Politiikan teesit ja sen käännökset löytyvät myös Kansalliskirjaston verkkosivuilta: Tehtävät ja strategia

 

Avoin Kansalliskirjasto -politiikka

Kansalliskirjasto on avoin organisaatio, joka suunnittelee toimintaansa yhteistyössä keskeisten sidosryhmiensä kanssa. Avoin toimintatapa lisää luottamusta.

Aineistojen ja palveluiden avoimuus tuo ne paremmin asiakkaiden hyödynnettäväksi ja lisää niiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
 1. Kansalliskirjasto edistää avointa tiedettä ja kulttuuriperinnön avoimuutta.
 2. Kansalliskirjasto kehittää avoimia palveluita.
 3. Kansalliskirjasto suunnittelee ja kehittää palveluita yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa.
 4. Kansalliskirjasto integroi avoimet palvelunsa kansallisiin ja kansainvälisiin infrastruktuureihin ja palveluihin.
 5. Kansalliskirjasto valmistelee strategiansa ja keskeiset toimintaa ohjaavat politiikkansa yhteistyössä keskeisten sidosryhmiensä kanssa.
 6. Kansalliskirjasto edistää osaamisen jakamista, jakaa osaamistaan ja oppii muilta.
 7. Kansalliskirjasto vaikuttaa lainsäädännön kehittämiseen siten, että se tukee mahdollisimman hyvin aineistojen ja palveluiden avointa käyttöä.
 8. Kansalliskirjasto pyrkii sopimuksissaan varmistamaan aineistojen mahdollisimman suuren avoimuuden.

Öppna Nationalbiblioteket: Policy för ett öppet Nationalbibliotek

Nationalbiblioteket är en öppen organisation som planerar sin verksamhet i samarbete med de viktigaste intressenterna och samarbetspartnerna. En öppen verksamhetsform ökar förtroendet.

Öppna resurser och tjänster kan bättre utnyttjas av kunderna och har större genomslagskraft i samhället.

 1. Nationalbiblioteket främjar öppen vetenskap och öppen tillgång till kulturarvet.
 2. Nationalbiblioteket utvecklar öppna tjänster.
 3. Nationalbiblioteket planerar och utvecklar tjänster tillsammans med kunderna och sina samarbetspartner.
 4. Nationalbiblioteket integrerar sina öppna tjänster i de nationella och internationella infrastrukturerna och tjänsterna.
 5. Nationalbiblioteket bereder sin strategi och centrala policy som styr verksamheten i samarbete med de viktigaste intressenterna och samarbetspartnerna.
 6. Nationalbiblioteket främjar spridandet av kunskap, delar med sig av sin kunskap och lär sig av andra.
 7. Nationalbiblioteket påverkar utvecklingen av lagstiftningen så att den på bästa sätt stöder öppen användning av resurser och tjänster.
 8. Nationalbiblioteket strävar efter att i sina avtal säkerställa att resurserna är så öppna som möjligt.

Open National Library: Openness Policy for the National Library of Finland

The National Library of Finland is an open organisation that plans its operations together with its key stakeholders. Openness builds trust.

The openness of resources and services means that customers have better access to them and they have a greater social impact.

 1. The National Library promotes open science and open access to the cultural heritage.
 2. The National Library develops open services.
 3. The National Library plans and develops services together with customers and partners.
 4. The National Library integrates its open services into national and international infrastructures and services.
 5. The National Library prepares its strategy and key operational policies together with its key stakeholders.
 6. The National Library promotes knowledge sharing, shares its knowledge and learns from others.
 7. The National Library influences the development of legislation by extensively supporting open access to resources and services.
 8. The National Library aims to ensure maximum access to resources in its agreements.

