Kansalliskirjasto järjesti CC0-lisenssin käyttöönoton valmistelussa asiakasorganisaatioille kommenttikierroksen, joka on dokumentoitu tähän.


Käsiteltäväksi Finnan konsortioryhmässä 18.11.2013 ja KDK-ohjausryhmässä 20.11.2013

Taustaa

Finnan lähtökohtana on metatiedon avoimuus ja yhteiskäyttöisyys. Kaikissa Finnan näkymissä esimerkiksi voi näyttää myös yhteisessä indeksissä olevaa, muista Finnassa mukana olevista organisaatioista haravoitua metatietoa. Nykyisen palvelusopimuksen mukaan metatieto on ”vapaasti kaikkien käytössä”, joka on osittain tulkinnanvarainen muotoilu. Jotta Finnan metatieto voidaan julkaista avoimena datana, sille pitää määritellä selkeä lisenssi.

Kansalliskirjasto on selvittänyt erilaisia mahdollisuuksia metatietojen lisensiontiin. Kansalliskirjasto päätyi esittämään Creative Commonsia, koska malli on käytössä muuallakin ja se on myös kansainvälisesti yhteensopiva. Creative Commonsilla on eri tasoisia lisenssejä, esimerkiksi alkuperäislähteeseen viittaamista edellyttäviä lisenssejä. CC0 1.0 Universaali -lisenssi on näistä lisensseistä kaikkein vapain. CC0-lisenssin etuna nähtiin, että täysin vapaana lisenssinä se takaa avoimen datan mahdollisimman suuren hyödyntämisen. Rajoitetumpien lisenssien ei nähty myöskään tarjoavan mitään käytännön hyötyjä verrattuna CC0-lisenssiin.

Yhtenä merkittävänä perusteluna CC0-ehtojen käyttöönotolle Finnassa on, että Europeana-portaali julkaisi koko portaalinsa kulttuuriobjektien metatiedot CC0-ehdoilla syksyllä 2012. Europeanassa ja Finnassa on mukana samoja organisaatioita ja samoja aineistoja, joten saman lisenssin käyttö on perusteltua.

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) ja sen alaisen JHS-jaoston suositusluonnoksessa  Avointen tietoaineistojen käyttölupa ehdotetaan, että oikeudet Suomen julkishallinnon avointen tietoaineistojen uudelleenkäyttöön myönnetään avoimella käyttöluvalla, joka kuuluu Creative Commons -lisenssiperheeseen. Ehdotettava käyttölupa on joko Creative Commons Nimeä 4.0 (CC BY 4.0) tai CC0. JHS-suositusluonnoksen mukaan tapauksissa, jolloin datan yksilöiminen ja datan tuottajan tietojen ilmoittaminen ei ole tarpeellista, voidaan käyttää CC0-lisenssiä.

Rajaus

Metatietojen avaaminen koskee Finnan omaa indeksiä, ei esimerkiksi lisensioidun aineiston keskitettyä indeksiä. Avaaminen koskee vain tekstimuotoista kuvailutietoa, ei esimerkiksi Finnassa näytettäviä esikatselukuvia tai organisaation omassa järjestelmässä olevia digitaalisia sisältöjä. Avaaminen koskee sitä metatietoa, joka organisaation järjestelmästä tuodaan Finnaan.

Finnan käyttöliittymässä näytetään myös muuta aineistoa kuin metatietoa (kuten esikatselukuvia), mutta CC0-lisenssi ja avaaminen rajapinnan kautta koskee vain metatietoa.

Prosessi

Kansalliskirjasto on viestinyt vuodesta 2012 tavoitteesta avata Finnan metatieto avoimella lisenssillä. KDK-hankkeen yhteisessä ohjaus- ja johtoryhmän kokouksessa 14.2.2013 sovittiin, että Kansalliskirjasto selvittää CC0-lisenssin käyttöönottoa Finnassa, samalla seuraten VM:n johdolla valmisteltavan avoimen tiedon lisenssimallin kehitystä. Sovitiiin myös, että Kansallikirjasto järjestää arkistoille, kirjastoille ja museoille kommenttikierroksen CC0-lisenssin käyttöönotosta sitten kun lisenssin suomenkielinen käännös on valmistunut ja että kommenttikierroksen tulokset käsitellään KDK-hallinnointielimissä.

Maaliskuusta 2013 lähtien Kansalliskirjasto on julkaissut Finna-wikissä osoitteessa https://www.kiwi.fi/display/finna/Avoin+metatieto tietoa metatietojen avaamisesta ja viestinyt asiasta aktiivisesti osana muuta Finna-viestintää.

