Esitys

Kansalliskirjasto esittää, että Finnassa oleva, arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistoja kuvaileva metatieto avataan kaikkien käytettäväksi. Tämä edellyttää sitä, että:

1) Finnaan osallistuvat organisaatiot luopuvat kaikista mahdollisista oikeuksista, joita heillä on Finnaan haravoitavaan kuvailutietoon ja luovuttavat kuvailutiedot vapaasen käyttöön CC0 1.0 Universaali -lisenssin mukaisesti sekä

2) Kansalliskirjasto julkaisee Finnaan haravoidun kuvailutiedon tarjoamalla rajapinnan kaikkien käyttöön ja ohjeistamalla rajapinnan käytön.


Esityksen kommentointi

Kansalliskirjasto pyytää esitykseen kommentteja:

 • Finnassa mukana olevilta ja mukaan ilmoittautuneilta arkistoilta, kirjastoilta ja museoilta.
 • Kommenttipyyntö lähetetään tiedoksi arkistolaitokselle, kirjastojen neuvostoille ja Museovirastolle, jotka voivat halutessaan antaa sektorin yhteisen lausunnon.
 • Kommenttipyyntö julkaistaan Finna-wikissä, jolloin myös ne organisaatiot jotka eivät toistaiseksi ole mukana Finnassa, voivat ottaa asiaan kantaa.

Organisaatioilta kerätään tietoa siitä, onko CC0 1.0 Universaali -lisenssin käyttöönotolle organisaatioiden Finnaan tuotavissa kuvailutiedoissa lainsäädännöllisiä tai sopimuksellisia esteitä ja mikäli on, minkälaisia nämä esteet ovat.

Kommenttikierroksen tulosten perusteella Kansalliskirjasto laatii CC0-lisenssin käyttöönotosta Finnassa päätösesityksen, joka käsitellään Finna-konsortioryhmässä ja opetus- ja kulttuuriministeriön johtamissa KDK-hallinnointielimissä.

Kyselylomakkeella voi myös esittää kysymyksiä tai kommentteja. Näitä voi lähettää myös osoitteeseen: finna-posti@helsinki.fi. Osa kysymyksistä julkaistaan nimettömänä vastauksen kanssa Finna-wikissä.

Lista organisaatioista, joiden yhdyshenkilöille kommenttipyyntö on lähetetty.


Kommentoinnin aikataulu

 • Creative Commons Suomi julkaisi CC0-lisenssin 4.10. verkkosivuillaan.
 • Kommentointiprosessi käsiteltiin Finnan konsortioryhmässä 8.10.
 • Kommenttipyyntö lähetetään 8.10.
 • Asiaa esitellään KDK-ohjausryhmässä 9.10.
 • Kommenttien DL 13.11.
 • Päätösesitys konsortioryhmässä 18.11.
 • Asian käsittely KDK-ohjausryhmässä 20.11.
 • CC0 kirjattu Finnan 1.1.2014 voimaantulevaan palvelusopimukseen


Tiedossa olevat ongelmat

Kirjastoilla on kansainvälisiltä kustantajilta hankittuja e-aineistoja, joista osan kuvailutiedon käyttöön liittyy ongelmia. Kansalliskirjasto on selvittänyt e-kirjojen kuvailutietoja yhteistyössä kirjastojen ja kustantajien kanssa. E-kirjojen kuvailutietojen käyttöoikeus-ongelmat eivät kuitenkaan estä CC0-lisenssin käyttöönottoa Finnassa muun metatiedon osalta, vaan tilanne ratkaistaan kunkin kirjaston kanssa tapauskohtaisesti, ks. lisää Kysymyksiä ja vastauksia -sivulta.

Näissä tapauksissa organisaatio voi rastittaa lomakkeella kohdan "CC-lisenssin käyttöönotolle on lainsäädännöllisiä tai sopimuksellisia esteitä" ja lisätä avoimeen kenttään perusteluksi "e-kirjojen kuvailutieto".


Miksi avoin data?

Finnan metatietojen avaaminen mahdollistaa arkistojen, kirjastojen ja museoiden metatietoihin perustuvien uusien palveluiden ja sovellusten tekemisen ja eri lähteistä tulevan datan yhdistämisen. Avaaminen siis lisää digitaalisten sisältöjen näkyvyyttä ja käyttöä. Finnaan haravoitujen kuvailutietojen avaaminen mahdollistaa näiden tietojen käytön myös riippumatta itse Finna-palvelusta.

Julkishallinnon linjaukset ovat viime aikoina tukeneet voimakkaasti datan avaamista ja myös monet käyttäjät ja potentiaaliset yhteistyökumppanit ovat olleet kiinnostuneet Finnan metatiedoista. Kaiken kaikkiaan metatietojen avaamiseen sisältyy enemmän mahdollisuuksia kuin riskejä - joten miksi ei?


