Oheista UDK-luokituskaaviota on käytetty 1970-luvun alkupuolelta lähtien. Kaunokirjallisuudesta on luokitettu myös vanhempaa aineistoa. 


Lisäluvut  (huom. kaunokirjallisuuden lisäluvut ks. luokan 820/89 kohdalta)

(024.7) lasten- tai nuortenkirja

(07)      koulukirja, oppikirja (esikoulu, peruskoulu, lukio)

            - lisäluku liitetään ko. alan luokan perään, esim. fysiikan oppikirja 53(07)001Tiede. Tieteen teoria. Tiedehallinto. Tiedepolitiikka. Tutkimuspolitiikka. Tutkimustyö. Tieteen popularisointi. Tulevaisuuden tutkimus. Futurologia
- tietyn alan tutkimustyö: ko. alan luokka
002Tietopalvelu. Dokumentaatiopalvelu. Informaatiopalvelu. Tietokannat
003Semiotiikka. Merkit. Symbolit. Kirjoitus. Kirjoitusjärjestelmät
004 Tietotekniikka. Tietojenkäsittely. Atk
006Standardit. Normit. Standardisoiminen
007

Kybernetiikka. Informaatioteoria. Kommunikaatioteoria

008

Sivilisaatio. Kulttuuri. Edistys

009

Humanistiset tieteet, yleistä

01

Bibliografiat. Julkaisuluettelot
02

Kirjastotoimi. Kirjastotiede

03

Tietosanakirjat. Yleiset hakuteokset
- tietyn alan tietosanakirjat ja hakuteokset: ko. alan luokka

05

Kausijulkaisut. Aikakauslehdet. Sarjat

061

Yhteisöt. Järjestöt. Säätiöt. Tutkimuslaitokset. Kokoukset. Näyttelyt
- tietyn alan järjestöt, yhteisöt, säätiöt, tutkimuslaitokset ja kokoukset: ko. alan luokka
- kuvataidenäyttelyt: 7.091 ja ko. kuvataiteen luokka
- valokuvanäyttelyt: 7.091 ja 77

069

Museot. Museologia

07

Lehdistö. Journalismi. Sanomalehdet
- ks. myös 659

08 (2002-)

Sekasisältöiset teokset

09

Käsikirjoitukset. Harvinaiskirjat. Bibliofilia. Exlibrikset

1

Filosofia
11/12

Metafysiikka. Ontologia. Estetiikka. Luonnonfilosofia
- kuvataide-estetiikka: 7.0
- musiikin estetiikka: 78
- kirjallisuusestetiikka: 82

13

Okkultismi. Salatieteet. Astrologia. Paranormaalit ilmiöt

14

Filosofiset suuntaukset

141.33

Teosofia. Kristosofia. Antroposofia. Filosofinen mystiikka

159.9

Psykologia

159.92

Kehityspsykologia. Persoonallisuuden psykologia. Luovuus. Lahjakkuus. Älykkyys.

159.94/.95

Henkiset perustoiminnot. Psykomotoriikka. Tunteet. Motivaatio. Kognitio. Muisti. Oppiminen. Ajattelu

16

Logiikka. Tietoteoria. Epistemologia

17

Etiikka. Moraali. Käytännöllinen filosofia. Elämäntaito

2

Uskonto. Teologia

21

Luonnollinen teologia. Vapaa-ajattelu. Ateismi. Panteismi

22/28

Kristinusko. Kristillinen teologia.

22

Raamattu

23

Dogmatiikka

24

Kristillinen etiikka. Kristillinen taide. Hymnologia. Hartaus. Mystiikka. Askeesi. Uskonnolliset kokemukset
- kristillinen taide: ko. taiteen luokka ja 24
- hengellinen musiikki, virret : 78 ja 24

25

Pastoraaliteologia. Homiletiikka. Saarnaoppi. Saarnat. Sielunhoito

26

Kristillinen kirkko. Kirkon hallinto. Kirkko ja yhteiskunta. Ekumenia. Liturgiikka. Sakramentit. Kristillinen kasvatus. Kristilliset järjestöt. Diakonia. Lähetystyö

