Edilex - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

EDITA-aineistot

Linkki palveluun

http://www.edilex.fi

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Edilex -tilaajat

Sopimuskausi

Aineistokuvaus

EDILEX Peruspalvelu
Peruspalvelun keskeistä sisältöä ovat juridinen uutispalvelu, lakikirjaston sähköiset kirjat, artikkelit, lehdet ja sanakirja sekä ajantasaiset säädöstietokannat. Peruspalvelu sisältää myös keskeiset lainvalmisteluasiakirjat, tuomioistuinten ratkaisutietokannat.

Sisältö:
- Ajantasainen lainsäädäntö suomeksi ja ruotsiksi
- Historiatietokanta – säädösten aiemmat sanamuodot
- Juridinen uutispalvelu
- Lakikanava-seurantapalvelu: uutiset ja seuranta kaikissa aihealueissa ja aineistoissa sähköpostitse
- Lakikirjaston juridiset lehdet, artikkelit ja kirjat
- Valtiosopimukset ja EU-lainsäädäntö
- Esityöt: Hallituksen esitykset, valiokuntamietinnöt, perustuslakivaliokunta-tietokanta ja ministeriöiden julkaisut
- Oikeuskäytäntö: KKO, KHO, HO, HAO, MAO, TT, VAKO, KVL, KILA, TN
- Virallistieto: valtioneuvoston viikko, eduskunnan viikko, kirjanpitolautakunnan yleisohjeet, rakentamismääräykset ja verohallinnon ohjeet
- Aikakausjulkaisut JFT, Lakimies, Oikeus ja Ympäristöjuridiikka tuoreimpia 18 kuukauden, Defensor legis tuoreimpia 36 kuukauden numeroita lukuun ottamatta. Uudemmat numerot erillisellä tilauksella.
- Asiakirjamallit

EDILEX Defensor Legis
Defensor Legis on Suomen Asianajajaliiton äänenkannattaja. Julkaisu on ilmestynyt vuodesta 1920. Defensor Legisin Edilex-versio sisältää lehdet kokonaisuudessaan numerosta 4/2003 alkaen sekä suurimman osan artikkeleista vuoden 2000 alusta lähtien.

EDILEX Lakimies
Lakimies on Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen vuodesta 1903 julkaisema oikeustieteen alan aikakauskirja, joka ilmestyy kahdeksana numerona vuodessa. Lakimiehen Edilex-versio sisältää lehdet kokonaisuudessaan numerosta 1/2004 alkaen ja suurimman osan artikkeleista vuoden 1996 alusta lähtien.

EDILEX Oikeus
Oikeus on vuodesta 1972 lähtien ilmestynyt lehti ja ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Oikeuden Edilex-versio sisältää lehdet numerosta 3/2000 alkaen.

EDILEX JFT (Juridiska Föreningen i Finland)
Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (JFT) har utkommit sedan år 1865 och har i dag en upplaga på 1 200 exemplar. Den utkommer med sex nummer per år. JFT:s version i Edilex innefattar tidskrifter från och med år 2000.

EDILEX Ympäristöjuriidiikka
Ympäristöjuridiikka on vuodesta 1980 alkaen ilmestynyt juridinen aikakausjulkaisu. Ympäristöjuridiikka ilmestyy vuosittain neljänä numerona, joista yksi on kaksoisnumero. Ympäristöjuridiikan Edilex-versio sisältää lehdet numerosta 1/2004 alkaen.

Defensor Legis (24 kk ja numerosta 1/2019 alkaen 36 kk), Lakimies, Oikeus, JFT, Ympäristöjuridiikka:
18 kk vanhemmat lehdet ovat kaikkien Edilex Peruspalvelun tilaajien käytettävissä ilman eri toimenpiteitä. Käyttöoikeus uudempiin lehtiin edellyttää erillistä tilausta.

EDILEX Liikejuriidiikka
Liikejuridiikka ei sisälly Edilex Peruspalveluun. Liikejuridiikka on kolme kertaa vuodessa ilmestyvä aikakausjulkaisu, joka on saatavana Edilexistä ensimmäisestä numerosta 1/2015 lähtien. Käyttöoikeus edellyttää erillistä tilausta.

Käyttäjät

YLIOPISTO, AMMATTIKORKEAKOULU
Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen opiskelijat, tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle) sekä eläkkeelle jääneet tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta.

TUTKIMUSLAITOS
Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen tutkijat ja muu henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle) sekä eläkkeelle jääneet tutkijat ja muu henkilökunta.

