American Chemical Society - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

http://pubs.acs.org/

Lehtilista

Luku- ja julkaisuoikeus

Aineistoa tilaavat organisaatiot

American Chemical Society -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2021-31.12.2023

Aineistokuvaus

Aineisto sisältää yli 50 lehteä kemian alalta. Pääaihealueita ovat biokemia, biotekniikka, elintarvikekemia, kemia, kemian tekniikka, ympäristöteknologia ja energia.

Käyttäjät

Auktorisoituja käyttäjiä ovat sopimukseen osallisen organisaation työntekijät, tutkijat, opettajat, opiskelijat, ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita konsortion jäsenelle ja eläköityneet tutkijat ja henkilökunta. Kirjaston paikallisasiakkaat voivat käyttää aineistoa tilaajaorganisaation tiloissa.

Sallittu käyttö

Auktorisoidut käyttäjät sekä kirjaston paikallisasiakkaat saavat:
- selata ja tehdä tiedonhakuja, ladata, tulostaa paperille tai ottaa kohtuullisia määriä valokopioita, tai elektronisesti tallentaa yksittäisiä artikkeleita, kappaleita tai muita yksittäisiä osia aineistosta henkilökohtaiseen käyttöönsä ja tieteelliseen, tutkimus- tai opiskelutarkoitukseen
- tulostaa paperille tai elektronisesti yksittäisiä artikkeleita muille auktorisoiduille käyttäjille tai kirjaston paikallisasiakkaille yllämainittuihin tarkoituksiin
- opetustarkoituksessa voi jakaa kopion aineistosta jaettavaksi sopimukseen osallisten organisaatioiden opiskelijoille
- poimia ja käyttää otteita aineistosta akateemiseen tutkimukseen ja muihin koulutustarkoituksiin, mukaan lukien aineiston käyttö havainnollistamiseen, selityksiin, esimerkkinä, kommenttina, kritiikkinä tai opetusta, tutkimusta ja analyysiä varten
- käyttää sopivassa määrin lukuja, taulukoita ja lyhyitä otteita aineistosta auktorisoidun käyttäjän omissa tieteellisissä ja opetusmateriaaleissa, mukaan lukien kirjoihin ja artikkeleihin.

Lukemisesteinen auktorisoitu tai paikalliskäyttäjä saa hyödyntää aineiston käytössä Braille-näyttöjä, äänisyntetisaattoreita ja muita sen kaltaisia välineitä.

Auktorisoidut käyttäjät saavat:
- esittää osia aineistosta julkisesti osana seminaari-, konferenssi- tai työryhmäesitystä tai muissa vastaavissa tilaisuuksissa
- toimittaa paperi- tai elektronisia kopioita yksittäisistä aineiston osista kansallisille tai kansainvälisille lääketieteellisille sääntelyviranomaisille lääketieteellisten tuotteiden hyväksyntää varten.
- toimittaa pyydettäessä paperi- tai elektronisia kopioita yksittäisistä aineiston osista viranomaisille oikeuskäsittelyn yhteydessä.
- jakaa yksittäisiä kopioita aineiston osista tulosteina tai elektronisesti (ml. sähköposti) jäsenorganisaation ulkopuolisille kollegoille tieteellistä tutkimusta ja kommunikointia varten tai käytettäväksi keskusteluryhmissä.

Auktorisoidut käyttäjät, jotka kuuluvat aineistoa tilaavan organisaation tiedekuntaan tai henkilökuntaan, voivat ladata tai tulostaa aineistosta yksittäisiä artikkeleita kurssipakettien valmistamiseksi ja jaettavaksi tilaajaorganisaatioiden opiskelijoille maksutta tai omakustannushintaan. Yksittäisiä artikkeleita voidaan käyttää myös aineistoa tilaavien organisaatioiden opiskelijoille suojatussa verkossa tarjottavissa elektronisissa kurssipaketeissa. Näkövammaisille voi tehdä ei-elektronisessa, ei-painetussa muodossa olevia kurssipaketteja (esim. Braille).

Kielletty käyttö

Aineistoa ei saa muokata, muuttaa tai luoda johdannaisia töitä, ilman etukäteen pyydettyä kirjallista suostumusta ACS:ltä.