27

Yleinen kirkkohistoria. Patristiikka

28

Kristilliset kirkot. Kristilliset yhteisöt. Kristillisperäiset yhteisöt

281.9

Ortodoksinen kirkko

29

Uskontotiede. Mytologia. Ei-kristilliset uskonnot - mytologia ks. myös 39

3

Yhteiskuntatieteet

303

Yhteiskuntatieteiden tutkimusmenetelmät. Yhteiskuntatieteiden metodologia
- tilastomenetelmät ks. myös 311

304

Yhteiskuntapolitiikka. Sosiaalipolitiikka
- ks. myös 364

305Sukupuolentutkimus. Sukupuoliroolit
308

Sosiografia. Yhteiskuntakuvaus

311

Tilastotiede. Tilaston teoria. Tilastomenetelmät
- tilastomenetelmät ks. myös 303
- matemaattinen tilastotiede: 51
- erikoistilastot: alan luokka ja 311

314

Väestötiede. Väestötutkimus. Demografia. Muuttoliike. Siirtolaisuus

316

Sosiologia

316.6

Sosiaalinen käyttäytyminen. Sosiaalipsykologia

316.7

Kulttuurisosiologia. Kulttuuriantropologia. Sosiaaliantropologia
- perinnetieteet: 39

32

Politiikantutkimus. Valtio-oppi

323

Sisäpolitiikka

323.1

Kansallisuusliikkeet. Kansallisuuskysymykset. Kansalliset vähemmistöt

324

Vaalit

327

Kansainväliset suhteet. Kansainvälinen politiikka. Ulkopolitiikka

327.3

Rauhanliike. Pasifismi. Aseidenriisunta

328

Kansanedustuslaitokset. Hallitukset

329

Poliittiset puolueet. Poliittiset liikkeet

33

Kansantalous. Kansantaloustiede

330

Kansantaloustieteen yleiset käsitteet. Kansantalouden teoria. Kansantulo. Kulutus. Elintaso

331

Työ. Työtiede

331.1

Työelämän suhteet. Työmarkkinajärjestöt. Ammattiyhdistysliike. Työpaikkademokratia. Työtaistelut

331.2

Palkat. Palkkaus

331.4

Työolot. Työympäristö. Työsuojelu. Työturvallisuus. Työterveys. Työperäiset sairaudet. Työtapaturmat. Työterveyshuolto
- ammattitaudit, työperäiset sairaudet (lääketieteelliset julkaisut): 616

331.5

Työllisyys. Työttömyys. Työmarkkinat

332

Aluetalous. Maa. Kiinteistöt
- aluesuunnittelu, aluetutkimus: 711

334

Osuustoiminta. Kauppakamarit

336

Julkinen talous. Valtiontalous. Kunnallistalous
- kunnallistalous: 336 ja 352
- valtiontalous: 336 ja 353/354

336.2

Verotus

336.7

Raha. Valuutta. Pankit. Arvopaperit. Luotot

338

Taloudellinen tila. Suhdanteet. Talouspolitiikka. Taloussuunnittelu
- aluetalous: 332

338.4

Elinkeinot. Palvelusektori. Matkailuelinkeino

338.5

Hinnat
- tietyn tuotteen hinta: alan luokka ja 338.5

339

Kauppa
- kauppa liiketalouden kannalta: 658.8

339.5/.9

Ulkomaankauppa. Kansainvälinen kauppa. Kauppapolitiikka. Tullit. Kansainväliset taloussuhteet. Maailmantalous

339.96

Kehitysyhteistyö. Kehitysapu

34

Oikeus

340

Oikeuden aputieteet. Oikeustieteen metodologia

341

Kansainvälinen oikeus

342

Julkisoikeus. Valtio-oikeus. Valtiosääntöoikeus. Perusoikeudet. Kansalaisoikeudet. Ihmisoikeudet
- hallinto-oikeus: 351/354

343

Rikosoikeus. Kriminologia. Vankeinhoito

347

Siviilioikeus

347.7

Kauppaoikeus. Yhtiöoikeus. Immateriaalioikeus. Tekijänoikeus

348

Kirkko-oikeus

349

Oikeuden erikoisaloja

35.08

Hallintoviranomaiset. Virkamiehet. Viranhaltijat. Toimenhaltijat

351/354

Julkinen hallinto. Hallinto-oikeus. Hallinto-oppi. Poliisitoimi

352

Kunnallishallinto. Paikallishallinto

353/354

Valtionhallinto. Keskushallinto. Väliportaan hallinto. Lääninhallinto. Maakuntahallinto. Aluehallinto