Creative Commons

Metatietojen lisensioimiseen on erilaisia mahdollisuuksia, joita Kansalliskirjasto on selvittänyt. Kansalliskirjasto päätyi esittämään Creative Commonsia, koska malli on käytössä muuallakin ja se on myös kansainvälisesti yhteensopiva. Creative Commonsilla on eri tasoisia lisenssejä, esimerkiksi alkuperäislähteeseen viittaamista edellyttäviä lisenssejä. CC0 on näistä lisensseistä kaikkein vapain. CC0-lisenssin etuna nähtiin, että täysin vapaana lisenssinä se takaa avoimen datan mahdollisimman suuren hyödyntämisen. Rajoitetumpien lisenssien ei nähty myöskään tarjoavan mitään käytännön hyötyjä verrattuna CC0-lisenssiin.

Yhtenä merkittävänä perusteluna CC0-ehtojen käyttönotolle Finnassa on, että Europeana-portaali julkaisi koko portaalinsa kulttuuriobjektien metatiedot CC0-ehdoilla syksyllä 2012. Europeanassa ja Finnassa on mukana samoja organisaatioita ja samoja aineistoja, joten saman lisenssin käyttö on perusteltua.


CC-lisenssit ja julkishallinnon avoin data

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) ja sen alaisen JHS-jaoston suositusluonnoksessa  Avointen tietoaineistojen käyttölupa ehdotetaan, että oikeudet Suomen julkishallinnon avointen tietoaineistojen uudelleenkäyttöön myönnetään avoimella käyttöluvalla, joka kuuluu Creative Commons -lisenssiperheeseen. Ehdotettava käyttölupa on joko Creative Commons Nimeä 4.0 (CC BY 4.0) tai CC0.

Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttölupa on toiseksi sallivin CC-käyttölupien joukosta. JHS-suositusluonnoksen mukaan tapauksissa, jolloin datan yksilöiminen ja datan tuottajan tietojen ilmoittaminen ei ole tarpeellista, voidaan käyttää myös CC0-lisenssiä. Tällöin data on vapaasti käytettävissä ja jalostettavissa ilman mitään rajoitteita. Creative Commons Nimeä 4.0 tuo mukanaan CC0-käyttölupaan lähteen nimeämisvaatimuksen.


CC0:n vaikutukset

Metatietojen julkaiseminen CC0–ehdoilla tarkoittaa, että julkaisija luopuu kaikista aineistoon mahdollisesti liittyvistä oikeuksista. Metatietoja voi sen jälkeen käyttää kuka tahansa haluamallaan tavalla, myös kaupallisiin tarkoituksiin. Myös aineistojen alkuperäinen julkaisija voi edelleen käyttää metatietoja haluamallaan tavalla.

Organisaation tulee ottaa huomioon metatietoihinsa liittyvät mahdolliset kolmansien osapuolten kanssa solmitut sopimukset tai mahdolliset lainsäädännölliset rajoitukset ja varmistaa, ettei esteitä julkaisemiselle CC0-ehdoille ole. Tekijänoikeuksia metatiedolla ei yleisesti nähdä olevan, mutta tietyissä tapauksissa museoaineiston kohdalla kuvailuteksitn teoskynnys voi ylittyä, ks. tarkemmin Kysymyksiä ja vastauksia -sivu.


CC0 ja Finnan palvelusopimukset

Mikäli Kansalliskirjasto päätyy kommenttikierroksen jälkeen esittämään CC0-lisenssiä Finnan metatiedolle, Finnan 1.1.2014 voimaan astuvassa palvelusopimuksessa määritellään, että Finnan metatieto on CC0-lisenssin alaista. Tämä palvelusopimus solmitaan Kansalliskirjaston ja Finnaan tulevien uusien organisaatioiden sekä ns. ensimmäisen aallon organisaatioiden kanssa, joilla on tällä hetkellä 31.12.2013 asti voimassa oleva palvelusopimus.

Toistaiseksi voimassa olevassa Finnan palvelusopimuksessa, joka on solmittu ns. toisen aallon organisaatioiden kanssa, on jo varauduttu lisenssin käyttöönottoon. Sopimuksessa on huomioitu tulevat tarkemmat metatietojen käyttöehdot, jotta palvelusopimuksia ei tarvitse allekirjoittaa uudellen vaan lisenssi voidaan aikanaan liittää sopimukseen. Palvelusopimuksen kohdan 15 mukaan liite tulee voimaan Kansalliskirjaston asettaman kohtuullisen määräajan kuluessa. Mikäli konsortion jäsen ei halua ilmoituksen saatuaan jatkaa palvelusopimuksen voimassaoloa, sillä on ennen liitteen voimaantuloa oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi.

Lisätietoa

Esityksiä

Esityksiä Kirjastoverkkopäivillä 2013:  

Muita esityksiä:

Esimerkkejä muualta maailmasta


 • No labels