Muistiinpanot IFLA-konferenssista

Thessalonikissa ja Ateenassa 21.8.-29.8.2019

Punaiselle keskeiset uutisetSeminaari RDA 2019 / 21.8.2019

 • Ohjelma ja esitykset

 • Yli 100 osallistujaa

 • Aiheina uuden RDA:n soveltamisprofilit, koulutus ja konkretisointi

 • Soveltamisprofiilit (Renate Behrens):

  • EURIG tekee hyvin yleisen tason soveltamisprofiilia, joka voi toimia paikallisten soveltamisprofiilien linkittäjänä

  • Jokaisen RDA-maan on päätettävä, miten monta soveltamisprofiilia tarvitaan: esim. tarvitaanko kansallisbibliografian soveltamisprofiilia vai riittääkö 1 kaikille kirjastoille yhteinen profiili.

  • Soveltamisprofiileissa voi olla hierarkkista periytymistä esim. kansainvälisen ja kansallisen soveltamisprofiilin välillä

  • Soveltamisprofiileihin on hyvä lisätä viittaus formaattiin, esim. MARC 21 -kenttiin

  • RDA-koulutuksessa voi hyödyntää soveltamisprofiileja yleiskuvan antamiseen

  • Soveltamisprofiili kertoo, mitä elementtejä käytetään kuvailussa

  • Linjaus kertoo, miten elementtejä käytetään

  • Soveltamisprofiilit on tehtävä käyttäjälähtöisesti eli eri tyyppisille käyttäjille eri soveltamisprofiilit

  • RDA-soveltamisprofiilit on julkaistava sekä RDA Toolkitissa että sen ulkopuolella, vapailla verkkosivuilla

  • Soveltamisprofiilista voi tulla standardi, kuten tapahtui RDA:n soveltamisessa kirjallisiin arkistoihin Saksassa

 • Uuden RDA:n esittely (Gordon Dunsire):

  • RDA on LRM-käsitemallin laajennus

  • Attribuutti- ja suhde-elementit tullaan erottamaan toisistaan nykyistä selkeämmin

  • Manifestaation statement ei saa sisältää translitterointia, vaan tieto otetaan suoraan lähteestä

  • Yhteentoimivuus toteutuu elementti/entiteetti-hierarkkian ja auktoriteettivalvonnan kautta

  • Dataprovenance pitäisi määritellä pakolliseksi kuvailussa.

  • Effective-kuvailutaso voi muuttua vielä "well-formed" tasoksi

  • Soveltamisprofiilille ei ole ajateltu tehtävän omaa tallennusalustaa RDA Toolkitiin, mutta RSC:n tekninen työryhmä miettii teknistä ratkaisua soveltamisprofiileille

  • RDA Toolkit on nimensä mukaisesti kit of tools.

 • BIBFRAME ja uusi RDA (Susan Morris, LoC):

  • Kongressin kirjasto kuvailee myös arkistoaineistoa BIBFRAME-formaatilla (BF)

  • Kirjasto etsii uutta järjestelmää, jossa BF olisi natiiviformaattina: ovat saaneet 5 vastausta alustavaa kyselyynsä

  • BF - MARC -konvertterin kehittäminen on edelleen vaiheessa

  • BF-pohjainen kuvailuprosessi ontuu edelleen

  • BF-tietueet eivät ole ajantasaisesti poimittavissa muihin kirjastoihin

  • BIBFRAME workshop in Europe pyrkivät parantamaan BF:n ja RDA:n yhteentoimivuutta

  • Kirjasto ottaa uuden RDA:n käyttöön BF:llä vasta 2021.