 

Politiikkaan liittyvät taustadokumentit

Toimenpideohjelma

Toimenpiteet, joilla toteutetaan Avoin Kansalliskirjasto -politiikkaa:

PolitiikkaToimenpideAikatauluTilanneKuvaus/linkit/lisätietoa
1. Kansalliskirjasto edistää avointa tiedettä ja kulttuuriperinnön avoimuutta.Selkeytetään ATT- ja KDK-palvelujen välisiä yhteyksiä ja kehitetään käyttäjän kannalta toimiva ratkaisu.2016 Selvitys OKM:n ja CSC:n kanssa

 

Avataan digi.kansalliskirjasto.fi:n sanomalehti- ja aikakauslehtiaineistoa koneluettavissa muodoissa.2016-2019 COMHIS ja Digitalia-projektit 
Tarjotaan finna.fi-palvelun kautta kirjastojen, arkistojen ja museoiden aineistot erilaisten tiedontarvitsijoiden käyttöön. Seurataan käytön kehitystä ja tarjotaan palvelu käyttöön eri kanavia pitkin.2016 -2020  Finna.fi
Avataan finna.fi rajapinnat.2016Avattu 29.1.2016 Finnan avoin rajapinta
Edistetään kirjastojen, arkistojen ja museoiden aineistojen ja palveluiden yhteentoimivuutta osallistumalla KDK-kokonaisarkkitehtuurin  kehittämiseen ja kehittämällä KDK-metatietomäärityksiä.2016  KDK-kokonaisarkkitehtuuri

Avataan metatietovarantojen olemassa olevat rajapinnat (kansallisbibliografia, Melinda) ja sisällöt vaiheittain avoimena linkitettynä datana.

2015-2017 Metatietovarantojen avaamissuunnitelma
Edistetään digitaalisia ihmistieteitä osana tutkimusyhteistyöhankkeita.
  

Digitaaliset ihmistieteet -politiikka,

COMHIS & Digitalia-projektit 
 

Toteutetaan tutkimusdatan kuvailutyökalu.2016-2017 Tajua-hankkeen projektisuunnitelma
Koordinoidaan ja järjestetään avoimen tieteen koulutusta.2016-2017 http://avointiede.fi/
Selvitetään artikkeli- ja kirjoittajamaksujen käytänteitä eri tutkimusorganisaatioissa ja tehdään ehdotuksia jatkotoimenpiteistä. Tavoitteena on, että käytettävissä on ajantasainen tieto Suomessa maksetuista kirjoittajamaksuista.Tietoa hyödynnetään lisenssineuvotteluissa.
2015-2016 

Tajua-hankkeen projektisuunnitelma,

FinELib-lisenssineuvottelut 2016

 

Kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa avoimeen julkaisemiseen liittyviä käytänteitä ja mittareita.2016-2017 Tajua-hankkeen projektisuunnitelma
2. Kansalliskirjasto kehittää avoimia palveluita    Tarjotaan ja kehitetään avointa julkaisemista tukevia palveluita (julkaisuarkistoinfrastruktuuri).2016-2017 

Tajua-hankkeen projektisuunnitelma,
KK:n julkaisuarkistopalvelut

Tarjotaan Kansalliskirjaston aineistot Kansalliskirjasto.finna.fi -palvelun ja Finna.fi-palvelun kautta tiedontarvitsijoiden käyttöön.2016  Kansalliskirjasto.finna.fi ,
Finna.fi
Kehitetään sisältöjen yhteentoimivuutta edistäviä avoimia palveluita (Finto, ISNI, URN, nimitietopalvelu).2016-2020  

Finto,
URN-asiakaswiki

Kehitetään kirjastoaineistojen kuvailuympäristöä avoimen linkitetyn datan suuntaan.2016-2020 Melinda-hanke
Perustetaan avoimen datan palvelu (data.kansalliskirjasto.fi).2016  Metatietovarantojen avaamissuunnitelma
Kehitetään avoimeen lähdekoodiin pohjautuvia palveluita verkostomaisesti asiakkaiden kanssa.2016-2020 Finna-projektisuunnitelma
Toimitaan avoimen lähdekoodin kehittäjäyhteisöissä.  DuraSpace, VuFind, API:Suomi, FinClarin, Skosmos
Merkitään tekijänoikeuksista vapaat aineistot CC0-lisenssillä sekä muut aineistot ja tietovarannot soveltuvilla lisensseillä. Lisätään tietämystä avoimen metadatan merkityksestä ja juridisista kysymyksistä.   
Merkitään digitaalisten aineistojen käyttöoikeustiedot metatietoihin.
2016-2017  
Edistetään käyttöoikeustietojen merkitsemistä myös muiden organisaatioiden tuottamiin ainestoihin ja metatietoihin.  Kumea-ryhmän ohjeistukset 
3. Kansalliskirjasto suunnittelee ja kehittää palveluita yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa.

