Vuosikokous järjestettiin Budapestissa 2.5.-3.5.2019

Samassa yhteydessä pidettiin RSC:n Translation working groupin kokous 2.5.2019

 


Kuva: Blanka Nagy

EURIGin vuosikokous

Ohjelma

Esitykset

EURIGin kokoonpano:

 • 44 jäsentä 27 maasta.
 • Tämän vuotisessa kokouksessa oli 38 osallistujaa.
 • EURIGissa ei ole mukana kaikki Euroopan maat. Edustuksen saamiseksi kaikista maista Executive Committee yrittää saada yhteyden mm. Kreikkaan ja Belgiaan.

Kuulumiset RDA Boardista:

 • Euroopan edustajana RDA Boardissa on Ulrike Junger Deutsche Bibliothekista.
 • RDA Board työskentelee face-to-face-vuosikokouksensa lisäksi Basecamp-alustalla, joka mahdollistaa ei aikavyöhykkeillä olevien jäsenten osallistumisen tekstien kommentointiin ja virtuaaliseen keskusteluun.
 • RDA Board haluaa laajentaa RDA:n kirjastosektorin ulkopuolelle, vaikka esim. arkisto- tai museosektorit eivät koe RDA:ta tarpeelliseksi lisäksi omiin käsitemalleihin tai sääntöihin. Tämän seurauksena RDA:sta on tulossa liian yleinen viitekehys kirjastoille eikä se toimi enää jatkossa kuvailusäännöstönä ilman soveltamisprofiilia.
 • Saksa ja UK yrittävät kehittää RDA:n oheen arkistoille sopivaa soveltamisprofiilia ja lisätä kirjastojen ja arkistojen käsitemalleihin yhteisiä ominaisuuksia. Lisäksi perustetaan työryhmä arkistoaineistolle (RSC archival working group).

Kuulumiset RSC:stä eli RDA Steering Committeesta:

 • Euroopan edustajana RSC:ssä on Renate Behrens-Neumann Deutsche Bibliothekista.
 • Visuaalisen navigointivälineen kehittäminen uuteen RDA:n on mietintätauolla, sillä kehitteillä ollut väline osoittautui liian kalliiksi ja osittain sopimattomaksi. Visuaalisen navigoinnin kehittämistämistä jatkettaneen jollain aikataululla; valmis väline julkaistaneen vasta keväällä 2020. Toistaiseksi käytössä on breadcrumb, eli lukujen välinen hierarkkia näytetään jokaisen luvun pääotsikon yläpuolella.
 • RSC on perustamassa RDA-kehittämistä varten uusia kansainvälisiä työryhmiä mm. soveltamisprofiiliin, musiikkiaineistoon, harvinaisaineistoon ja arkistoaineistoon liittyen.
 • Uuteen RDA:n liittyen ALA julkaiseen koulutusmateriaaleja ja webinaareja kaikkien maiden käyttöön.
 • Vuodesta 2020 alkaen RDA Toolkitin päivitykset ja kansainväliset kommentointiprosessit toteutetaan neljännesvuosittain.
 • RSC tulee myös ottamaan kantaa MARC 21:n ja Bibframen jatkokehittämiseen uuden RDA:n tarpeisiin mm. formaattikohtaisten työryhmien avulla.

Keskusteltiin työryhmissä, mitkä ovat vaikutelmat uudesta RDA:sta:

 • EURIGin on RSC-kokouksissa nostettava uudestaan esiin huoli RDA muuttumisesta kuvailusäännöistä viitekehykseksi ja lähetettävä RSC:lle taas julkilausuma asiasta tänä vuonna.
 • Toivottiin toisaalta RDA:n parempaa harmonisointia LRM-käsitemallin kanssa ja toisaalta erottumista LRM:n lisäämällä konkreettisuutta sääntötekstiin.
 • EURIGin lähetettävä järjestelmätoimittajille vetoomus RDA:n käyttöä tukevan kuvailutyökalun kehittämiseksi.
 • EURIG tarvitsee verkkoalueen konkreettisista kuvailuongelmista keskustelemiseksi sekä koulutusmateriaalin jakamiseksi.
 • Tarvitaan enemmän yhteistyötä eurooppalaisten kesken RDA:n konkretisoinnissa eli soveltamisprofiilien, vuokaavioiden ja työohjeiden rakentamisessa.
 • Päätettiin perustaa työryhmä eurooppalaisten esimerkkien luomiseksi uuteen RDA:han. Ryhmän kokoonpanosta sovitaan myöhemmin.

Keskusteltiin työryhmissä soveltamisprofiileista:

 • Soveltamisprofiilen toteuttamistapa on päätettävä ensin:
  • Luodaanko yksi pitkä lista elementeistä, jolloin listasta voisi suodattaa (EXCELissä tai automaattisesti) eri näkymiä, esim. teoskohtaiset elementit tai musiikin kuvailuun liittyvät elementit? VAI
  • Luodaanko jokaiselle aineistotyypille ja/tai entiteetille oma soveltamisprofiili sekä lisäksi yleinen soveltamisprofiili, joka kostuu vain kaikille aineistotyypeille yhteisistä elementeistä?
 • EURIGin yleisen soveltamisprofiilin halutaan olevan formaattineutraali, sillä Euroopan maissa käytössä eri formaatteja. Maakohtaiset huomautukset on hankala toteuttaa yleisessä profiilissa paitsi, jos voi suodattaa muiden maiden huomautukset pois näkyvistä.
 • Soveltamisprofiiliin halutaan sisällytettävän vain elementit, joihin sovelletaan joitakin määrityksiä, kuten pakolliset elementit; elementit, joihin liittyy linjauksia; elementit, joille on määritelty jokin sanaston tai syntaksin merkintätapa; elementit, joiden muutokset vaikuttavat entiteettin identiteettiin. 
 • Soveltamisprofiiliin voisi sisällyttää myös mappaukset eri standardeihin.
 • Soveltamisprofiilit pitäisi voida integroida RDA Toolkitiin siten, että kaikki RDA:n muutokset päivittyisivät soveltamisprofiiliin automaattisesti.
 • Halutaan RDA Toolkitiin oma julkaisualusta soveltamisprofiileille. Soveltamisprofiilit pitäisi olla näytettävissä heti RDA Toolkitin etusivulla.
 • EURIG lähettää kyselyn jäsenilleen, mikä soveltamisprofiili (yleisen lisäksi) pitäisi tehdä ensin.

Kuulumiset European Bibframe workshopista (Leif Andresen, Tanskan kansalliskirjasto):

 • Verkoston RSC:lle lähettämä selvityspyyntö RDA:n ja Bibframen sisällöllisestä suhteesta ei saanut vastakaikua. RSC totesi, että toivoo selvityspyyntöjä vain muodollisesti perustetuilta organisaatioilta, ei verkostoilta, jotka ovat olemassa vain työpajojen muodossa.
 • Myöskään Ruotsin kansalliskirjaston RDA-vastaavien RSC:lle lähettämään vastaavanlaiseen viestiin ei tullut mitään vastausta, vaikka RDA:ta ja Bibframea käyttävä kansalliskirjasto esitti huolensa näiden kahden standardin osittaisesta yhteentoimimattomuudesta ja kehittymisestä eri suuntiin.
 • Todettiin, että olisi hyvä pyytää jäseneksi European Bibframe workshopiin joku RSC:ltä, jotta saataisiin yhteistyötä ja vuorovaikutusta RDA:n ja Bibframen kansainvälisen kehittämisen välille.
 • Unkari on seuraava Bibframen käyttöön ottava kansalliskirjasto.
 • Seuraava European Bibframe workshop on Tukholmassa syyskuun puolessa välissä.