Seminaari Metadata specialists in the machine age / 22.8.2019

 • Ohjelma
 • Aiheena asiantuntijuusvaatimukset eri metatietotyön osa-alueilla: kuvailun automatisoinnin kehittäminen, metatietoyhteistyö kustantajien kanssa ja kirjastometatiedon avaaminen
 • Työstettiin ryhmissä mm. seuraavia kysymyksiä:
  • Tarvittavan uudet taidot?
  • Tarvittava lisäkoulutus?
  • Käsitemallien vaikutus metatietotyöhön?
  • Samanlaisuudet ja erot kirjastonhoitajan ja järjestelmäasiantuntijan työssä?
  • Miten parantaa suhdetta em. työntekijäryhmien välillä?
 • On the automation of subject analysis and access (ZBW centre):
  • Natural language processing (NLP) edellyttää:
   • kontrolloitua sanastoa
   • Opetusaineistoa (koneelle)
   • Testiaineistoa
   • Koneoppimisalusta/ratkaisut
   • Käyttöliittymän
   • Ihmisen neuroverkon tavoin toimivan neuroverkon
  • Askeleet:
   • Tekstin muuttaminen termilistoiksi
   • Termien painottaminen: ainakin 2 metodin pitää tukea termiä
   • Filtteröinti
   • Rikastaminen, esim. wikipedialinkein
 • Automagic cip data at LoC with prepub book link (LoC):
  • Uudistivat käyttöliittymän 2017 ONIX-tiedon antamiseen
  • Kustantajat voivat nyt lisätä aiheen, paikan ja tekijät
  • Kustantajat antavat kuvina keskeiset tiedonlähteet ja sisällysluettelon
  • Kustantajat auttavat auktorisoidun metatiedon luomisessa
 • What does it mean to be a librarian in the digital age (Ranskan kansalliskirjasto):
  • Luovat teoksia automaattisesti osana datan avaamista
 • Metatietoasiantuntijuudesta on tekeillä "white paper".


