Haluaako organisaationne luoda aineistopaketin Finna Luokkahuoneeseen? Tervetuloa mukaan!

Tutustukaa alla olevaan ohjeistukseen aineistopaketin kokoamisesta. Laita sähköpostia Finnaan (finna-posti(a)helsinki.fi), kun organisaationne on kiinnostunut aloittamaan aineistopaketin tekemisen tai teillä herää kysymyksiä Finna Luokkahuoneeseen liittyen. Katso Luokkahuoneen vuosikellosta vuoden 2021 aloitus- ja julkaisuaikataulut. Aineistopaketit rakennetaan Finna.fi:stä löytyvistä aineistoista.

Vuoden 2021 Luokkahuoneen vuosikello

Aineistopaketin julkaiseminen on mahdollista neljästi vuodessa. Prosessi sisältää aloituksen, katselmoinnin ja julkaisun yhdessä Finnan kanssa. Aloituksen, katselmoinnin ja julkaisun ei tarvitse tapahtua yhden kierroksen aikana. Organisaatio voi esimerkiksi aloittaa työskentelyn 2. kierroksella, osallistua katselmointiin 3. kerroksella ja julkaista aineistopaketin 4. kierroksella. Tarkat päivämäärät sovitaan yhdessä kierroksella mukana olevien organisaatioiden kesken.

 1. Kerros: tammikuu-maaliskuu
  1. Aloitus, joulukuu 2020
  2. Sisällön katselmointi, helmikuu vk 5-6
  3. Rakenteellinen katselmointi ja julkaisu, maaliskuu vk 10-11
 2. Kierros: helmikuu-toukokuu
  1. Aloitus, helmikuu vk 7-8
  2. Sisällön katselmointi, maaliskuu vk 12-13
  3. Rakenteellinen katselmointi ja julkaisu, toukokuu vk 18-19
 3. Kierros: toukokuu-lokakuu
  1. Aloitus, toukokuu vk 20
  2. Sisällön katselmointi, syyskuu vk 35-36
  3. Rakenteellinen katselmointi ja julkaisu, lokakuu vk 40-41
 4. Kierros: syyskuu-joulukuu
  1. Aloitus, syyskuu 37-38
  2. Sisällön katselmointi, lokakuu 42-43
  3. Rakenteellinen katselmointi ja julkaisu, marraskuu 48-49

Aineistopaketin työstäminen ja julkaiseminen

Aineistopaketin työstäminen tapahtuu yhteistyössä Finnan ja muiden Luokkahuone-organisaatioiden kanssa aloitus-, katselmointi- ja  julkaisukierrosten mukaisesti. Työstäminen noudattaa seuraavia vaiheita:

 1. Katso Luokkahuoneen vuosikellosta vuoden 2021 aloitus- ja julkaisuajankohdat.
 2. Ota yhteyttä Finnaan (finna-posti(a)helsinki.fi) kun haluat aloittaa aineistopaketin tekemisen ja osallistu aloitustapaamiseen.
 3. Luo finna.fi-tunnus organisaatiolle. Kokoa sisältöä suosikkilistoille ohjeistuksen mukaisesti. Laita Finnaan tiedoksi linkit työstettäviin listoihin.
 4. Aineistopaketin sisällön katselmointi Finnan ja muiden samaan aikaan mukaan tulevien organisaatioiden kanssa
 5. Kännösten tilaaminen tai teettäminen ja muutosten tekeminen
 6. Rakenteellinen katselmointi Finnan kanssa
 7. Julkaisu (Kun aineistopaketti on valmis, Finna luo uudet sisältösivut FI/SV hallintaliittymän kautta ja julkaisee paketin.)

Esimerkkejä aineistopaketeista

Finna Luokkahuoneen tavoite

Finna Luokkahuoneen tarkoituksena on tutustuttaa opettajat ja oppilaat erilaisiin Finnasta löytyviin aineistoihin sekä niiden löytämiseen ja hyödyntämiseen. Finna Luokkahuone tarjoaa Finna-organisaatioille mahdollisuuden koostaa Finna.fi:stä löytyvistä aineistoista kuratoituja aineistokokonaisuuksia varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja lukio-opetukseen. Aineistokokonaisuuksien avulla tietoa Finnan aineistoista ja organisaatioiden asiantuntijuutta voidaan viedä koulujen käyttöön.

