Haluaako organisaationne luoda aineistopaketin Finna Luokkahuoneeseen? Tutustukaa alla olevaan ohjeistukseen aineistopakettien kokoamisesta. Laittakaa sähköpostia Finnaan (finna-posti(a)helsinki.fi), kun olette aloittamassa aineistopaketin kokoamisen tai teillä herää kysymyksiä Finna Luokkahuoneeseen liittyen.

Finna Luokkahuoneen tavoite

Finna Luokkahuoneen tarkoituksena on tutustuttaa opettajat ja oppilaat erilaisiin Finnasta löytyviin aineistoihin sekä niiden löytämiseen ja hyödyntämiseen. Finna Luokkahuone tarjoaa Finna-organisaatioille mahdollisuuden koostaa Finna.fi:stä löytyvistä aineistoista kuratoituja aineistokokonaisuuksia varhaiskasvatukseen sekä peruskoulu- ja lukio-opetukseen. Aineistokokonaisuuksien avulla tietoa Finnan aineistoista ja organisaatioiden asiantuntijuutta voidaan viedä koulujen käyttöön.

Kannustamme organisaatioiden väliseen yhteistyöhön, jos aiheeseen liittyvää kiinnostavaa aineistoa löytyy monelta taholta. Jos haluat käyttää toisen organisaation aineistoja kokoamassasi aineistopaketissa, ota suoraan yhteyttä kyseiseen organisaatioon. Mikäli useampi organisaatio koostaa aineistopaketin yhdessä, sopikaa alussa, kenellä on vastuu aineistopaketin päivittämisestä ja ylläpitämisestä aineistopaketin kokoamisen jälkeen.

Aineistopaketin luominen Finna Luokkahuoneeseen

Aineistopaketin kokoamisessa on syytä huomioida seuraavat viisi osa-aluetta heti työskentelyn alusta alkaen:

 • a) Teeman valitseminen
 • b) Resursointi (ajankäyttö ja käännökset)
 • c) Aineistopaketin kokoaminen Finna.fi:ssä
 • d) Aineistosta oppimateriaaliksi
 • e) Aineistopaketin rakentaminen

a) Teeman valitseminen

 • Pohtikaa ja tutkikaa, millaisia aineistoja organisaatiolta löytyy Finna.fi:stä ja millaisia teemakokonaisuuksia aineistoista voi rakentaa. Tärkeää on pohtia myös aineistopaketin tulokulmaa, sillä aiheesta voi olla rajatusti digitoitua aineistoa. Rajatusta aineistosta koostettu kokonaisuus voi kuitenkin olla oppimisen kannalta hyvin kiinnostava, jos se herättää pohtimaan, mitä aineisto kertoo ja mitä se jättää kertomatta. Näitä seikkoja on hyvä tuoda esiin aineistopaketin kuvauksessa ja aineistojen muistiinpanoissa.
 • Teeman pohtimisessa voi hyödyntää suoraan myös opetussuunnitelmaa. Ks. esimerkki historian opetussuunnitelmasta.
 • Keräämme toiveita teemoista myös opettajilta. Voit kysyä suoraan ehdotusta Finnasta.
 • Hyödyntäkää teeman pohtimisessa myös kontaktejanne kouluihin ja opettajiin. Työskentelyn alkuun sovittu tapaaminen opettajan kanssa voi helpottaa ja nopeuttaa teeman valintaa, sen rajaamista ja sitomista opetussuunnitelmaan. Olemme myös Finnassa aloittamassa oppilaitosyhteistyötä eri alojen opettajaopiskelijoiden kanssa. Mikäli toivot tukea teemojen ja pedagogisten näkökulmien pohdintaan, ota yhteyttä Finnaan.

b) Resursointi

Ajankäyttö

 • Aineistopaketin kokoaminen
  • Pilotissa mukana olleiden organisaatioiden mukaan aineistopaketin kokoaminen vie aikaa muutaman työpäivän. Aiheen ja näkökulman rajaaminen rajaa samalla myös ajankäyttöä.
 • Aineistopaketin ylläpitäminen
  • On tarpeen määritellä, kuka organisaatiossanne aineistopaketin sisältöä tarvittaessa päivittää. Aineistojen ja niihin liittyvän tiedon päivittäminen voi olla aika ajoin tarpeellista. Aineistopaketista saattaa esimerkiksi tulla palautetta tai ehdotuksia, jonka pohjalta on tarpeen tehdä muutoksia. Myös Finnassa tehtävä kehittämistyö saattaa aiheuttaa muutostarpeita aineistopaketteihin.

