Käsitteiden termit (labelit)

 • Yleistä
  • PrefLabel on uniikki ihmisluettava tunniste
   • Kahdella käsitteellä ei saa olla samaa prefLabelia
  • Käsitteellä ei voi olla useampaa prefLabelia samalla kielellä
  • Termit eivät saa olla ketjumuotoisia (esim. "eläimet – käyttäytyminen"). Tämä koskee sekä suositeltavia termejä että ohjaustermejä. Ketjumuotoisen termin sijaan voidaan käyttää tapauskohtaisesti esim. yhdyssanaa, sanayhdistelmää tai sulkutarkennetta.
   • Esim. termi "eläimet – käyttäytyminen" on muutettu muotoon "eläinten käyttäytyminen".
   • Ketjumuotoisen maantieteellisen tarkenteen sisältävät YSAn käsitteet (esim. Pyhän Laurin kirkko -- Lohja) esitetään sulkutarkenteella ( Pyhän Laurin kirkko (Lohja)), jonka lisäksi maantieteellinen tarkenne lisätään käsitteelle dcterms:spatial-ominaisuuden avulla. Näin data voidaan palauttaa tarvittaessa häviöttömästi MARC21-muotoon. 
  • Termit ovat substantiiveja ja muodoksi valitaan joko yksikön tai monikon perusmuoto. Valinnassa noudatetaan tesaurusstandardeja (esim. SFS 5471): yksinkertaistettuna monikkomuotoa käytetään laskettavissa olevista käsitteistä ja yksikkömuotoa ns. ainesanoista sekä abstrakteista käsitteistä.
  • Käsitteille, joille on valittu monikkomuotoinen termi, lisätään myös vastaava yksikkömuoto piilotermiksi, jotta käsite löytyy myös yksikkömuodon avulla.
   • Yksikkömuotoa ei kuitenkaan lisätä seuraaville: 1) termissä esiintyvää sulkutarkennetta ei piilotermissä muuteta yksikköön, jos sulkutarkenne on monikossa, 2) monikkoon vakiintuneille yksilökäsitteille ei lisätä yksikkömuotoa (esim. Helsingin juhlaviikot), 3) plurale tantum -sanoille ei lisätä yksikkömuotoa (esim. sakset)

 • Ohjaustermit (alternative label)
  • Ohjaustermi on käyttöä ohjaava, ei käsitteen merkitystä määrittävä ominaisuus; ei määritä käsitteen hierarkiaa. esim. rajat-käsitteen ohjaustermi valtakunnan rajat ei pidä katsoa vaikuttavan käsitteen hierarkisointiin.
  • Ohjaustermi ei saa olla sama kuin jonkin toisen käsitteen prefLabel
  • Sulkutarkenteellisille käsitteille lisätään ohjaustermiksi sulkutarkenteeton muoto

 • Sulkutarkenteet
   • sulkutarkenteeksi valitaan ensisijaisesti (jos mahdollista) termin yläkäsite ja noudatetaan yläkäsitteen muotoa -> esim. maantieto (oppiaineet). Jos yläkäsite ei riitä selventämään käsitteen merkitystä, valitaan tarkenteeksi aihealue, tieteenala tms.
    • HUOM! jos preflabel on yksilöivä, sulkutarkenne ei välttämätön erityisesti jos se ei selvennä käsitteen merkitystä

    • HUOM! Englannin käännösversion osalta linjaus toteutuu suppeammin. Tämä siksi, että:
     • hierarkia ei englanniksi aina päde
     • eroa usein tehdään sellaisten käsitteiden välille, jotka ovat saman yläkäsitteen tai toistensa alla.
      -> subjektius = subjectivity (quality of being a subject) LT societal properties
      -> subjektiivisuus = subjectivity (quality of being subjective) LT societal properties
     • yläkäsite ei muutoin riitä tarkentamaan käsitettä -> kanteet = actions (legal process) LT societal objects

Käsitteen nimityksen muuttuminen sisällön pysyessä samana

 

 • Jos jokin käsite vaihtaa nimeä niin, että sen sisältö pysyy kuitenkin samana, vaihdetaan olemassaolevan käsitteen prefLablel ja lisätään vanha nimitys altLabeliksi luomatta uutta käsitettä
  • (YSAssa vastaavissa tapauksissa on tehty uusi asiasana ja sille ja vanhalle käsitteelle edeltäjä-seuraaja-viittaus)  
  • Huomautukseen YSAa vastaava huomautus käsitteen termimuodon käytöstä.
  • HUOM! Jos asiasanojen suhteet ovat muuttuneet, tämä voi olla merkki siitä että kyseessä ei ole sama käsite. 
  • HUOM! Jos kyseessä ei ole enää sama käsite ja yhdellä kielellä tarvitaan kaksi käsitettä niin toisilla kielillä (joilla ei tarvita enempää kuin yksi) laitetaan molempiin sama termi mutta sulkujen kera.

Huomautukset

 • Huomautukset pyritään tekemään tiiviiksi jo YSAssa. Vanhempien huomautusten kanssa toimitaan seuraavasti
  • Jos huomautus on pitkä ja tietokirjamainen eikä tarpeellinen selventämään käsitteen merkitystä tai käyttökontekstia, sen voi poistaa (koskee kaikki kieliä).
  • Jos huomautus on kuitenkin käsitteen käytön kannalta merkityksellinen, se jätetään ja käännetään kaikille kielille. Pitkää huomautusta kannattaa kuitenkin tiivistää.
  • Yleiset huomautukset käännetään kaikille kolmelle kielelle. Huomautus voi olla vain yhdellä kielellä, jos se koskee käsitettä vain sillä kielellä.

  • Kerätään poistetut/tiivistetyt/muokatut huomautukset listalle, jotta saadaan parempi kokonaiskuva tulevista muutostarpeista.

 • YSOSource-kenttään ei henkilöiden nimiä!

 • Huomautus-kentän muotoilu
  • Teksti alkaa aina isolla alkukirjaimella ja loppuun piste. Lyhyet huomiot kirjoitetaan proosaksi.
 • Kaikki huomautukset skos:note-kenttään.

Hierarkiaperiaatteet

 • Yläkäsite-alakäsitesuhde
  • Käsitteiden välinen yläkäsite-alakäsite -suhde noudattaa luokka-yksilö periaatetta, eli jokainen käsite on eräänlainen yläkäsittensä edustaja. Suhdetta kutsutaan myös is-a -suhteeksi.
   • Tämä käsitteiden välinen suhde on transitiivinen, eli jokin tietty käsite on paitsi välittömän yläkäsitteensä, niin myös yläkäsittensä yläkäsitteen jne. edustaja.

 • Monihierarkia
   
  • Monihierarkia ei ole sallittu YSOn päähaarojen (oliot, tapahtumat ja toiminta, ominaisuudet) valillä
  • Monihierarkia on sallittu minkä tahansa YSOn päähaaran sisällä kuitenkin niin, että yläkäsitteenä ei saa olla kahta samassa hierarkiapolussa olevaa käsitettä
   • Esim. jos tuolit on huonekalut-käsitteen alakäsite, nojatuolit-käsitteellä ei voi olla yläkäsite-suhdetta sekä tuolit-käsitteeseen että huonekalut-käsitteeseen. Käsitteelle tulee valita tarkin mahdollinen yläkäsite, tässä tapauksessa tuolit.
 • No labels