Aalto-yliopisto julkaisi CC0-lisenssin käännöksen verkkosivuillaan 4.10.2013. Kommentointiprosessi käsiteltiin Finnan konsortioryhmässä 8.10. ja KDK-ohjausryhmässä 9.10. Kansalliskirjasto lähetti 8.10. osoitteessa https://www.kiwi.fi/display/finna/Avoin+metatieto julkaistun kommenttipyynnön Finnassa mukana oleville ja Finnaan ilmoittautuneille arkistoille, kirjastoille ja museoille sekä arkistolaitokselle, Kansalliseen audiovisuaalisen arkistoon, Museovirastoon sekä Yleisten kirjastojen, Erikoiskirjastojen ja Yliopistokirjastojen neuvostoille sekä AMKIT-konsortiolle vastattavaksi. Myös muilla tahoilla oli mahdollisuus kommentoida asiaa.

Organisaatioilta kerättiin tietoa siitä, onko CC0 1.0 Universaali -lisenssin käyttöönotolle organisaatioiden Finnaan tuotavissa kuvailutiedoissa lainsäädännöllisiä tai sopimuksellisia esteitä ja mikäli on, minkälaisia nämä esteet ovat. Kommenttikierroksen tavoitteena oli tarkoitus saada erityisesti esille mahdolliset ongelmat, mutta organisaatioita kannustettiin myös ilmoittamaan, mikäli CC0-lisenssin käyttöönottoon ei ole esteitä.

Kommenttikierroksen tulokset

Vastauksia määräaikaan mennessä tuli 39 organisaatiolta. Lisäksi sektorien yhteiset lausunnot saatiin museoilta (Museovirasto, Suomen Museoliitto ja Finna-palvelussa mukana olevat museot) sekä Yliopistokirjastojen neuvostolta.

Sektori

Ei esteitä CC0:lle

On esteitä CC0:lleMitä esteitäRatkaisuMuuta
Arkistot5-  

Mikäli viranomaisten arkistolaitokseen siirrettävissä aineistoissa kuvailutietojen käyttölupa tulee olemaan CC-BY 4.0, se aiheuttaa ongelmia.

Finnassa on kerrottava erittäin selkeästi mikä on CC0:ta ja mikä ei, sekä Finnan sisällä että silloin kun aineisto aukeaa Finnan metatiedosta organisaation sivulle.

Museot74

a) kontekstitiedot joita ei haluta näkyville (1)

b) aineistot, joiden omistajana jokin 3. osapuoli (1)

c) taideteosten moraaliset oikeudet ja valokuva-aineisto; teoskuvat kuuluvat olennaisesti teostietoihin (2)

d) kuvailutiedot voivat ylittää teoskynnyksen ja täten niissä voi olla tekijänoikeuksien alaista aineistoa (2)

e) käyttäjälle voi syntyä käsitys, että Finnassa oleva teoskuva/museon sivulla oleva kuva on myös CC0-lisenssin alainen

f) CC0-lisenssin teksti ei vastaa siihen, kenellä oikeudellinen vastuu suoja-ajan ulkopuolisen aineiston moraalisten oikeuksien mahdollisesta loukkaamisesta on.

a) haravoidaan Finnaan vain metatiedot, jotka ei sisällä kontekstitietoja

b) museon tarkistettava, onko metatietojen avoimelle julkaisemiselle esteitä

c) CC0 ja datan avaaminen koskee vain kuvailutietoja, ei teoskuvia

d) mikäli oikeudet eivät ole 3. osapuolella, museo voi lisensioida kuvailutiedon CC0:lla. Museo voi myös hankkia oikeudet 3. osapuolelta.

e) kuvien käyttöoikeuksien parempi merkintä.

 

 

 
Museovirasto, Suomen museoliitto ja Finna-palvelussa mukana olevat museot
Suhtautuminen myönteinen   

Kaikkia CC0-lisenssiin liittyviä yksityiskohtia ja näkökulmia ei ole huomioitu aiemmissa luettelointi- ja tiedontuottamiskäytännöissä.

Lue koko kommentti, ks liitedokumentti (PDF)

Erikoiskirjastot1    
Korkeakoulukirjastot1010

a) e-kirjojen kuvailutieto (10)

b) Rikastavaa kuvailutietoa (esim. kansikuvat, takakansien kuvailutekstit) ei voi sopimuksien mukaan luovuttaa eteenpäin (1)

a) ks. oma sivu e-kirjojen metatieto

b) CC0 ja datan avaaminen koskee metatietoa, ei kansikuvia. Selvitettävä mitä muuta rikastavaa metatietoa Finnaan haravoidaan

 
Suomen yliopistokirjastojen kommentti X

Yliopistokirjastot ovat hankkineet e-kurssikirjoja ainakin 19 eri välittäjän kautta. Kun mukaan ottaa muutkin e-kirjat, välittäjien määrä on huomattavasti suurempi.

E-kirjojen mukana tulee usein myös metadata. Niinpä yliopistokirjastojen tietojärjestelmissä on kolmannen osapuolten tuottamaa metadataa, jota nämä lähtökohtaisesti eivät voi jaella eteenpäin CC0-lisenssillä.