Käännökset

 • Kun aineistopaketti kootaan, tulee organisaation huolehtia myös sisällön kääntämisestä toiselle kotimaiselle kielelle. Käytännössä tämä tarkoittaa aineistopaketin otsikon, kuvauksen, opetussuunnitelmatietojen, tavoitteen ja aineistojen muistiinpanojen kääntämistä. Mikäli aineistopaketissa on tekstiaineistoa, voi muistiinpanojen kääntämistä harkita aineistokohtaisesti. Tärkeintä kuitenkin on, että aineistopaketti toimii molemmilla kotimaisilla kielillä. Joskus tähän auttaa aineistokohtaisten muistiinpanojen muutokset tai erilaiset aineistovalinnat kieliversioiden välillä.
 • Luokkahuoneeseen toinen kieliversio tuodaan omana suosikkilistanaan. Tehkää kopio alkuperäisestä suosikkilistasta ja vaihtakaa siihen kääntämänne tekstit.
 • Kun teette aineistopakettiin muutoksia suosikkitoiminnon kautta, tulee muutokset tehdä vastaavasti molempiin kieliversioihin.

c) Aineistopaketin kokoaminen Finna.fi:ssä

Aineistopaketti kootaan suosikkilistalle Finna.fi:sta löytyvistä aineistoista:

 • Luodaksesi suosikkilistoja, kirjaudu sisään Finna.fi:hin tai luo uusi Finna-tunnus. Organisaation kannattaa luoda yhteinen Finna-tunnus, jolloin useampi ihminen voi luoda ja työstää Luokkahuoneen aineistopaketteja yhteisellä tilillä. Henkilökohtaisten Finna-tunnusten käyttöä kannattaa välttää, jotta henkilöstössä tapahtuvat muutokset eivät vaikuta aineistopakettien ylläpitoon.
 • Finnan Youtubessa on ohjevideot aineiston hakemisesta ja suosikkilistojen tekemisestä. Suosikkilistan käytöstä löytyy myös ohje.

  • Voit tarkastella oman organisaation aineistoja Finna.fi:ssä valitsemalla sen Organisaatio-rajaimen avulla.

Aineistojen valinta:

 • Aineistojen valinnassa tulee keskittyä CC-lisenssoituihin aineistoihin, sillä yhtenäiset merkinnät auttavat käyttäjää. CC-lisenssoitujen aineistojen käyttöön löytyy Finna Luokkahuoneesta ohjeita ja ohjevideo. CC-lisenssit aineistojen yhteydessä ovat tärkeitä myös siksi, että vuonna 2020 Finnaan tulee löydettäväksi oppimateriaaleja Avointen oppimateriaalien palvelusta. Vuoden 2020 aikana Finnan ja Avointen oppimateriaalien palvelun yhteistyötä tiivistetään ja tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia ja yhteistyön muotoja.
 • Aineistojen laatuun kannattaa kiinnittää huomiota, jotta aineistojen käyttö opetuksessa on sujuvaa (esim. kuvanlaatu, kuvakoko, vesileimattomuus).

 • Kokonaisuus on helpompi saada yhtenäiseksi pienemmällä määrällä aineistoa. Rajaa siis näkökulma aiheeseen tarkasti. Suosikkilistan kokoamisen alussa on tärkeää miettiä, millaisen tarinan poimittujen aineistojen avulla voi koostaa. Aineistojen määrä aineistopaketissa kasvaa helposti suureksi. Määrän rajaamista helpottaa, kun kirjaa jokaisen aineiston kohdalla ylös, millaisen näkökulman pohtimisen kyseinen aineisto mahdollistaa. Usean kiinnostavan näkökulman esille nostaminen onnistuu erinomaisesti jo alle 10 aineistolla. Maksimimäärän voi ajatella olevan noin 20-30 aineistoa per aineistopaketti.

d) Aineistosta oppimateriaaliksi

Aineistopakettia voi hyödyntää opettamisessa ja oppimisessa, kun se sisältää mahdollisuuden uusien näkökulmien oivaltamiseen, kriittiseen pohdintaan ja oppimiseen. Seuraavat asiat on hyvä pitää mielessä ja tuoda niitä aineistopaketissa esiin:

 • Tavoite: Aineistopaketilla tulee olla määriteltynä oppimiseen liittyvä tavoite. Mitä aineistopakettiin tutustumalla voi oppia?
 • Näkökulma: Millaisen näkökulman aineistopaketti valittuun aiheeseen tarjoaa?
 • Kysymykset ja vastaukset: Millaisia kysymyksiä aineistopaketti voi herättää ja löytyykö paketista näihin kysymyksiin vastauksia?