Cataloguing-jaoston kokoukset

 • Jaoston tehtävänä on kehittää ja ylläpitää kuvailustandardeja ja määrityksiä, jotka tukevat metatiedon kansainvälistä yhteentoimivuutta. Jaostoon on suosituin IFLAn kolmesta metatietojaostosta. Jäseneksi pääsee ja sen säilyttää vain osallistumalla aktiivisesti kehitystyöhön. Kansalliskirjasto (Marja-Liisa Seppälä) valittiin jäseneksi 4-vuotiskaudelle vuonna 2017.
 • Agendat 1. kokoukseen ja 2. kokoukseen
 • Toimintasuunnitelma 2019-2020:
  • IFLAn johdolle lähetettävään IFLAn strategiaa konkretisoiva toimintasuunnitelma saa sisältää max. 4 ehdotusta.
  • Kolme neljästä Kansalliskirjaston edustajan ehdotuksesta meni läpi jaostossa.
  • Kansalliskirjasto ehdotti kansainvälisten kuvailun periaatteiden (ICP) uudistamista linkitetyn datan suuntaan. Jaosto hyväksyi ehdotuksen lisäyksellä: periaatteista karsitaan sanasto (joka on päällekkäinen IFLAn MulDiCat-sanaston kanssa) ja kuvailusääntömäiset osuudet ja keskitytään vain periaatelauselmiin. Uudistamisella on kiire, sillä on mennyt 5 vuotta ICP:n edellisestä laajemmasta uudistuksesta.
  • Kansalliskirjasto ehdotti toimintasuositusten (best practices) laatimista kirjastojen yhteistyöhön muiden metatietotuottajien kanssa. Ajatuksena on määritellä metatiedon ja toiminnan rajat, jonka yli kirjastot eivät voi mennä vaarantamatta omien asiakkaittensa etua. Jaosto siirsi tämän käsittelyn seuraavaan tosuun asian laajuuden vuoksi.
  • Kansalliskirjasto ehdotti pätevyyksien/ominaisuuksien määrittelyä kirjastoissa toimiville metatietoasiantuntijoille. Jaosto hyväksyi ehdotuksen jatkotyöstöä varten. Jatkotyöstä tehdään yhteistyössä jaoston Education and training. Ensin määritellään pätevyydet ja sitten pätevyyksien saavuttamiseen tarvittava koulutus. Aihe linkittyy myös seminaarin Metadata specialists in the machine age "white paperiin".
  • Kansalliskirjasto ehdotti IFLA-konferenssien uudistamista niin, että konferenssit huomioisivat paremmin ilmaston muutoksen. Ehdotus sisältä maanosakohtaisten sessioidenn, yhteisten online-sessioiden sekä videokonferenssi- ja tallennusvälineistön kehittämisen. Jaosto lähettää ehdotuksen jatkotyöstettäväksi IFLAn jaostoja ylemmälle tasolle (Library services -divisioonaan).
  • Kansalliskirjaston ehdotusten lisäksi toimintasuunnitelmaan hyväksyttiin ehdotus auktorisoidun metatiedon tuotannon ohjeistamisesta.
  • Myös jaoston pysyväistehtävä metatiedon kehittämisestä ja standardeista viestiminen sisällytetään toimintasuunnitelmaan.
 • Jaoston johdon kokoonpanon muutos:
  • Uusi puheenjohtaja: Vincent Boulet, Ranskan kansalliskirjasto
  • Sihteeri (jatkaa): Henriette Fog, Tanskan kansalliskirjasto
  • Viestintävastaava: Ricardo Santos, Espanjan kansalliskirjasto
  • Metadata Newsletter editor: Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto
 • Jaoston "johtoryhmän" kokous:
  • Sovittiin Metadata reports -tilaisuudessa raportoitavista jaoston asioista: pyritään yleiskielisyyteen ja markkinoivaan sävyyn
  • Toimintasuunnitelman DL on lokakuun puolessä välissä: järjestetään Zoom-kokous syyskuussa.
  • Toimintasuunnitelmaan sisällytettävä myös metatietojaostojen yhteiset toiminnot ja pyrittävä kertomaan, mitä hyötyä kustakin toiminnosta on.
  • Jaoston perustoimintaa ei sisällytetä IFLAn johdolle lähetettävään toimintasuunnitelmaan, mutta listataan ne silti jaoston sisäiseen käyttöön.
  • Jaoston yläpuolella oleva divisioona 3 Library services lähtee uudistamaan jaostojen rakennetta vasta vaalivuoden 2020 jälkeen.
 • Raportit työryhmistä:
  • Kuvailun kansainväliset periaatteet (ICP) on uudistettu uuden käsitemallin (LRM) mukaiseksi:
   • Valmiina julkaistavaksi, lähetetään käsitemalliryhmän (BCM) kommentoitavaksi.
   • Jatkossa muistettava ICP:n pitäminen ajantasaisena, kun uudistetaan muita kuvailustandardeja.
   • Harmonisointi MulDiCat-sanaston, ISBD-kuvailusääntöjen ja RDA-kuvailusääntöjen kanssa on tehtävä helpommaksi keventämällä tekstiä
   • Raportti
  • Genre/form-työryhmä julkaisee kyselyn tulokset jaoston Subject access and analysis verkkosivulla:
   • Ryhmä järjestää työpajan aiheesta vuoden 2020 IFLAssa
   • Kartoitusta laajennetaan fasetoituihin sanastoihin
   • Raportti
  • MulDiCat-sanasto:
   • LRM-käsitemalli ja uudistuva ISBD-kuvailustandardi aiheuttavat muutostarpeita sanastoon ensi vuonna
   • Alustan vaihtoa suunnitellaan.
   • Sanaston käsitteisiin saatetaan jatkossa liittää eri standardien määritelmiä, jotta se palvelisi myös IFLAn ulkopuolisia kuvailustandardeja.
 • Ensi vuoden IFLA-konferenssin (Dublinissa) ja -kokouksien suunnittelu:
  • Satellite meetingien aiheina:
   • RDA
   • Authority control and entity identification: sessio identifioinnista osana kirjastojen metatietoprosessia, yhteistyöstä kustantajien kanssa ja suhteesta linkitettyyn dataan
  • Cataloguing-jaoston Open sessionin aiheena: Quality of metadata (Kansalliskirjaston edustajan ehdotus): sessio metatiedon laadun mittaamisesta, kansainvälisistä metatietovirroista, translitteroinnista ja transkriboinnista
  • Kansalliskirjasto osallistuu kaikkien näiden tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen
  • IFLA pyrkiin nostamaan esitysten laatua ja uudistamaan konferenssiä niin, että sessioissa on sekä esityksiä että työpajoja.
  • Jaoston Mid-term meeting pidetään Frankfurtissa: aiheena mm. toimintasuunnitelman toteuttaminen
 • Muuta:
  • IFLA uusii vuonna 2021 organisaatiorakennettaan uuden strategian mukaisesti: voi esim. vähentää jaostojen määrää
  • IFLAn verkkosivut uudistuvat lähiaikoina