Sallittu käyttö

- Aineistoa saa käyttää opetus-, opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin sekä yksityisiin tarkoituksiin.
- Aineistoa saa selailla ja siitä saa tehdä tiedonhakuja sekä tulostaa paperille tai tallentaa sähköisesti osia aineistosta sekä luovuttaa toisille auktorisoiduille käyttäjille sähköisesti tai muulla tavoin.
- ottaa kohtuullinen määrä valokopioita tulostetusta aineiston osasta
- esittää julkisesti osia aineistosta osana esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.
- Aineistosta saa luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä osia muille kuin sopimuksen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä sähköisesti tai muulla tavoin.
- Konsortion jäsen saa käyttää osia Aineistosta ja siihen sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä käyttäjien kouluttamisessa (mukaan lukien audiovisuaaliset koulutusmateriaalit) ja Aineiston sisäisessä markkinoinnissa. Koulutusmateriaaleja saa jakaa verkossa, ml. julkinen verkko.
- Sopimukseen osallisella organisaatiolla on oikeus muodostaa aineistoon linkkejä omilta www-sivuiltaan.
- Aineistosta saa käyttää osia elektronisessa tai painetussa muodossa kurssipakettien ja aineistolistojen laatimiseen.
-Aineistoa saa käyttää tekstin/tiedon louhintaan

Kielletty käyttö

Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Kaupallisen tarkoituksen piiriin ei lueta kuuluvaksi esimerkiksi:
- kopiointi tms. kulujen periminen Auktorisoiduilta tai paikalliskäyttäjiltä
- kaukopalvelukulujen periminen
- Aineiston käyttäminen maksullisissa koulutusohjelmissa
- Aineiston käyttäminen kaupallisen toimijan rahoittaman tutkimuksen tekemiseen
- Aineiston käyttämistä lähteenä omien julkaisujen tuottamiseen ja sen siteeraamista omissa julkaisuissa

Aineistoa ei saa käyttää tekijänoikeuslain ja tietokantojen suojasta annetun direktiivin vastaisesti.

Open access

 

Etäkäyttö

Konsortion jäsenellä on oikeus tarjota Auktorisoiduille käyttäjilleen mahdollisuus käyttää Aineistoa Konsortion jäsenen tiloissa sekä etäkäyttönä, edellyttäen, että vain Auktorisoiduilla käyttäjillä on pääsy Aineistoon. Konsortion jäsenellä on oikeus tarjota Paikalliskäyttäjilleen pääsy Aineistoon Konsortion jäsenen fyysisissä tiloissa.

Koulutusmateriaali verkossa

 

Lisätietoja

Palvelun tarjoaja toimittaa aineiston käytöstä jäsenkohtaiset ja kuukausittaiset käyttötilastot. Käyttötilastot sisältävät tiedot lukukerroista tai latauksista EDILEX-lakipalvelussa. Muista sopimukseen sisältyvistä aineistoista ei saada käyttötilastoja.

Lakikanavan käyttö edellyttää Edilexin käyttämistä henkilökohtaisilla tunnuksilla. Pääkäyttäjä voi lisätä käyttöoikeuksia alikäyttäjille tai tunnuksia voi pyytää Edilexin asiakaspalvelusta. Alikäyttäjien lukumäärä on rajoitettu muutamaan kymmeneen per tilaaja, eikä koske opiskelijoita.

Edilex - user rights and remote access

Publisher / Broker

EDITA-aineistot

Link to the resource

http://www.edilex.fi

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

Description

EDILEX Basic Service
consists of a legal news service, electronic books, articles and other background information about legislation, as well as up-to-date databases on legislation, official information and legal praxis. The Basic Service includes, for instance, Finland's largest database of national legislation that is systematically presented and edited and updated weekly. The news service keeps an eye on the latest events in the field of legal issues, and the articles contain a remarkable collection of judicial material not necessarily available anywhere else.

EDILEX Defensor Legis
peer-reviewed judicial journal since 1920. EDILEX version of Defensor Legis contains all articles since April 2003 and most of the articles since January 2000.

EDILEX Lakimies
peer-reviewed judicial journal since 1903. EDILEX version of Lakimies contains all articles since January 2004 and most of the articles since January 1996.

EDILEX Oikeus
judicial journal contains issues since March 2000

EDILEX JFT (Juridiska Föreningen i Finland)
judicial journal contains issues since January 2000

EDILEX Ympäristöjuridiikka
judicial journal contains isuses since January 2004

Edilex Basic Service subscribers have access to Lakimies, Oikeus, JFT and Ympäristöjuridiikka 18 months older issues, and to Defensor Legis 24 months older issues and since the beginning of 2019, 36 months older issues. Access to newer issues requires separate subscription.

EDILEX Liikejuridiikka
judicial journal contains issues since January 2015, but is not included in the Edilex Basic Service - access requires separate subscription

Authorised users

The licensed material may be used by authorized users of the subscribing organisation: students, members of staff and faculty plus walk-in users.
The public library authorized users include library staff, library cardholders plus walk-in users on library premises.

Permitted use

The material may be used for the purposes of study, teaching and research.

Authorized and walk-in users may
- browse, search and retrieve the licensed material
- print or electronically save parts of the material
- distribute items of the licensed material in print or electronic form to other authorized users
- distribute single copies of individual items of the licensed material in incidental and non-systematic manner in print or electronic form to colleagues whether authorised users or not, for the purposes of scientific research and communication
Authorized users may also:
- incorporate portions of the licensed material in printed or electronic course packs and reference lists
- display, download or print trademarks, logos and screenshots of the material for the purpose of internal marketing or for training
- link to the licensed material from their web sites.
- use the licensed material for text and data mining.

Prohibited use

use of the material for any commercial purposes

Open access

 

Remote access

Authorized users (current students, members of faculty and staff) are allowed remote access to the licensed material by logging into the secure network of a consortium member organisation.
Walk-in users are not allowed remote access to the lisenced material.

Training material on web

 

Additional information

 

  • No labels