Julkaisuarkistojärjestelmien käyttöliittymien ja julkaisuarkistoissa julkaistavan aineiston tulee olla EU-direktiivin perusteella saavutettavaa. Saavutettavuusvaatimukset kohdistuvat verkkopalvelun havaittavuuteen, hallittavuuteen, ymmärrettävyyteen ja toimintavarmuuteen/lujatekoisuuteen. Vaatimukset koskevat sekä verkkosivustoa että sinne ladattua aineistoa, kuten esimerkiksi PDF-tiedostoja. Kaikki 23.9.2018 tai sen jälkeen julkaistut  tiedostot pitää tehdä saavutettaviksi viimeistään 23.9.2020, jos verkkopalvelu on julkaistu ennen 23.9.2018. Jos verkkopalvelu on julkaistu 23.9.2018 jälkeen, tiedostojen pitää olla saavutettavia 23.9.2019 alkaen.

Julkaisuarkiston käyttöliittymän teknisestä saavutettavuudesta vastaa Kansalliskirjaston Julkaisemisen palvelut. Julkaisuarkistoon talletettavan aineiston saavutettavuus on asiakasorganisaation vastuulla, ja se tulee ottaa huomioon muun muassa dokumenttipohjia laadittaessa ja aineiston tuottajille suunnatussa ohjeistuksessa. Tälle sivulle on kerätty joitakin hyödyllisiä aiheeseen liittyviä linkkejä.

Tiedostojen saavutettavuus

Celia on koonnut saavutettavasti.fi-sivustolleen  kattavan ja selkeän tietopaketin saavutettavuudesta sekä ohjeita sen toteuttamiseksi. Käytännössä tiedostojen saavutettavuus aikaansaadaan käyttämällä Wordissa (tai Libre-/OpenOffice-ohjelmassa) tiedostoa laatiessa tyylejä. Jos näin tehty tiedosto halutaan muokata PDF-muotoon, se tehdään tallentamalla tiedosto PDF-muodossa. Yksityiskohtaiset Celian laatimat ohjeet löytyvät täältä, ja niitä kannattaa hyödyntää aineiston saavutettavuusvaatimuksien toteuttamisessa.

Celian ohjeistuksen mukaan tyylien kuten otsikoiden käyttämisen lisäksi tulee kiinnittää huomiota myös kirjasintyypin saavutettavuuteen. Kuviin on lisättävä vaihtoehtoinen teksti, linkkitekstit on laadittava selkeästi, ja dokumentin viimeistelyvaiheessa on huolehdittava dokumentin kielen ja tiedoston nimen merkitsemisestä dokumentin ominaisuuksiin.  Kaikkeen tähän löytyy ohjeet Celian sivuilta, joilla on saavutettavuusohjeistus myös Word-dokumentin muodossa.

Valmiin Word-tiedoston saavutettavuuden voi tarkistaa Wordin omalla toiminnallisuudella. PDF-tiedoston saavutettavuuden tarkistaminen onnistuu esimerkiksi PAC- tai PAVE-ohjelmalla.

Sivun lähdekoodin saavutettavuus

Jos teet julkaisuarkiston Dspace-kokoelmiin tai -yhteisöihin kuvailuja XHTML-kielellä, muista seuraavat asiat:

  • Sivulla esiintyvien H-otsikkotasojen on esiinnyttävä järjestyksessä, välistä ei saa puuttua tasoa.
  • Linkkitekstien on oltava selkeät, ja varsinaisesta linkkitekstistä on käytävä ilmi, minne linkki vie. Ei riitä, että tekstissä linkin ympärillä kerrotaan olennaista tietoa linkin kohteesta, vaan informaation on oltava linkissä itsessään.
  • Kuvissa on oltava alt-attribuutissa annettu vaihtoehtoinen teksti.

Saavutettavuusseloste

Julkaisuarkistosivustolle on lisättävä saavutettavuusseloste, jossa kerrotaan sivuston saavutettavuuden tilanne ja eritellään mahdolliset puutteet saavutettavuudessa. Seloste tehdään yhteistyössä asiakkaan ja Kansalliskirjaston kanssa niin, että asiakas tuottaa julkaisuja koskevan osuuden ja Kansalliskirjasto sivuston teknistä saavutettavuutta koskevan osuuden. Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI on lain saavutettavuusvaatimusten toteutumista valvova viranomainen, joka on tehnyt saavutettavuusselosteen tekemisessä auttavan työkalun. AVIn työkalu sekä saavutettavuusselosteen suomenkielinen malli löytyy täältä: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/saavutettavuusseloste/ 

Linkkejä

  • No labels