Kokous Metadata Newsletterin toimittajien kesken: KUVA

 • Metadata Newsletter on kolmen metatietojaoston, Cataloguing-, Bibliography- ja Subject Analysis and Access -jaoston, yhteinen
 • Jaostojen toimittajat ovat päävastuussa vuorotellen numeron toimittamisesta
 • Ilmestyy 2 kertaa vuodessa: kesäkuussa ja joulukuussa
 • Sisältää ajankohtaisia uutisia metatietojaostoista, eri maista, tulevista ja menneistä kokouksista, kuvailustandardien kehittämisestä jne.
 • Uudistamissuunnitelmat: artikkelien pituutta pyritään rajoittamaan luettavuuden vuoksi, siirrytään mahdollisesti 2 palstasta 1 palstaan osittain layoutin keveyttä menettämättä, jaostojen puheenjohtajien artikkeleissa pyritään lisäämään strategista sanomaa.
 • Olisi hyvä saada myös Suomesta 1 artikkeli (esim. Fintosta, kustantajayhteistyöstä, RDA-tilanteesta, automaattisesta kuvailusta) jokaiseen numeroon


Cataloguing sectionin open session: Data dialogue

 • Osallistujia 240
 • Curating Data from/to Publishers in Latvia: paradigm shift in metadata reuse exploiting new Portal for Publisher:
  • Kansalliskirjaston palveluportaali kustantajille: sisältää mm. tunnusten antamisen, viivakoodien antamisen, laskutusasiat, digitaalisten tiedostojen luovuttamisen
  • Asiakkaat rekisteröityvät ja luovat omat asiakasprofiilinsa: yhdellä asiakkaalla voi olla eri profiileja eri palveluille
  • Kansalliskirjasto saa portaalin kautta kustantajan tekemän ennakkometatiedon, julkaisutilastot ja voi seurata vapaakappatoiminnan prosessia
  • Portaalista eksportoidaan metatietoa MARC-, ONIX- ja Dublin Core -muodoissa
  • Vastaavanlainen portaali on Viron kansalliskirjastossa
 • From tension to support: leveraging strengths of metadata, context, and prose (OCLC):
  • Pilottiprojekti 2018 wikibasen installoimisesta: mukana 16 kirjastoa ja yli miljoona entiteettiä
  • Paransi entiteettien tunnistamista ja esittämistä: dbpedian, wikipedian ja wikidatan tietojen ja linkitysten hyödyntäminen
  • Myös VIAF ja FAST lähteinä
  • Keskeistä päättää metatiedon rakenteesta: miten tarkalle tasolle identifioimisessa mennään
  • Linkitysten (entiteettien välisten suhteiden) tekeminen oli kivaa mutta best practices puuttuivat
  • Strukturoitu metatiedon lähestymistapa ei toimi huomautusten, annotaatioiden tai proosan suhteen
  • Wikituotteilla on omat roolinsa:
   • Wikidata linkittää, luo kontekstiä ja palvelee käsitemallin funktioita löytää ja identifioida
   • Wikipedia kuvailee ja kommentoi ja palvelee käsitemallin funktioita löytää, identifioida ja valita
   • Wikimedia sisältää digitaaliset objektit ja sisällön ja palvelee funktioita valita ja saada käyttöönsä
   • Wikidata ja wikipedia on jaettavaksi tarkoitettuja tietovarantoja ja wikimedia taas paikallinen varanto.
 • ComunidadBNE: crowdsourcing at the National Library of Spain:
  • Aineiston valinta joukkoistamiseen olisi hankalin asia