Kannustamme organisaatioiden väliseen yhteistyöhön, jos aiheeseen liittyvää kiinnostavaa aineistoa löytyy monelta taholta. Jos haluat käyttää toisen organisaation aineistoja kokoamassasi aineistopaketissa, ota suoraan yhteyttä kyseiseen organisaatioon. Mikäli useampi organisaatio koostaa aineistopaketin yhdessä, sopikaa alussa, kenellä on vastuu aineistopaketin päivittämisestä ja ylläpitämisestä aineistopaketin kokoamisen jälkeen.

Aineistopaketin luominen Finna Luokkahuoneeseen

a) Teeman valitseminen

 • Pohtikaa ja tutkikaa, millaisia aineistoja organisaatiolta löytyy Finna.fi:stä ja millaisia teemakokonaisuuksia aineistoista voi rakentaa. Tärkeää on pohtia myös aineistopaketin tulokulmaa, sillä aiheesta voi olla rajatusti digitoitua aineistoa. Rajatusta aineistosta koostettu kokonaisuus voi kuitenkin olla oppimisen kannalta hyvin kiinnostava, jos se herättää pohtimaan, mitä aineisto kertoo ja mitä se jättää kertomatta. Näitä seikkoja on hyvä tuoda esiin aineistopaketin kuvauksessa ja aineistojen muistiinpanoissa.
 • Teeman pohtimisessa voi hyödyntää suoraan myös opetussuunnitelmaa. Ks. esimerkki historian opetussuunnitelmasta.
 • Hyödyntäkää teeman pohtimisessa myös kontaktejanne kouluihin ja opettajiin. Työskentelyn alkuun sovittu tapaaminen opettajan kanssa voi helpottaa ja nopeuttaa teeman valintaa, sen rajaamista ja sitomista opetussuunnitelmaan. Olemme myös Finnassa aloittamassa oppilaitosyhteistyötä eri alojen opettajaopiskelijoiden kanssa. Mikäli toivot tukea teemojen ja pedagogisten näkökulmien pohdintaan, ota yhteyttä Finnaan.

b) Resursointi

Ajankäyttö

 • Aineistopaketin kokoaminen
  • Pilotissa mukana olleiden organisaatioiden mukaan aineistopaketin kokoaminen vie aikaa muutaman työpäivän. Aiheen ja näkökulman rajaaminen rajaa samalla myös ajankäyttöä.
 • Aineistopaketin ylläpitäminen
  • On tarpeen määritellä, kuka organisaatiossanne aineistopaketin sisältöä päivittää aineistopaketin julkaisun jälkeen. Aineistopaketista saattaa esimerkiksi tulla palautetta tai ehdotuksia, jonka pohjalta on tarpeen tehdä muutoksia. Myös Finnassa tehtävä kehittämistyö saattaa aiheuttaa muutostarpeita aineistopaketteihin.

Käännökset

 • Kun aineistopaketti kootaan, tulee organisaation huolehtia myös sisällön kääntämisestä toiselle kotimaiselle kielelle. Tämä on ajankohtaista yleensä sisällön katselmoinnin jälkeen. Tärkeää on, että aineistopaketti toimii molemmilla kotimaisilla kielillä. Joskus tähän auttaa aineistokohtaisten muistiinpanojen muutokset tai erilaiset aineistovalinnat kieliversioiden välillä.
 • Luokkahuoneeseen kieliversiot luodaan omina suosikkilistoinaan.
 • Kun teette aineistopakettiin muutoksia julkaisun jälkeen, tulee muutokset tehdä vastaavasti molempiin kieliversioihin.