355/359

Sotataito. Sotatiede. Maanpuolustus

364

Sosiaaliturva. Sosiaalihuolto. Sosiaalityö. Sosiaalipalvelut. Sosiaaliavustukset. Kansanterveys. Sairaalat
- ks. myös 304
- kansanterveys ks. myös 613 ja 614

Lisäluvut:
-053.2 Lastenhuolto. Lastensuojelu. Päivähoito. Nuortenhuolto
-053.9 Vanhustenhuolto. Vanhuspolitiikka 
-056.26 Vammaishuolto. Invalidihuolto. Kehitysvammahuolto 

365

Asuminen. Asuntopolitiikka

366

Kuluttajapolitiikka. Kuluttajansuoja. Kuluttajaneuvonta. Kuluttajakäyttäytyminen
- kulutus kansantalouden kannalta: 330

368/369

Vakuutus. Eläkkeet

37

Kasvatus. Opetus. Koulutus

371

Kasvatuksen ja opetuksen organisaatio. Koulutoimi. Opetusmenetelmät
- yleiset, muut koulutustason mukaan
- peruskoulu, lukio: 373
- ammattikoulu: 377
- ammattikorkeakoulut: 377 ja 378
- yliopistot: 378.4
- eri alojen korkeakoulut: 378.6

372

Esikouluopetus. Aineopetus

373

Peruskoulu. Lukio
- myös kansakoulu

374

Aikuiskasvatus. Nuorisotyö. Työväenopistot. Kansalaisopistot

376

Erityiskasvatus. Erityisopetus

377

Ammatillinen koulutus. Ammattikoulutus

378

Akateeminen koulutus. Korkeanasteen koulutus. Korkeakoululaitos. Tieteellinen opetus

378.4

Yliopistot

378.6

Eri alojen korkeakoulut

379.8

Vapaa-aika. Harrastukset
- lasten katselukirjat: 379.8(024.7)
- askartelu: 688/689

389

Mitat. Painot

39

Perinnetieteet. Etnologia. Kansatiede. Kansanrunous. Folkloristiikka
- tähän luokkaan myös vitsit
- kulttuuri- ja sosiaaliantropologia: 316.7
- kansanmusiikki: 78 ja 39
- kansantanssit: 793/794 ja 39

5

Matematiikka. Luonnontieteet

502/504

Luonto. Luonnonsuojelu. Ympäristönsuojelu. Ympäristötieteet. Ympäristön tila

51

Matematiikka

52

Tähtitiede. Avaruustutkimus. Geodesia. Maanmittaus. Kartografia
- kartat, kartastot: 912

53

Fysiikka

54

Kemia

55

Geologia. Geofysiikka. Geokemia. Seismologia. Glasiaaligeologia. Geomorfologia. Oseanografia. Petrologia. Malmit

551.5

Meteorologia. Ilmatiede

556

Hydrologia. Limnologia

56

Paleontologia

57

Biologiset tieteet. Biologia

574.5

Hydrobiologia

58

Kasvitiede

59

Eläintiede

608

Keksinnöt. Innovaatiot. Patentit

61

Lääketiede

611

Anatomia

612

Fysiologia

613

Henkilökohtainen terveydenhoito ja hygienia. Ravitsemus. Lepo. Kuntoliikunta
- kuntoliikunta ks. myös 796/799

613.8

Päihteet. Tupakointi. Alkoholinkäyttö. Huumeiden käyttö. Sukupuolielämä
- päihdehuolto: 364 ja 613.8

614

Terveydenhuoltohenkilöstö. Lääkärit. Elintarvikevalvonta. Ympäristöterveys
- ks. myös 364

614.8

Tapaturmat. Tapaturmantorjunta. Palontorjunta. Säteilyturvallisuus. Pelastuspalvelu. Ensiapu
- työtapaturmat: 331.4
- liikenneonnettomuudet: 656

615

Farmakologia. Farmasia. Lääkkeet. Lääkeaineet. Toksikologia. Apteekit

615.8

Hoitomenetelmät. Terapia. Psykoterapia. Psykoanalyysi. Kuntoutus. Fysioterapia. Vaihtoehtoiset hoitomenetelmät. Kansanlääkintä
- hoitomenetelmät ks. myös 616
- kansanlääkintä ks. myös 39
- psykoanalyysi, ks. myös 159.9