  • Yleisö tunnisti asioita kuvista ja tekstistä tukenaan kirjaston tuottama metatieto
  • Kuvailijat validioivat yleisön tuottaman metatiedon
  • Kirjasto sai näkyvyyttä ja pystyi täydentämään puutteellisia metatietojaan
  • Joukkoistamisesta kerrottiin somevälineiden kautta
  • Aktiivisimpia metatiedon tuottajia olivat yliopistolaiset
  • Yleisöä motivoitiin julkaisemalla aktivisuustilastoja.
 • 'This small one shall be great' : NNL10 – from local authority database to national (and international) powerhouse (National Library of Israel)
  • Israelin kansalliskirjastossa 3 virallista kieltä: ratkaisuna monikielisyyteen ja moneen kirjoitusjärjestelmään on useamman 100-kentän luonti MARC-formaatin auktoriteettitietueeseen
  • 19 kirjastoa tuottavat auktoriteettitietueita (rajoitetuin editointioikeuksin)
  • Yhteistyötä myös arkistojen, museoiden ja akateemisten organisaatioiden kanssa
  • Auktoriteettitiedoissa linkit VIAFiin, NACOon, ORCIDiin ja wikidataan
  • Auktoriteettitietueet on avattu wikipediaan ja eksportattu wikidataan, jotta myös yleisöllä olisi mahdollisuus osallistua metatietojen rikastamiseen
  • Auktorisointi on pääasiassa käsityötä, mutta jatkossa voisi soveltaa myös jonkin verran automatisointia auktorisointityöhön.


BCM review groupin kokoukset

 • Käsitemalleja kehittävä ryhmä, jossa Kansalliskirjaston edustaja (Marja-Liisa Seppälä) on jäsenenä.
 • Verkkosivujen uudistaminen:
  • SIvulle voisi lisätä aikajanan, johon sijoittaa keskeisiä kehityskohtia.
  • Vähennetään historian selittämistä ja yksityiskohtaisuutta, lisätään ryhmästä ulospäin suunnattua viestintää
  • Hallinnolliset dokumentit ja tuotokset (käsitemallit) erotetaan selkeämmin toisistaan
  • Visuaalisuutta lisätään
  • Vasemmassa laidassa olevaa hakemistoa selkeytetään
  • Verkkosivujen otsikoiden muuttaminen hankalaa, sillä IFLA haluaa saman rakenteen kaikille sivuilleen.
 • LRMoo-käsitemallin luominen on loppusuoralla:
  • BCM-ryhmän ja museoiden CIDOC CRM -ryhmän yhteisluomus
  • Kiinnostaa historian alan ihmisiä
  • Pyritään määrittelemään vain ydinelementit, yksinkertaistetaan ja karsitaan FRBRoo-mallin ominaisuuksia
  • On huomioinut myös CRMsoc-käsitemallin, joka sisältää sosiaalisia suhde-elementtejä
  • LRMoo on lähempänä CRM-käsitemallia kuin mitä oli FRBRoo
  • Mappaus LRM:n ja LRMoon välillä on valmistumassa
  • Monet LRM-luokat mappautuvat helposti CRM-luokkiin.
  • LRMoo tehdään jatkossa laajennuksia tarvittaessa.
  • 2020 LRMoo tulee BCM-kommentoitavaksi
 • PRESSoo-käsitemalli sarjamaiselle aineistolle:
  • Kehitystyö odottaa LRMoon valmistumista
  • Käsitemallissa on huomioitava myös RDA:n, ISSN:n ja ISBD:n välinen harmonisointityö.
 • LRM:n ja RDA:n välille tehdään mappaus
  • LRM-luokille ja -ominaisuuksille annetaan URI-tunnisteet ja ne sisällytetään RDA Toolkitiin.