GDPR-tietosuoja-asetuksen soveltaminen Espanjan kansalliskirjastossa (Roberto Gomez Prada):

 • Vain auktoriteettikontrollille tarpeelliset tietoja on lupa käsitellä kuvailtaessa toimijoita.
 • Toimijan yksilöimiseksi keskeiset tiedot on kansalliskirjaston erikoisasemaansa vedoten lupa avata kaikkien nähtäville.
 • Yksityisyyden suojaan liittyvät tiedot (esim. syntymäaika) poistetaan kuitenkin tiedonhakijoiden näkyviltä, jos kuvailtu henkilö sitä itse pyytää.
 • Sensitiivisten tietojen tallentamista tai avaamista on vältettävä.
 • Tiedonlähteenä voi käyttää vain julkisia lähteitä. Jos saa tiedon esim. itse kirjoittajalta, pitää tiedon käsittelyyn saatava henkilöltä itseltään kirjallinen lupa.
 • Espanjan kansalliskirjasto tulkitsee VIAF-tietokannan laajennukseksi kansallisesta tietokannasta. Lainsäädännön suhde VIAFiin on vielä selvitettävänä. Valituksia VIAFissa julkaistuista GDPR:n piiriin kuuluvista tiedoista ei ole tullut.
 • Saksassa on tulkittu asetusta niin, että vastuun tietojen käsittelystä ottaa se taho, joka jatkokäyttää Deutsche Bibliothekin tuottamaa ja julkaisemaa metatietoa.

Ranskan kansalliskirjaston RDA-version esittely (Francoise Leresche):

 • Ranskalaisten RDA-versio, nimeltään RDA-FR, on Ranskan kansalliskirjaston ja ABESin (tieteellisten organisaatioiden kirjastojen verkosto) yhteistyön tulos.
 • Samalla on luotu kansallinen auktoriteettitiedosto, jossa on huomioitu myös arkistot ja museot sekä wikidatayhteydet.
 • Aiheen kuvailuun liittyvää sanastoa (Rameau) on uudistettu mm. uuden syntaksin kautta.
 • UNIMARCin pohjalta kehitetään Intermarc-NG-nimistä formaattia.
 • RDA-FR eroaa jonkin verran kansainvälisestä RDA:sta:
  • Konkreettinen, yksityiskohtainen ja implementointivaihtoehdot huomioiva väline luetteloijalle.
  • RDA-FR voidaan kuitenkin sanoa olevan ranskalainen sovellus RDA:sta.
  • RDA-FR on RDA:ta enemmän poikennut toteutuksessaan LRM-mallissa, joka kuitenkin on huomioitu mahdollisuuksien mukaan.
  • RDA-FR:ssä luodaan entiteettikohtaiset tietueet teokselle, ekspressiolle, manifestaatiolle, kappaleelle, henkilölle ja paikalle.
  • Alaentiteetteinä (subentities) tallennetaan käsite, genre/form, tapahtuma, suku ja yhteisö.
  • Ajanjaksoentiteettinä huomioidaan vain nimetyt ajanjaksot. Numeraalia ajankohtia käsitellään attribuutteina.
  • Nomenia käsitellään attribuuttina, ei entiteettinä.
  • Yhteistoimija (collective agent) ei sisälly tietomalliin.
  • Jotkin elementit on sisällytetty eri entiteetteihin toisin kuin kansainvälisessä RDA:ssa. Jotkin elementit sisältyvät useampaan entiteettiin.
  • Aggregaattiin sisältyvien teosten tekijät voi linkittää suoraan myös aggregaattiteokseen ( toisin kuin kansainvälisessä RDA:ssa). Aggregaattimanifestaatioon voi sisällyttää ekspression elementtejä, kuten suhteita esiintyjiin ja sisältötyyppejä.
  • Mahdollisuus käyttää yleisemmän tason ilmauksia entiteettien välisissä suhteissa.
  • Ei samoja suhde-elementtejä teoksella ja ekspressiolla.
 • Kuvailussa käytetään joidenkin termien osalta oman sanaston sijaan wikidatassa esiintyviä termejä, sillä termien ylläpito omassa sanastossa olisi niiden muuttuvuuden vuoksi liian työlästä.
 • Fiktiivisten entiteettien käsittelystä RDA-FR:ssä ei ole vielä päästy yksimielisyyteen.
 • Lisätietoja: https://www.transition-bibliographique.fr/