616

Patologia. Tautioppi
- hoitotyö, sairaanhoito (yleensä), muut ks. ko. alan luokka
- kirurgia ks. myös 617
- terveydenhuoltohenkilöstö: 614

616.314

Odontologia. Hammaslääketiede. Hammastaudit

616.8

Neurologia. Neurokirurgia. Hermoston taudit. Psykiatria

617

Kirurgia. Ortopedia. Oftalmologia. Silmätaudit
- yleiset kirurgiaa käsittelevät teokset sekä silmä- ja luukirurgia, muut ks. alan mukaan (esim. sydänkirurgia: 616)

618

Gynekologia. Naistentaudit. Synnytysoppi

619

Eläinlääketiede. Kotieläinten taudit

62

Insinööritieteet. Tekniikka

620

Aineoppi. Materiaalioppi. Aineenkoetus
- ks. myös 53

620.9

Energiatalous. Energiapolitiikka

621

Konetekniikka. Konepajatekniikka. Mekaaninen teknologia. Työstö

621.039

Ydintekniikka

621.3

Sähkötekniikka. Voimalat. Elektroniikka

621.39

Viestintätekniikka. Tietoliikennetekniikka

622

Kaivostekniikka

623

Sotatekniikka. Asetekniikka

624

Rakennustekniikka yleensä. Rakennusstatiikka. Geotekniikka. Maarakennus. Perustukset. Sillanrakennus. Kalliorakennus. Tunnelinrakennus

625

Tienrakennus. Radanrakennus

626/627

Vesirakennus. Satamat. Padot
- satamat ks. myös 656.6

628

Yhdyskuntatekniikka. Kunnallistekniikka. Vesihuolto. Ympäristönsuojelutekniikka
- ympäristönsuojelu: 502/504

628.3/.6

Jätteet. Jätevesi. Jätteiden käsittely. Jätehuolto. Teollisuushygienia

629

Kulkuneuvot. Liikennevälineet
- liikenne: 656

63

Maatalous. Metsätalous. Metsästys. Kalastus. Yleistä

630

Metsätalous. Metsänhoito

631

Maatalous. Maatalouspolitiikka

632

Kasvitaudit. Kasvituholaiset. Rikkakasvit. Kasvinsuojelu
- kasvitaudit metsän kannalta: 630

633+635

Kasvinviljely. Vihannesviljely. Puutarhat. Huonekasvit
- hedelmäpuutarhat: 634

634

Hedelmänviljely. Marjanviljely

636

Kotieläintalous. Kotieläinhoito. Lemmikkieläimet. Turkiseläimet

637

Kotieläintuotteet. Meijerit. Teurastamot
- elintarviketeollisuus: 663/664

638

Mehiläishoito

639.1

Metsästys. Riistatalous. Riistanhoito

639.2/.6

Kalastus. Kalatalous. Kalanviljely. Ravustus

64

Kotitalous. Laitostalous. Suurtalous. Ravitsemisala. Majoitusala

641/642

Ruoka-aineet. Ruoanvalmistus. Ateriat. Keittokirjat
- elintarviketeollisuus, juomateollisuus: 663/664

643/649

Kodinhoito. Kodinsisustus. Siivous. Lastenhoito. Kauneudenhoito. Vaatehuolto. Kiinteistönhoito
- sisustustaide: 74

65

Teollisuuden, kaupan ja liikenteen organisaatio

65.01

Organisaatiotutkimus. Organisaatioteoria. Johtaminen

651

Toimistot. Toimistotekniikka. Toimistotyö

654

Tietoliikenne. Radio. Televisio. Tietoverkot. Internet
- radio, televisio ks. myös 659
- tietoverkot, Internet ks. myös 621.39, 004
- viestintätekniikka: 621.39

655

Graafinen teollisuus. Kirjapainotaito. Kustannustoiminta. Kirjakaupat
- verkkojulkaiseminen: 655 ja 654

656

Liikenne. Liikenneturvallisuus. Liikenneonnettomuudet. Postilaitos
- kuljetus ks. myös 658
- liikennevälineet: 629

656.6

Vesiliikenne. Merenkulku
- vesikulkuneuvot: 629

657

Laskentatoimi. Kirjanpito

658

Liiketalous

658.5/.6

Tuotannonsuunnittelu. Laadunvalvonta. Tuotesuunnittelu

658.8

Markkinointi. Myynti. Vähittäiskauppa. Tukkukauppa - kauppa kansantalouden kannalta: 339
- kansainvälinen kauppa: 339.5/.9

