Suomalainen lajityyppi- ja muotosanasto (SLM) on kaksikielinen sanasto aineistojen kuvailussa käytettävistä muotoa ja lajityyppiä eli genreä kuvaavista termeistä.

Sanaston on laatinut ja sitä ylläpitää Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän alainen Lajityyppi- ja muotosanastoryhmä, johon kuuluu jäseniä kirjastosektorin eri alueilta. Musiikin osalta sisällöstä vastaa Muusa-ryhmä.

SLM-sanastoon sisällytetään termejä, jotka kuvaavat LRM-käsitemallin (IFLA Library Reference Model) mukaisia teoksia ja ekspressioita.

Lajityypit (genret) ja muodot voidaan laveasti määritellä aineistokategorioiksi, joilla on samankaltaisia vakiintuneita piirteitä. Täsmällisemmin lajityyppi- ja muototermit kuvaavat aineistojen tarkoitusta, rakennetta, sisältöä tai teemoja. Sisältöä ja teemoja kuvaavat lajityyppi- ja muototermit viittaavat useimmiten luovan työn tuloksena syntyneisiin teoksiin ja osoittavat niille yhteisiä retorisia keinoja ja piirteitä kuten juoni ja tapahtumapaikka, henkilötyypit ja niin edelleen. Nämä termit saattavat olla lähellä teosten aiheita, mutta ovat kuitenkin erotettavissa niistä.

Sanastossa ei ole erillisiä hierarkisoivia käsitteitä, vaan kaikki käsitteet on tarkoitettu käytettäviksi kuvailussa.

Sanaston kielet

 • SLM on kaksikielinen sanasto, kaikilla käsitteillä on termejä sekä suomeksi että ruotsiksi.
 • Suomenkielisen ja ruotsinkielisen termin pitää viitata samaan käsitteeseen, termien kuuluu mahdollisimman tarkasti kattaa sama merkityskenttä, ja niitä on tarkoitus voida käyttää samassa merkityksessä ja kontekstissa.
 • Jokaisella suomenkielisellä käsitteellä kuuluu olla yksi (ja vain yksi) ruotsinkielinen vastine, ja käsitteiden välisten suhteiden (ylä- ja alakäsitteet sekä assosiatiiviset käsitteet) pitää täsmätä myös ruotsiksi vastaavalla tavalla kuin suomeksi (=semanttinen rakenne kieliversioiden välillä on symmetrinen).

Käytettävät termit eli päätermit

 • Kahdella käsitteellä ei saa olla samaa käytettävää termiä samalla kielellä.
 • Käytettäväksi termiksi valitaan käsitettä tarkimmin vastaava, vakiintunut termi.
 • Terminä olla myös esim. yhdyssana, sanaliitto tai sulkutarkenteellinen muoto (esim. elegiat (musiikki)). Termit eivät saa olla ketjumuotoisia (esim. elegiat -- musiikki).
 • Termit ovat perusmuotoisia substantiiveja joko yksikössä tai monikossa. Yksikkö- tai monikkomuodon valinnassa noudatetaan tesaurusstandardeja (esim. SFS 5471 ja ISO 25964): monikkoa käytetään, kun halutaan kuvata laskettavissa olevia käsitteitä (esim. sinfoniat, romaanit).
 • Termeissä pyritään yhtenäisyyteen YSOn termimuotojen kanssa mutta huomioiden sanaston käyttökonteksti. Esimerkiksi osa YSOn sulkutarkenteista on genrekäytössä tarpeettomia.

Ohjaustermit

 • Ohjaustermeiksi lisätään erilaisia kirjoitusmuotoja, synonyymeja, lähisynonyymeja, kattavuudeltaan hieman käytettävää termiä suppeampia tai sen kanssa osittain päällekkäisiä termimuotoja.
 • Ohjaustermi ei saa olla sama kuin toisesta käsitteestä käytettävä termi.
  • Toisen käsitteen käytettävä termi voi kuitenkin sulkutarkenteella rajattuna olla myös eri käsitteen ohjausterminä.
 • Sama termi voi sulkutarkenteilla rajattuna olla useamman käsitteen ohjaustermi.