c) Aineistojen poimiminen suosikkilistalle Finna.fi:ssä

 • Luodaksesi suosikkilistoja, kirjaudu sisään Finna.fi:hin. Organisaation kannattaa luoda yhteinen Finna-tunnus. Tällöin useampi ihminen voi luoda ja työstää Luokkahuoneen aineistopaketteja yhteisellä tilillä. Henkilökohtaisten Finna-tunnusten ja sähköpostiosoitteiden käyttöä kannattaa välttää, jotta henkilöstössä tapahtuvat muutokset eivät vaikuta aineistopakettien ylläpitoon.
 • Jos mahdollista, poimi aineistopakettiin CC-lisenssoituja aineistoja. Yhtenäiset merkinnät auttavat aineistopaketin käyttäjää. CC-lisenssoitujen aineistojen käyttöön löytyy Finnassa ohjeita ja ohjevideo. Vuoden 2021 aikana Finnan ja Avointen oppimateriaalien kirjaston yhteistyötä kehitetään ja CC-lisensointi tarjoaa uusia mahdollisuuksia ja yhteistyön Finna-organisaatioille.

 • Aineistojen laatuun kannattaa kiinnittää huomiota, jotta aineistojen käyttö opetuksessa on sujuvaa (esim. kuvanlaatu, kuvakoko, vesileimattomuus).

 • Kokonaisuus on helpompi saada yhtenäiseksi pienemmällä määrällä aineistoa. Rajaa siis näkökulma aiheeseen tarkasti. On tärkeää pohtia, millaisen tarinan poimittujen aineistojen avulla voi koostaa. Aineistojen määrä aineistopaketissa kasvaa helposti suureksi. Määrän rajaamista helpottaa, kun kirjaa jokaisen aineiston kohdalla ylös, millaisen näkökulman pohtimisen kyseinen aineisto mahdollistaa. Usean kiinnostavan näkökulman esille nostaminen onnistuu erinomaisesti jo alle 10 aineistolla. Maksimimäärän voi ajatella olevan noin 20-30 aineistoa per aineistopaketti.

 • Finnan Youtubessa on ohjevideot aineiston hakemisesta ja suosikkilistojen tekemisestä. Suosikkilistan käytöstä löytyy myös ohje.

  • Voit tarkastella oman organisaation aineistoja Finna.fi:ssä valitsemalla sen Organisaatio-rajaimen avulla.

d) Aineistopaketin rakentaminen suosikkilistalla

Aineistopaketin sisällöt

 • Keksi aineistopaketille kutsuva ja kuvaava, mutta samalla ytimekäs otsikko.
 • Aineistopaketin kuvausteksti:
  • Millaisista aineistoista paketti koostuu (aineistotyypit). Miksi juuri nämä kyseiset aineistot on valittu?
  • Näkökulma/näkökulmia: mistä näkökulmasta aineistopakettia ja sen aihetta kannattaisi kouluissa lähestyä?
  • Tarjoa kuvauksessa sen verran lisätietoa, että oppija pääsee aiheeseen kiinni
 • Aineistokohtaiset muistiinpanot
  • Kuvaile aineisto aineistokohtaisten muistiinpanojen avulla. Muistiinpanot ovat opettajan apu aineiston hyödyntämiseen opetuksessa. Muistiinpanojen avulla voi avata aineistojen kontekstia ja kannustaa kriittiseen pohdintaan.  Kts. esim. Saamelaismuseo Siidan Kolttasaamelaisten historiaa käsittelevän aineistopaketin kuvaus ja aineistojen muistiinpanoja. (Esim. valokuvat: Miten kuva liittyy tarkasteltavaan aiheeseen? Mitä kuvasta kenties puuttuu? Kuka kuvan on ottanut? Missä kontekstissa kuva on otettu ja mihin tarkoitukseen?)
  • Aineistojen muistiinpanoihin voi myös lisätä pohdintaa herätteleviä kysymyksiä, joita voi hyödyntää opetuksessa (ks. aineistopaketti Mainoskuvastoa sotien jälkeen).

