiston käyttö tekstin- ja tiedonlouhintaan. Aineiston käyttö uusien tietokantojen tuottamiseen, samoin kuin luovuttaminen kolmannelle osapuolelle kaupallista käyttöä varten, on kielletty

Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Kaupallisen tarkoituksen piiriin ei lueta kuuluvaksi esimerkiksi:
- kopiointi tms. kulujen periminen Auktorisoiduilta tai paikalliskäyttäjiltä
- kaukopalvelukulujen periminen
- Aineiston käyttäminen maksullisissa koulutusohjelmissa
- Aineiston käyttäminen kaupallisen toimijan rahoittaman tutkimuksen tekemiseen
- Aineiston käyttämistä lähteenä omien julkaisujen tuottamiseen ja sen siteeraamista omissa julkaisuissa

Open access


Etäkäyttö

Konsortion jäsenellä on oikeus tarjota Auktorisoiduille käyttäjilleen mahdollisuus käyttää Aineistoa etäkäyttönä. Paikalliskäyttäjillä ja yleisten kirjastojen asiakasrekisterissä olevilla asiakkailla ei ole oikeutta etäkäyttää aineistoa.

Koulutusmateriaali verkossa


Lisätietoja

Jokaisella organisaatiolla on oma sisäänkirjoittautumisosoite.

MOT Sanakirjat - user rights and remote access

Publisher / Broker

MOT-aineistot

Link to the resource

Jokaisella organisaatiolla on oma sisäänkirjautumisosoite.

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2016-31.12.2017

Description

MOT Dictionaries:
Over 70 dictionaries. MOT features comprehensive general dictionaries, large dictionaries for technical and commercial terms, as well as a selection of specialist dictionaries.

Translation Service:
Translation translates Finnish to English and English to Finnish

MOT Language Checker, English:
A grammar and spell checker for English

MOT Books language guides feature a range of important reference books such as grammars and style guides.
- MOT Gummerus Englannin peruskielioppi
- MOT Gummerus Englannin peruskielioppi
- MOT Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas (Kotus)
- MOT Oxford Handbook of Commercial Correspondence
- MOT Oxford Handbook of Legal Correspondence
- MOT Practical English Usage (Oxford)
- MOT Infor Kirjoitetun viestinnän ohjeet
- MOT Infor Viestintä ja kirjoittaminen verkossa

Authorised users

The licensed material may be used by authorized users of the subscribing organization: students, members of staff and faculty plus walk-in users.
The public library authorized users include library staff, library cardholders plus walk-in users on library premises.

Permitted use

The material may be used for the purposes of study, teaching and research.

Authorized and walk-in users may
- browse, search and retrieve the licensed material
- print or electronically save parts of the material
- distribute items of the licensed material in print or electronic form to other authorized users
- distribute single copies of individual items of the licensed material in incidental and non-systematic manner in print or electronic form to colleagues whether authorized users or not, for the purposes of scientific research and communication
Authorized users may also:
- incorporate portions of the licensed material in printed or electronic course packs and reference lists.
- display, download or print trademarks, logos and screenshots of the material for the purpose of internal marketing or for training
- link to the licensed material from their web sites.

Prohibited use

- copy, download, or attempt to download an entire or significant portions from the Licensed material
- use licensed material for any commercial purposes

Open access


Remote access

Authorized users (current students, members of faculty and staff) are allowed remote access to the licensed material by logging into the secure network of a consortium member organization.
Walk-in users and public library users are not allowed remote access to the licensed material.

Training material on web


Additional information


  • No labels