Committee of Standard -ryhmän kokoukset

 • Ryhmä hyväksyy julkaistavaksi kelpuutetut IFLAn standardit.
 • Ryhmä myös myöntää työryhmille ja jaostoille rahaa standardityöhön. Ryhmä voi pyytää lisärahoitusta IFLAn Professional Committeeltä.
 • Ryhmän alaisuudessa on käsitemalliryhmä BCM review group, kuvailusääntöryhmä ISBD review group ja linkitetyn datan ryhmä Bibliographic standard in linked data
  • BCM-ryhmän asialistalla on LRM-käsitemallin käännösten julkaisu, verkkosivujen uudistaminen sekä LRMoo-käsitemallin viimeistely.
  • ISBD-ryhmä keskittyy v. 2020 manifestaatiotason pakollisten elementtien määrittelyyn LRM-käsitemalli ja harvinaisaineisto huomioiden.
  • Bibliographic standard in linked data -ryhmä pyrkii IFLA-standardien julkaisemiseen linkitettynä datana. Ryhmä miettii suhdettaan toiseen IFLAn linkitetyn datan ryhmään Linked open data special interest group sekä SWIBiin keskustelufoorumina.
 • CoS tarvitsee viestintäkoordinaattorin, joka parantaa review groupien ja jaostojen välistä viestintää standardiasioissa.
  • Ryhmä voisi myös julkaista newsletteriä standardeista.
 • Toimintasuunnitelma 2019-2020:
  • Standard manualin uudistaminen (DL syksy 2020): mm. standardien kevyen uudistamisen (revision) ja laajemman uudistamisen (renewal) erottaminen selkeämmin sekä standardiaukkojen kartoittaminen
  • IFLA namespace -rekisterin alustan uudistaminen
  • Viestintäsuunnitelman teko
  • Kaikkien IFLA-standardien listaaminen verkkosivulle tai sijoittaminen IFLA library -tietokantaan omaan osioon


Committee of Standard -ryhmän open session: Recently approved standards

 • Ryhmän keskeiset lähiajan kehittämiskohteet:
  • IFLAn namespace-rekisterin perustaminen
  • Standardien laatimista ohjeistavan oppaan Standard manual uudistaminen
  • Lähetetään kysely jaostoille standardi-, guidelines- ja soveltamisprofiilien kokonaistilanteen hahmottamiseksi ja mahdollisten aukkojen havaitsemiseksi
 • Uusi käsitemalli LRMoo:
  • Kehitteillä LRM-käsitemallin ja museoiden CRM-käsitemallin yhteensulauma
  • Sisältää 20 luokkaa ja noin 50 ominaisuutta
  • Pyrkii aina kun mahdollista käyttämään CRM:n luokkia: jos vastaavaa ei löydy, luo uuden LRMoo-luokan
 • Standard manual:
  • Määrittelee, mikä on standardi (IFLA-ympäristössä)
  • On standardien standardi
  • Määrittelee standardien uudistamissyklin: standardin uudistamistarve arvioitava 5 vuoden välein
 • Namespace-rekisteri:
  • Tarvitaan uusi tekninen infra IFLAn nimialueen ylläpitoon, sillä mikään olemassaoleva infra ei sovellu siihen
  • OMR-rekisteri, jossa IFLA-nimialue nyt sijaitsee, on vanhentunut teknisesti
  • Nimialueita on mm. MulDiCat-sanastolla ja jatkossa mm. LRM- ja LRMoo-käsitemalleilla
  • Elokuussa 2019 allekirjoitettiin sopimus teknisen infran rakentamisesta Metadata Management Associationin kanssa