Tavoite ja sisältöalue

Aineistopaketti tulee sitoa valtakunnallisiin Opetussuunnitelman perusteisiin. Löydät ne kattavasti ePerusteista. (ks. Perusopetuksen opetussuunitelman perusteet 2014, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015). Kirjaa itsellesi ylös:

e) Aineistopaketin rakentaminen

Aineistopaketin tekstit

 • Keksi aineistopaketille kutsuva ja kuvaava, mutta samalla ytimekäs otsikko.
 • Aineistopaketin kuvausteksti:
  • Millaisista aineistoista paketti koostuu (aineistotyypit). Miksi juuri nämä kyseiset aineistot on valittu?
  • Näkökulma/näkökulmia: mistä näkökulmasta aineistopakettia ja sen aihetta kannattaisi kouluissa lähestyä?
  • Tarjoa kuvauksessa sen verran lisätietoa, että oppija pääsee aiheeseen kiinni
 • Aineistokohtaiset muistiinpanot
  • Kuvaile aineisto aineistokohtaisten muistiinpanojen avulla. Muistiinpanojen avulla voi avata aineistojen kontekstia ja kannustaa kriittiseen pohdintaan.  Kts. esim. Saamelaismuseo Siidan Kolttasaamelaisten historiaa käsittelevän aineistopaketin kuvaus ja aineistojen muistiinpanoja. (Esim. valokuvat: Miten kuva liittyy tarkasteltavaan aiheeseen? Mitä kuvasta kenties puuttuu? Kuka kuvan on ottanut? Missä kontekstissa kuva on otettu ja mihin tarkoitukseen?)
  • Aineistojen muistiinpanoihin voi myös lisätä pohdintaa herätteleviä kysymyksiä tai tehtäväideoita, joita voi hyödyntää opetuksessa (ks. aineistopaketti Mainoskuvastoa sotien jälkeen, jossa tehtäväideat löytyvät aineistojen muistiinpanoista)

Aineistopaketti Omalla tilillä Finna.fissä suosikkilistana

 • Kokoa aineistopaketti suosikkilistana seuraavasti (ks. myös kuva alla)
  • Lisää aineistopaketille otsikko
  • Lisää aineistopaketilla kuvausteksti, joka sisältää:
   • Aineistopaketin koonnut: Organisaation nimi
   • Aineistopaketin kuvausteksti
   • Soveltuvat oppiaineet listana
   • Tavoite ja sisältölue -pudotusvalikko
  • Lisää aineistokohtaiset muistiinpanot aineistojen yhteyteen

Suosikkilistan kuvaustekstin rakenne

Voit kopioida alla olevan tekstin suoraan suosikkilistan kuvauskenttään, jolloin saat muotoilut kuvauskenttään valmiina. Muuta vain tekstisisällöt aineistopakettiin sopiviksi.

**Aineistopaketin koonnut:** Organisaation nimi

Tähän kirjoitetaan aineistopaketin kuvausteksti.

**Alakoulu:** oppiaine, oppiaine
**Yläkoulu:** oppiaine

<details class="favorite-list-details" markdown="1"><summary markdown="1">**Tavoite ja sisältöalue**</summary>
**Alakoulu**

Oppiaineiden sisältöalueet:
* Kuvataide: S1 Omat kuvakulttuurit, S2 Ympäristön kuvakulttuurit, S3 Taiteen maailmat
* Käsityö: S1 Innovointi

Tavoite: Kirjoita omin sanoin mitä on tarkoitus oppia.

**Lukio**

Oppiaineet ja kurssit:
* Historia: H1 Ihminen, ympäristö, historia, HI2 Kansainväliset suhteet, H3 Itsenäisen Suomen historia
* Yhteiskuntaoppi: YH1 Suomalainen yhteiskunta

Tavoite: Kirjoita tavoite omin sanoin.

</details>
<details class="favorite-list-details" markdown="1"><summary markdown="1">**Tehtäväideat TAI Pohdittavaa oppitunneille**</summary>
Jos pakettiin kuuluu pohdintakysymyksiä tai tehtäviä, voit kirjoittaa ne tähän. Valitse otsikko sisällön mukaan.
</details> • No labels