Lue koko kommentti

ks. oma sivu e-kirjojen metatieto 
Yleiset kirjastot31BTJ:n, Bookyn ja Kirjavälityksen kanssa solmitut sopimukset kattavat luettelointidatan, mutta ylimääraisiin luettelointitietoihin (linkit, kansikuvat, referaatit yms.) ei edelleen luovutusoikeuttaCC0 ja datan avaaminen koskee metatietoa, ei kansikuvia. Selvitettävä mitä muuta rikastavaa metatietoa Finnaan haravoidaan 

Johtopäätökset:

Suurin osa kommenttikierroksen aikana havaituista ongelmista liittyi kirjastosektorin kansainvälisiltä kustantajilta hankittujen e-kirjojen kuvailutietojen epäselviin käyttöoikeuksiin. Tätä ongelmaa ryhdyttiin selvittämään jo kesäkuussa yhteistyössä Kansalliskirjaston ja kirjastojen kesken. Kansalliskirjasto on selvittänyt osan e-kirjojen kuvailutietojen käyttöoikeuksista (lähinnä FinELib-aineistot). Kunkin kirjaston tulee selvittää muiden aineistojensa metatietojen mahdolliset käyttörajoitukset. Tähän astisten selvitysten ansiosta on jo saatu joukko aineistoja täysin vapaan lisensioinnin piiriin, ks. tarkemmin sivu e-kirjojen metatieto. Mikäli sopimukset estävät metatietojen lisensioimisen CC0-lisenssillä, niiden näkyvyyttä Finnassa tai jakamista rajapinnassa voidaan rajoittaa. Tästä on ohjeistettu kirjastoja tarkemmin omalla sivullaan e-kirjojen metatieto. Kommenttikierroksen myötä tuli ilmi myös kotimaisilta kuvailutietojen toimittajilta hankittuun kuvailutietoon liittyvät ns. rikastavat metatiedot, jotka vaativat edelleenselvittämistä.

Museosektorilla mahdollisia ongelmia olivat etenkin kuvailutietoihin läheisesti liittyvien teoskuvien oikeudet ja se, että kuvailutiedot sisältävät mahdollisesti tekijänoikeuksien alaista aineistoa tai muuta sellaista, jota ei voi julkaista. Teoskuvat eivät kuulu metatiedon piiriin eikä metatietojen avaaminen tai CC0-lisenssi tulisi koskemaan niitä, mutta kuvien oikeuksien merkintään tulee tulevaisuudessa kiinnittää nykyistä huomiota. Mikäli epäillään, että kuvailutiedoissa on tekijänoikeuksien alaista aineistoa, antaa CC0-lisenssi mahdollisuuden luopua mahdollisista oikeuksista, mikäli kuvailutietoon ei liity 3. osapuolen oikeuksia.

Arkistosektorilla ei ollut esteitä CC0-lisensiointiin, mutta mahdollisena ongelmana tulevaisuudessa nähtiin, mikäli viranomaisten arkistolaitokseen siirrettävissä aineistoissa kuvailutietojen käyttölupa tulee olemaan JHS-suositukseen pohjautuen jokin muu kuin CC0, esim. CC-BY 4.0.

 

Kansalliskirjaston esitys

Kansalliskirjasto esittää, että Finnassa valmistaudutaan avaamaan Finnan-palvelun metatieto avoimena datana CC0-lisenssillä.

  • Kommenttkierroksen aikana tuli kuitenkin ilmi erityisesti e-kirjojen metatietoon liittyviä mahdollisia käyttörajoituksia, jotka pyritään selvittämään kattavammin ennen lisenssin käyttöönottoa. Mikäli selvitysten jälkeen on metatietoa, johon ei olemassa olevien sopimusten vuoksi ole mahdollista soveltaa CC0-lisenssiä, nämä aineistot on mahdollista rajata pois siitä metatiedosta, joka julkaistaan avoimena datana rajapinnan kautta.
  • Museoiden kanssa on tarvetta keskustella kuvailutiedon avaamisen vaikutuksista ja mahdollisesti tarvittavasta ohjeistuksesta, tässä keskustelussa Museovirastolla voisi olla aktiivinen rooli.
  • Tulevassa ratkaisussa pitää ottaa huomioon, mikäli arkistolaitokseen siirretään muiden viranomaisten aineistoa, jonka metatiedon käyttölupa on JHS-suositukseen pohjautuen jokin muu kuin CC0.

Tavoiteaikatauluna, on että CC0-lisenssin käyttöönotosta ja sen aikataulusta sovitaan tarkemmin alkuvuodesta 2014 Finnan konsortioryhmän ja KDK-hallinnointielinten kokouksissa. Vuoden 2014 aikana luodaan avoimen datan tekniset edellytykset.

 

  • No labels