Metadata reports -sessio:

 • Osallistujia 150
 • Kolmen metadatajaoston yhteinen raportointi- ja markkinointitilaisuus, joita on järjestetty vuodesta 2016 alkaen
 • Metadatajaostojen toimintaa linjaava UBC statement (Universal Bibliographic Control) julkaistiin 2012
 • BIbliography-jaosto:
  • Jaoston toiminta keskittyy kansallisbibliografiarekisterin ja kansallisbibliografioita linjaavan julkaisun (National bibliographies in digital age) päivittämiseen
  • Jaosto on julkaissut kansallisbibliografiarekisterin (48 kansalliskirjaston) tietojen pohjalta graaffisia yhteenvetoja verkkosivullaan.
 • Subject analysis and access -jaosto:
  • Jaostossa ajankohtaista on Genre-sanastokyselyn tulosten ja johtopäätelmien julkaiseminen verkkosivulla.
 • Cataloguing-jaosto:
  • Jaosto raportoi jaoston alaisuudessa tai rinnalla toimivien työryhmien toimintaa (ks. tarkemmin kohdasta Cataloguing-jaoston kokoukset)
 • Metadata Newsletterin toimittajat esittäytyivät ja kehottivat artikkelien lähettämiseen toimitukseen.


Keskusteluja:

 • Ranskan kansalliskirjaston Melanie Roche:
  • "Auktorisoitu" ja muiden sektoreiden kanssa jaettava metatieto tullaan tuottamaan wikibase-pohjalla. Kansalliskirjaston järjestelmä ei tosin ole avointa lähdekoodia.
 • Viron kansalliskirjaston Jane Makke:
  • Kehittävät automaattisen indeksoinnin ohjelmaa. Ovat yhteydessä Osma Suomiseen.
 • Saksan kansalliskirjaston Renate Behrens:
  • Renaten kuulumiset kansainvälisen RDA-kehittämisverkoston RSC:n kokouksesta
   • Uuteen RDA Toolkitin ei ehkä tule luvattua navigointityökalua sen kalleuden vuoksi
   • Euroopan RDA-verkoston EURIGin on painostettava RSC:tä mahdollistamaan jollakin keinoin käyttäjäystävällisempi käyttöliittymä, esim. soveltamisprofiilien kautta
  • Saksankieliset maat aikovat uudistaa RDA-koulutustaan niin, että painottuvat uuden RDA:n käytön ohjeistamiseen ja nagivointiapuvälineiden esittelyyn.
  • EURIG pyrkii jakamaan koulutusmateriaaliaan avoimesti, jotta uuden RDA:n käyttöotto onnistuisi.
IFLAn Cataloguing sectionin mid-term-kokous

Tukholmassa 26.4.2019

Käytiin läpi jaoston toimintasuunnitelmaa vuodelle 2019-2020. Asioiden etenemistä hidastuttaa Committee of Standards -ohjauksen jähmeys.

Käytiin läpi jäsenmaiden kuvailukehitystä. Osa maakohtaisista raporteista julkaistaan IFLAn Newsletterissä kesällä 2019.

Ranskan kansalliskirjasto:

