Tryckta publikationer

E-böcker och webbpublikationer

Flerbandsverk och paket med olika produkter

Tryckta publikationer

ISBN måste alltid anges tydligt på publikationen (teckenstorlek 9 punkter eller större)
I tryckt material placeras ISBN:

  • i första hand på titelsidans baksida eller nederst på titelsidan eller vid uppgiften om copyright
  • på bakpärmen och vid EAN-koden direkt ovanför streckkoden
  • på skyddsomslagets eller kassettens baksida eller någon annan synlig plats på publikationens utsida

Om ISBN inte kan placeras på något av dessa ställen, måste ISBN anges inne i publikationen.

 

Om publikationen har två eller fler identifikator, ska alla nummer anges på titelsidans baksida eller en motsvarande plats. På publikationens, skyddsomslagets eller kassettens baksida anges endast det nummer som gäller den aktuella publikationen.

Exempel på olika publikationsformer
ISBN 978-952-493-003-1 (hft.)
ISBN 978-952-493-004-8 (PDF)

Exempel på ISBN och ISSN 
ISBN 978-952-5156-44-7
ISSN 1237-1807

 

ISMN-nummer för alla delar som hör till en notutgåva ska finnas synliga åtminstone på en del som hör till helheten. Om möjligt kan alla nummer också anges på alla delar som hör till publikationen.

ISMN 979-0-321-76543-1 (partitur)
ISMN 979-0-321-76544-9 (pianopartitur)
ISMN 979-0-321-76545-7 (stämsatser)

 

E-böcker och webbpublikationer

När publikationer eller notpublikationer är tillgängliga elektroniskt (CD-ROM eller filformat PDF, EPUB osv.) får olika produktformer separata ISBN eller ISMN, eftersom distributionskedjan måste kunna identifiera dem som separata produkter.

Om en e-bok/webbpublikation finns tillgänglig med fler än ett DRM-skydd (Digital Rights Management), antingen den ursprungliga förläggarens eller en senare distributörs, är varje produkt självständig och behöver ett separat ISBN eller ISMN. Separata identifikatorer underlättar informationshantering, -förmedling och -sökning, och distributionen av den aktuella versionen av en e-bok eller webbpublikation i olika distributionskanaler. DRM-skyddet används för att koppla e-bokens filformat till en viss plattform eller anläggning eller till ett visst datorprogram. Separat nummer behövs för att skilja olika filformat/versioner från varandra.

Alla identifikatorer som gäller en viss elektronisk publikation anges på varje version och inom parentes anges förkortningen för de olika versionerna. ISBN eller ISMN måste finnas på den teckenruta där titeln visas eller på den första teckenrutan. Det rekommenderas att numret också finns i HEAD-delens META-fält i HTML-texten.

T.ex.

ISBN 978-951-45-9693-3 (inb.)
ISBN 978-951-45-9694-0 (hft.)
ISBN 978-951-45-9695-7 (PDF)
ISBN 978-951-45-9696-4 (EPUB utan DRM-skydd)
ISBN 978-951-45-9999-5 (EPUB med ACS4 DRM-skydd)

 

För webbpublikationer kan också URN (Uniform Resource Name) användas.

Mer information om användningen av ISBN för identifiering av elektroniska resurser och DRM-skydd finns i internationella manualen för ISBN-användare ISBN Users' Manual i kapitel 6 .

 

Flerbandsverk och paket med olika produkter

Ett flerbandsverk tilldelas i regel ett ISBN som täcker hela publikationen. Dessutom får varje del ett eget ISBN.

T.ex.
ISBN 978-951-638-500-9 (hela verket)
ISBN 978-951-638-501-6 (del 1)
ISBN 978-951-638-502-3 (del 2)

Även om ett flerbandsverk är tillgängligt som en helhet, ges varje del ett eget ISBN, eftersom det underlättar hanteringen t.ex. i bokhandeln och i biblioteken.

Med paket med flera produkter avses en helhet som består av två eller flera produkter av olika typ, t.ex. undervisningspaket. ISBN tilldelas helheten om paketet har en egen separat titel som anges på produkten. Till varje del som hör till paketet ges också ett eget ISBN om delen är en produkt som omfattas av ISBN-systemet.

Om en notutgåva som består av stämmor säljs tillsammans t.ex. i en kassett, anges både helhetens ISMN och de separat tillgängliga stämmornas ISMN. När publikationen är en samling, måste den tilldelas ett annat ISMN än de separata verk som publiceras separat från denna samling.

 

 

 

 

 

  • No labels