Aineistopaketin kuvaustekstin rakenne

Voit kopioida alla olevan sinisellä olevan tekstin suoraan suosikkilistan kuvauskenttään, jolloin saat muotoilut kuvauskenttään valmiina. Muuta vain tekstisisällöt aineistopakettiin sopiviksi.

Kopioi tästä:

**Aineistopaketin koonnut:** Organisaation nimi

Tähän kirjoitetaan aineistopaketin kuvausteksti.

**Alakoulu:** oppiaine, oppiaine
**Yläkoulu:** oppiaine

<details class="favorite-list-details" markdown="1"><summary markdown="1">**Tavoite ja sisältöalue**</summary>
**Alakoulu**

Oppiaineiden sisältöalueet:
* Kuvataide: S1 Omat kuvakulttuurit, S2 Ympäristön kuvakulttuurit, S3 Taiteen maailmat
* Käsityö: S1 Innovointi

Tavoite: Kirjoita omin sanoin mitä on tarkoitus oppia.

**Lukio**
* Historia: H1 Ihminen, ympäristö, historia, HI2 Kansainväliset suhteet, H3 Itsenäisen Suomen historia
* Yhteiskuntaoppi: YH1 Suomalainen yhteiskunta

Tavoite: Kirjoita tavoite omin sanoin.

</details>
<details class="favorite-list-details" markdown="1"><summary markdown="1">**Tehtäväideat/ Pohdittavaa oppitunneille**</summary>
Jos pakettiin kuuluu pohdintakysymyksiä tai tehtäviä, voit kirjoittaa ne tähän.
</details>

Vaiheittainen ohje aineistopaketin kuvaustekstin luomiseen

 • Lisää sisältöä aineistopakettiisi seuraavasti (ks. myös kuva alla)
  • Lisää aineistopaketille otsikko
  • Lisää aineistopaketilla kuvausteksti, joka sisältää:
   • Aineistopaketin koonnut: Organisaation nimi
   • Aineistopaketin kuvausteksti
   • Soveltuvat oppiaineet listana
   • Tavoite ja sisältölue -pudotusvalikko
  • Lisää aineistokohtaiset muistiinpanot aineistojen yhteyteen

e) Aineistopaketti opetuksessa

Aineistopakettia voi hyödyntää opettamisessa ja oppimisessa, kun se sisältää mahdollisuuden uusien näkökulmien oivaltamiseen, kriittiseen pohdintaan ja oppimiseen. Seuraavat asiat on hyvä pitää mielessä ja tuoda niitä aineistopaketissa esiin:

 • Tavoite: Aineistopaketilla tulee olla määriteltynä oppimiseen liittyvä tavoite. Mitä aineistopakettiin tutustumalla voi oppia?
 • Näkökulma: Millaisen näkökulman aineistopaketti valittuun aiheeseen tarjoaa?
 • Kysymykset ja vastaukset: Millaisia kysymyksiä aineistopaketti voi herättää ja löytyykö paketista näihin kysymyksiin vastauksia?

Tavoite ja sisältöalue -pudotusvalikko

Aineistopaketti tulee sitoa valtakunnallisiin Opetussuunnitelman perusteisiin. Löydät ne kattavasti ePerusteista. (ks. Perusopetuksen opetussuunitelman perusteet 2014, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015). Kirjaa itsellesi ylös:

Tehtäväideat/ Pohdittavaa oppitunnelle -pudotusvalikko

 • Aineistopaketin yhteyteen voi lisätä pudotusvalikon, johon kirjaa muutamia tehtäväideoita tai pohdintakysymyksiä. Näiden tarkoitus on antaa opettajalle vinkkejä aineistopaketin hyödyntämiseen oppitunneilla.
 • Pudotusvalikon tehtävien määrä ja laajus on hyvä pitää tiivinä! Jos organisaationne haluaa luoda yksityiskohtaisempia tehtäviä, ne tehdään omina kokonaisuuksinaan ja tallennetaan Avointen oppimateriaalien kirjastoon. Kysy lisätietoa asiaan Finnasta.


 • No labels