Blog from February, 2017

Katri Seppälä Sanastokeskuksesta on laatinut alla olevan tiedotteen JUPO-ontologian päivityksestä:


Julkisen hallinnon palveluontologian (JUPO) 1. versio valmistui JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa -suositustyön yhteydessä v. 2013. Tämän jälkeen Sanastokeskus jatkoi JUPOn kehitystyön suunnittelua Kansalliskirjaston Finto-hankkeen kanssa. Suunnittelusta siirryttiin toteutusvaiheeseen, kun Palvelutietovaranto-hanke (PTV) tilasi joulukuussa 2015 Väestörekisterikeskuksen kautta ontologian jatkokehitystyötä PTV:n tarpeisiin.

JUPOn jatkokehitysprojektiin kuului useita erilaisia vaiheita. Suurin muutoksista oli ontologiaan yhdistetyn palveluiden luokitusnäkökulman purkaminen ontologian rakenteesta ja erillisen vaikkakin JUPOn kanssa rinnakkain hyödynnettävän luokituksen muodostaminen. Luokitus laadittiin Suomi.fi-toimituksessa ja julkaistiin Finto-palvelussa nimellä Julkisten palvelujen luokitus. Siihen sisältyvät palvelujen luokitus sisällön, kohderyhmän, tuotantotavan ja tuottajatyypin mukaan sekä elämäntilanneluokitus.

Luokitusnäkökulman purkamisen jälkeen JUPOn rakennetta muokattiin niin, että se mukailee aiempaa tarkemmin YSOn rakennetta ja soveltuu siten paremmin YSO-pohjaisista ontologioista koottavan KOKO-ontologian osaksi. Rakenteen muokkauksen lisäksi yhdenmukaistettiin JUPOssa ja YSOssa suositettavia termejä niiltä osin kuin eri termien käyttöön ei ollut perusteltua syytä.

Osana jatkokehitystä myös JUPOn käsitevalikoimaa tarkistettiin ja muokattiin PTV:n tarpeita vastaavaksi. Erikoisalojen käsitteistöä otettiin mukaan esimerkiksi Kelan sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ehdotusten perusteella.

Em. toimenpiteiden lisäksi JUPOssa otettiin käyttöön uusi Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) versio. Tämä työvaihe toi JUPOon isoja rakenteellisia muutoksia, jotka johtuvat YSOn ylätason rakenteiden uudistuksesta.

Vuoden 2016 aikana JUPOsta valmistui kaksi uutta versiota, joista jälkimmäinen julkaistiin Kansalliskirjaston Finto-palvelussa tammikuussa 2017.

Alkuperäisen blogitekstin lisännyt Tuomas Palonen helmikuuta 16, 2017


YSAn, Allärsin ja YSOn uusien käsitteiden luontia ja vanhojen käsitteiden muutoksia varten on kehitetty uusi järjestelmäkokonaisuus. Ideana on, että järjestelmän avulla kuka tahansa YSAn, Allärsin tai YSOn käyttäjä voi helposti ehdottaa muutoksia sanastoon.

Järjestelmä koostuu 
Järjestelmän avulla käsite-ehdotuksista pyritään saamaan yhteismitallisempia ja kattavammin perusteltuja, mikä helpottaa ja nopeuttaa ehdotusten käsittelyä.

Aiemmin uudet käsite-ehdotukset ovat tulleet pääosin sähköpostitse, jolloin ehdotusten etenemisen seuraaminen on ollut haastavaa. Käyttäjillä ei ole myöskään ollut mahdollisuutta selata aiemmin tehtyjä ehdotuksia, jonka vuoksi samaa käsitettä on voitu ehdottaa useasti. Nyt on mahdollista tarkistaa YSE-sanastosta onko tarvittavasta termistä jo aikaisemmin tehty ehdotus, ja nostaa ehdotus uudelleen käsittelyyn kommentoimalla sitä GitHubissa.

Uuden järjestelmän toivotaan sujuvoittavan uusien käsitteiden ottamista sanastoihin, sekä tekevän sanasto- ja ontologiakehityksestä osaltaan avoimempaa.

Järjestelmän tarkemmat käyttöohjeet löytyvät ehdotuslomakkeen etusivulta, sekä Finton ja Asiasanastojen ja ontologioiden  asiakaswikeistä.

Asiasanaehdotuksia voi tehdä osoitteessa ehdotus.finto.fi . Myös vesa-posti on edelleen käytössä, mutta toivomme ehdotuksia ensisijaisesti lomakkeella, jolloin ne ovat heti kaikkien nähtävissä ja kommentoitavissa ehdotusjärjestelmässä osoitteessa https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/ . Järjestelmän kautta voi halutessaan seurata ehdotusten käsittelyn etenemistä. Ehdotuksia voi selata myös Fintossa http://finto.fi/yse/fi/ .

Viimeistään maanantaina 20.2.2017 tehdyt ehdotukset ehtivät mukaan kokouksen käsittelyyn.

Alkuperäisen blogitekstin lisännyt Mirja Anttila helmikuuta 06, 2017


YSA-kokous 13.12.2016

YSA-kokouksessa 13.12.2016 hyväksytyt uudet asiasanat ja muutokset.

Alkuperäisen blogitekstin lisännyt Mirja Anttila, viimeksi muokattu helmikuuta 06, 2017


YSO 2017.1.Aristoteles

Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) on nyt julkaistu ajallisesti jäädytetty versio 2017.1.Aristoteles. YSOn Aristoteles-versio on erityisesti erikoisontologioiden kehittäjille suunnattu versio YSOsta, johon ei päivitetä YSOn julkaisuversiossa näkyviä jatkuvia muutoksia. YSOn Aristoteles-versio vastaa YSOn tilaa 24.12.2016. Versio on optimoitu TopBraid Composer -työkalulla tapahtuvaa ontologiatyötä ajatellen, ja se poikkeaa tietomalliltaan joiltain osin YSOn Fintosta löytyvästä julkaisuversiosta. Jatkossa julkaisemme YSOsta ajallisesti jäädytetyn version noin kaksi kertaa vuodessa.

Versio sisältää YSOn keskeiset viime vuosien aikana toteutetut sisällölliset uudistukset, kuten

  • uudistetun ylärakenteen 
  • uudistetut ominaisuudet- ja ilmiöt-hierarkiahaarat 

Muita kehitysversioon sisältyviä uudistuksia ovat mm.

  • käsitteiden tyypittely yleis-, yksilö-, ja hierarkisoiviin käsitteisiin 
  • yksikkömuotoiset piilotermit käsitteille

Lisätietoja tästä versiosta: finto-posti@helsinki.fi

Alkuperäisen blogitekstin lisännyt Henri Ylikotila Ylikotila, viimeksi muokattu helmikuuta 01, 2017