Kehitetään kansallisten palveluiden asiakasohjausta ohjausjärjestelmän arvioinnin tulosten perusteella.

2016  
Kehitetään palveluita kumppanuushankkeina.2016 

COMHIS & Digitalia-projektit 

Ylläpidetään palvelulupauksia, laaditaan palvelutasokuvaukset ja julkaistaan ne avoimesti.2015 Finnan palvelutasokuvaus, 2016-2017 muut Palvelulupaukset kaikissa palveluissa, palvelutasokuvaukset: Melinda, Finto,
kuvailun asiantuntijapalvelut

Kehitetään vuorovaikutteisia toimintatapoja ja -kanavia.

  Esim. työryhmät, foorumit, asiakaswikit

Osallistutaan kirjastoalan sekä avoimien palveluiden ja aineistojen tapahtumiin ja tuodaan esille Kansalliskirjaston digitaalisia aineistoja.

  Esim.Digital Humanities Hackathon-tapahtumat, Hack your heritage (http://hack4.fi/)
4. Kansalliskirjasto integroi avoimet palvelunsa kansallisiin ja kansainvälisiin infrastruktuureihin ja palveluihin.Integroidaan avoimet palvelut (Finto, URN, Finna, ISNI) kansallisiin infrastruktuureihin (esim. KaPA, EduCloud, Kirjastot.fi, AHAA, Museo 2015, ATT) ja mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiin infrastruktuureihin.
2016-2020  

5. Kansalliskirjasto valmistelee strategiansa ja keskeiset toimintaa ohjaavat politiikkansa yhteistyössä keskeisten sidosryhmiensä kanssa.

 

Strategiat valmistellaan yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa.

  Kansalliskirjastostrategia, Finna-strategia, FinELib-strategia
Avoin Kansalliskirjasto -politiikkaa käsitellään keskeisten sidosryhmien kanssa (johtokunta, neuvottelukunnat, kirjastosektorit ja KDK).2016  
Digitaaliset ihmistieteet -politiikkaa käsitellään keskeisten sidosryhmien kanssa (johtokunta, neuvottelukunnat, kirjastosektorit ja museoiden ja arkistojen yhteistyöelimet).2016  
6. Kansalliskirjasto edistää osaamisen jakamista, jakaa osaamistaan ja oppii muilta. Jaetaan tietoa avoimesti, järjestetään ja osallistutaan vuorovaikutteisiin työpajoihin ja lisätään yhteistyötä myös uusien sidosryhmien kanssa palveluiden kehittämisessä.2016-2020  
7. Kansalliskirjasto vaikuttaa lainsäädännön kehittämiseen siten, että se mahdollisimman hyvin tukee aineistojen ja palveluiden avointa käyttöä.Vaikutetaan EU-tason lainsäädännön modernisointiin.
2016 (CENL, LIBER, Eblida) Cross-border, tiedonlouhinta (TDM)
Osallistutaan kultuuriaineistolain ja -asetuksen uudistamistyöhön.2016-2020  
Vaikutetaan kansallisen tekijänoikeuslainsäädännön uudistukseen.   
8. Kansalliskirjasto pyrkii sopimuksissaan varmistamaan aineistojen mahdollisimman suuren avoimuuden.FinELib-lisensioinnissa edistetään aineistojen mahdollisimman suurta avoimuutta.  FinELib-konsortion e-aineistojen lisensiointiperiaatteet
Digitointisopimuksissa pyritään varmistamaan aineistojen mahdollisimman laaja avoimuus.   
Laaditaan aineistojen käyttöä koskevien sopimusten mallipohjia.2016-2018