Painetut julkaisut

E-kirjat ja verkkojulkaisut

Moniosaiset teokset ja moniviestimet

Painetut julkaisut

Tunnus on aina merkittävä selvästi julkaisuun (pistekoko ainakin 9)
Painetussa aineistossa tunnus merkitään:

  • ensisijaisesti nimiösivun kääntöpuolelle tai nimiösivun alaosaan tai tekijänoikeustiedon yhteyteen
  • takakanteen ja EAN-koodin yhteydessä välittömästi viivakoodin yläpuolelle
  • irtopäällyksen, suojapaperin tai kotelon takaosaan tai johonkin muuhun näkyvään paikkaan julkaisun ulkopinnalle.

Ellei tunnusta voida merkitä kaikkiin näihin kohtiin, ei sitä saa koskaan jättää pois julkaisun sisältä.

Jos julkaisulla on kaksi tai useampia tunnuksia, nimiölehden kääntöpuolelle tai vastaavaan paikkaan merkitään kaikki sitä koskevat tunnukset. Julkaisun, irtopäällyksen tai kotelon takakanteen merkitään vain se tunnus, joka koskee kyseistä julkaisua.

Esim. eri julkaisumuodot 
ISBN 978-952-493-003-1 (nid.)
ISBN 978-952-493-004-8 (PDF)

Esim. ISBN ja ISSN 
ISBN 978-952-5156-44-7
ISSN 1237-1807

 

Nuottijulkaisun osien ISMN-tunnukset osakohtaisine tietoineen merkitään kaikki näkyviin ainakin yhteen kokonaisuuteen kuuluvaan julkaisun osaan. Jos mahdollista, tunnukset voidaan merkitä myös julkaisun kaikkiin osiin.

ISMN 979-0-321-76543-1 (partituuri)
ISMN 979-0-321-76544-9 (pianopartituuri)
ISMN 979-0-321-76545-7 (stemmapaketti)

E-kirjat ja verkkojulkaisut

Kun kirja tai nuottijulkaisu on saatavilla elektronisessa muodossa, annetaan erilaisille julkaisumuodoille (esim. CD-ROM tai tiedostoformaatit kuten PDF, EPUB jne.) erilliset ISBN- tai ISMN-tunnukset, koska jakeluketjun on tarpeen tunnistaa ne erillisinä.

Jos e-kirja / verkkojulkaisu on saatavilla jakelukanavissa varustettuna useammalla kuin yhdellä DRM-suojauksella (Digital Rights Management), joko alkuperäisen kustantajan tai myöhemmin jakelijan tuottamana, on kumpikin tuote itsenäinen ja tarvitsee tunnistamiseen erillisen ISBN- tai ISMN-tunnuksen. Erilliset tunnukset helpottavat tiedon hallintaa, välittämistä ja löytymistä kuten myös kyseisen e-kirjaversion jakelua eri jakelukanavissa. DRM-suojausta käytetään yhdistämään kyseisen e-kirjan tiedostoformaatti / versio tiettyyn alustaan, laitteeseen tai tietokoneohjelmaan. Erilliset tunnukset tarvitaan erottamaan eri tiedostoformaatit / versiot toisistaan.

Kaikki tietyn elektronisen julkaisun tunnukset merkitään jokaiseen versioon ja tunnuksen perään lisätään sulkuihin lyhenne eri versioista. ISBN- tai ISMN-tunnuksen paikka on nimiönäytöllä tai ensimmäisellä näytöllä. Tunnus suositellaan tallennettavaksi myös HTML-tekstin HEAD-osan META-kenttään.

Esim.

ISBN 978-951-45-9693-3 (sid.)
ISBN 978-951-45-9694-0 (nid.)
ISBN 978-951-45-9695-7 (PDF)
ISBN 978-951-45-9696-4 (EPUB ilman DRM-suojausta)
ISBN 978-951-45-9999-5 (EPUB, jossa ACS4 DRM-suojaus)

 

Verkkojulkaisuilla voidaan käyttää myös URN (Uniform Resource Name) -tunnuksia.

Lisätietoja ISBN-tunnusten käytöstä elektronisen aineiston tunnistamisesta ja DRM-suojauksesta löytyy kansainvälisestä ISBN-manuaalista ISBN Users' Manual kohdasta 6.

 

Moniosaiset teokset ja moniviestimet

Moniosainen teos kokonaisuutena saa yleensä yhden ISBN-tunnuksen. Lisäksi jokainen osa saa myös oman ISBN-tunnuksen.

Esim.
ISBN 978-951-638-500-9 (koko teos)
ISBN 978-951-638-501-6 (osa 1)
ISBN 978-951-638-502-3 (osa 2)

Vaikka moniosainen teos on saatavana kokonaisuutena, annetaan jokaiselle osalle oma ISBN-tunnus, koska se helpottaa käsittelyä esim. kirjakaupoissa ja kirjastoissa.

Moniviestimellä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineistotyypistä, esim. opetuspaketit. ISBN annetaan moniviestimelle kokonaisuutena, jos paketilla on oma erillinen nimekkeensä merkittynä tuotteeseen. Samoin ISBN annetaan jokaiselle moniviestimen osalle, joka kuuluu ISBN-numeroinnin piiriin.

Jos stemmoista koostuva julkaisukokonaisuus myydään esim. kotelossa, merkitään koteloon sekä kokonaisuuden ISMN että erillisinä saatavien yksittäisten äänien ISMN-tunnukset. Kun julkaisu on kokoelma, sillä on oltava eri ISMN-tunnus kuin yksittäisillä teoksilla, jotka julkaistaan erillään tästä kokoelmasta.

  • No labels