Tämä RDA-sovellusohje on tarkoitettu MARC 21 -formaatin mukaisten bibliografisten tietojen tallennuksen tueksi erityisesti Voyager- ja Aleph-kirjastojärjestelmissä. Ohje on päivitetty keväällä 2016 vastaamaan RDA-kuvailuohjeita. Ohje on tehty erityisesti metatietovaranto Melindaa varten.  Koska Melinda-yhteistyö on laajentumassa ja tietueiden vaihto tietokantojen kesken on muutenkin tärkeä osa kuvailua, näitä ohjeita toivotaan sovellettavan kaikkien kirjastojen RDA-kuvailussa.

MARC 21 -formaatin bibliografisten tietojen suomennos sisältää tiedot käytettävissä olevista kentistä, osakentistä ja indikaattoreiden arvoista, siksi niitä ei toisteta tässä sovellusohjeessa. Formaatin suomennoksessa on mukana myös suomalaisia kenttiä (esim. 039). Formaatin suomennoksesta selviää kenttien ja osakenttien toistettavuus (T) tai ei-toistettavuus (ET). Formaatti on käännetty myös ruotsiksi suomenruotsalaisia kirjastoja varten.

Tässä sovellusohjeessa mainitaan vähintään otsikkotasolla kaikki formaatin kentät. Lisäksi ohjeessa listataan osakenttineen joitakin kenttiä, jotka on tarkoitettu ainoastaan suomalaisten kirjastojärjestelmien käyttöön.

Ohjeet ja suositukset on pyritty jaottelemaan sekä aiheittain että niihin kenttiin, joita ne koskevat. Ohje sisältää myös Melinda-yhteistietokantaa koskevat, työryhmissä sovitut yhteiset periaatteet. Ohjeita päivitetään vastaamaan laajentuvan metatietovarannon tarpeita.

Tähän sovellusohjeeseen liittyvä palaute voidaan osoittaa Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmälle osoitteeseen kumea-posti@helsinki.fi. Kommentoida voi mielellään myös suoraan kiwi-sivuille, ks. Kiwi-ohjeet.

MARC21-wikialuetta ylläpitää Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalvelujen MARC-vastuuhenkilö. Yhteystiedot: marc-posti@helsinki.fi.

Melinda-luetteloinnin yhteisiä periaatteita

Ks. tarkemmin Melindan toimintaohje

Melinda-kuvailuun osallistuvat kirjastot luetteloivat aineistonsa ja päivittävät tietueensa Melindassa (Aleph). Myös hankintatietueet voi tehdä Melindassa. Kirjastokohtaiset tiedot tallennetaan omassa tietokannassa (Voyager). Yleisten kirjastojen Axiell-järjestelmässä on oma käyttöliittymä Melinda-kuvailua varten. 

Yleisperiaatteena on, että on turha poistaa tehtyä työtä. Tämä koskee niin bibliografista kuvailua kuin sisällönkuvailuakin. Melindan kuvailukieli on suomi tai ruotsi. P oimittujen tietueiden luettelointikieltä ei tarvitse muuttaa.  

Sovellusohjeeseen on merkitty RDA-kuvailuohjeiden mukaiset ydinelementit ja suomalaisten linjausten mukaiset ydinelementit. Lisäksi on merkitty joitain Melindassa käytettäväksi sovittuja kenttiä. Melindan kuvailutaso vastaa aiempaa kirjasto/välitasoa, jolloin nimiön (000) merkkipaikassa 17 on arvo 4.

Melindan tietueissa olevia virheitä saa ja pitää korjata. Merkittävistä muutoksista, kuten pääkirjauksen muutoksesta, ilmoitetaan muille kirjastoille sähköpostilistalla melinda-cat@helsinki.fi. Jos muutos koskee vain yhtä tai paria kirjastoa, viesti on hyvä lähettää suoraan erillisen   Melinda-kuvailijoiden osoitelistan mukaan. Tuplatietueista ja väärinyhdistyneistä tietueista ilmoitetaan Kansalliskirjastolle lomakkeella, joka löytyy osoitteesta https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/15321/lomake.html. Merge+-ohjelmalla voi yhdistää tietueita myös itse.

Samalla nimellä toistuvasti esiintyvät julkaisut (esim. vuosikirjat) kuvaillaan sarja-aineistona, samoin vuosittaiset (annual), järjestysnumerolliset (first, second... jne.), sekä epäsäännöllisesti toistuvat kokousjulkaisut kuvaillaan sarja-aineistoiksi. Monografiatyyppinen kokousjulkaisu, jolla on erottuva kunnollinen nimeke, voidaan kuvailla myös monografiana Melindaan.

Jokaisesta manifestaatiosta (esim. painettu ja elektroninen tai mikromuotoinen aineisto) tehdään erilliset tietueet.  Tämä vaikuttaa KITT-yhteistilaston tietojen poimintaan.  Kaikki KITT-yhteistilastoon vaikuttavat kentät saa tästä ohjeesta listattua kirjoittamalla KITT kohtaan "Haku sovellusohjeesta".

Elektroniset sarja-aineistot (verkkoaineistot) kuvaillaan sarja-aineistona eli tietueen nimiössä aineistokoodi on a (= tekstijulkaisu) ja kohdekoodi s (= kausijulkaisu) tai i (= päivittyvä julkaisu). Elektroniset kirjat kuvaillaan painettuina monografioina eli tietueen nimiössä aineistokoodi on a (= tekstijulkaisu) ja kohdekoodi m (= monografia).


  • No labels