 • Tekee läheistä yhteistyötä kuvailun kehittämisessä ABESin kanssa:
  • Kansalliskirjasto keskittynyt yleisiin kirjastoihin ja ABES (Sudoc-yhteisluettelo) tieteellisiin kirjastoihin
 • Kansalliskirjastolla käytössä RDA- ja LRM-pohjainen sovellus RDA-kuvailusäännöistä, nimeltään RDA-FR. Nyt mietinnässä erityisesti teoksen ja toimijan kuvailusäännöt
 • Kehitetty ns, Intermarc-formaattia, joka on laajennus UNIMARC-formaatista.
  • Tavoitteena tehdä mahdollisimman vähän muutoksia UNIMARCiin.
  • Intermarc-formaattiin päädytty kuvailumuutosten minimoimiseksi: MARC on tuttu näkymä kirjastojen kuvailijoille
  • Intermarcissa MARCin bibliografiset ja auktoriteettitiedot on yhdistetty yhdeksi formaatiksi.
  • Kaikki LRM-entiteetit kuvailllaan samaan formaattiin.
 • Muutetaan kuvailua asteittain LRM-käsitemallin mukaiseksi:
  • Tuotettu takautuvasti (koneellisesti) teos- ja manifestaatiotietueita.
  • Ekspressiot ja kappaleet tuotetaan käsin ajantasaisen kuvailutuotannon yhteydessä.
  • Kappaleen kuvailu on osoittautunut kaikkein hankalimmaksi kuvailukohteeksi nykyisten MARCiin sisällytettyjen kappaletietojen sekavuuden vuoksi
  • Rameau-auktorisointitiedostoon on tuotettu uusia maantieteellisia ja genre/muoto-termejä.
 • Kehitteillä in-house-luettelointijärjestelmä nimeltään NOEMI
  • MARC-pohjainen sisäinen tietomalli
  • Eksporttaa metatietoa mm. Bibframe- ja Dublin Core -muodoissa
  • Otetaan käyttöön 2020-2021
 • Luettelointityökalu antaa kirjastojen kuvailijoille Intermarc-pohjaisen näkymän ja muille (esim. julkaisualalle) näkymän ilman Intermarc-kenttiä

Saksan kansalliskirjasto:

 • Raportti
 • Yhteistyö arkistojen ja museoiden kanssa jatkuu auktoriteettitiedoissa
 • RSC on perustamassa soveltamisprofiileihin keskittyvää työryhmää. Soveltamisprofiileja tarvitaan uuteen RDA:han.
 • Uuden RDA:n sisältöä aletaan hienosäätää ensi vuonna (2020) mm. kommentointikierrosten avulla
 • Myös toolkit-palvelun käytettävyyttä parannetaan vasta v. 2020

Kanadan kansallisarkistokirjasto:

 • Ottaa käyttöön OCLC:n Worldshare-järjestelmän kansallisessa yhteisluettelossa
 • Valitsivat Worldsharen, sillä OCLC uudistaa aktiivisesti ja ilman eri maksua järjestelmäänsä, toisin kuin kaupalliset toimijat (esim. ExLibris).
 • Osallistuvat jatkossa aktiivisesti NACOn auktoriteettitietojen tuotantoon
 • Tutkivat mahdollisuutta Bibframen käyttöönottoon

USAn kongressin kirjasto:

 • Raportti
 • Bibframella metatietoa tuottavat 60 luetteloijaa joutuvat tuottamaan saman metatiedon myös MARC 21 -muodossa, sillä konvertteri Bibframen ja MARC 21:n välille vasta kehitteillä
 • RDA:n linjausten päivittäminen on jäädytetty siihen asti, kunnes uusi RDA otetaan kongressin kirjastossa käyttöön
 • RDA:n kehno käytettävyys (esim. navigoinnin osalta) huolestuttaa kuvailijoita
 • Uusi alusta (Prepub booklink) ennakkotiedon tallentamista varten on kehitetty julkaisijoita varten

Norjan kansalliskirjasto:

 • Teostietokannan saaminen osaksi RDA-kuvailua on osoittautunut vaikeaksi

Ruotsin Kungliga biblioteket:

Espanjan kansalliskirjasto:

 • Raportti
 • On vaihtamassa kirjastojärjestelmäänsä lähivuosina
 • RDA on otettu käyttöön osassa metatietoja
 • Tekevät yhteistyötä wikidatan kanssa metatiedon linkittämisessä

 

 

 

 • No labels