Rakennusten, kulkuneuvojen ja artefaktien kuvailu:

 • Latvian kansalliskirjasto teki aloitteen ko. entiteettien kuvailun linjaamiseksi.
 • Latvia ehdottaa rakennusten kuvailua paikkoina, ei toimijoina. Perusteluna on se, että rakennukset eivät toimi.
 • Latvia myös ehdottaa kulkuneuvojen ja artefaktien kuvailua teoksina, ei toimijoina.
 • Muutos helpottaisi samannimisten organisaatioiden ja rakennusten erottelua toisistaan sekä mahdollistaisi suhteiden nykyistä monipuolisemman käytön toimija- ja paikkaentiteettien sekä toimija- ja teosentiteettien välillä.
 • Ranska kannattaa Latvian ehdotusta.
 • Päätettiin jatkaa Latvian ehdotuksen työstämistä EURIGin Editorial Committeessa.


EURIGin hallitus 2017-2019. Kuva: Blanka Nagy

RSC:n Translation WG:n kokous

Tallenne kokouksen iltapäivän osuudesta: https://drive.google.com/file/d/1Cddgr0DW-Sr4NI6hFJfFOBjQ2qUu1oNx/view?usp=sharing.

Uusi RDA on enemmän data dictionary kuin kuvailusääntöteksti.

 • Uudesta RDA:sta julkaistiin 30.4.2019 ns. stable-versio, joka toimii käännösten pohjana.
 • Uusi RDA muuttuu viralliseksi RDA:ksi todennäköisesti vuoden 2019 lopussa.
 • Nykyinen RDA on käytettävissä vielä vuoden uuden RDA:n viralliseksi julkistamisen jälkeen eli todennäköisesti vuoden 2020 loppuun asti.

Jamie Hennellyn julkaisema prosessisuunnitelma käännöstyölle tässä. Työvaiheiden järjestys osoitettu numeroin dokumentissa.