659

Mainonta. Tiedotustoiminta. Joukkoviestintä. Suhdetoiminta.
- joukkoviestintä ks. myös 07 sekä 654

66/68

Eri teollisuudenaloja

66

Kemianteollisuus. Kemian tekniikka

662

Räjähdysaineet. Polttoaineet. Polttotekniikka

663/664

Tekninen mikrobiologia. Käymisteollisuus. Juomateollisuus. Nautintoaineteollisuus. Elintarviketeollisuus. Elintarviketeknologia
- kotieläintuotteet, meijerit, teurastamot: 637
- ruoka-aineet, ruoanvalmistus: 641/642

669

Metallurgia

674

Puuteollisuus. Mekaaninen metsäteollisuus

675

Nahkateollisuus. Nahkatuotteet

676

Massateollisuus. Paperiteollisuus

677+687

Tekstiiliteollisuus. Vaatetusteollisuus. Muoti

678

Muoviteollisuus

681.5

Säätötekniikka. Säätöjärjestelmät. Säätömenetelmät. Säätölaitteet. Automaatiotekniikka. Robotiikka

688/689

Käsityöt. Leikkikalut. Koristeet. Askartelu
- taidekäsityö: 74

69

Talonrakennus

696/697

LVI-tekniikka. Rakennusten lämmitys. Ilmastointi. Ilmanvaihto

7.0

Taide

7.091

Taidenäyttelyt
- tietyn alan taidenäyttelyt: 7.091 ja ko. taiteen alan luokka, esim. kuvanveistonäyttelyt: 7.091 ja 73

711

Aluesuunnittelu. Seutusuunnittelu. Maaseudun suunnittelu. Kaupunkisuunnittelu. Yhdyskuntasuunnittelu. Aluetutkimus. Kaavoitus
- aluetalous: 332

712/719

Maisemasuunnittelu. Puutarha-arkkitehtuuri. Viherrakentaminen. Maisemansuojelu. Hautausmaat
- maisemansuojelu ks. myös 502/504
- viherrakentaminen ks. myös 633+635
- liikunta-alueet: 712/719 ja 796/799

72

Arkkitehtuuri. Rakennustaide

73/76

Kuvataide

73

Kuvanveisto. Keramiikkataide. Metallitaide. Numismatiikka. Mitalitaide

74

Piirustus. Taideteollisuus. Taidekäsityö. Sisustustaide. Lasitaide
- käsityöt: 688/689

741.5

Sarjakuvat

75

Maalaustaide

76

Grafiikka

77

Valokuvaus

78

Musiikki - kansanmusiikki: 78 ja 39
- hengellinen musiikki, virret: 78 ja 24
- ooppera, baletti ks. myös 791/792

791/792

Huvit. Elokuva. Videotaide. Teatteri. Ooppera. Tanssitaide. Baletti. Sirkus
- ooppera- ja balettimusiikki: 78
- tanssit (ei esittävänä taiteena): 793/794

793/794

Seuraleikit. Tanssit. Tanssiurheilu. Tietokilpailut. Pelit. Taikatemput
- tanssitaide: 791/792

796/799

Liikunta. Urheilu. Voimistelu. Liikuntavälineet. Urheiluvälineet. Retkeily
- kuntoliikunta: 613

8

Kielitiede. Kirjallisuus

80

Kielet

800/801

Kielitiede. Lingvistiikka

801.3

Sanakirjat

802.0

Englannin kieli

803

Germaaniset kielet

803.0

Saksan kieli

803.97

Ruotsin kieli

804

Romaaniset kielet

804.0

Ranskan kieli

805.0

Italian kieli

806.0

Espanjan kieli

807

Latinan kieli. Kreikan kieli

808

Slaavilaiset kielet. Venäjän kieli. Balttilaiset kielet. Latvian kieli. Liettuan kieli

809

Itämaiset, afrikkalaiset, seemiläiset, altailaiset ja uralilaiset kielet. Muut kielet

