Kansallisbiografia - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

http://www.kansallisbiografia.fi/

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Kansallisbiografia -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2024-31.12.2025

Aineistokuvaus

Kansallisbiografia-verkkojulkaisu on yli 6500 suomalaisen pienoiselämäkerran kokoelma, joka kattaa noin tuhannen vuoden ajanjakson ja ulottuu nykyaikaan asti. Kohdehenkilöistä neljännes on Ruotsin vallan ajalta, neljännes suuriruhtinaskunnan ajalta ja puolet itsenäisen tasavallan ajalta.

Tutkijoiden kirjoittamiin pienoiselämäkertojen lisäksi julkaisussa on liitetiedot kohdehenkilöiden urasta, tuotannosta ja toiminnasta. Kansallisbiografia on Jufo 1 -luokiteltu referee-julkaisu, josta vastaa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran nimeämä tieteellinen toimituskunta. Kokoelmaa täydennetään jatkuvasti ja julkaistuja artikkeleita päivitetään. Vuoden 2019 lopulla ilmestyi n. 50 artikkelin teemakokonaisuus sirkuksen, sarjakuvan, animaation sekä lasten ja nuorten musiikkikasvatuksen vaikuttajista.

Käyttäjät

YLIOPISTO, AMMATTIKORKEAKOULU
Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen opiskelijat, tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle) sekä eläkkeelle jääneet tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta.

TUTKIMUSLAITOS
Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen tutkijat ja muu henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle) sekä eläkkeelle jääneet tutkijat ja muu henkilökunta.

YLEINEN KIRJASTO
Auktorisoituja käyttäjiä ovat kirjaston henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle) sekä eläkkeelle jäänyt henkilökunta ja kirjaston asiakasrekisterissä olevat asiakkaat.

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää tutkimus-, opetus- ja opiskelutarkoitukseen sekä yksityisiin tarkoituksiin.

Auktorisoidut ja paikalliskäyttäjät:
- Aineistoa saa selailla ja siitä saa tehdä tiedonhakuja sekä tulostaa ja/ tai tallentaa sähköisesti osia aineistosta sekä luovuttaa toisille auktorisoiduille käyttäjille ja paikalliskäyttäjille sähköisesti tai muulla tavoin osia Aineistosta.
- ottaa kohtuullinen määrä valokopioita tulostetusta aineiston osasta
- esittää julkisesti osia aineistosta osana esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.
- Aineistosta saa luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä osia muille kuin sopimukseen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä sähköisesti tai muulla tavoin.

Auktorisoidut käyttäjät:
- Konsortion jäsen saa käyttää osia Aineistosta ja siihen sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä käyttäjien kouluttamisessa (mukaan lukien audiovisuaaliset koulutusmateriaalit) ja Aineiston sisäisessä markkinoinnissa. Koulutusmateriaaleja saa jakaa verkossa, ml. julkinen verkko.
- aineistoon on oikeus muodostaa linkkejä omilta www-sivuiltaan
- aineistosta saa käyttää osia elektronisessa tai painetussa muodossa kurssipakettien ja aineistolistojen laatimiseen.
- Tekstin- ja tiedonlouhinta: Auktorisoiduilla käyttäjillä on oikeus käyttää Aineistoa tekstin- ja tiedonlouhintaan. Tekstin- ja tiedonlouhinnalla tarkoitetaan automaattisia tai puoliautomaattisia menetelmiä, joilla pyritään löytämään informaatiota tai tietoa (esim. merkityksellisiä riippuvuussuhteita) laajoista sähköisistä aineistoista.

Kielletty käyttö

Aineiston kopiointi ja sen käyttö uusien tietokantojen tai julkaisujen tuottamiseen on ilman palvelun tarjoajan nimenomaista lupaa kielletty. Aineiston järjestelmällinen kopiointi on kielletty paitsi siltä osin kuin tässä sopimuksessa on toisin sovittu (tekstin- ja tiedonlouhinta).

Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Kaupallisen tarkoituksen piiriin ei lueta kuuluvaksi esimerkiksi:
- kopiointi tms. kulujen periminen Auktorisoiduilta tai paikalliskäyttäjiltä
- kaukopalvelukulujen periminen
- Aineiston käyttäminen maksullisissa koulutusohjelmissa
- Aineiston käyttäminen kaupallisen toimijan rahoittaman tutkimuksen tekemiseen
- Aineiston käyttämistä lähteenä omien julkaisujen tuottamiseen ja sen siteeraamista omissa julkaisuissa

Open access

 

Etäkäyttö

Konsortion jäsenellä on oikeus tarjota Auktorisoiduille käyttäjilleen mahdollisuus käyttää Aineistoa etäkäyttönä. Paikalliskäyttäjillä ei ole oikeutta etäkäyttää aineistoa. Yleisten kirjastojen auktorisoidut käyttäjät ovat oikeutettuja etäkäyttöön.

Koulutusmateriaali verkossa

 

Lisätietoja

Aineiston käytöstä saadaan jäsenkohtaiset ja kuukausittaiset käyttötilastot. Mikäli Aineisto koostuu useammasta kuin yhdestä tietokannasta, ovat tilastot myös tietokantakohtaiset. Tilastot sisältävät tiedot lukukerroista tai latauksista

Kansallisbiografia - user rights and remote access

Link to the resource

http://www.kansallisbiografia.fi/

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2024-31.12.2025

Description

Edited in 1993-2001 by the Finnish Historical Society, Kansallisbiografia is a collection of 6,100 biographies of individuals who have made important contributions to the development of Finnish society. The biographies are being published online and in ten printed volumes between 2003 and 2007 by the Biographical Centre of the Finnish Literature Society.

Authorised users

The licensed material may be used by authorized users of the subscribing organization: students, members of staff and faculty plus walk-in users.
The public library authorized users include library staff, library cardholders plus walk-in users on library premises.

Permitted use

The material may be used for the purposes of study, teaching and research.

Authorized and walk-in users may
- browse, search and retrieve the licensed material
- print or electronically save parts of the material
- distribute items of the licensed material in print or electronic form to other authorized users
- distribute single copies of individual items of the licensed material in incidental and non-systematic manner in print or electronic form to colleagues whether authorised users or not, for the purposes of scientific research and communication
Authorized users may also:
- incorporate portions of the licensed material in printed or electronic course packs and reference lists. Authors' names, licensor's copyright notices or other means of identification or disclaimers must be mentioned.
- display, download or print trademarks, logos and screenshots of the material for the purpose of internal marketing or for training
- link to the lisenced material from their web sites.

Prohibited use

- copy, download, or attempt to download an entire or significant portions from the Licensed material
- use licensed material for any commercial use

Open access

 

Remote access

Authorized users (current students, members of faculty and staff) are allowed remote access to the licensed material by logging into the secure network of a consortium member organisation.
Walk-in users and public library users are not allowed remote access to the lisenced material.
Biografiakeskus will look into the possibility of remote use at public libraries and test it in cooperation with public libraries during the current agreement term.

Training material on web

 

Additional information

 

  • No labels