 • Elementtikäännökset:
  • On oltava tehtynä ennen tekstien kääntämisen alkamista Tradosissa.
  • Elementtikäännökset on tehtävä jatkossakin Google-sheet-ohjelmassa, vaikka saksalaiset kollegat ovat saaneet elementtikäännökset toimimaan Tradosissa, Translation Memorya hyödyntäen. Jamie ei suosittele Tradosin käyttöä elementtikäännöksiin, sillä se vaatii monia työvaiheita onnistuakseen.
  • Auto Hot Key -ohjelmaa on mahdollista käyttää toistuvien fraasien hallintaan EXCEL-tiedostoissa.
  • Elementtikäännöksiin ei saa lisätä omia scope noteja.
  • Elementtikäännöksiä on mahdollista päivittää tekstikäännösten yhteydessä tai jälkeen, mutta siinä tapauksessa pyydettävä Danielia lataamaan Google-sheet-ohjelmaan uusi tiedosto tai tiedostot. Vanhoihin ja jo RDA Registryyn lähetettyihin tiedostoihin ei saa päivittää mitään.
 • Tekstikäännökset:
  • On tehtävä aina Tradosissa. Jos päivittää esim. stage-vaiheessa tekstejä CMS:ssä, voivat Trados ja Translation Memory mennä sekaisin.
 • Muut käännökset:
  • Boilerplate-tekstit on käännettävä ennen muiden tekstiosuuksien kääntämistä.
  • Translation table -käännökset eli otsikkojen käännökset on tehtävä samaan aikaan kuin boilerplate-käännökset.
  • Käyttöliittymän käännöstä voi lykätä myöhemmäksi, mutta sitä ei suositella.
  • Help-osion voi kääntää halutessaan ja muuttaa screen shotit suomenkielisiksi tai tehdä koko help-osion itse.
  • Esimerkit ovat tekstistä irrallisessa tiedostossa, joten niitä voi päivittää milloin ja niin usein kuin haluaa. Englanninkielisiä esimerkkejä ei käännetä, ja ne voi korvata suomenkielisillä. Esimerkit näkyvät sääntötekstin yhteydessä.
 • SDL-käännösohjelma:
  • Sisältää Trados-online-version, joka mahdollistaa toisten käännöstyöryhmän jäsenten käännösten tarkastelun reaaliaikaisesti.
  • Sisältää uuden Group share -osion, joka sisältää kollektiivisen, koko käännösryhmän yhteisen translation memoryn.
  • SDL:n käyttöä ehkä laajennetaan term base -osioon, jossa voi esim. hallinnoida usein toistuvia lauseita listana. Term base -osion käyttöönotto korvaisi toistaiseksi käytössä olevan boilerplate-tiedoston käytön.
 • Koulutukset:
  • Tradosin uuden version ja uuden CMS:n koulutukset järjestetään kesäkuussa 2019.
  • Kaikki koulutukset tallennetaan.
  • USAn kirjastoille pidettävistä uuden RDA:n yleisesittely-webinaareista tuotetaan tekstitiivistelmät eurooppalaisille kirjastoille. Puolen vuoden embargon jälkeen webinaarimateriaali on ilmaiskäytössä myös eurooppalaisille. Lisäksi Kathy Glennan esittelee uutta RDA:ta IFLAn konferenssin RDA-satelliittikokouksessa 21.8.2019 Thessalonikissa, Kreikassa.
 • Muuta:
  • Linjausten julkaisemiin RDA Toolkitissa liittyvää maksua ei tarvitse maksaa uudestaan uuden RDA:n yhteydessä, vaan maksu on kertaluonteinen.

Muita keskusteluja

Keskustelu Alan Danskinin kanssa:

 • British Libraryn metatietovisio pohjaa British Libraryn (BL) kunnianhimoiseen strategiaan. Uusi kuvailuympäristö pyritään luomaan 4 vuodessa, mikä on ylioptimistinen tavoite.
 • Uusi kuvailuympäristö tukeutuu entiteettien määrittelyn osalta LRM-käsitemalliin. BL ei halua sitoutua kuvailuympäristössään mihinkään formaattiin, mutta on valmis importoimaan ja eksportoimaan metatietoa kaikissa yleisissä kuvailuformaateissa, kuten Dublin Coressa ja Bibframessa.
 • Kuvailuympäristön muutos toteutetaan vain BL:lle, ei muille kirjastoille, jos metatietoasiantuntijat saavat myytyä visionsa BL:n johdolle.
 • Kuvailuympäristö tulee huomioimaan myös arkiston käsitemallin ja museoiden näkökulman metatietoon LRM-viitekehyksen sallimissa rajoissa.

Keskustelu Ahava Cohenin kanssa:

 • Israelin kansalliskirjaston toimijakuvailussa hoidetaan monikielisyys (4 virallista kuvailevan yhteisön kieltä) toistamalla 100-kenttää sekä tallentamalla eri kirjoitusjärjestelmien nimimuodot 400-kenttiin.
 • Eri kieliset nimimuodot poimitaan eri auktoriteettitietokannoista samaan auktoriteettitietueeseen. Kielikoodit tallentuvat nimimuotoihin sen mukaan, mistä lähteestä nimimuoto on poimittu. Loppukäyttäjälle näytetään nimimuoto loppukäyttäjän haluamalla kielelle.
 • Toimija-auktorisoinnissa käytetään MARC 21 -formaattia ja Alma-järjestelmää.

 

 

 

 

 

 • No labels