809.45

Suomalais-ugrilaiset kielet

809.454.1

Suomen kieli

82

Yleinen kirjallisuustiede. Kirjallisuudentutkimus. Suullinen esitystaito

820/89

Eri kansojen ja kielialueiden kirjallisuus
- luokitus teoksen alkukielen mukaan
- luokka muodostetaan ko. kielialueen kirjallisuuden luokasta ja kirjallisuuden lajin lisäluvusta, esim. romaani, jonka alkukieli on suomi: 894.541-3
Kaunokirjallisuuden lisäluvut:
-1 runous
-2 näytelmäkirjallisuus, kuunnelmat, libretot, filmikäsikirjoitukset
-3 proosa
-4 esseet (vain yleisluonteiset esseet, muut ks. alan luokka)
-5 puheet, esitelmät (vain yleisluonteiset puheet ja esitelmät, muut ks. alan luokka)
-6 kirjeet (vain yleisluonteiset kirjeet, muut ks. alan luokka)
-8 antologiat (useampi kuin yksi kirjoittaja), aforismit

820

Englanninkielinen kirjallisuus

830

Saksankielinen kirjallisuus. Jiddišinkielinen kirjallisuus

839.3

Hollanninkielinen kirjallisuus. Flaaminkielinen kirjallisuus. Afrikaansinkielinen kirjallisuus

839.59

Islanninkielinen kirjallisuus

839.6

Norjankielinen kirjallisuus

839.7

Ruotsinkielinen kirjallisuus

839.79

Suomenruotsalainen kirjallisuus

839.8

Tanskankielinen kirjallisuus

84

Romaanisen kielialueen kirjallisuus

840

Ranskankielinen kirjallisuus

850

Italiankielinen kirjallisuus

860+869.0

Espanjankielinen kirjallisuus. Portugalinkielinen kirjallisuus

87

Antiikin kirjallisuus. Latinankielinen kirjallisuus. Kreikankielinen kirjallisuus

882

Venäjänkielinen kirjallisuus

884

Puolankielinen kirjallisuus

885

Tšekinkielinen kirjallisuus. Slovakinkielinen kirjallisuus

886/888

Serbokroaatinkielinen kirjallisuus. Sloveeninkielinen kirjallisuus. Makedoniankielinen kirjallisuus. Bulgariankielinen kirjallisuus. Latviankielinen kirjallisuus. Liettuankielinen kirjallisuus

89

Muu indoeurooppalainen kirjallisuus. Itämaiden kirjallisuus. Arabiankielinen kirjallisuus. Hepreankielinen kirjallisuus. Turkinkielinen kirjallisuus
- kiinan- ja japaninkielinen kirjallisuus: 895

894.5

Suomalais-ugrilaisten kansojen kirjallisuus

894.511

Unkarinkielinen kirjallisuus

894.541

Suomenkielinen kirjallisuus

894.545

Vironkielinen kirjallisuus

894.55

Saamenkielinen kirjallisuus

895

Kiinankielinen kirjallisuus. Japaninkielinen kirjallisuus

896

Afrikan maiden kirjallisuus (negroafrikkalaiset kielet)

902/904

Arkeologia. Esihistoria

908

Paikallishistoriat. Kotiseutu
- 908 ja paikannimi (suomenkielinen muoto, jos sellainen on), esim. 908 Ilomantsi, 908 Tornionjokilaakso

91

Maantiede. Matkat
- eri maiden maantiede ja eri maihin kohdistuvat matkat, ks. ko. maan (maanosan) luokka

912

Kartat. Kartastot
- kartografia: 52

914

Eurooppa

914.80

Suomi

915

Aasia

916

Afrikka

917

Pohjois-Amerikka. Keski-Amerikka

918

Etelä-Amerikka

919

Australia. Oseania. Napa-alueet

929Henkilöhistoria. Elämäkerrat. Muistelmat. Matrikkelit
- 929 ja henkilönnimi, esim. 929 Waltari, 929 Katariina II, Venäjän keisarinna
929.5/.9Sukututkimus. Genealogia. Vaakunatiede. Heraldiikka
93/99

Historia. Maailmanhistoria

930

Historiatiede. Historian aputieteet. Arkistot. Epigrafia. Paleografia. Papyrologia. Kulttuurihistoria

931/939

Vanhan ajan historia

940

Euroopan historia

948.0

Suomen historia

950

Aasian historia

960

Afrikan historia

970

Pohjois-Amerikan historia. Keski-Amerikan historia

980

Etelä-Amerikan historia

990

Australian historia. Oseanian historia. Napa-alueiden historia


       

  • No labels