Sulkutarkenteet

 • Termejä muodostettaessa käytetään tarvittaessa sulkutarkenteita erottamaan käsite toisesta käsitteestä tai muutoin rajaamaan merkitystä haluttuun kontekstiin tai merkitykseen.
 • Sulkutarkenteeksi valitaan käsitteen yläkäsite, aihealue, aineistotyyppi tai muu merkityksen tai merkityseron kiteyttävä tarkenne.

Termin muuttuminen ja käsitteen poisto

Muutos voi johtua esim.

 • tekniikan, kielen tai yhteiskunnan muuttumisesta. Esimerkiksi historialliset televisiosarjat on muutettu muotoon historialliset sarjaohjelmat, koska vastaavanlaisia ohjelmia tehdään myös esitettäväksi Internetissä; tyttösarjakuvat- ja poikasarjakuvat-käsitteet on poistettu sanastosta, koska jaottelua sukupuolen mukaan pidetään nykyään vanhentuneena.
 • suomen- ja ruotsinkielisen termimuodon merkitysten tarkennuksesta. Esimerkiksi emigranttikirjallisuus on muutettu ohjaustermiksi pakolaiskirjallisuus- ja siirtolaiskirjallisuus-termeille, koska käsitteille pakolainen, siirtolainen ja emigrantti ei ole samalla tavoin rajautuvia termivastineita ruotsin kielessä. 
 • epätarkan termin tarkentamisesta. Esimerkiksi eläinelokuvat-termiin on lisätty tarkenne (fiktioelokuvat), jotta se ei sekoittuisi luontodokumentit-käsitteen kanssa. 

Toisinaan kaksi merkitykseltään läheistä käsitettä yhdistetään, jos huomataan että erottelu ei käytännössä onnistu tiedonhakua palvelevalla tavalla (esim. tarinat ja kertomukset).

Hierarkiaperiaatteet

Yläkäsite-alakäsitesuhde

Sanaston hierarkkiset suhteet ovat laajemman yläkäsitteen ja suppeamman alakäsitteen välisiä suhteita. Alakäsite kuvaa yläkäsitteeseen sisältyvää pienempää osaa joko osa-kokonaisuussuhteessa tai is-a-suhteessa (alakäsite on aina tietynlainen yläkäsitteen edustaja). 

Käsitteellä voi olla useita yläkäsitteitä, jos jokainen yläkäsite pätee käsitteen kaikkien instanssien suhteen, esim. jokainen pehmodekkari on sekä rikoskirjallisuutta että romaani.

Assosiatiiviset suhteet

Assossatiivisia suhteita lisätään sellaisten käsitteiden välille, jotka eivät ole hierarkiasuhteessa, mutta jotka ovat semanttisesti läheisiä toisilleen, varsinkin jos ne ovat merkityskentiltään osittain päällekkäisiä. Erityisesti lisätään sellaisia rinnakkaissuhteita, jotka auttavat kuvailussa tai haussa löytämään lisää tai vaihtoehtoisia termejä.

Huomautukset

Määritelmä tai huomautus lisätään, jos se on tarpeen selkeyttämään käsitteen merkitystä tai kuvailukäyttöä. Jos määritelmä tai huomautus on otettu suoraan jostakin lähteestä, lähde merkitään tekstin oheen muodossa (Lähde: Tieteen termipankki).

 • Käsitteen määritelmä ilmaistaan ominaisuudella Määritelmä (skos:definition)
 • Käsitteen käyttöhuomautus ilmaistaan ominaisuudella Käyttöhuomautus (skos:scopeNote)
 • Muunlaiset huomautukset ilmaistaan ominaisuudella Huomautus (skos:note)

Linkityssuhteet

SLM-käsitteet linkitetään mahdollisuuksien mukaan vastaavuussuhteella Library of Congress Genre/Form Terms -sanastoon. Linkkejä on kahta tyyppiä:

 • Täysin vastaava käsite (skos:exactMatch), kun käsitteet ovat täysin toisiaan vastaavat tyypillisissä käyttökonteksteissa.
 • Lähes vastaava käsite (skos:closeMatch), kun käsitteet ovat lähes toisiaan vastaavat tyypillisissä käyttökonteksteissa.

Lisäksi käsitteet linkitetään vastaaviin YSO-käsitteisiin closeMatch-suhteella.

Linkitykset näihin sanastoihin eivät tällä hetkellä ole kattavia, mutta niitä pyritään täydentämään mahdollisuuksien mukaan. 

 • No labels