Artikkeleita tai muuta aineistoa ei saa systemaattisesti ladata sähköisesti, julkaista uudelleen jossain muussa mediassa paperisena tai elektronisessa muodossa. Artikkeleita ei saa ladata suuria määriä eikä tallettaa tai varastoida keskitetysti myöhempää käyttöä varten.

Aineistoa ei saa hakea, indeksoida, testata tai muuten hyödyntää minkäänlaisten automaattisten keräilyohjelmien avulla.

Open access

Avoimen julkaisemisen ohjeet kirjoittajille:

https://finelib.fi/oa-julkaiseminen-american-chemical-societyn-lehdissa/

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on mahdollista kirjautumalla oman organisaation verkkoon.

Koulutusmateriaali verkossa

Website demonstrations and tutorials
Support center

Lisätietoja

 

American Chemical Society - user rights and remote access

Link to the resource

http://pubs.acs.org/

Journal list

Luku- ja julkaisuoikeus

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2021-31.12.2023

Description

American Chemical Society publications include over 50 peer-reviewed journals and magazines in biochemistry, biotechnology, food chemistry, chemistry, chemical engineering, environmental science and technology and energy.

Authorised users

Authorized Users are employees, consultants under contract with the subscribing institution, researchers, faculty and other teaching staff and students of the subscribing institution, and outsourced faculty and/or staff previously employed by the subscribing institutions in their performance of services for and on behalf of the institution only, and retired faculty, staff, and researchers.Walk-in Users may use the database via secure network from computer terminals within the premises of the subscribing institution.

Permitted use

Authorized Users and Walk-in Users may
- search, download, view, retrieve and display, print and make a reasonable number of photocopies or electronically save copies of individual articles, individual chapters, or other individual items for their personal, scholarly, research, and educational use
- make a printed and/or electronic copy of individual articles for such use of others who are authorized or walk-in Users
- distribute of a copy for teaching purposes to each individual student authorized user taking part in a course at the subscribing institution
- extract and use excerpts from the products for academic research, scholarship, and other educational purposes, including extraction and manipulation for the purpose of illustration, explanation, example, comment, criticism, teaching, research, and analysis.
- use, with appropriate credit, figures, tables, and brief excerpts from the products in the authorized user’s own scientific, scholarly, and educational works including to books and articles.

Reading impaired authorized and walk-in-Users may use Braille displays, voice synthesizers and other devices to enable use of the products.

Authorized Users may:
- publicly display or publicly perform parts of products as part of a presentation at a seminar, conference, or workshop, or other such similar activity.
- supply print or electronic copies of individual items to national or international pharmaceutical regulatory authorities for the purpose of regulatory approval of pharmaceutical products.
- supply print or electronic copies of individual items when required by law for use in legal proceedings
- distribute single copies of parts of the products in print or electronic form including email to third party colleagues (outside the consortium members) for the purposes of scientific research and communication or to be used for the basis of discussion groups.

Authorized users who are part of consortium members faculty or staff may:
- download and print out copies of individual articles for the purpose of making a multi-source collection of information (course pack), to be distributed to students at the consortium member's institution free of charge or at cost based fee. Individual articles may also be used in course packs in a secure network for authorized users who are students at the consortium member's institution as part of their coursework. Course packs in non-electronic non-print perceptible form, such as Braille, may also be offered to authorized users who, in the reasonable opinion of the consortium member, are reading impaired

Prohibited use

Authorized user may not modify, alter, or create derivative works of the materials contained in ACS without prior written permission from the ACS.

Articles and other information obtained as a result of access to ACS are not to be systematically downloaded, re-published in any media, print or electronic form. Articles may not be downloaded in aggregate quantities or centrally stored for later retrieval.

Use of any computerized or automated tool or application to search, index, test or otherwise obtain information from ACS (including without limitation any "spidering" or web crawler application) is prohibited.

Open access

 

Remote access

Remote access is permitted for authorized users via the consortium member institution's secure network.

Training material on web

Website demonstrations and tutorials
Support center

Additional information

 

  • No labels